งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพล พ.ศ. 2546 สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สิงหาคม 2546.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพล พ.ศ. 2546 สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สิงหาคม 2546."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพล พ.ศ สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สิงหาคม 2546

2 วัตถุประสงค์ K เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ เพื่อให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นแนวทางใน การวางแผน ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงการดำเนินงาน การปราบปรามผู้มีอิทธิพลต่อไป K มาตรการการปราบปรามผู้มีอิทธิพลของรัฐ K การมีผู้มีอิทธิพลในชุมชน K ความพอใจต่อผลการดำเนินงาน K ความพร้อมเข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมของประชาชน K ข้อเสนอแนะต่าง ๆ

3 ระเบียบวิธีการสำรวจ แผนการสุ่มตัวอย่าง Stratified Three-Stage Sampling มีจำนวนประชากร ที่ตกเป็นตัวอย่างทั้งสิ้น 5,800 คน คุ้มรวม ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ การเสนอผลการสำรวจ เสนอผลในระดับภาค และทั่วประเทศ ในรูป ร้อยละ

4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล Gใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดยเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน สถิติแห่งชาติไปทำการสัมภาษณ์สมาชิกในครัวเรือน ตัวอย่างที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ครัวเรือนละ 1 คน Gปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง วันที่ กรกฎาคม 2546

5 คำอธิบาย ผู้มีอิทธิพล : ในการสำรวจครั้งนี้ได้ใช้ขอบเขต ตามกรอบแนว ทางการดำเนินการปราบปรามผู้มีอิทธิพล ของศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อ เอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ ซึ่งได้กำหนดไว้ว่า หมายถึง “ บุคคลหรือกลุ่ม บุคคลที่ดำรงตนด้วยการกระทำการด้วยตนเองหรือใช้วาจาสนับสนุน การกระทำใด ๆ ที่ผิดกฎหมายหรืออยู่เหนือกฎหมาย ซึ่งผลของการ กระทำนั้น เป็นการบ่อนทำลายเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และขัดต่อ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนโดยรวม”

6 15 มูลฐานที่เข้าข่ายมีพฤติการณ์เป็นผู้มีอิทธิพล 1. ยาเสพติด 2. ฮั้วประมูล 3. คิวมอเตอร์ไซด์ รถรับจ้าง ที่ผิดกฎหมาย 4. การเรียกรับผลประโยชน์ จากโรงงานและสถานบริการ 5. ลักลอบขนสินค้าหนีภาษี น้ำมันเถื่อน 6. บ่อนการพนัน หวยใต้ดิน 7. ลักลอบค้าหญิงและเด็ก 8. ลักลอบนำคนเข้า-ออกนอกประเทศ 9. หลอกลวงคนไปทำงานต่างประเทศ 10. หลอกลวงต้มตุ๋นนักท่องเที่ยว 11. มือปืนรับจ้าง 12. ทวงหนี้ ข่มขู่ 13. ค้าอาวุธ 14. บุกรุกที่ดินสาธารณะ 15. เรียกค่าคุ้มครองในที่สาธารณะ เส้นทางหลวง หรือเก็บส่วย

7 การติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการปราบปรามผู้มีอิทธิพล รวมกทม.กลางเหนือต.อ.น.ใต้ ร้อยละ ภาค ปานกลาง น้อย มาก ไม่สนใจ

8 ความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการปราบปราม ผู้มีอิทธิพลของรัฐ รวมกทม.กลางเหนือต.อ.น.ใต้ ร้อยละ ภาค ไม่เห็นด้วย เห็นด้วย

9 ความเหมาะสมเกี่ยวกับ 15 มูลฐานความผิด ที่เข้าข่ายพฤติการณ์เป็นผู้มีอิทธิพล รวมกทม.กลางเหนือต.อ.น.ใต้ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ร้อยละ ภาค

10 การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีอิทธิพล รวมกทม.กลางเหนือต.อ.น.ใต้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ร้อยละ ภาค

11 ความเชื่อมั่นในบัญชีรายชื่อผู้มีอิทธิพล รวมกทม.กลางเหนือต.อ.น.ใต้ ร้อยละ ภาค ไม่เชื่อมั่น ไม่ทราบ/ ไม่แน่ใจ เชื่อมั่น

12 การมีผู้มีอิทธิพลในชุมชน รวมกทม.กลางเหนือต.อ.น.ใต้ ร้อยละ ภาค ไม่มี มี ไม่ทราบ/ ไม่แน่ใจ

13 การได้รับความเดือดร้อนจากผู้มีอิทธิพล รวมกทม.กลางเหนือต.อ.น.ใต้ ปานกลาง น้อย ร้อยละ ภาค มาก ไม่ได้รับ หมายเหตุ : เฉพาะผู้ตอบว่าชุมชนมีผู้มีอิทธิพล และผู้ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ

14 เรื่องสำคัญที่ต้องการให้รัฐบาลดำเนินการ เกี่ยวกับการปราบปรามผู้มีอิทธิพล หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ เฉพาะผู้ตอบว่าชุมชนมีผู้มีอิทธิพลและผู้ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ รวม แสดงความคิดเห็น * ยาเสพติด * บ่อนการพนัน หวยใต้ดิน * ฮั้วประมูลงาน * ทวงหนี้ ข่มขู่ เงินกู้นอกระบบ * คิวมอเตอร์ไซด์ รถรับจ้างที่ผิดกฎหมาย รถซิ่ง * เรียกค่าคุ้มครองในที่สาธารณะ เส้นทางหลวง หรือเก็บส่วย ไม่แสดงความคิดเห็น เรื่องสำคัญที่ต้องการให้รัฐบาลดำเนินการ ร้อยละ

15 การมีเจ้าหน้าที่ของรัฐ เข้าไปเกี่ยวข้อง/สนับสนุนผู้มีอิทธิพล รวมกทม.กลางเหนือต.อ.น.ใต้ ภาค ไม่มี ไม่ทราบ/ ไม่แน่ใจ หมายเหตุ : เฉพาะผู้ตอบว่าชุมชนมีผู้มีอิทธิพลและผู้ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ ร้อยละ มี

16 ความพอใจต่อการดำเนินงานปราบปราม ผู้มีอิทธิพลของรัฐ รวมกทม.กลางเหนือต.อ.น.ใต้ ปานกลาง น้อย ร้อยละ ภาค มาก

17 การทราบแหล่งแจ้งเบาะแส ผู้มีอิทธิพลที่มีความปลอดภัยสำหรับผู้แจ้ง รวมกทม.กลางเหนือต.อ.น.ใต้ ทราบ ไม่ทราบ ร้อยละ ภาค

18 ความมั่นใจต่อการดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมกทม.กลางเหนือต.อ.น.ใต้ มั่นใจ ไม่มั่นใจ ภาค ร้อยละ

19 ความพร้อมเข้ามามีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพล รวมกทม.กลางเหนือต.อ.น.ใต้ พร้อม ไม่พร้อม ร้อยละ ภาค

20 ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการปราบปรามหวยเถื่อน รวมกทม.กลางเหนือต.อ.น.ใต้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ร้อยละ ภาค

21 ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาหวยเถื่อน หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ รวม แสดงความคิดเห็น ] การปราบปรามหวยเถื่อนอย่างจริงจัง ] หน่วยงานของรัฐ/กองสลากเป็นผู้จำหน่าย ] ภาคเอกชน/บุคคลทั่วไปจำหน่าย ] เพิ่มเงินรางวัล ] ลดราคาฉลากกินแบ่งรัฐบาล ] ควรประชาสัมพันธ์การซื้อขายหวยให้ประชาชนทราบ ไม่แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ร้อยละ

22 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ร้อยละ รวม แสดงความคิดเห็น * ปราบปรามผู้มีอิทธิพลอย่างจริงจัง * ปราบปรามข้าราชการ/นักการเมืองที่เป็นผู้มีอิทธิพล * ให้รางวัลและความคุ้มครองแก่ผู้แจ้งเบาะแส/ผู้ให้ความร่วมมือ * ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สิน/การจับกุมควรเป็นความลับ ไม่แสดงความคิดเห็น หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพล พ.ศ. 2546 สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สิงหาคม 2546.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google