งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การเจรจาเพื่อจัดทำ ความตกลงเขต การค้าเสรีอาเซียน - สาธารณรัฐเกาหลี  ความเป็นมาและสถานะ ล่าสุด 

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การเจรจาเพื่อจัดทำ ความตกลงเขต การค้าเสรีอาเซียน - สาธารณรัฐเกาหลี  ความเป็นมาและสถานะ ล่าสุด "— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การเจรจาเพื่อจัดทำ ความตกลงเขต การค้าเสรีอาเซียน - สาธารณรัฐเกาหลี  ความเป็นมาและสถานะ ล่าสุด 

2 2 เขตการค้าเสรีอาเซียน - สาธารณรัฐเกาหลี ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับเกาหลี ( ปี 2548) ข้อมูล ASEAN Secretariat กระทรวงพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และการ ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย อาเซียน 10 ไทยไทย (2549) การส่งออก ( ล้าน เหรียญฯ ) 24,3622,2592,644 การนำเข้า ( ล้าน เหรียญฯ ) 23,6103,8845,023 ดุลการค้า ( ล้าน เหรียญฯ ) 753-1,626-2,379 FDI ( ล้านเหรียญ ฯ ) 57049 การท่องเที่ยว ( ล้านคน ) 2.310.821.00

3 3 เขตการค้าเสรีอาเซียน - สาธารณรัฐเกาหลี ความเป็นมา มติที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจ อาเซียน - เกาหลี (SEOM-ROK) การศึกษาของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญอาเซียน - สาธารณรัฐเกาหลี (ASEAN-ROK Experts Group) ผู้นำอาเซียนและเกาหลีประกาศเริ่มการ เจรจา ( การประชุมผู้นำอาเซียน - เกาหลี เมื่อ พ. ย. 47 )

4 4 เขตการค้าเสรีอาเซียน - สาธารณรัฐเกาหลี กรอบการเจรจา ระยะเวลาเริ่มเจรจาเมื่อต้นปี 2548 คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2550 สาระการเจรจา การเปิดเสรีการค้าสินค้า การค้า บริการ การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

5 5 เขตการค้าเสรีอาเซียน - สาธารณรัฐเกาหลี ความตกลงไทยอาเซียน 9 เกาหลี กรอบความ ตกลงฯ ลงนาม กลไกระงับ ข้อพิพาท ลงนาม การค้าสินค้า ยังไม่ลง นาม ลงนาม เริ่มลดภาษี มิ. ย. 50 การค้าบริการ และการ ลงทุน อยู่ระหว่างการเจรจา สถานะล่าสุด

6 6 เขตการค้าเสรีอาเซียน - สาธารณรัฐเกาหลี กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทาง เศรษฐกิจระหว่างอาเซียน - เกาหลี ความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้า ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการ ความตกลงว่าด้วยการลงทุน ความตกลงว่าด้วยกลไกระงับข้อพิพาท ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ  ICT  Broadcasting/Film  การแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารวิชาการ เทคโนโลยี  พลังงาน  การอำนวยความสะดวกการค้า และการลงทุน  การท่องเที่ยว  ความร่วมมือระหว่าง SMEs  SPS/TBT

7 7 เขตการค้าเสรีอาเซียน - สาธารณรัฐเกาหลี สาระสำคัญของความตกลงว่าด้วยการค้า สินค้า รูปแบบการลดภาษี Normal Track (≥ 90% of all tariff lines and import value) - 0% by 1 Jan 2010 (for S.Korea) - 0% by 1 Jan 2010/2012 (for ASEAN 6) Sensitive Track (≤ 10% of all tariff lines and import value) Sensitive List:20% by 1 Jan 2012 0-5% by 1 Jan 2016 Highly Sensitive List ≤ 200 tariff lines or 3% of all tariff lines and ≤ 3% of total value Group A:50% by 1 Jan 2016 Group B: reduce tariffs by 20% by 1 Jan 2016 Group C:reduce tariffs by 50% by 1 Jan 2016 Group D: TRQs Group E:Exclusion (not more than 40 tariff lines)

8 8 เขตการค้าเสรีอาเซียน - สาธารณรัฐเกาหลี สาระสำคัญของความตกลงว่าด้วยการค้า สินค้า ( ต่อ ) กฎแหล่งกำเนิดสินค้า Wholly Obtain CTH or RVC 40% Product Specific Rules ( สำหรับสินค้าบางรายการ )

9 9 เขตการค้าเสรีอาเซียน - สาธารณรัฐเกาหลี ตัวอย่างสินค้าที่เกาหลีเปิดตลาดภายใต้ความตกลงนี้ สินค้ายกเลิกภาษีทันที กากน้ำตาล ยางเรเดียล มอเตอร์ไฟฟ้า แผ่นชิ้นไม้อัด เนื้อปลาแบบฟิลเล รองเท้ากีฬา สินค้าลดภาษี (0-5% ภายในปี 2555) โพลีคาร์บอเนต แผ่นชิ้นไม้อัดอื่นๆ แชมพู สินค้าโควตา กุ้งแช่เย็น แป้งมันสำปะหลัง ปลาหมึก สินค้ายกออกจากการเจรจา ข้าว ไฟเบอร์บอร์ด ปลาทูนากระป๋อง กล้วย

10 10 เขตการค้าเสรีอาเซียน - สาธารณรัฐเกาหลี ความคืบหน้าการเจรจาความตกลงอื่นๆ การเจรจาความตกลงว่าด้วยการค้าบริการ ช่วงสุดท้ายของการเจรจา การเจรจาความตกลงว่าด้วยการลงทุน ช่วงกลางของการเจรจา การลงนามความตกลงทั้งสองฉบับ ปลายปี 2550


ดาวน์โหลด ppt 1 การเจรจาเพื่อจัดทำ ความตกลงเขต การค้าเสรีอาเซียน - สาธารณรัฐเกาหลี  ความเป็นมาและสถานะ ล่าสุด 

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google