งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับเขื่อนปากมูล ในอำเภอพิบูลมังสาหาร โขงเจียม สิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ี สำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับเขื่อนปากมูล ในอำเภอพิบูลมังสาหาร โขงเจียม สิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ี สำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับเขื่อนปากมูล ในอำเภอพิบูลมังสาหาร โขงเจียม สิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ี สำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มกราคม 2546

2 วัตถุประสงค์ รวบรวมความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับรวบรวมความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับ   ความเดือดร้อนและแนวทาง การ เปิด หรือ ปิดประตู ระบาย น้ำ เขื่อนปากมูลในกรณีต่าง ๆ และ H Hผลกระทบที่ได้รับ ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อให้รัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็น แนวทางในการดำเนินการ และตัดสินใจเกี่ยวกับการ เปิด หรือ ปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล

3 การเลือกตัวอย่าง /ขนาดตัวอย่าง แผนการสุ่มตัวอย่าง Stratified three-stage sampling Stratified three-stage sampling G การเลือกหน่วยตัวอย่างขั้นที่ 1 เลือกชุมรุมอาคาร / หมู่บ้าน ตัวอย่าง เลือกชุมรุมอาคาร / หมู่บ้าน ตัวอย่าง G การเลือกหน่วยตัวอย่างขั้นที่ 2 เลือกครัวเรือนตัวอย่าง 25 ครัวเรือน ต่อชุมรุมอาคาร /หมู่บ้าน เลือกครัวเรือนตัวอย่าง 25 ครัวเรือน ต่อชุมรุมอาคาร /หมู่บ้าน G การเลือกหน่วยตัวอย่างขั้นที่ 3 ในแต่ละครัวเรือนตัวอย่าง เลือกหัวหน้าครัวเรือน/สมาชิกที่มี ในแต่ละครัวเรือนตัวอย่าง เลือกหัวหน้าครัวเรือน/สมาชิกที่มี อายุ 18 ปีขึ้นไป ครัวเรือนละ 1คน อายุ 18 ปีขึ้นไป ครัวเรือนละ 1คน

4 จำนวนชุมรุมอาคาร /หมู่บ้านตัวอย่าง อำเภอ ทั้งสิ้น พื้นที่ติดริมแม่น้ำมูล พื้นที่ไม่ติดริมแม่น้ำมูล 64 48 รวม พิบูลมังสาหาร โขงเจียม สิรินธร 38 150 44 14 72 146 61 38 245 ตัวอย่าง 190 75 52 317 ทั้งสิ้นตัวอย่าง 15 9 11 35 ทั้งสิ้นตัวอย่าง 49 39 27 115

5 จำนวนครัวเรือนตัวอย่าง อำเภอ รวม พื้นที่ติดริมแม่น้ำมูล พื้นที่ไม่ติดริมแม่น้ำมูล 1,600 1,200 รวม พิบูลมังสาหาร โขงเจียม สิรินธร 950 3,750 375 225 275 875 1,225 975 675 2,875

6 ขนาดตัวอย่าง อำเภอพิบูลมังสาหาร 1,600 คน อำเภอโขงเจียม 950 คน อำเภอสิรินธร 1,200 คน รวม 3,750 คน G ใช้ วิธีการสัมภาษณ์ โดยเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ Gระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2545 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

7 การประมวลผล บรรณาธิกร ลงรหัส บันทึกข้อมูล จัดเตรียมโปรแกรมการประมวลผล จัดเตรียมค่าถ่วงน้ำหนัก (Weight) ประมวลผลและจัดทำตาราง วิเคราะห์และจัดทำรายงาน

8 อาชีพหลักของประชาชนใน 3 อำเภอ อาชีพ อำเภอ รวม รวม 100.0 70.3 3.6 77.557.0 ทำนา ทำสวน/ทำไร่ ประมง รับจ้างทั่วไป/กรรมกร ค้าขาย รับราชการ/ลูกจ้างเอกชน อื่น ๆ พิบูลมังสาหาร โขงเจียมสิรินธร 56.3 100.0 4.0 7.0 7.8 4.0 3.3 1.8 0.6 4.7 8.1 4.4 2.9 14.6 9.6 5.4 6.5 3.2 3.7 1.7 10.9 15.6 8.1 3.0 4.4

9 ผลกระทบจากเขื่อนปากมูล ดีขึ้น เหมือนเดิม แย่ลง การดำรงชีวิต 85.2 % 5.8 % 9.0 % 83.8 % 6.0 % 10.2 % การประกอบอาชีพ ภาวะน้ำท่วม 2.5 % 12.4 % 85.1 % แย่ลง

10 ผลกระทบจากเขื่อนปากมูล 6.1 % 2.0 % 2.9 % การคมนาคม ดีขึ้น เหมือนเดิม แย่ลง 6.1 % 4.8 % สภาพแวดล้อม 13.2 % 89.1 % การท่องเที่ยว 83.9 % 91.9 % ดีขึ้น

11 ผลกระทบจากเขื่อนปากมูลสำหรับ อาชีพประมง ดีขึ้น เหมือนเดิม แย่ลง การดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ ภาวะน้ำท่วม สภาพแวดล้อม 45.7 % 45.1 % 9.2 % 33.9 % 54.8 % 11.3 % 59.4 % 30.5 % 10.1 % 67.0 % 31.1 % 1.9 % แย่ลง

12 ผลกระทบจากเขื่อนปากมูลสำหรับ อาชีพประมง การท่องเที่ยว การคมนาคม ดีขึ้น เหมือนเดิม แย่ลง 80.5 % 7.4 % 12.1 % 65.3 % 10.6 % 24.1 %

13 0 20 78.9 21.1 การเปิด - ปิดประตูระบายน้ำ ร้อยละ 40 ความเดือดร้อนจากการเปิด-ปิดประตูระบายน้ำกรณีต่าง ๆ เปิดตลอดปี เปิด 4 เดือน (ก.ค - ต.ค.) เปิด 5 เดือน (ก.ค. - พ.ย.) เปิด 8 เดือน (เม.ย. - พ.ย.) ปิดตลอดปี 6080 100 80.8 19.2 97.7 2.3 97.6 2.4 97.0 3.0 เดือดร้อน ไม่เดือดร้อน

14 78.1 21.9 การเปิด - ปิดประตูระบายน้ำ ร้อยละ ความเดือดร้อนจากการเปิด-ปิดประตูระบายน้ำ อำเภอพิบูลมังสาหาร เปิดตลอดปี เปิด 4 เดือน (ก.ค - ต.ค.) เปิด 5 เดือน (ก.ค. - พ.ย.) เปิด 8 เดือน (เม.ย. - พ.ย.) ปิดตลอดปี 83.3 16.7 97.7 2.3 97.9 2.1 97.6 2.4 เดือดร้อน ไม่เดือดร้อน 0 20406080 100

15 80.9 19.1 การเปิด - ปิดประตูระบายน้ำ ร้อยละ ความเดือดร้อนจากการเปิด-ปิดประตูระบายน้ำ อำเภอโขงเจียม เปิดตลอดปี เปิด 4 เดือน (ก.ค - ต.ค.) เปิด 5 เดือน (ก.ค. - พ.ย.) เปิด 8 เดือน (เม.ย. - พ.ย.) ปิดตลอดปี 77.5 22.5 95.4 4.6 95.1 4.9 92.8 7.2 เดือดร้อน ไม่เดือดร้อน 0 20406080 100

16 80.1 19.9 การเปิด - ปิดประตูระบายน้ำ ร้อยละ ความเดือดร้อนจากการเปิด-ปิดประตูระบายน้ำ อำเภอสิรินธร เปิดตลอดปี เปิด 4 เดือน (ก.ค - ต.ค.) เปิด 5 เดือน (ก.ค. - พ.ย.) เปิด 8 เดือน (เม.ย. - พ.ย.) ปิดตลอดปี 75.0 25.0 99.1 0.9 98.5 1.5 98.0 2.0 เดือดร้อน ไม่เดือดร้อน 020406080 100

17 45.6 54.4 การเปิด - ปิดประตูระบายน้ำ ร้อยละ ความเดือดร้อนจากการเปิด-ปิดประตูระบายน้ำ อาชีพประมง เปิดตลอดปี เปิด 4 เดือน (ก.ค - ต.ค.) เปิด 5 เดือน (ก.ค. - พ.ย.) เปิด 8 เดือน (เม.ย. - พ.ย.) ปิดตลอดปี 67.0 33.0 92.2 7.8 92.2 7.8 92.1 7.9 เดือดร้อน ไม่เดือดร้อน 0 20406080 100

18 การเปิด-ปิด ประตูระบายน้ำ ปิดตลอดปี เปิดตลอดปี ร้อยละ ผู้ เดือดร้ อน 21.1 19.2 1. ภาวะน้ำท่วม (48.4%) 2. ปริมาณปลา/กุ้งลดลง (20.6%) 3. สูญเสียระบบนิเวศน์วิทยา (14.4%) 4. สูญเสียพันธ์ปลา (10.4%) 5. ขาดแคลนน้ำ ( 9.0%) ความเดือดร้อนที่สำคัญที่จะได้รับ 1. ขาดแคลนน้ำ (53.3 %) 2. ปริมาณปลา/กุ้งลดลง (18.7%) 3. ทำนาปรัง/ปลูกพืชไม่ได้ (11.7%) 4. ภาวะน้ำท่วม (10.9%) 5. ไฟฟ้าขัดข้อง (7.2%) เรื่องความเดือดร้อนที่สำคัญที่ได้รับ

19 การเปิด-ปิด ประตูระบายน้ำ เปิด 4 เดือน ร้อยละผู้ เดือดร้อน 2.3 2.4 1. ภาวะน้ำท่วม (32.0 % ) 2. ปริมาณปลา/กุ้งลดลง (26.3 % ) 3. ขาดแคลนน้ำ (9.9%) 4. รายได้ลดลง ( 6.7%) 5. ไฟฟ้าขัดข้อง (5.2%) ความเดือดร้อนที่สำคัญที่จะได้รับ เปิด 5 เดือน 1. ภาวะน้ำท่วม (34.9%) 2. ปริมาณปลา/กุ้งลดลง (22.3%) 3. ขาดแคลนน้ำ (7.8%) 4. สูญเสียระบบนิเวศน์วิทยา (6.7%) 5. ไฟฟ้าขัดข้อง (6.3%) เรื่องความเดือดร้อนที่สำคัญที่ได้รับ

20 การเปิด-ปิด ประตูระบายน้ำ ร้อยละผู้ เดือดร้อน ความเดือดร้อนที่สำคัญที่จะได้รับ 1. ขาดแคลนน้ำ (33.6 % ) 2. ภาวะน้ำท่วม (19.0 % ) 3. ปริมาณปลา/กุ้งลดลง (11.4 % ) 4. ไฟฟ้าขัดข้อง (7.5 % ) 5. ทำนาปรังและปลูกพืชไม่ได้ (7.4 % ) เปิด 8 เดือน 3.0 เรื่องความเดือดร้อนที่สำคัญที่ได้รับ

21 0 5 การเปิด - ปิดเขื่อน ร้อยละ 1015 สรุปความคิดเห็นการเปิด-ปิดประตูระบายน้ำที่หมาะสม และเป็นประโยชน์แก่คนส่วนใหญ่มากที่สุด ปิดตลอดปี เปิด 4 เดือน (ก.ค - ต.ค.) เปิด 5 เดือน (ก.ค. - พ.ย.) เปิด 8 เดือน (เม.ย. - พ.ย.) เปิดตลอดปี 2025 6.8 เปิด-ปิดให้เป็นเวลา เปิดช่วงเวลาปลาวางไข่ แล้วแต่รัฐบาลเห็นควร 6.6 23.9 5.5 7.5 19.1 13.7 4.5 ไม่แสดงความคิดเห็น่ 12.4

22 พื้นที่ที่อยู่อาศัย ติดริมแม่น้ำมูล เห็นควรเปิด 4 เดือน 41.2 % ไม่ติดริมแม่น้ำมูล แล้วแต่รัฐบาลเห็นควร 22.5 % อำเภอ พิบูลมังสาหาร แล้วแต่รัฐบาลเห็นควร 22.3 % เห็นควรเปิด 4 เดือน 22.1 % เห็นควรเปิด 4 เดือน 22.1 % โขงเจียม เห็นควรเปิด 4 เดือน 29.4 % สิรินธร เห็นควรเปิด 4 เดือน 25.5 % สรุปความคิดเห็นการเปิด-ปิดประตูระบายน้ำที่หมาะสม และเป็นประโยชน์แก่คนส่วนใหญ่มากที่สุด

23 อาชีพ ทำนา เห็นควรเปิด 4 เดือน 23.9 % ทำสวน / ทำไร่ เห็นควรปิดตลอดปี 17.5 % เห็นควรเปิด 4 เดือน 20.1 % รับจ้างทั่วไป/กรรมกร แล้วแต่รัฐบาลเห็นควร 20.6 % เห็นควรเปิด 4 เดือน 17.0 % เห็นควรเปิด 4 เดือน 17.0 % ประมง เห็นควรเปิด 4 เดือน 28.2 % ค้าขาย เห็นควรเปิด 4 เดือน 25.8 % รับราชการ/ลูกจ้างเอกชน เห็นควรเปิด 4 เดือน 28.5 % สรุปความคิดเห็นการเปิด-ปิดประตูระบายน้ำที่หมาะสม และเป็นประโยชน์แก่คนส่วนใหญ่มากที่สุด


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับเขื่อนปากมูล ในอำเภอพิบูลมังสาหาร โขงเจียม สิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ี สำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google