งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการตรวจสอบและประเมินระบบ การประกันคุณภาพการศึกษา ภายในคณะเทคนิคการแพทย์ วันที่ 5 เมษายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการตรวจสอบและประเมินระบบ การประกันคุณภาพการศึกษา ภายในคณะเทคนิคการแพทย์ วันที่ 5 เมษายน 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการตรวจสอบและประเมินระบบ การประกันคุณภาพการศึกษา ภายในคณะเทคนิคการแพทย์ วันที่ 5 เมษายน 2555

2 ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ คุณภาพ เป้าหมายผลการดำเนินงานการ บรรลุ เป้าหมา ย คะแนน ประเมินโดย คณะกรรมกา ร หมายเหตุ ( เหตุผลของการ ประเมินที่ต่าง จากที่ระบุใน SAR) ตัวบ่งชี้ 1.1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 /5 ตัวบ่งชี้ สมศ ตัวบ่งชี้ 2.1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 6x2 ตัวบ่งชี้ % / ตัวบ่งชี้ % x2.59` 96.5

3 ตัวบ่งชี้ คุณภาพ เป้าหมายผลการดำเนินงานการ บรรลุ เป้าหมา ย คะแนน ประเมินโดย คณะกรรมกา ร หมายเหตุ ( เหตุผลของการ ประเมินที่ต่าง จากที่ระบุใน SAR) ตัวบ่งชี้ 2.4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 3, 4x2 ตัวบ่งชี้ 2.5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5x3 ตัวบ่งชี้ 2.6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 3, 4, 5x3 ตัวบ่งชี้ 2.7 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 5, 6x4 ตัวบ่งชี้ 2.8 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 5x3 ตัวบ่งชี้ 2.9 ไม่สามารถ ประเมินผลได้ เนื่องจากข้อมูล ยังไม่สมบูรณ์ ตัวบ่งชี้ 2.10 ไม่สามารถ ประเมินผลได้ เนื่องจากข้อมูล ยังไม่สมบูรณ์

4 ตัวบ่งชี้ คุณภาพ เป้าหมา ย ผลการดำเนินงานการ บรรลุ เป้าหมา ย คะแนน ประเมิน โดย คณะกรรม การ หมายเหตุ ( เหตุผลของ การประเมินที่ ต่างจากที่ระบุ ใน SAR) ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 1 ไม่สามารถ ประเมินผลได้ เนื่องจาก ข้อมูลยังไม่ สมบูรณ์ ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 2 ไม่สามารถ ประเมินผลได้ เนื่องจาก ข้อมูลยังไม่ สมบูรณ์ ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 3 25% % /5 8 ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 4 50% % /5 5

5 ตัวบ่งชี้ คุณภาพ เป้าหมายผลการดำเนินงานการ บรรลุ เป้าหมา ย คะแนน ประเมินโดย คณะกรรมกา ร หมายเหตุ ( เหตุผลของการ ประเมินที่ต่าง จากที่ระบุใน SAR) ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ x ตัวบ่งชี้ 3.1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6x4 ตัวบ่งชี้ 3.2 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4x3 ตัวบ่งชี้ 4.1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5x3 ตัวบ่งชี้ 4.2 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 3, 4, 5, 6x4 ตัวบ่งชี้ ,00046,730, , / ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 5 20% /5 96.5

6 ตัวบ่งชี้ คุณภาพ เป้าหมายผลการดำเนินงานการ บรรลุ เป้าหมา ย คะแนน ประเมินโดย คณะกรรมกา ร หมายเหตุ ( เหตุผลของการ ประเมินที่ต่าง จากที่ระบุใน SAR) ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 6 20% x ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 7 10% x ตัวบ่งชี้ 5.1 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3x3 ตัวบ่งชี้ 5.2 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3x3 ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 8 30%12%x ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 9 1, 2, 3, 4, 5 -x0

7 ตัวบ่งชี้ คุณภาพ เป้าหมายผลการดำเนินงานการ บรรลุ เป้าหมา ย คะแนน ประเมินโดย คณะกรรมกา ร หมายเหตุ ( เหตุผลของการ ประเมินที่ต่าง จากที่ระบุใน SAR) ตัวบ่งชี้ 6.1 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3x3 ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 10 1, 2, 3, 41, 3, 4x3 ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 11 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4x4 ตัวบ่งชี้ 7.1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6x4 ตัวบ่งชี้ 7.2 1, 2, 3, 4, 5 1x1 ตัวบ่งชี้ 7.3 1, 2, 3, 4, 5 -x0 ไม่มีแผน ตัวบ่งชี้ 7.4 1, 2, 3, 4, 5, 6 1x1

8 ตัวบ่งชี้ คุณภาพ เป้าหมา ย ผลการ ดำเนินงาน การ บรรลุ เป้าหม าย คะแนน ประเมิน โดย คณะกรรม การ หมายเหตุ ( เหตุผลของ การประเมิน ที่ต่างจากที่ ระบุใน SAR) ตัวบ่งชี้ 8.1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 2, 3, 4, 5, 6, 7x4 ไม่มีแผนกล ยุทธ์ทาง การเงิน ตัวบ่งชี้ 9.1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 4, 6x3 คะแนนเฉลี่ยรวม 3.18

9 องค์ประกอบคะแนนเฉลี่ยตามตัวบ่งชี้ ปัจจัย นำเข้า กระบวนกา ร ผลผลิ ต ผลการ ประเมิน ( เฉลี่ย ) 1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุ ประสงค์ฯ -5#DIV/0!5 2. การเรียนการสอน กิจกรรมการพัฒนา นักศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการแก่ สังคม การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม การบริหารและการจัดการ -2.00#DIV/0! การเงินและงบประมาณ ระบบและกลไก QA ผลการประเมิน

10 มาตรฐานปัจจัย นำเข้า กระบวนกา ร ผลผลิตผลการ ประเมิน ( เฉลี่ย ) 1. มาตรฐานด้านคุณภาพ บัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหาร จัดการอุดมศึกษา ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิ บาลของการบริหารการ อุดมศึกษา -3.17#DIV/0!3.17 ข. มาตรฐานด้านพันธกิจ ของการบริหารการ อุดมศึกษา มาตรฐานด้านการสร้าง และพัฒนาสังคม ฐานความรู้ฯ ผลการประเมิน สรุปคะแนนเฉลี่ยตามมาตรฐานการอุดมศึกษา

11 มุมมองด้านการบริหาร จัดการ ปัจจัย นำเข้ า กระบวนก าร ผลผลิ ต ผลการ ประเมิน ( เฉลี่ย ) 1. ด้านนักศึกษาและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการ ภายใน ด้านการเงิน ด้านบุคลากร การ เรียนรู้และนวัตกรรม ผลการประเมิน สรุปคะแนนเฉลี่ยตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน ในมุมมองด้านการบริหารจัดการ

12 มุมมองด้านการบริหาร จัดการ ปัจจัย นำเข้ า กระบวนก าร ผลผลิ ต ผลการ ประเมิน ( เฉลี่ย ) 1. มาตรฐานด้าน ศักยภาพและความ พร้อมในการจัด การศึกษา (1) ด้านกายภาพ (2) ด้านวิชาการ (3) ด้านการเงิน #DIV/0 !2.80 (4) ด้านการบริหาร จัดการ เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ ของมาตรฐานที่ สรุปคะแนนเฉลี่ยตามมาตรฐาน สถาบันอุดมศึกษา

13 มุมมองด้านการบริหาร จัดการ ปัจจัย นำเข้า กระบวนกา ร ผลผลิ ต ผลการ ประเมิน ( เฉลี่ย ) 2. มาตรฐานด้านการ ดำเนินการตามภารกิจของ สถาบันอุดมศึกษา (1) ด้านการผลิตบัณฑิต (2) ด้านการวิจัย (3) ด้านการให้บริการทาง วิชาการแก่สังคม (4) ด้านการทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ มาตรฐานที่ เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก มาตรฐาน ผลการประเมิน


ดาวน์โหลด ppt ผลการตรวจสอบและประเมินระบบ การประกันคุณภาพการศึกษา ภายในคณะเทคนิคการแพทย์ วันที่ 5 เมษายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google