งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชน ที่มีต่อการบริหารงานของรัฐบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชน ที่มีต่อการบริหารงานของรัฐบาล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชน ที่มีต่อการบริหารงานของรัฐบาล
พ.ศ. 2547 (เมื่อบริหารงานครบ 3 ปี) สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีนาคม 2547

2 วัตถุประสงค์ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ
การบริหารงานของรัฐบาลในนโยบายต่างๆ รวมทั้ง ข้อเสนอแนะของประชาชนที่ต้องการให้รัฐบาลดำเนินการ เพื่อให้รัฐบาลนำไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารประเทศต่อไป

3 ระเบียบวิธีการสำรวจ คุ้มรวม แผนการสุ่มตัวอย่าง
ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ แผนการสุ่มตัวอย่าง Stratified Three-Stage Sampling โดยมีจำนวนประชากร ที่ตกเป็นตัวอย่างกระจายไปในทุกจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน ทั้งสิ้น 5,800 ราย

4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ไปทำการสัมภาษณ์สมาชิกในครัวเรือน ตัวอย่างที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง วันที่ กุมภาพันธ์ 2547

5 ความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารงานของรัฐบาล (ครบรอบ 3 ปี)
ร้อยละ 2.8 100 8.4 7.1 12.4 10.1 4.9 17.7 7.2 8.9 8.1 11.1 80 ไม่แน่ใจ/ 21.1 ไม่แสดงความคิดเห็น 60 ไม่พอใจ 92.3 82.7 85.7 81.8 76.5 40 พอใจ 61.2 20 ภาค รวม กทม. กลาง เหนือ ต.อ.น ใต้

6 ความพอใจของประชาชนต่อการบริหารงาน ของรัฐบาลในด้านต่าง ๆ
ร้อยละ 90 78.3 77.1 76.4 75.9 75.8 68.4 66.0 65.9 65.9 60.6 59.9 57.8 60 55.8 ความพอใจ 30 การบริหารงาน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. ด้านสาธารณสุข 6. ด้านการประชาสัมพันธ์ฯ 11. ด้านการต่างประเทศ 2. ด้านการกีฬา 7. ด้านการเงินและการคลัง 12. ด้านการรักษาความมั่นคง 3. ด้านการศึกษา 8. ด้านการคมนาคม 13. ด้านการกำกับดูแลการ 4. ด้านการท่องเที่ยว 9. ด้านการเมือง ปฏิบัติราชการของราชการ 5. ด้านการบริหารเศรษฐกิจ 10. ด้านสังคม

7 นโยบายที่เห็นด้วยมากที่สุด 6 อันดับแรก
ร้อยละ 97.7 94.2 94.0 100 92.9 91.8 90.7 80 60 เห็นด้วย 40 20 นโยบาย 1 2 3 4 5 6 1. การแก้ไขปัญหายาเสพติด 4. หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาท รักษาทุกโรค) 2. หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 5. กองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง 3. การปราบปรามผู้มีอิทธิพล 6. นโยบายการปราบปรามหวยเถื่อน

8 นโยบายที่ประชาชนพอใจมากที่สุด 5 เรื่องแรก
พักชำระหนี้ให้กับเกษตรกรฯ 34.5 การปราบปรามผู้มีอิทธิพล 40.4 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 53.5 หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 58.1 การแก้ไขปัญหายาเสพติด 79.4 ร้อยละ 30 60 90 หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ

9 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจดทะเบียนแก้ปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการของรัฐบาล
ร้อยละ 4.3 4.6 6.1 3.3 2.3 7.0 100 2.2 0.8 3.6 2.0 1.6 5.4 80 ไม่แสดงความคิดเห็น ไม่เห็นด้วย 60 93.5 95.1 96.9 91.8 91.9 เห็นด้วย 87.6 40 20 ภาค รวม กทม. กลาง เหนือ ต.อ.น ใต้

10 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ เวลาปิดบริการของสถานบันเทิง
ภาค เวลาที่เหมาะสมในการ ปิดบริการของสถานบันเทิง รวม กทม. กลาง เหนือ ต.อ.น. ใต้ รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 54.9 44.3 52.1 66.6 56.2 51.2 น. (เที่ยงคืน) 15.8 20.7 15.0 13.2 15.0 17.6 น. (ตีหนึ่ง) 21.4 30.7 23.9 12.5 19.9 23.3 น. (ตีสอง) 7.9 4.3 9.0 7.7 8.9 7.9 อื่น ๆ/ ไม่ระบุ

11 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างสถานบันเทิงครบวงจร(เอ็นเตอร์เทนเมนต์ คอมเพล็กซ์)
ร้อยละ 20 40 60 80 100 15.7 13.2 13.0 14.2 19.5 19.4 ไม่แสดงความคิดเห็น 45.9 54.3 59.1 56.7 51.8 55.2 ไม่เห็นด้วย เห็นด้วย 40.9 30.0 28.8 27.9 29.1 25.3 ภาค รวม กทม. กลาง เหนือ ต.อ.น ใต้

12 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารประเทศของคณะรัฐมนตรี
ร้อยละ 20 40 60 80 100 5.3 11.5 8.6 14.2 14.7 4.7 3.0 23.1 6.6 7.0 5.6 20.4 ไม่แสดงความคิดเห็น ไม่เหมาะสม 86.7 81.9 91.7 78.8 79.7 เหมาะสม 56.5 ภาค รวม กทม. กลาง เหนือ ต.อ.น ใต้

13 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
ร้อยละ 2.1 3.2 2.1 1.7 1.5 3.2 20 40 60 80 100 7.6 4.0 5.6 7.7 10.5 12.5 26.1 34.9 ไม่แสดงความคิดเห็น 40.1 41.3 35.3 39.2 แย่ลง เหมือนเดิม ดีขึ้น 66.8 55.4 52.7 52.5 48.9 45.1 ภาค รวม กทม. กลาง เหนือ ต.อ.น ใต้

14 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพทางสังคมในปัจจุบัน เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
ร้อยละ 5.6 4.4 3.9 3.2 3.3 1.1 20 40 60 80 100 2.4 4.0 6.1 3.4 3.0 3.3 24.8 26.8 33.0 แย่ลง เหมือนเดิม ไม่แสดงความคิดเห็น ดีขึ้น 38.2 39.8 46.2 71.7 60.3 65.3 54.1 51.6 44.5 ภาค รวม กทม. กลาง เหนือ ต.อ.น ใต้

15 ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมที่ต้องการให้รัฐบาลแก้ไข
ตลาดที่รองรับผลผลิตทางการเกษตร 30.8 ราคาผลผลิตทางการเกษตร 36.4 ควบคุมราคาสินค้า 46.3 การว่างงาน/ไม่มีงานทำ 56.1 ยาเสพติด 58.3 58.7 ปัญหาหนี้สินของประชาชน 83.2 ความยากจนของประชาชน 30 60 90 ร้อยละ หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ

16 ข้อเสนอแนะ ร้อยละ รวม 100.0 แสดงความคิดเห็น 38.6
ควรแก้ไขปัญหาการว่างงานอย่างจริงจัง 11.1 เร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม 6.8 โครงการต่าง ๆ ที่จัดทำต้องไม่ขัดต่อสภาพของสังคม 6.5 แก้ปัญหาราคาผลผลิตการเกษตรที่ตกต่ำ 4.6 ดำเนินงานตามนโยบายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 4.6 ควบคุมราคาสินค้า 4.5 ปราบปรามการทุจริตและคอรัปชั่น 4.0 แก้ปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง 3.5 อื่นๆ 14.0 ไม่แสดงความคิดเห็น 61.4 หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชน ที่มีต่อการบริหารงานของรัฐบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google