งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บัณฑิตที่พึง ประสงค์. พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2542 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อ พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บัณฑิตที่พึง ประสงค์. พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2542 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อ พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บัณฑิตที่พึง ประสงค์

2 พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2542 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อ พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและ วัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อ พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและ วัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสาน สาระความรู้ด้านต่างๆอย่างได้สัดส่วน สมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ไว้ทุกวิชา จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสาน สาระความรู้ด้านต่างๆอย่างได้สัดส่วน สมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ไว้ทุกวิชา

3 สถาบันการศึ กษา บัณ ฑิต เก่ ง ดี มีสุข

4 การพัฒนาบัณฑิตอุดม คติไทย พ. ศ.2534 ก่อตัว “ โครงการบัณฑิตอุดม คติ ” พ. ศ.2534 ก่อตัว “ โครงการบัณฑิตอุดม คติ ” พ. ศ.2535 เริ่มเปิดสอนวิชาบัณฑิตอุดม คติ พ. ศ.2535 เริ่มเปิดสอนวิชาบัณฑิตอุดม คติ พ. ศ.2538 สภามหาวิทยาลัยให้จัดการ ปฏิรูปการศึกษาทั่วไป ให้หยั่งรากลึก และเข้าถึงปรัชญาการศึกษาทั่วไป พ. ศ.2538 สภามหาวิทยาลัยให้จัดการ ปฏิรูปการศึกษาทั่วไป ให้หยั่งรากลึก และเข้าถึงปรัชญาการศึกษาทั่วไป พ. ศ.2540 ให้ “ โครงการพัฒนาบัณฑิต อุดมคติไทย ” เป็นโครงการตามมติ คณะรัฐมนตรี พ. ศ.2540 ให้ “ โครงการพัฒนาบัณฑิต อุดมคติไทย ” เป็นโครงการตามมติ คณะรัฐมนตรี

5 โครงการพัฒนาบัณฑิต อุดมคติไทย กระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกในการสร้าง บัณฑิตให้มีความรู้จริงและรอบรู้ใน สาขาวิชาการ / วิชาชีพ ควบคู่กับ การมีคุณธรรม / จริยธรรม เป็น บัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นที่พึง ประสงค์ตามความต้องการของ สังคม กระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกในการสร้าง บัณฑิตให้มีความรู้จริงและรอบรู้ใน สาขาวิชาการ / วิชาชีพ ควบคู่กับ การมีคุณธรรม / จริยธรรม เป็น บัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นที่พึง ประสงค์ตามความต้องการของ สังคม

6 บัณฑิตอุดมคติที่พึงประสงค์ ตามวิสัยทัศน์ของการพัฒนานักศึกษาในแผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 คือ บัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีสติปัญญา ใฝ่การเรียนรู้ นึกคิด อย่างเป็นระบบ มีจิตสำนึก และ ศักยภาพในการสร้างงาน บุคลิกภาพดี มีความเป็นผู้นำ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย มี วินัย รับผิดชอบต่อตนเองและ เอื้ออาทรต่อสังคม ตระหนักใน คุณค่าทรัพยากรและ ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น สุขภาพดี และมี ความเป็นสากล คือ บัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีสติปัญญา ใฝ่การเรียนรู้ นึกคิด อย่างเป็นระบบ มีจิตสำนึก และ ศักยภาพในการสร้างงาน บุคลิกภาพดี มีความเป็นผู้นำ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย มี วินัย รับผิดชอบต่อตนเองและ เอื้ออาทรต่อสังคม ตระหนักใน คุณค่าทรัพยากรและ ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น สุขภาพดี และมี ความเป็นสากล

7 รูปแบบการสร้างบัณฑิต อุดมคติไทย การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการเรียนการ สอน การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการเรียนการ สอน การสร้างกระบวนวิชาที่ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม การสร้างกระบวนวิชาที่ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา

8 ปณิธานของ มหาวิทยาลัย... บัณฑิตแห่ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พึง ฝักใฝ่ในการฝึกตน เป็นผู้รู้ จริง คิดเป็น ปฏิบัติได้ สามารถครองตน ครองคน ครองงาน ด้วยมโนธรรม และจิตสำนึกต่อสังคม... บัณฑิตแห่ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พึง ฝักใฝ่ในการฝึกตน เป็นผู้รู้ จริง คิดเป็น ปฏิบัติได้ สามารถครองตน ครองคน ครองงาน ด้วยมโนธรรม และจิตสำนึกต่อสังคม

9 คุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัย มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ และวิชาชีพ มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ และวิชาชีพ มีทักษะในการเรียนรู้ การคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างเป็น ระบบ มีทักษะในการเรียนรู้ การคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างเป็น ระบบ มีทักษะทางภาษา สามารถในการ ติดต่อสื่อสาร และถ่ายทอดความรู้ ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่าง น้อย 1 ภาษา มีทักษะทางภาษา สามารถในการ ติดต่อสื่อสาร และถ่ายทอดความรู้ ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่าง น้อย 1 ภาษา มีทักษะในการสืบค้นข้อมูล และใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ มีทักษะในการสืบค้นข้อมูล และใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่

10 คุณสมบัติของบัณฑิตที่พึง ประสงค์ ของมหาวิทยาลัย ใฝ่รู้ ศึกษาอย่างต่อเนื่อง และสามารถ ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ใฝ่รู้ ศึกษาอย่างต่อเนื่อง และสามารถ ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต รู้จักตนเอง มีมนุษยสัมพันธ์ ปรับ ตนเองเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ รู้จักตนเอง มีมนุษยสัมพันธ์ ปรับ ตนเองเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ มีภาวะผู้นำ มีภาวะผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม

11 บทบาทของสถานศึกษาใน การสร้างบัณฑิตอุดมคติ ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปรับปรุงระบบบริหารจัดการให้เอื้อต่อ การพัฒนานักศึกษา ปรับปรุงระบบบริหารจัดการให้เอื้อต่อ การพัฒนานักศึกษา สร้างสรรค์องค์ความรู้ในด้านการ พัฒนานักศึกษาหรือเอื้อต่อการพัฒนา นักศึกษา สร้างสรรค์องค์ความรู้ในด้านการ พัฒนานักศึกษาหรือเอื้อต่อการพัฒนา นักศึกษา

12 The 9 th Asia Pacific Student Services Association (APSSA) Conference July 6-9, 2004 The 21th century – an era of knowledge based economy The 21th century – an era of knowledge based economy Education is important to sustain development Education is important to sustain development Life-Long Learning

13 Life-Long Learning Definition: From birth to death education From birth to death education Formal, non-formal and informal education for a highly skilled work force; personal development, creation Formal, non-formal and informal education for a highly skilled work force; personal development, creation

14 Role of Universities develop of lifelong learning review strategies and policies concern with extending knowledge and handling and applying knowledge for community. strengthen staff and faculty to continue professional development extend commitment on own tradition and extra curriculum

15 คณาจารย์ควรมีบทบาท ในการชี้นำและเป็น ต้นแบบที่ดีเพื่อให้ นักศึกษาได้ประพฤติ ปฏิบัติตนตามแบบอย่างที่ ได้รับ งานผลิตบัณฑิต เป็น งานที่ไม่เพียงแต่พัฒนา หรือท้าทาย ความสามารถของ คณาจารย์เท่านั้น แต่ยัง เป็นงานที่สร้างความ ภาคภูมิใจให้กับวิชาชีพ ของการเป็นอาจารย์ได้ อย่างแท้จริง

16 A seed left in the field will grow wild if uncultivated.


ดาวน์โหลด ppt บัณฑิตที่พึง ประสงค์. พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2542 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อ พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google