งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เลขานุ การ รุจิรา จิตพ์ปรารพ. เลขานุการมีกี่ประเภท เลขานุการ มี 3 ประเภท คือ 1. เลขานุการส่วนตัว 2. เลขานุการธุรกิจ 3. เลขานุการจัดองค์การรวม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เลขานุ การ รุจิรา จิตพ์ปรารพ. เลขานุการมีกี่ประเภท เลขานุการ มี 3 ประเภท คือ 1. เลขานุการส่วนตัว 2. เลขานุการธุรกิจ 3. เลขานุการจัดองค์การรวม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เลขานุ การ รุจิรา จิตพ์ปรารพ

2 เลขานุการมีกี่ประเภท เลขานุการ มี 3 ประเภท คือ 1. เลขานุการส่วนตัว 2. เลขานุการธุรกิจ 3. เลขานุการจัดองค์การรวม

3 เลขานุการ คือใคร ? พจนานุกรมของประชาชนในสหรัฐอเมริกา ได้ให้คำจำกัดความของบุคคลที่ทำหน้าที่เป็น เลขานุการว่า “ เลขานุการคือบุคคลที่ทำหน้าที่ เกี่ยวกับงานสารบรรณทั่วไปของสำนักงาน เพื่อแบ่งเบาภาระของผู้บังคับบัญชา หน้าที่ โดยทั่วไปได้แก่การจดการสั่งงานต่างๆ เป็นชวเลขแล้วแปลออกจัดพิมพ์ให้ถูกต้อง เรียบร้อย เป็นผู้จัดการนัดหมายการประชุม หรือนัดให้ผู้มาติดต่อ เตือนเกี่ยวกับการนัด หมายให้เป็นไปตามกำหนด คอยต้อนรับดูแล สอบถามให้ความสะดวกแก่บุคคลผู้ต้องการ พบผู้บังคับบัญชา รับโทรศัพท์และติดต่อ ธุรกิจทางโทรศัพท์ ดูแลจดหมายต่างๆ และ ประการสุดท้าย จะต้องควบคุมดูแลผู้ร่วมงาน ที่อยู่ใต้บังคับบัญชา ให้งานขององค์การ ธุรกิจแห่งนั้นดำเนินไปด้วยดี ”

4 คำจำกัดความของ “ เลขานุการ ” คำว่า “Secretary” นี้เป็นคำศัพท์ที่มา จากภาษาลาตินเดิมที่ว่า Secretum แปลว่า Secret.... ความลับ ผู้ที่ทำงานในตำแหน่งเลขานุการ ก็คือ ผู้ที่รู้ความลับและเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจให้ เก็บความลับของผู้บังคับบัญชาและของ สำนักงาน งานเลขานุการเป็นงานสำคัญ ผู้เป็น เลขานุการต้องรอบคอบ ไว้เนื้อเชื่อใจ เก็บรักษา ความลับได้ดี จึงจะเหมาะสมกับตำแหน่ง

5 บางท่านมีความเห็นว่า “Secretary” เป็น ผู้มีภาระและความรับผิดชอบกับงานมาก จึงแยก ความหมายของ Secretary ตามตัวพยัญชนะไว้ ดังนี้ S = Sense คือ ความมีสามัญสำนึก รู้จักผิด ชอบ รู้ว่าสิ่งใดควร ไม่ควร E = Efficiency คือ สมรรถภาพในการ ทำงานที่มีอยู่ในตัวบุคคล C = Courage คือ ความมุมานะของบุคคล ซึ่งขึ้นอยู่กับความมุ่งหวัง R = Responsibility คือ การรับผิดชอบ E = Energy คือ กำลังงาน

6 T = Technique คือ การรู้จักดัดแปลงให้ เหมาะสม A = Active คือ การตื่นตัว R = Rice มิได้หมายถึงความร่ำรวย แต่ หมายถึงความสมบูรณ์ในด้าน จิตใจและศีลธรรม Y = Youth...... เลขานุการเหมาะสำหรับคน อายุไม่มากนัก

7 ความรู้ในวิชาเทคนิค เกี่ยวกับเลขานุการ - เลขานุการทุกคนต้องมีความรู้ในวิชา พิมพ์ดีดและใช้การได้อย่าง คล่องแคล่ว ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ - เลขานุการจะต้องมีพื้นฐานความรู้ ภาษาไทยเป็นอย่างดี รู้จักศัพท์ สามารถ เลือกคำใช้ได้ถูกต้องเหมาะสม สะกดการันต์ ถูกต้อง ^o^ นอกจากนี้เลขานุการต้องมีความรู้รอบตัวดี และรอบรู้วิชาอื่นๆ อีกหลายวิชา นอกเหนือจากวิชา เลขานุการ

8 ลักษณะนิสัยของ เลขานุการที่ดี 1. มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 2. เป็นผู้ที่แต่งกายเรียบร้อยเหมาะสม 3. ต้องรักษาความสะอาดของร่างกายและ เครื่องแต่งกาย 4. รู้จักวางท่าทีและวางตัวให้เหมาะสม 5. รู้จักการสนทนาและมีน้ำเสียงที่น่าฟัง 6.. เลขานุการต้องเป็นผู้สามารถเก็บ ความลับของการดำเนินงาน ให้ดีที่สุด

9 7. ต้องเป็นผู้มีความรับผิดชอบสูง 8. เลขานุการควรจะเป็นผู้ที่สุภาพ 9. ให้ความร่วมมือแก่ผู้อื่น เป็นนิสัยที่น่าจะฝึกให้ เคยชิน 10. เลขานุการต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถ เข้ากับคนได้ทุกประเภท 11. มีความกระตือลือล้น ทะเยอทะยาน จะเป็น ทางนำสู่ความก้าวหน้าได้ 12. ประการสุดท้าย เลขานุการต้องมีความ เชื่อมั่นในตัวเอง

10 วิธีการจัดระบบงานประจำวัน Systematizing Secretarial Work วิธีการจัดลำดับงานประจำวัน ( Planing a Daily Routine ) 1. อ่านหนังสือพิมพ์ 2. ติดตามงานต่างๆ ในตู้เอกสาร 3. จดหมายเข้า 4. ทบทวนการทำการนัดหมาย

11 5. ทำงานที่ค้างจากวันก่อน 6. เริ่มทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมี ประสิทธิภาพ......... นอกจากนี้ เลขายังต้องรู้จักการ....... - การเริ่มต้นวันใหม่อย่างถูกต้อง - นัดหมายส่วนตัวให้น้อยที่สุด - การติดตามผลงาน

12 - การสำรวจเครื่องใช้สำนักงาน - การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ - มีสิ่งที่ช่วยความจำ - ช่วยเหลือนายจ้างในด้านความจำ - การลงชื่อในจดหมายออก

13 บุคลิกภาพและอุปนิสัย ในการทำงานที่ดี เริ่มทำงานที่ไม่ค่อยชอบก่อน แล้ว ค่อยทำงานที่ชอบต่อไป อย่ารอให้ถึงวัน พรุ่งนี้เพื่อกำหนดงานของพรุ่งนี้ ครั้งหนึ่งของงานที่จะทำได้อย่างมี ประสิทธิภาพ เป็นงานที่ผู้ทำรู้ล่วงหน้าแล้ว ว่าจะต้องทำอะไร และลงมือทำก็ทำทันที วิธีที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการ ทำงานก็คือพยายามทำงานให้มากกว่าที่คิด ไว้ว่าจะสามารถทำได้........ แล้วท่านจะแปลกใจตัวเองว่าทำไมจึง ทำได้มากเช่นนี้........

14 Thanks ! For ur Attention.............^o^


ดาวน์โหลด ppt เลขานุ การ รุจิรา จิตพ์ปรารพ. เลขานุการมีกี่ประเภท เลขานุการ มี 3 ประเภท คือ 1. เลขานุการส่วนตัว 2. เลขานุการธุรกิจ 3. เลขานุการจัดองค์การรวม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google