งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัมมนาเรื่อง การพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทย - สปป. ลาว ด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว บนเส้นทาง EWEC วันที่ 7 ธันวาคม 2550 ณ โรงแรมหนานไฮ่ แขวงสะหวัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัมมนาเรื่อง การพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทย - สปป. ลาว ด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว บนเส้นทาง EWEC วันที่ 7 ธันวาคม 2550 ณ โรงแรมหนานไฮ่ แขวงสะหวัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัมมนาเรื่อง การพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทย - สปป. ลาว ด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว บนเส้นทาง EWEC วันที่ 7 ธันวาคม 2550 ณ โรงแรมหนานไฮ่ แขวงสะหวัน นะเขต สปป. ลาว

2 ความต้องการการร่วมทุนด้านโลจิ สติกส์และการลงทุนสาขาอื่นๆ ของ สปป. ลาว โดย นายพิเชฐ แสงนิศากร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด มุกดาหาร อนุกรรมการ คมนาคม ขนส่ง และ โลจิสติกส์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

3 การร่วมมือด้านโลจิสติกส์ ไทย - ลาว ทำเลที่ตั้งของไทย - ลาว

4 การเชื่อมโยงโลจิสติกส์ มุกดาหาร - สะหวันนะเขต บนเส้นทาง EWEC

5 LOGISTICS

6 การแบ่งบทบาทในการเชื่อมโยงด้านโล จิสติกส์ มุกดาหาร ; ศูนย์กระจายสินค้า - ศูนย์กลางขนส่งทางบก

7 การแบ่งบทบาทในการเชื่อมโยงด้านโล จิสติกส์ สะหวันนะเขต ; เขตเศรษฐกิจสะหวันเซโน ศูนย์กลางขนส่ง อากาศ

8 การแบ่งบทบาทในการเชื่อมโยง ด้านโลจิสติกส์ กวงจิ ; เขตเศรษฐกิจพิเศษลาวบาว - ศูนย์กลางการขนส่งระบบราง

9 การแบ่งบทบาทในการเชื่อมโยง ด้านโลจิสติกส์ นครดานัง : เขตอุตสาหกรรมส่งออก - ศูนย์กลางการขนส่งทางเรือเวียดนาม

10 การประสานผลประโยชน์ร่วมกันใน ด้านโลจิสติกส์บนเส้นทาง EWEC ไทย - ลาว - เวียดนาม การส่งไม้ต่อเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน

11 สรุปความเห็น ควรคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันด้วยการจัดตั้ง บริษัทร่วมทุนไทย - ลาวหรือไทย - ลาว - เวียดนาม เร่งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของมุกดาหาร สะหวัน นะเขตเพื่อเชื่อมต่อไปยังเวียดนาม ตอนกลาง พัฒนาเส้นทางไปสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ของสะหวันนะเขต เพิ่มจุดพักรถและสถานีบริการน้ำมันที่ได้ มาตรฐานในสะหวันนะเขต สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆเช่น การเยี่ยมชม เหมืองทองคำ, ป่าดงดิบกลางเมือง ปรับปรุงสถานที่ทางประวัติศาสตร์สมัยสงคราม ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว สร้าง package ท่องเที่ยวร่วมกัน

12 ข้อคิดเห็นโดยสรุป ส่งเสริมการทำ contract farming ส่งเสริมการลงทุนด้านการใช้ทรัพยกรใต้ ดินของสปป. ลาวที่ยังอุดมสมบูรณ์ เช่น แร่ ธาตุต่างๆ ยิปซั่ม และอื่นๆ ร่วมกันผลักดันให้ มุกดาหาร - สะหวันนะเขต และจังหวัดใกล้เคียงของทั้งสองให้เป็น ศูนย์กลางการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์ ของภูมิภาค (Regional Hub) การประชาสัมพันธ์ (PR) ในระดับต่างๆ ร่วมกัน

13 จบการนำเสนอ ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt สัมมนาเรื่อง การพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทย - สปป. ลาว ด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว บนเส้นทาง EWEC วันที่ 7 ธันวาคม 2550 ณ โรงแรมหนานไฮ่ แขวงสะหวัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google