งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพล พ.ศ. 2546 สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สิงหาคม 2546.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพล พ.ศ. 2546 สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สิงหาคม 2546."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพล พ.ศ. 2546 สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สิงหาคม 2546

2 วัตถุประสงค์ K เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ เพื่อให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นแนวทางใน การวางแผน ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงการดำเนินงาน การปราบปรามผู้มีอิทธิพลต่อไป K มาตรการการปราบปรามผู้มีอิทธิพลของรัฐ K การมีผู้มีอิทธิพลในชุมชน K ความพอใจต่อผลการดำเนินงาน K ความพร้อมเข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมของประชาชน K ข้อเสนอแนะต่าง ๆ

3 ระเบียบวิธีการสำรวจ แผนการสุ่มตัวอย่าง Stratified Three-Stage Sampling มีจำนวนประชากร ที่ตกเป็นตัวอย่างทั้งสิ้น 5,800 คน คุ้มรวม ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ การเสนอผลการสำรวจ เสนอผลในระดับภาค และทั่วประเทศ ในรูป ร้อยละ

4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล Gใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดยเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน สถิติแห่งชาติไปทำการสัมภาษณ์สมาชิกในครัวเรือน ตัวอย่างที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ครัวเรือนละ 1 คน Gปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง วันที่ 10 - 15 กรกฎาคม 2546

5 คำอธิบาย ผู้มีอิทธิพล : ในการสำรวจครั้งนี้ได้ใช้ขอบเขต ตามกรอบแนว ทางการดำเนินการปราบปรามผู้มีอิทธิพล ของศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อ เอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ ซึ่งได้กำหนดไว้ว่า หมายถึง “ บุคคลหรือกลุ่ม บุคคลที่ดำรงตนด้วยการกระทำการด้วยตนเองหรือใช้วาจาสนับสนุน การกระทำใด ๆ ที่ผิดกฎหมายหรืออยู่เหนือกฎหมาย ซึ่งผลของการ กระทำนั้น เป็นการบ่อนทำลายเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และขัดต่อ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนโดยรวม”

6 15 มูลฐานที่เข้าข่ายมีพฤติการณ์เป็นผู้มีอิทธิพล 1. ยาเสพติด 2. ฮั้วประมูล 3. คิวมอเตอร์ไซด์ รถรับจ้าง ที่ผิดกฎหมาย 4. การเรียกรับผลประโยชน์ จากโรงงานและสถานบริการ 5. ลักลอบขนสินค้าหนีภาษี น้ำมันเถื่อน 6. บ่อนการพนัน หวยใต้ดิน 7. ลักลอบค้าหญิงและเด็ก 8. ลักลอบนำคนเข้า-ออกนอกประเทศ 9. หลอกลวงคนไปทำงานต่างประเทศ 10. หลอกลวงต้มตุ๋นนักท่องเที่ยว 11. มือปืนรับจ้าง 12. ทวงหนี้ ข่มขู่ 13. ค้าอาวุธ 14. บุกรุกที่ดินสาธารณะ 15. เรียกค่าคุ้มครองในที่สาธารณะ เส้นทางหลวง หรือเก็บส่วย

7 การติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการปราบปรามผู้มีอิทธิพล 34.5 46.2 12.1 7.2 30.6 50.1 11.3 8.0 31.2 46.9 13.2 8.7 35.9 47.7 9.5 6.9 37.0 43.6 13.0 6.4 36.3 45.3 12.3 6.1 รวมกทม.กลางเหนือต.อ.น.ใต้ ร้อยละ ภาค ปานกลาง น้อย มาก ไม่สนใจ 0 20 40 60 80 100

8 ความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการปราบปราม ผู้มีอิทธิพลของรัฐ 1.4 1.9 1.3 0.9 1.1 2.6 รวมกทม.กลางเหนือต.อ.น.ใต้ ร้อยละ ภาค ไม่เห็นด้วย เห็นด้วย 0 20 40 60 80 100 98.6 98.1 98.7 99.198.997.4

9 ความเหมาะสมเกี่ยวกับ 15 มูลฐานความผิด ที่เข้าข่ายพฤติการณ์เป็นผู้มีอิทธิพล 0 20 40 60 80 100 รวมกทม.กลางเหนือต.อ.น.ใต้ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ร้อยละ ภาค 95.696.2 94.6 95.4 96.494.6 4.43.8 5.4 4.6 3.6 5.4

10 การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีอิทธิพล 4.9 7.4 5.7 2.2 3.8 7.9 0 20 40 60 80 100 รวมกทม.กลางเหนือต.อ.น.ใต้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ร้อยละ ภาค 95.1 92.6 94.3 97.8 96.2 92.1

11 ความเชื่อมั่นในบัญชีรายชื่อผู้มีอิทธิพล 42.7 18.6 38.7 31.8 23.4 44.8 40.3 17.4 42.3 46.4 14.7 38.9 49.8 15.5 34.7 29.5 35.8 รวมกทม.กลางเหนือต.อ.น.ใต้ ร้อยละ ภาค ไม่เชื่อมั่น ไม่ทราบ/ ไม่แน่ใจ เชื่อมั่น 0 20 40 60 80 100

12 การมีผู้มีอิทธิพลในชุมชน 12.8 59.9 27.3 18.7 39.1 42.2 13.3 55.9 30.8 11.5 68.4 20.1 9.6 68.5 21.9 16.0 54.2 29.8 รวมกทม.กลางเหนือต.อ.น.ใต้ ร้อยละ ภาค ไม่มี มี 0 20 40 60 80 100 ไม่ทราบ/ ไม่แน่ใจ

13 การได้รับความเดือดร้อนจากผู้มีอิทธิพล 5.1 23.1 19.6 52.2 3.5 21.7 24.2 50.6 3.8 23.3 20.1 52.8 9.2 23.3 16.4 51.1 6.0 21.6 16.1 56.3 3.8 26.9 22.1 47.2 รวมกทม.กลางเหนือต.อ.น.ใต้ ปานกลาง น้อย ร้อยละ ภาค มาก ไม่ได้รับ 0 20 40 60 80 100 หมายเหตุ : เฉพาะผู้ตอบว่าชุมชนมีผู้มีอิทธิพล และผู้ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ

14 เรื่องสำคัญที่ต้องการให้รัฐบาลดำเนินการ เกี่ยวกับการปราบปรามผู้มีอิทธิพล หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ เฉพาะผู้ตอบว่าชุมชนมีผู้มีอิทธิพลและผู้ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ รวม แสดงความคิดเห็น * ยาเสพติด * บ่อนการพนัน หวยใต้ดิน * ฮั้วประมูลงาน * ทวงหนี้ ข่มขู่ เงินกู้นอกระบบ * คิวมอเตอร์ไซด์ รถรับจ้างที่ผิดกฎหมาย รถซิ่ง * เรียกค่าคุ้มครองในที่สาธารณะ เส้นทางหลวง หรือเก็บส่วย ไม่แสดงความคิดเห็น เรื่องสำคัญที่ต้องการให้รัฐบาลดำเนินการ 100.0 92.1 68.2 41.8 13.4 11.8 8.9 7.9 ร้อยละ

15 การมีเจ้าหน้าที่ของรัฐ เข้าไปเกี่ยวข้อง/สนับสนุนผู้มีอิทธิพล 32.0 14.5 53.5 26.8 15.1 58.1 30.4 13.3 56.3 39.2 12.5 48.3 31.3 15.4 53.3 36.0 16.1 47.9 รวมกทม.กลางเหนือต.อ.น.ใต้ ภาค ไม่มี ไม่ทราบ/ ไม่แน่ใจ 0 20 40 60 80 100 หมายเหตุ : เฉพาะผู้ตอบว่าชุมชนมีผู้มีอิทธิพลและผู้ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ ร้อยละ มี

16 ความพอใจต่อการดำเนินงานปราบปราม ผู้มีอิทธิพลของรัฐ 46.1 46.4 7.5 34.1 52.0 13.9 44.5 47.9 7.6 54.4 41.5 4.1 50.5 43.3 6.2 38.4 52.7 8.9 รวมกทม.กลางเหนือต.อ.น.ใต้ ปานกลาง น้อย ร้อยละ ภาค มาก 0 20 40 60 80 100

17 การทราบแหล่งแจ้งเบาะแส ผู้มีอิทธิพลที่มีความปลอดภัยสำหรับผู้แจ้ง 0 20 40 60 80 รวมกทม.กลางเหนือต.อ.น.ใต้ ทราบ ไม่ทราบ ร้อยละ ภาค 25.7 29.0 22.8 26.6 23.9 31.1 74.3 71.0 77.2 73.4 76.1 68.9

18 ความมั่นใจต่อการดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 0 20 40 60 80 รวมกทม.กลางเหนือต.อ.น.ใต้ มั่นใจ ไม่มั่นใจ ภาค 39.0 34.6 35.8 39.5 47.1 27.8 61.0 65.4 64.2 60.5 52.9 72.2 ร้อยละ

19 ความพร้อมเข้ามามีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพล รวมกทม.กลางเหนือต.อ.น.ใต้ พร้อม ไม่พร้อม ร้อยละ ภาค 71.3 63.1 65.9 72.9 80.9 62.2 28.7 36.9 34.1 27.1 19.1 37.8 0 20 40 60 80 100

20 ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการปราบปรามหวยเถื่อน 80.9 19.1 79.8 20.2 77.2 22.8 88.0 12.0 84.1 15.9 70.4 29.6 0 20 40 60 80 100 รวมกทม.กลางเหนือต.อ.น.ใต้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ร้อยละ ภาค

21 ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาหวยเถื่อน หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ รวม แสดงความคิดเห็น ] การปราบปรามหวยเถื่อนอย่างจริงจัง ] หน่วยงานของรัฐ/กองสลากเป็นผู้จำหน่าย ] ภาคเอกชน/บุคคลทั่วไปจำหน่าย ] เพิ่มเงินรางวัล ] ลดราคาฉลากกินแบ่งรัฐบาล ] ควรประชาสัมพันธ์การซื้อขายหวยให้ประชาชนทราบ ไม่แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 100.0 48.1 19.1 14.2 13.1 5.6 3.1 1.0 51.9 ร้อยละ

22 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ร้อยละ รวม แสดงความคิดเห็น * ปราบปรามผู้มีอิทธิพลอย่างจริงจัง * ปราบปรามข้าราชการ/นักการเมืองที่เป็นผู้มีอิทธิพล * ให้รางวัลและความคุ้มครองแก่ผู้แจ้งเบาะแส/ผู้ให้ความร่วมมือ * ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สิน/การจับกุมควรเป็นความลับ ไม่แสดงความคิดเห็น 100.0 36.0 25.4 8.6 7.2 0.7 64.0 หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพล พ.ศ. 2546 สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สิงหาคม 2546.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google