งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ASEAN-China FTA. 2 3 4 รูปแบบการลดภาษีสินค้า ปกติ X = MFN rate 1 Jul 03 ACFTA rate (No later than 1 Jan) 2005*200720092010 X≥20%201250 15%≤X<20%15850.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ASEAN-China FTA. 2 3 4 รูปแบบการลดภาษีสินค้า ปกติ X = MFN rate 1 Jul 03 ACFTA rate (No later than 1 Jan) 2005*200720092010 X≥20%201250 15%≤X<20%15850."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ASEAN-China FTA

2 2

3 3

4 4 รูปแบบการลดภาษีสินค้า ปกติ X = MFN rate 1 Jul 03 ACFTA rate (No later than 1 Jan) 2005*200720092010 X≥20%201250 15%≤X<20%15850 10% ≤X<15%10850 5% { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/9/2177930/slides/slide_4.jpg", "name": "4 รูปแบบการลดภาษีสินค้า ปกติ X = MFN rate 1 Jul 03 ACFTA rate (No later than 1 Jan) 2005*200720092010 X≥20%201250 15%≤X<20%15850 10% ≤X<15%10850 5%

5 5 รูปแบบการลดภาษีสินค้า อ่อนไหว และอ่อนไหวสูง SL2012X ≤ 20% 2018 X ≤ 0- 5% HSL2015X ≤ 50%

6 6  สินค้าอ่อนไหว  สินค้าอ่อนไหว สูง ( รวมถึงสินค้า 23 รายการที่มีโควตาภาษีภายใต้ WTO)  สินค้าอ่อนไหว  สินค้าอ่อนไหว สูง

7 7 สินค้าที่มีโควตาภาษี ไทยจัดสินค้าที่มีโควตาภาษี 23 รายการ ไว้ เป็นสินค้าอ่อนไหวสูง ลดภาษีในโควตาเป็น 0% ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2548 ได้แก่ มันฝรั่ง หอมหัวใหญ่ กระเทียม นมและครีม มะพร้าวผล ที่ผ่านมา การนำเข้าสินค้าดังกล่าวเกือบ ทั้งหมดเป็นการนำเข้านอกโควตาซึ่งเสียภาษี สูง

8 8 ตัวอย่างสินค้าที่มีโควตาภาษี รายการ ข้อผูกพัน ภายใต้ WTO การนำเข้าจากจีน ปี 2545 ( ก่อน FTA อาเซียน - จีน ) การนำเข้าจากจีน ปี 2549 ( หลัง FTA อเซียน - จีน ) ใน โควตา นอก โควตา ในโควตา นอกโควตา ใน โควตา นอก โควตา กระเทีย ม 27% * (65 ตัน ) 57%27% (0 ตัน ) 57% (16,0 41 ตัน ) 0% (0 ตัน ) 57% (30,4 93 ตัน ) หอมหัวใ หญ่ 27% (365 ตัน ) 142 % 27% (0 ตัน ) 142% (6,78 7.15 ตั น ) 0% (0 ตัน ) 142 % (27,0 92 ตัน )

9 9 กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิด สินค้า Wholly Obtained Regional Value Content (RVC) 40% Product Specific Rules

10 10 ความตกลงการค้า บริการ ความตกลงการค้า บริการ  ลงนามความตกลงฯ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2550 ณ เมืองเซบู ฟิลิปปินส์  พร้อมข้อผูกพันการเปิด ตลาดชุดที่หนึ่ง

11 11 ข้อผูกพันการเปิดตลาดของจีน   บริการธุรกิจ  บริการก่อสร้างและวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง  บริการสิ่งแวดล้อม  บริการด้านนันทนาการ วัฒนธรรม และกีฬา  บริการขนส่ง ความตกลงการค้า บริการ (Package I) ความตกลงการค้า บริการ (Package I) ข้อผูกพันการเปิดตลาดของไทย ข้อผูกพันการเปิดตลาดของไทย   บริการธุรกิจ ( วิชาชีพการบัญชี สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม วิศวกรรม )  การศึกษา  การท่องเที่ยว  การขนส่งสินค้าทางเรือ

12 12  ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการ เจรจา  ทั้งนี้ คาดว่าจะดำเนินการแล้ว เสร็จประมาณเดือนกรกฎาคม 2550 ความตกลงการค้าบริการ (Package II) ความตกลงการค้าบริการ (Package II)

13 13 การลงทุน อยู่ระหว่างการเจรจาจัดทำ ความตกลง ด้านการลงทุน คาดว่าจะแล้วเสร็จปลายปี 2550

14 14 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อาเซียนและจีนตกลงจะให้มีความร่วมมือทาง เศรษฐกิจ 1. เกษตรกรรม 2. เทคโนโลยี 3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 4. การลงทุน 5. การพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขง 6. ความร่วมมืออื่นๆ เช่น การธนาคาร SMEs ประมง พลังงาน เป็นต้น

15 15 ประโยชน์ที่ได้รับจากการ ทำ ACFTA  การค้าขยายตัวมากขึ้น  เพิ่มแหล่งนำเข้าวัตถุดิบราคาถูก  เพิ่มโอกาสในการส่งออก  เพิ่มความหลากหลายของสินค้า

16 16 มูลค่า 2546254725482549 %chg%chg ส่งออก 236,057. 8 285,753.8 367,405. 4 445,296.4 21. 2 0 นำเข้า 251,071. 5 329,661.6 448,991. 2 515,704.8 14. 8 6 ดุลการค้ า - 15,01 3.7 - 43,90 7.8 - 81,58 5.8 - 70,40 8.4 - 1 3. 7 0 การค้า รวม 487,129. 3 615,415.4 816,396. 6 961,001.3 17. 7 1 หน่วย : ล้าน บาท ภาพรวมการค้าสินค้า ( พิกัด 01- 97) ระหว่างไทย - จีน

17 17 การค้าสินค้าเกษตร ( พิกัด 01- 08) ระหว่างไทย - จีน มูลค่า 2546254725482549 %chg%chg ส่งออก 10,843. 47 13,792. 31 18,203. 73 22,115. 67 21. 4 9 นำเข้า 4,968.0 1 6,126.3 1 7,053.8 1 8,643.2 5 22. 5 3 ดุลการค้ า 5,875.4 6 7,666.0 0 11,149. 92 13,472. 42 20. 8 3 การค้า รวม 15,811. 48 19,918. 62 25,257. 54 30,758. 92 21. 7 8 หน่วย : ล้าน บาท


ดาวน์โหลด ppt 1 ASEAN-China FTA. 2 3 4 รูปแบบการลดภาษีสินค้า ปกติ X = MFN rate 1 Jul 03 ACFTA rate (No later than 1 Jan) 2005*200720092010 X≥20%201250 15%≤X<20%15850.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google