งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เลขานุการ รุจิรา จิตพ์ปรารพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เลขานุการ รุจิรา จิตพ์ปรารพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เลขานุการ รุจิรา จิตพ์ปรารพ

2 เลขานุการมีกี่ประเภท
เลขานุการ มี 3 ประเภท คือ 1. เลขานุการส่วนตัว 2. เลขานุการธุรกิจ 3. เลขานุการจัดองค์การรวม

3 เลขานุการคือใคร ? พจนานุกรมของประชาชนในสหรัฐอเมริกา ได้ให้คำจำกัดความของบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นเลขานุการว่า “เลขานุการคือบุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณทั่วไปของสำนักงาน เพื่อแบ่งเบาภาระของผู้บังคับบัญชา หน้าที่โดยทั่วไปได้แก่การจดการสั่งงานต่างๆ เป็นชวเลขแล้วแปลออกจัดพิมพ์ให้ถูกต้องเรียบร้อย เป็นผู้จัดการนัดหมายการประชุม หรือนัดให้ผู้มาติดต่อ เตือนเกี่ยวกับการนัดหมายให้เป็นไปตามกำหนด คอยต้อนรับดูแลสอบถามให้ความสะดวกแก่บุคคลผู้ต้องการพบผู้บังคับบัญชา รับโทรศัพท์และติดต่อธุรกิจทางโทรศัพท์ ดูแลจดหมายต่างๆ และประการสุดท้าย จะต้องควบคุมดูแลผู้ร่วมงานที่อยู่ใต้บังคับบัญชา ให้งานขององค์การธุรกิจแห่งนั้นดำเนินไปด้วยดี”

4 คำจำกัดความของ “เลขานุการ”
คำว่า “Secretary” นี้เป็นคำศัพท์ที่มาจากภาษาลาตินเดิมที่ว่า Secretum แปลว่า Secret....ความลับ ผู้ที่ทำงานในตำแหน่งเลขานุการ ก็คือผู้ที่รู้ความลับและเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจให้เก็บความลับของผู้บังคับบัญชาและของสำนักงาน งานเลขานุการเป็นงานสำคัญ ผู้เป็นเลขานุการต้องรอบคอบ ไว้เนื้อเชื่อใจ เก็บรักษาความลับได้ดี จึงจะเหมาะสมกับตำแหน่ง

5 บางท่านมีความเห็นว่า “Secretary” เป็นผู้มีภาระและความรับผิดชอบกับงานมาก จึงแยกความหมายของ Secretary ตามตัวพยัญชนะไว้ดังนี้ S = Sense คือ ความมีสามัญสำนึก รู้จักผิดชอบ รู้ว่าสิ่งใดควร ไม่ควร E = Efficiency คือ สมรรถภาพในการทำงานที่มีอยู่ในตัวบุคคล C = Courage คือ ความมุมานะของบุคคล ซึ่งขึ้นอยู่กับความมุ่งหวัง R = Responsibility คือ การรับผิดชอบ E = Energy คือ กำลังงาน

6 T = Technique คือ การรู้จักดัดแปลงให้เหมาะสม
A = Active คือ การตื่นตัว R = Rice มิได้หมายถึงความร่ำรวย แต่หมายถึงความสมบูรณ์ในด้าน จิตใจและศีลธรรม Y = Youth เลขานุการเหมาะสำหรับคนอายุไม่มากนัก

7 ความรู้ในวิชาเทคนิคเกี่ยวกับเลขานุการ
- เลขานุการทุกคนต้องมีความรู้ในวิชาพิมพ์ดีดและใช้การได้อย่าง คล่องแคล่ว ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ - เลขานุการจะต้องมีพื้นฐานความรู้ภาษาไทยเป็นอย่างดี รู้จักศัพท์ สามารถเลือกคำใช้ได้ถูกต้องเหมาะสม สะกดการันต์ถูกต้อง ^o^ นอกจากนี้เลขานุการต้องมีความรู้รอบตัวดี และรอบรู้วิชาอื่นๆ อีกหลายวิชา นอกเหนือจากวิชาเลขานุการ

8 ลักษณะนิสัยของเลขานุการที่ดี
1. มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 2. เป็นผู้ที่แต่งกายเรียบร้อยเหมาะสม 3. ต้องรักษาความสะอาดของร่างกายและเครื่องแต่งกาย 4. รู้จักวางท่าทีและวางตัวให้เหมาะสม 5. รู้จักการสนทนาและมีน้ำเสียงที่น่าฟัง 6.. เลขานุการต้องเป็นผู้สามารถเก็บความลับของการดำเนินงาน ให้ดีที่สุด

9 7. ต้องเป็นผู้มีความรับผิดชอบสูง
8. เลขานุการควรจะเป็นผู้ที่สุภาพ 9. ให้ความร่วมมือแก่ผู้อื่น เป็นนิสัยที่น่าจะฝึกให้เคยชิน 10. เลขานุการต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถเข้ากับคนได้ทุกประเภท 11. มีความกระตือลือล้น ทะเยอทะยาน จะเป็นทางนำสู่ความก้าวหน้าได้ 12. ประการสุดท้าย เลขานุการต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเอง

10 Systematizing Secretarial Work
วิธีการจัดระบบงานประจำวัน Systematizing Secretarial Work วิธีการจัดลำดับงานประจำวัน ( Planing a Daily Routine ) 1. อ่านหนังสือพิมพ์ 2. ติดตามงานต่างๆ ในตู้เอกสาร 3. จดหมายเข้า 4. ทบทวนการทำการนัดหมาย

11 5. ทำงานที่ค้างจากวันก่อน
6. เริ่มทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เลขายังต้องรู้จักการ - การเริ่มต้นวันใหม่อย่างถูกต้อง - นัดหมายส่วนตัวให้น้อยที่สุด - การติดตามผลงาน

12 - การสำรวจเครื่องใช้สำนักงาน
- การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ - มีสิ่งที่ช่วยความจำ - ช่วยเหลือนายจ้างในด้านความจำ - การลงชื่อในจดหมายออก

13 บุคลิกภาพและอุปนิสัยในการทำงานที่ดี
เริ่มทำงานที่ไม่ค่อยชอบก่อน แล้วค่อยทำงานที่ชอบต่อไป อย่ารอให้ถึงวันพรุ่งนี้เพื่อกำหนดงานของพรุ่งนี้ ครั้งหนึ่งของงานที่จะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นงานที่ผู้ทำรู้ล่วงหน้าแล้วว่าจะต้องทำอะไร และลงมือทำก็ทำทันที วิธีที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานก็คือพยายามทำงานให้มากกว่าที่คิดไว้ว่าจะสามารถทำได้ แล้วท่านจะแปลกใจตัวเองว่าทำไมจึงทำได้มากเช่นนี้

14 Thanks ! For ur Attention ^o^


ดาวน์โหลด ppt เลขานุการ รุจิรา จิตพ์ปรารพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google