งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นางปราณี ศิริพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการค้าชายแดน และมาตรการพิเศษทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ การบริหารการตลาด โครงการทำการเกษตรตาม สัญญา (Contract.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นางปราณี ศิริพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการค้าชายแดน และมาตรการพิเศษทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ การบริหารการตลาด โครงการทำการเกษตรตาม สัญญา (Contract."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โดย นางปราณี ศิริพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการค้าชายแดน และมาตรการพิเศษทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ การบริหารการตลาด โครงการทำการเกษตรตาม สัญญา (Contract Farming) กรณีศึกษาด้าน ประเทศ สปป. ลาว

3 ภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือ ทางเศรษฐกิจ อิระวดี - เจ้าพระยา – แม่โขง (Ayeyawady- Chao Phraya - Mekong Economic Cooperation Strategy : ACMECS) สาขาความร่วมมือด้านการเกษตร

4 - - การแข่งขันทางการค้าอย่างรุนแรงในเวทีการค้า โลก - ส่งเสริมความร่วมมือการผลิตสินค้าระหว่าง ประเทศ ACMECS โดยใช้ ศักยภาพที่มีอยู่ของแต่ละประเทศมาร่วมกันผลิต - ประเทศ ACMECS ยังมีพื้นที่เพาะปลูกและ ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ - มีจำนวน ประชากรและแรงงานในภาคเกษตรเป็นจำนวน มาก - ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน ปัจจัยสำคัญต่อโครงการทำ การเกษตร ตามสัญญาในประเทศ เพื่อนบ้าน

5 วัตถุประสงค์โครงการ 1. เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน ของ ACMECS 2. ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งวัตถุดิบใน ประเทศสมาชิก 3. พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ACMECS 4. แก้ไขปัญหาการการหลบหนีเข้าเมือง ผิดกฎหมาย และยาเสพติดบริเวณชายแดน

6 ข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจของไทย กัมพูชา สปป. ลาว สหภาพพม่า

7 จังหวัดของไทย จังหวัด ของ ประเทศเพื่อนบ้าน Forestr y Cultivation Area Cultivation Area แนวคิดส่งเสริมการผลิตในประเทศเพื่อนบ้าน Livestock Livestock Fisheries Border Market Border Market Border Economic Zone Border Economic Zone Borfer Check Point Transport route Transport route กลุ่มผู้ผลิตสินค้า Border Line Border Line

8 สินค้าเป้าหมาย 11 ชนิด ถั่วเหลือง ข้าวโพด หวาน ละหุ่ ง ยูคา ลิปตัส มัน ฝรั่ง ถั่วลิสง ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ ลูกเดือย ถั่วเขียวผิว มัน เมล็ดมะม่วงหิม พานต์ เมล็ดงา

9 ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stake Holder) ขั้นตอนการ ดำเนินงาน หน่วยงานบทบาท การทำ สัญญา ภาคเอกชนไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ผู้ทำสัญญา กรมการค้าต่างประเทศ นำคณะ ผู้แทนการค้า การลงทุน จังหวัดชายแดนทั้งสองประเทศ รับรอง ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสองฝ่าย

10 ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stake Holder) ขั้นตอนการ ดำเนินงาน หน่วยงานบทบาท ภาคเอกชนไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ทำการผลิตตามสัญญา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิต การปลูก การผลิต การปลูก ตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามสัญญา จังหวัดชายแดนทั้งสองประเทศ ตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามสัญญา การ ผลิต ภาคเอกชนไทย สนับสนุนปัจจัยการผลิต

11 ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stake Holder) ขั้นตอนการ ดำเนินงาน หน่วยงานบทบาท กรมการค้าต่างประเทศ เปิด ตลาดสินค้านำเข้าภายใต้สัญญา กระทรวงการคลัง ยกเว้นภาษีนำเข้า กรมศุลกากร อำนวยความสะดวกการนำเข้า การ บริหาร การ นำเข้า วัตถุดิบ ภาคเอกชนไทย นำเข้าวัตถุดิบตามสัญญา

12 ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stake Holder) ขั้นตอนการ ดำเนินงาน หน่วยงานบทบาท กรมการค้าต่างประเทศ คณะผู้แทนการค้าไทยขยายตลาด ในต่างประเทศ ทูตพาณิชย์ในต่างประเทศ แจ้งข้อมูลตลาดในต่างประเทศ การหา ตลาด ต่างประเท ศ สินค้า สำเร็จรูป ภาคเอกชนไทย ส่งออกสินค้าไปตลาดต่างประเทศ


ดาวน์โหลด ppt โดย นางปราณี ศิริพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการค้าชายแดน และมาตรการพิเศษทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ การบริหารการตลาด โครงการทำการเกษตรตาม สัญญา (Contract.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google