งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวชี้วัดและแนวทาง การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ กองควบคุมวัตถุเสพติด 2 กันยายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวชี้วัดและแนวทาง การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ กองควบคุมวัตถุเสพติด 2 กันยายน 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวชี้วัดและแนวทาง การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ กองควบคุมวัตถุเสพติด 2 กันยายน 2556

2 การควบคุมสารตั้งต้น (โดย อย.) The UN convention 1988 (Table 1) SubstanceLawAgency 1-phenyl-2-propanoneNarcotic Act B.E.2522FDA 3,4-MDP-2-PNarcotic Act B.E.2522FDA EphedrinePsychotropic Act B.E.2518FDA ErgotamineNarcotic Act B.E.2522FDA ErgometrineNarcotic Act B.E.2522FDA IsosafrolNarcotic Act B.E.2522FDA Lysergic acidNarcotic Act B.E.2522FDA N-acethylanthranilic acidNarcotic Act B.E.2522FDA PiperonalNarcotic Act B.E.2522FDA PseudoephedrinePsychotropic Act B.E.2518FDA SafrolNarcotic Act B.E.2522FDA NorephedrinePsychotropic Act B.E.2518FDA Acetic anhydrideNarcotic Act B.E.2522FDA Potassium permanganateImport and Export Act B.E.2522 DFT The UN convention 1988 (Table 2) SubstanceLawAgency AcetoneHazardous Substances Act B.E.2535 DIW Anthranilic acidNarcotic Act B.E.2522FDA Ethyl etherHazardous Substances Act B.E.2535 Commodities Control Act B.E.2495 DIW DIT Hydrochloric acidHazardous Substances Act B.E.2535 DIW Methyl Ethyl KetoneHazardous Substances Act B.E.2535 DIW Phenylacetic acidNarcotic Act B.E.2522FDA PiperidineHazardous Substances Act B.E.2535 DIW Sulfuric acidHazardous Substances Act B.E.2535 DIW TolueneHazardous Substances Act B.E.2535 DIW

3 ระบบการควบคุมการกระจายของวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 อย. จัดหา วจ. 2 ไว้ใช้ในประเทศ วัตถุดิบ/วัตถุตำรับ ด่านศุลกากร / ด่าน อย. (3) ผู้รับอนุญาตครอบครอง วจ. (คลินิก/รพ.เอกชน) (1) แพทย์/ทันตแพทย์/สัตวแพทย์ [ต้องขอรับใบอนุญาตครอบครองฯ ทุกกรณี] (2) โรงพยาบาลของรัฐ รายงานการซื้อขาย วจ.ฯมายัง อย. พร้อมคำรับรองการขอซื้อ วจ. ของผู้ซื้อ จัดทำบัญชีรับจ่าย วจ.ฯ และรายงานมายัง อย.(รายเดือน/รายปี) ใน กทม.(โดย กองควบคุมวัตถุเสพติด) ในส่วนภูมิภาค (โดย สสจ.) ดำเนินการตรวจสอบ จ่ายให้ผู้ป่วย / ขายให้แก่ผู้มีใบสั่งยาจากแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ นำเข้า ผลิต จำหน่าย กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด อย. จัดทำบัญชีรับจ่ายผ่าน ระบบ e-Logistic ผู้รับอนุญาตผลิต วจ.#2

4 ระบบการควบคุมการกระจายของวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3,4 ผู้รับอนุญาตนำเข้า วจ. 3,4 Import Certificate วัตถุดิบ/วัตถุตำรับ ด่านศุลกากร / ด่าน อย. สถานที่ของผู้รับอนุญาตนำเข้าฯ (3) ผู้รับอนุญาต ครอบครอง วจ. (คลินิก/รพ.เอกชน) (1) แพทย์/ทันตแพทย์/สัตวแพทย์ [เฉพาะ วจ. 3,4 สามารถครอบครองได้ โดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาต ตาม ปริมาณที่กำหนดในประกาศกระทรวงฯ] (4) ผู้รับอนุญาต ขาย วจ. 3,4 (2) โรงพยาบาล ของรัฐ วัตถุดิบ วัตถุตำรับขึ้นทะเบียน (สำเร็จรูป) รายงานการซื้อขาย วจ.ฯมายัง อย. พร้อมคำรับรองการขอซื้อ วจ. ของผู้ซื้อ จัดทำบัญชีรับจ่าย วจ.ฯ และรายงานมายัง อย.(รายเดือน/รายปี) ใน กทม.(โดย กองควบคุมวัตถุเสพติด) ในส่วนภูมิภาค (โดย สสจ.) ดำเนินการตรวจสอบ จ่ายให้ผู้ป่วย / ขายให้แก่ผู้มีใบสั่งยาจากแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ นำเข้า ผลิต จำหน่าย จัดทำบัญชีรับจ่ายผ่าน ระบบ e-Logistic ผู้รับอนุญาตผลิต วจ.3,4

5 ระบบการควบคุมการกระจายของยาแก้ไอที่มีโคเดอีนเป็นส่วนผสม ผู้รับอนุญาตนำเข้า ยส. 3 Import Certificate ด่านศุลกากร / ด่าน อย. สถานที่ของผู้รับอนุญาตนำเข้า (2) สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ตาม กม.ว่าด้วยสถานพยาบาล ผู้รับอนุญาตผลิต ยส. 3 (1) สถานพยาบาลของรัฐ ตำรับยาแก้ไอที่มีโคเดอีน เป็นส่วนผสม จัดทำบัญชีรับจ่าย ยส. 3 และรายงานมายัง อย. (รายเดือน/รายปี) พร้อมคำรับรองการขอซื้อ ยส. 3 ของผู้ซื้อ ใน กทม.(โดย กองควบคุมวัตถุเสพติด) ในส่วนภูมิภาค (โดย สสจ.) ดำเนินการตรวจสอบ จ่ายให้ผู้ป่วย อย.นำเข้าวัตถุดิบโคเดอีน (ยส. 2) กองควบคุมวัตถุเสพติด นำเข้า ผลิต จำหน่าย จัดทำบัญชีรับจ่ายผ่านระบบ e- Logistic

6 ตัวชี้วัด เป้าหมายและแนวทางการดำเนินงาน ประเด็น : การควบคุมตัวยาและสารตั้งต้น ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้รับอนุญาตวัตถุเสพติดดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย (เป้าหมายร้อยละ 97) ผู้รับอนุญาตวัตถุเสพติด หมายถึง สถานพยาบาลและร้านขายยา สถานพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลตามคำนิยามของ พรบ. สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งที่มีและไม่มีใบอนุญาตครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่ง วจ. 2,3 และ 4 เพื่อใช้ในสถานพยาบาล และใบอนุญาตจำหน่าย ยส. 2 ร้ายขายยา หมายถึง ขย.1, ขย.2, ขย.3 และ ขย.บ. ทั้งที่มีและไม่มีใบอนุญาตจำหน่าย ยส. 3 และใบอนุญาตขาย วจ. 3, 4 แนวทางการดำเนินงาน 1.ตรวจติดตาม เฝ้าระวัง สถานพยาบาลและร้านขายยามิให้มีวัตถุเสพติดรั่วไหลออกนอกระบบการควบคุม 2.ตรวจสอบรายงานการกระจายวัตถุเสพติดจากระบบ e-Logistic ในหัวข้อรายงานการกระจายวัตถุเสพติด 3.รายงานผลการตรวจสอบผ่านระบบ e-Inspection ทุกวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

7 การวางแผนตรวจสอบสถานพยาบาล&ร้านขายยา แบ่งเป้าหมายที่ต้องการตรวจสอบออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 สถานพยาบาลหรือร้านขายยา ที่มีการกระทำผิดในปีที่ผ่านมา ดำเนินการตรวจสอบซ้ำทุกแห่ง กลุ่มที่ 2 ดูจากการระบาดของตัวยาในขณะนั้น ประกอบกับข้อมูลการกระจาย วัตถุเสพติด แล้วคัดเลือกสถานที่กลุ่มเสี่ยงที่มีปริมาณการซื้อ วัตถุเสพติดมาก (กลุ่มเสี่ยงสูง) มาตรวจสอบก่อน ในปีถัดไปจึงคัดเลือกกลุ่มที่มีความเสี่ยงรองลงมามาดำเนินการ ตรวจสอบเพื่อให้สามารถตรวจสอบสถานที่ได้ครอบคลุมทุกแห่ง

8 การส่งรายงานของสถานพยาบาล  ตามมาตรา 87 ของ พรบ. วจ. ระบุให้ผู้รับอนุญาตต้องจัดให้มีการทำรายงาน ประจำเดือน (บ.จ.9) และรายงานประจำปี (บ.จ.10) เสนอรายงานให้เลขาธิการฯ อย. ทราบเป็นรายเดือนและรายปี พร้อมทั้งเก็บสำเนา 1 ชุดไว้ ณ สถานพยาบาล พร้อมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ดังนั้น ขอให้ สสจ. แจ้งสถานพยาบาลที่อยู่ในจังหวัด ทราบและปฏิบัติต่อไป  หาก สสจ. ต้องการทราบข้อมูลการรับจ่ายวัตถุออกฤทธิ์ของสถานพยาบาล สามารถ แจ้งให้สถานพยาบาลสำเนาบัญชีและรายงานเพิ่ม 1 ชุด เพื่อส่งให้ สสจ. เป็น ข้อมูล

9 การตรวจสอบข้อมูลจากรายงานการกระจายวัตถุเสพติด ขณะนี้อยู่ระหว่างการเชื่องโยงข้อมูลกับกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด เพื่อนำข้อมูล การกระจาย วจ. 2 และ ยส.2 เข้ามาอยู่ในระบบ e – Logistic เพื่อให้ สสจ. สามารถดู ข้อมูลการกระจายวัตถุเสพติดทั้งหมดผ่านทาง single window (LGT)

10 การใช้ข้อมูลการกระจายวัตถุเสพติด  รายงานการกระจายวัตถุเสพติด จากระบบ e-Logistic เป็นรายงานที่ผู้ผลิตและ ผู้แทนจำหน่ายรายงานข้อมูลการขายผ่านระบบ e-Logistic แบบ real time เพื่อให้ สสจ. ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการในพื้นที่  เมื่อตรวจสอบ ณ สถานที่ ต้องพิจารณาจากเอกสาร หลักฐานที่พบ ณ ขณะตรวจสอบ อีกครั้ง หากพบความผิดชัดเจน สสจ. สามารถดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ทันที เช่น บิลการซื้อวัตถุเสพติดและ ข้อมูลในรายงานการกระจายวัตถุเสพติดถูกต้องตรงกัน แต่รายงาน (บ.จ.9) ของสถานประกอบการไม่ตรงกัน ระบุให้เห็นความผิดชัดเจน  หากมีประเด็นต้องตรวจสอบเพิ่มเติมสามารถประสาน อย. เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ เช่น  กรณีที่ 1 บิลการซื้อวัตถุเสพติดและ ข้อมูลในรายงานการกระจายวัตถุเสพติดไม่ตรงกัน  กรณีที่ 2 สถานประกอบการไม่มีบิลให้ตรวจสอบ รวมทั้งข้อมูลในรายงานการกระจายวัตถุ เสพติด และรายงาน (บ.จ.9) ของสถานประกอบการไม่ตรงกัน  รายงานการกระจายวัตถุเสพติด จากระบบ e-Logistic เป็นรายงานที่ผู้ผลิตและ ผู้แทนจำหน่ายรายงานข้อมูลการขายผ่านระบบ e-Logistic แบบ real time เพื่อให้ สสจ. ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการในพื้นที่  เมื่อตรวจสอบ ณ สถานที่ ต้องพิจารณาจากเอกสาร หลักฐานที่พบ ณ ขณะตรวจสอบ อีกครั้ง หากพบความผิดชัดเจน สสจ. สามารถดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ทันที เช่น บิลการซื้อวัตถุเสพติดและ ข้อมูลในรายงานการกระจายวัตถุเสพติดถูกต้องตรงกัน แต่รายงาน (บ.จ.9) ของสถานประกอบการไม่ตรงกัน ระบุให้เห็นความผิดชัดเจน  หากมีประเด็นต้องตรวจสอบเพิ่มเติมสามารถประสาน อย. เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ เช่น  กรณีที่ 1 บิลการซื้อวัตถุเสพติดและ ข้อมูลในรายงานการกระจายวัตถุเสพติดไม่ตรงกัน  กรณีที่ 2 สถานประกอบการไม่มีบิลให้ตรวจสอบ รวมทั้งข้อมูลในรายงานการกระจายวัตถุ เสพติด และรายงาน (บ.จ.9) ของสถานประกอบการไม่ตรงกัน

11 การรายงานข้อมูลผ่านระบบ e-Inspection เจ้าหน้าที่ สสจ. กรอกรหัสผ่านก่อนเข้าระบบ

12 Thank you


ดาวน์โหลด ppt ตัวชี้วัดและแนวทาง การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ กองควบคุมวัตถุเสพติด 2 กันยายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google