งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพล
สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพล พ.ศ. 2546 สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สิงหาคม 2546

2 วัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ
มาตรการการปราบปรามผู้มีอิทธิพลของรัฐ การมีผู้มีอิทธิพลในชุมชน ความพอใจต่อผลการดำเนินงาน ความพร้อมเข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมของประชาชน ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นแนวทางใน การวางแผน ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงการดำเนินงาน การปราบปรามผู้มีอิทธิพลต่อไป

3 ระเบียบวิธีการสำรวจ คุ้มรวม ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ
การเสนอผลการสำรวจ เสนอผลในระดับภาค และทั่วประเทศ ในรูป ร้อยละ แผนการสุ่มตัวอย่าง Stratified Three-Stage Sampling มีจำนวนประชากร ที่ตกเป็นตัวอย่างทั้งสิ้น 5,800 คน

4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดยเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน สถิติแห่งชาติไปทำการสัมภาษณ์สมาชิกในครัวเรือน ตัวอย่างที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ครัวเรือนละ 1 คน ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง วันที่ กรกฎาคม 2546

5 คำอธิบาย ผู้มีอิทธิพล : ในการสำรวจครั้งนี้ได้ใช้ขอบเขต ตามกรอบแนวทางการดำเนินการปราบปรามผู้มีอิทธิพล ของศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อ เอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ ซึ่งได้กำหนดไว้ว่า หมายถึง “ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ดำรงตนด้วยการกระทำการด้วยตนเองหรือใช้วาจาสนับสนุน การกระทำใด ๆ ที่ผิดกฎหมายหรืออยู่เหนือกฎหมาย ซึ่งผลของการกระทำนั้น เป็นการบ่อนทำลายเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนโดยรวม”

6 15 มูลฐานที่เข้าข่ายมีพฤติการณ์เป็นผู้มีอิทธิพล
15 มูลฐานที่เข้าข่ายมีพฤติการณ์เป็นผู้มีอิทธิพล 1. ยาเสพติด 2. ฮั้วประมูล 3. คิวมอเตอร์ไซด์ รถรับจ้าง ที่ผิดกฎหมาย 4. การเรียกรับผลประโยชน์ จากโรงงานและสถานบริการ 5. ลักลอบขนสินค้าหนีภาษี น้ำมันเถื่อน 6. บ่อนการพนัน หวยใต้ดิน 7. ลักลอบค้าหญิงและเด็ก 8. ลักลอบนำคนเข้า-ออกนอกประเทศ 9. หลอกลวงคนไปทำงานต่างประเทศ 10. หลอกลวงต้มตุ๋นนักท่องเที่ยว 11. มือปืนรับจ้าง 12. ทวงหนี้ ข่มขู่ 13. ค้าอาวุธ 14. บุกรุกที่ดินสาธารณะ 15. เรียกค่าคุ้มครองในที่สาธารณะ เส้นทางหลวง หรือเก็บส่วย

7 การติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการปราบปรามผู้มีอิทธิพล
ร้อยละ 100 7.2 8.0 8.7 6.9 6.4 6.1 12.1 9.5 13.0 12.3 11.3 13.2 80 ไม่สนใจ 60 46.2 47.7 43.6 45.3 50.1 น้อย 46.9 40 ปานกลาง มาก 20 34.5 35.9 37.0 36.3 30.6 31.2 ภาค รวม กทม. กลาง เหนือ ต.อ.น. ใต้

8 ความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการปราบปราม ผู้มีอิทธิพลของรัฐ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการปราบปราม ผู้มีอิทธิพลของรัฐ ร้อยละ 98.6 98.1 98.7 99.1 98.9 97.4 100 80 60 เห็นด้วย 40 ไม่เห็นด้วย 20 1.4 1.9 1.3 2.6 0.9 1.1 ภาค รวม กทม. กลาง เหนือ ต.อ.น. ใต้

9 ความเหมาะสมเกี่ยวกับ 15 มูลฐานความผิด ที่เข้าข่ายพฤติการณ์เป็นผู้มีอิทธิพล
ร้อยละ 96.4 94.6 100 95.6 96.2 94.6 95.4 80 60 เหมาะสม 40 ไม่เหมาะสม 20 5.4 5.4 4.4 3.8 4.6 3.6 ภาค รวม กทม. กลาง เหนือ ต.อ.น. ใต้

10 การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีอิทธิพล
ร้อยละ 97.8 95.1 96.2 100 92.6 94.3 92.1 80 เห็นด้วย 60 ไม่เห็นด้วย 40 20 7.4 5.7 7.9 4.9 2.2 3.8 ภาค รวม กทม. กลาง เหนือ ต.อ.น. ใต้

11 ความเชื่อมั่นในบัญชีรายชื่อผู้มีอิทธิพล
ร้อยละ 100 34.7 80 35.8 38.7 38.9 44.8 42.3 ไม่ทราบ/ ไม่แน่ใจ 60 15.5 18.6 14.7 17.4 29.5 ไม่เชื่อมั่น 23.4 40 เชื่อมั่น 49.8 20 46.4 42.7 40.3 31.8 34.7 ภาค รวม กทม. กลาง เหนือ ต.อ.น. ใต้

12 การมีผู้มีอิทธิพลในชุมชน
ร้อยละ 100 20.1 21.9 27.3 30.8 29.8 80 42.2 ไม่ทราบ/ ไม่แน่ใจ 60 68.4 ไม่มี 40 59.9 68.5 54.2 55.9 39.1 มี 20 18.7 12.8 13.3 16.0 11.5 ภาค 9.6 รวม กทม. กลาง เหนือ ต.อ.น. ใต้

13 การได้รับความเดือดร้อนจากผู้มีอิทธิพล
ร้อยละ 100 80 47.2 52.2 50.6 52.8 51.1 56.3 ไม่ได้รับ 60 น้อย 40 16.4 22.1 ปานกลาง 19.6 24.2 20.1 16.1 มาก 20 23.3 23.1 23.3 21.6 26.9 21.7 ภาค 9.2 5.1 6.0 3.5 3.8 3.8 รวม กทม. กลาง เหนือ ต.อ.น. ใต้ หมายเหตุ : เฉพาะผู้ตอบว่าชุมชนมีผู้มีอิทธิพล และผู้ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ

14 เรื่องสำคัญที่ต้องการให้รัฐบาลดำเนินการ
เรื่องสำคัญที่ต้องการให้รัฐบาลดำเนินการ เกี่ยวกับการปราบปรามผู้มีอิทธิพล รวม แสดงความคิดเห็น ยาเสพติด บ่อนการพนัน หวยใต้ดิน ฮั้วประมูลงาน ทวงหนี้ ข่มขู่ เงินกู้นอกระบบ คิวมอเตอร์ไซด์ รถรับจ้างที่ผิดกฎหมาย รถซิ่ง เรียกค่าคุ้มครองในที่สาธารณะ เส้นทางหลวง หรือเก็บส่วย ไม่แสดงความคิดเห็น เรื่องสำคัญที่ต้องการให้รัฐบาลดำเนินการ ร้อยละ 100.0 92.1 68.2 41.8 13.4 11.8 8.9 7.9 7.9 หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ เฉพาะผู้ตอบว่าชุมชนมีผู้มีอิทธิพลและผู้ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ

15 การมีเจ้าหน้าที่ของรัฐ เข้าไปเกี่ยวข้อง/สนับสนุนผู้มีอิทธิพล
การมีเจ้าหน้าที่ของรัฐ เข้าไปเกี่ยวข้อง/สนับสนุนผู้มีอิทธิพล ร้อยละ 100 80 48.3 47.9 53.5 53.3 58.1 56.3 ไม่ทราบ/ ไม่แน่ใจ 60 12.5 40 16.1 ไม่มี 14.5 15.4 13.3 15.1 มี 20 39.2 36.0 32.0 30.4 31.3 26.8 ภาค รวม กทม. กลาง เหนือ ต.อ.น. ใต้ หมายเหตุ : เฉพาะผู้ตอบว่าชุมชนมีผู้มีอิทธิพลและผู้ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ

16 ความพอใจต่อการดำเนินงานปราบปราม ผู้มีอิทธิพลของรัฐ
ร้อยละ 100 4.1 7.5 7.6 6.2 8.9 13.9 80 41.5 43.3 46.4 47.9 52.7 60 52.0 น้อย 40 ปานกลาง มาก 54.4 50.5 46.1 20 44.5 38.4 34.1 ภาค รวม กทม. กลาง เหนือ ต.อ.น. ใต้

17 การทราบแหล่งแจ้งเบาะแส ผู้มีอิทธิพลที่มีความปลอดภัยสำหรับผู้แจ้ง
การทราบแหล่งแจ้งเบาะแส ผู้มีอิทธิพลที่มีความปลอดภัยสำหรับผู้แจ้ง ร้อยละ 77.2 80 76.1 74.3 73.4 71.0 68.9 60 ทราบ 40 29.0 31.1 ไม่ทราบ 25.7 26.6 23.9 22.8 20 ภาค รวม กทม. กลาง เหนือ ต.อ.น. ใต้

18 ความมั่นใจต่อการดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ร้อยละ 80 72.2 65.4 64.2 61.0 60.5 60 52.9 47.1 39.0 39.5 40 34.6 35.8 มั่นใจ 27.8 ไม่มั่นใจ 20 ภาค รวม กทม. กลาง เหนือ ต.อ.น. ใต้

19 ความพร้อมเข้ามามีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพล
ความพร้อมเข้ามามีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพล ร้อยละ 100 80.9 80 72.9 71.3 65.9 63.1 62.2 60 พร้อม 36.9 37.8 40 34.1 ไม่พร้อม 28.7 27.1 19.1 20 ภาค รวม กทม. กลาง เหนือ ต.อ.น. ใต้

20 ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการปราบปรามหวยเถื่อน
ร้อยละ 100 88.0 84.1 80.9 79.8 77.2 80 70.4 60 เห็นด้วย 40 ไม่เห็นด้วย 29.6 22.8 19.1 20.2 20 15.9 12.0 ภาค รวม กทม. กลาง เหนือ ต.อ.น. ใต้

21 ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาหวยเถื่อน
รวม แสดงความคิดเห็น การปราบปรามหวยเถื่อนอย่างจริงจัง หน่วยงานของรัฐ/กองสลากเป็นผู้จำหน่าย ภาคเอกชน/บุคคลทั่วไปจำหน่าย เพิ่มเงินรางวัล ลดราคาฉลากกินแบ่งรัฐบาล ควรประชาสัมพันธ์การซื้อขายหวยให้ประชาชนทราบ ไม่แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ร้อยละ 100.0 48.1 19.1 14.2 13.1 5.6 3.1 1.0 51.9 หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ

22 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ร้อยละ รวม แสดงความคิดเห็น ไม่แสดงความคิดเห็น 100.0
ปราบปรามผู้มีอิทธิพลอย่างจริงจัง ปราบปรามข้าราชการ/นักการเมืองที่เป็นผู้มีอิทธิพล ให้รางวัลและความคุ้มครองแก่ผู้แจ้งเบาะแส/ผู้ให้ความร่วมมือ ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สิน/การจับกุมควรเป็นความลับ ไม่แสดงความคิดเห็น 100.0 36.0 25.4 8.6 7.2 0.7 64.0 หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ


ดาวน์โหลด ppt ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google