งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชน ที่มีต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ. ศ. 2547 ( เมื่อบริหารงานครบ 3 ปี ) สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชน ที่มีต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ. ศ. 2547 ( เมื่อบริหารงานครบ 3 ปี ) สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชน ที่มีต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ. ศ. 2547 ( เมื่อบริหารงานครบ 3 ปี ) สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร มีนาคม 2547

2 วัตถุประสงค์ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชน ที่มีต่อ การบริหารงานของรัฐบาลในนโยบายต่างๆ รวมทั้ง ข้อเสนอแนะของประชาชนที่ต้องการให้รัฐบาล ดำเนินการ เพื่อให้รัฐบาลนำไปใช้เป็นแนวทางในการ บริหารประเทศต่อไป

3 ระเบียบวิธีการสำรวจ คุ้มรวม ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปทั่ว ประเทศ ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปทั่ว ประเทศ แผนการสุ่มตัวอย่าง แผนการสุ่มตัวอย่าง Stratified Three-Stage Sampling โดยมีจำนวนประชากร Stratified Three-Stage Sampling โดยมีจำนวนประชากร ที่ตกเป็นตัวอย่างกระจายไปในทุกจังหวัดทั่ว ประเทศ จำนวน ที่ตกเป็นตัวอย่างกระจายไปในทุกจังหวัดทั่ว ประเทศ จำนวน ทั้งสิ้น 5,800 ราย ทั้งสิ้น 5,800 ราย

4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดยเจ้าหน้าที่ของ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ไปทำการสัมภาษณ์สมาชิกในครัวเรือน ตัวอย่างที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง วันที่ 1 - 12 กุมภาพันธ์ 2547

5 ความพึงพอใจที่มีต่อการ บริหารงานของรัฐบาล ( ครบรอบ 3 ปี ) ร้อยละ ไม่แสดงความ คิดเห็น รว ม กทม. กลางเหนือต.อ.นต.อ.นใต้ ภา ค ไม่แน่ใจ / ไม่พอใจ พอใจ 82.7 8.9 8.4 76.5 11.1 12.4 81.8 8.1 10.1 85.7 7.2 7.1 92.3 4.9 61.2 21.1 17.7 40 60 80 100 0 2.8 20 ความพึงพอใจที่มีต่อการ บริหารงานของรัฐบาล ( ครบรอบ 3 ปี )

6 ความพอใจของประชาชนต่อ การบริหารงาน ของรัฐบาลในด้านต่าง ๆ การ บริหารงาน ร้อยละ 1. ด้านสาธารณสุข 5. ด้านการบริหาร เศรษฐกิจ 3. ด้าน การศึกษา 2. ด้านการกีฬา 4. ด้านการท่องเที่ยว 6. ด้านการประชาสัมพันธ์ฯ 7. ด้านการเงินและการ คลัง 9. ด้าน การเมือง 12. ด้านการรักษาความมั่นคง 10. ด้านสังคม 8. ด้านการคมนาคม 11. ด้านการต่างประเทศ 13. ด้านการกำกับ ดูแลการ ความ พอใจ 30 60 90 78.3 77.1 76.4 75.9 75.8 68.4 66.0 65.9 60.6 59.9 55.8 57.8 0 ปฏิบัติราชการของ ราชการ 1 2 4 5 3 6 7 9 10 8 12 13 11

7 นโยบายที่เห็นด้วยมากที่สุด 6 อันดับแรก นโยบาย ร้อยละ เห็น ด้วย 1. การแก้ไขปัญหายาเสพติด 3. การปราบปรามผู้มีอิทธิพล 5. กองทุนหมู่บ้าน และ ชุมชนเมือง 4. หลักประกันสุขภาพถ้วน หน้า (30 บาท รักษาทุกโรค ) 2. หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 0 20 40 60 80 100 12345 97.7 94.2 94.0 92.9 91.8 90.7 6 6. นโยบายการ ปราบปรามหวยเถื่อน

8 นโยบายที่ประชาชนพอใจมากที่สุด 5 เรื่องแรก ร้อยละ นโยบาย ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ หมาย เหตุ กองทุนหมู่บ้านและ ชุมชนเมือง การแก้ไขปัญหายา เสพติด หลักประกันสุขภาพ ถ้วนหน้า การปราบปรามผู้ มีอิทธิพล พักชำระหนี้ให้กับ เกษตรกรฯ 79.4 58.1 53.5 40.4 34.5 0306090

9 รวม กทม. กลางเหนือต.อ.นต.อ.นใต้ ภาค ร้อยละ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจดทะเบียน แก้ปัญหาสังคมและความยากจนเชิง บูรณาการของรัฐบาล ไม่แสดงความ คิดเห็น ไม่เห็นด้วย เห็นด้วย 93.5 2.2 4.3 91.8 3.6 91.9 2.0 6.1 95.1 1.6 3.3 96.9 0.8 2.3 87.6 5.4 7.0 20 40 60 80 100 0 4.6

10 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ เวลาปิดบริการของสถานบันเทิง รวม 100.0 24.00 น. ( เที่ยงคืน ) 54.944.352.1 66.6 56.251.2 01.00 น. ( ตีหนึ่ง ) 15.820.715.013.215.017.6 02.00 น. ( ตีสอง ) 21.430.723.912.519.923.3 อื่น ๆ / ไม่ระบุ 7.94.39.07.78.97.9 ภาค เวลาที่เหมาะสมในการ ปิดบริการของสถานบันเทิง รวมกทม. กลาง เหนือต.อ.น.ต.อ.น. ใต้

11 รวม กทม. กลางเหนือต.อ.นต.อ.นใต้ ภาค ร้อยละ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างสถาน บันเทิงครบวงจร ( เอ็นเตอร์เทนเมนต์ คอมเพล็กซ์ ) ไม่แสดงความ คิดเห็น ไม่เห็น ด้วย เห็น ด้วย 30.0 54.3 15.7 40.9 45.9 13.2 28.8 51.8 19.4 27.9 59.1 13.0 29.1 56.7 14.2 25.3 55.2 19.5 0 20 40 60 80 100

12 รวม กทม. กลางเหนือต.อ.นต.อ.นใต้ ภาค ร้อยละ ไม่แสดงความ คิดเห็น ไม่ เหมาะสม เหมาะ สม ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารประเทศ ของคณะรัฐมนตรี 81.9 11.5 78.8 14.2 79.7 14.7 86.7 8.6 56.5 6.6 7.0 5.6 4.7 20.4 23.1 91.7 5.3 3.0 20 40 60 80 100 0

13 รวม กทม. กลางเหนือต.อ.นต.อ.นใต้ ภาค ร้อยละ ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจใน ปัจจุบัน เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา แย่ลง เหมือนเ ดิม ไม่แสดงความ คิดเห็น ดีขึ้น 55.4 34.9 7.6 2.1 52.7 40.1 4.0 3.2 48.9 41.3 7.7 2.1 52.5 35.3 10.5 1.7 66.8 26.1 5.6 1.5 45.1 39.2 12.5 3.2 0 20 40 60 80 100

14 รวม กทม. กลางเหนือต.อ.นต.อ.นใต้ ภาค ร้อยละ ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพทางสังคมใน ปัจจุบัน เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา แย่ลง เหมือนเ ดิม ไม่แสดงความ คิดเห็น ดีขึ้น 60.3 33.0 51.6 39.8 3.0 54.1 38.2 65.3 26.8 71.7 24.8 2.4 44.5 46.2 6.1 0 20 40 60 80 100 3.4 3.3 4.0 5.6 4.4 3.9 3.2 3.3 1.1

15 ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมที่ต้องการ ให้รัฐบาลแก้ไข ร้อยละ ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ หมายเหตุ การว่างงาน / ไม่มี งานทำ ปัญหาหนี้สินของ ประชาชน ยาเสพติด ความยากจนของ ประชาชน ควบคุม ราคาสินค้า ตลาดที่รองรับผลผลิต ทางการเกษตร ปัญหา 83.2 58.7 58.3 56.1 46.3 36.4 30.8 0306090 ราคาผลผลิตทาง การเกษตร

16 ข้อเสนอแนะ ร้อยละ หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ รวม 100.0 แสดงความคิดเห็น  ควรแก้ไขปัญหาการว่างงาน อย่างจริงจัง 11.1 38.6  แก้ปัญหาราคาผลผลิตการเกษตรที่ ตกต่ำ  แก้ปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง  ควบคุมราคาสินค้า  เร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม  อื่นๆ ไม่แสดงความ คิดเห็น 61.4  โครงการต่าง ๆ ที่จัดทำต้องไม่ขัดต่อสภาพ ของสังคม 6.8 4.6 6.5 4.6 4.5 4.0 3.5 14.0  ปราบปรามการทุจริตและคอรัปชั่น  ดำเนินงานตามนโยบายอย่างจริงจังและ ต่อเนื่อง


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชน ที่มีต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ. ศ. 2547 ( เมื่อบริหารงานครบ 3 ปี ) สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google