งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาตนเองในด้านความคิด สร้างสรรค์ โดย อาจารย์ภิญโญ ทองดี และ คณะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาตนเองในด้านความคิด สร้างสรรค์ โดย อาจารย์ภิญโญ ทองดี และ คณะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาตนเองในด้านความคิด สร้างสรรค์ โดย อาจารย์ภิญโญ ทองดี และ คณะ

2 ความสำคัญของความคิด สร้างสรรค์ 1. ก้าวนำก้าวไกลถ้ามีความคิด สร้างสรรค์ 2. ขจัดความน่าเบื่ออันเกิดจากการ กระทำซ้ำ ๆ

3 คำกล่าวต่อไปนี้ทำลายความคิด สร้างสรรค์ 1. วิธีนั้นคงไม่ได้ผลหรอก เพราะเรา ไม่เคยทำ 2. อย่าไปเสียเวลากับสิ่งเพ้อฝันเลย 3. ที่เราทำอยู่ทุกวันนี้ก็ดีแล้ว 4. เราเคยพยายามมาก่อนแล้ว 5. ไม่มีใครเขาทำกัน 6. อย่าคิดให้ปวดหัว ทำแบบเดิม สบายกว่า

4 จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ ข้อแนะนำที่ 1 1. ขยายปัญหาให้กว้างขึ้น 2. สร้างบรรยากาศให้เหมาะสม 3. ปล่อยให้มีเวลาในการพักความคิด 4. หาแนวทางให้หลากหลาย

5 จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ 5. การมองเห็นภาพพจน์ในผลงาน 6. ความแน่วแน่ในความคิด 7. เต็มใจทำในสิ่งที่ตนตัดสินใจ 8. การยอมรับในความไม่แน่นอน 9. การประวิงการประเมินผล

6 จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ ข้อเสนอแนะที่ 2 ใช้เทคนิคการระดมสมอง ( หลักในการระดม สมอง ) 1. ไม่มีการวิพากวิจารณ์ความคิดเห็นทั้ง ของตนและของผู้อื่น 2. พยายามหาคำตอบที่แปลกแตกต่าง ออกไป 3. พยายามหาคำตอบให้มากที่สุด 4. พยายามดัดแปลงตกแต่งความคิดที่มี อยู่

7 คุณลักษณะของบุคคลที่มี ความคิดสร้างสรรค์ 1. เห็นคุณค่าและมีความเชื่อมั่นใน ตนเอง 2. มีแนวคิดว่าถ้าจะทำอะไรต้อง ประสบผลสำเร็จ 3. มีความกล้า 4. มองอะไรเป็นความจริง 5. ยอมรับความผิดพลาด 6. มีแรงจูงใจภายในสูง

8 คุณลักษณะของบุคคลที่มี ความคิดสร้างสรรค์ 7. อดทนต่อความคลุมเครือและกำกวม 8. ขยันหมั่นเพียร 9. มีอารมณ์สุนทรีย์ 10. มีความยืดหยุ่น 11. เป็นคนเปิดใจกว้าง

9 คุณลักษณะของบุคคลที่มี ความคิดสร้างสรรค์ 12. เป็นคนช่างสังเกต 13. มีความสามารถในการบริหาร ความเครียด 14. มีจิตใจสงบและสดใส 15. มองโลกในแง่ดี


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาตนเองในด้านความคิด สร้างสรรค์ โดย อาจารย์ภิญโญ ทองดี และ คณะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google