งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

7 HURDLES มาตรฐานทางการ เงิน 7 ด้าน. การจัดทำระบบ งบประมาณแบบมุ่งเน้น ผลงาน (PBB) จะเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพหน่วยงาน ในทุกระดับจะต้องมีกลไก ขับเคลื่อนไปในทิศทางที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "7 HURDLES มาตรฐานทางการ เงิน 7 ด้าน. การจัดทำระบบ งบประมาณแบบมุ่งเน้น ผลงาน (PBB) จะเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพหน่วยงาน ในทุกระดับจะต้องมีกลไก ขับเคลื่อนไปในทิศทางที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 7 HURDLES มาตรฐานทางการ เงิน 7 ด้าน

2 การจัดทำระบบ งบประมาณแบบมุ่งเน้น ผลงาน (PBB) จะเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพหน่วยงาน ในทุกระดับจะต้องมีกลไก ขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ ถูกต้องโดยอาศัยแนวทางการ พัฒนาตามมาตรฐานการจัดการ ทางการเงิน 7 ด้าน หรือ 7 HURDLES

3 PBB : Peformance Based Budgeting เป็นระบบงบประมาณที่แสดงถึงความ เชื่อมโยงระหว่างทรัพยากรที่ใช้ไปกับผลงาน ที่เกิดขึ้นจากการจัดสรรงบประมาณหรือ ทรัพยากร ความสำเร็จในการจัดทำงบประมาณแบบ PBB พิจารณาได้จากผลงานที่เกิดขึ้นใน ลักษณะที่เป็นผลผลิต (Outputs) และ ผลลัพธ์ (Outcomes)

4 7 HURDLES มาตรฐานทางการ เงิน 7 ด้าน

5 1. การวางแผนงบประมาณ (Budgeting Planning) เริ่มต้นจากการทำแผนกลยุทธ์ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์ กลยุทธ์โครงสร้างแผนงาน ผลงาน ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ

6 ข้อมูลที่ได้จากแผนกลยุทธ์จะนำไปใช้ในการ จัดทำแผนงบประมาณล่วงหน้าระยะปาน กลาง 3 ปี (Medium Term Expenditure Framework) ซึ่งจะเชื่อมโยงกับงบประมาณ ที่จะใช้ และผลงานที่จะได้รับ

7 เป็นการคำนวณต้นทุนในแต่ละกิจกรรมที่ได้ วางแผนมาแล้วว่าจะใช้ต้นทุนต่อหน่วยของ ผลผลิตเท่าไร ซึ่งมีการคิดทั้งต้นทุนทางตรง และต้นทุนทางอ้อม 2. การคำนวณต้นทุนของ กิจกรรม (Activity Based Costing)

8 เป็นการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างให้มี ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่ง ครอบคลุมองค์ประกอบสำคัญของการจัดซื้อ จัดจ้าง การอนุมัติ การตรวจสอบสินค้า คงเหลือ วิธีการคัดเลือก และขั้นตอนผู้ผลิต การจัดทำสัญญา ขั้นตอนการจ่ายเงิน มี ขั้นตอนที่ รัดกุม มีการกำหนดมาตรฐาน ของการซื้อสินค้า มีความรับผิดชอบใน ขั้นตอน และกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง 3. การจัดระบบการจัดซื้อจัด จ้าง (Procurement Management)

9 4. การบริหารทางการเงินและการ ควบคุมงบประมาณ (Financial Management / Fund Control) หน่วยงานจำเป็นต้องกำหนดรายการและ โครงสร้างทางบัญชี เอกสารหลักฐานที่จำเป็น มีระบบควบคุมการเบิกจ่าย และการ บริหารจัดการงบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพ มีการกำหนดความรับผิดชอบในการลง บันทึกรายการทางบัญชี แยกความรับผิดชอบในการอนุมัติสั่งจ่าย เบิกจ่าย และ การรายงานทางการเงิน

10 มีการแยกหน้าที่ด้านการบัญชี การคลัง และการตรวจสอบ แยกความรับผิดชอบในการดูแลการ ลงบัญชีแยกประเภททั่วไป และบัญชีย่อยแยกประเภท มีระบบการอนุมัติ ตรวจสอบ กระทบยอด และบันทึก เพื่อ ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ มีการแบ่งระดับชั้นการเข้าถึงข้อมูลทาง การเงินและบัญชี

11 5. การรายงานทางการเงิน (Financial and Performance Reporting) ในกระบวนการรายงาน จะต้องการกำหนด ตัวชี้วัดกรอบและโครงสร้างการประเมินและ รายงานผลที่ชัดเจน มีระยะเวลาในการ ตรวจสอบที่แน่นอน และที่สำคัญ คือ ข้อมูล ที่รายงานจะต้องแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง งบประมาณหรือทรัพยากรที่จัดสรรให้กับ ผลงานที่เกิดขึ้น ตลอดจนการวิเคราะห์ความ คุ้มค่าของการดำเนินงาน ซึ่งจะเป็นข้อมูลใน การวางแผนขั้นต่อๆ ไป

12 6. การบริหารสินทรัพย์ (Asset Management) หน่วยงานมีระบบบริหารสินทรัพย์ที่มี ประสิทธิภาพ แสดงให้เห็นถึงการบริหาร สินทรัพย์ เช่น มีคู่มือการดำเนินงานบริหาร สินทรัพย์ มีการลงทะเบียนสินทรัพย์ที่เป็น ปัจจุบัน มีการคิดค่าบริการการใช้สินทรัพย์ มี การวางแผนการใช้สินทรัพย์ที่คุ้มค่า

13 7. การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) หน่วยงาจะต้องมีฝ่ายที่รับผิดชอบในการ ตรวจสอบภายในที่มีอิสระในการดำเนินงาน มี การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน และมีตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน ที่ขัดเจนเป็นไปได้

14 7 HURDLES เป็นเครื่องมือไปสู่ มาตรฐานการจัดการทางการเงินที่ชัดเจน นำไปสู่การใช้ระบบงบประมาณแบบ PBB การตรวจสอบนอกจากจะตรวจสอบ ทางการเงิน (Financial Audit) แล้วยังเป็น การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Performance Audit) โดยเน้นผลผลิตและ ผลลัพธ์ที่ได้จาการใช้ทรัพยากร


ดาวน์โหลด ppt 7 HURDLES มาตรฐานทางการ เงิน 7 ด้าน. การจัดทำระบบ งบประมาณแบบมุ่งเน้น ผลงาน (PBB) จะเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพหน่วยงาน ในทุกระดับจะต้องมีกลไก ขับเคลื่อนไปในทิศทางที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google