งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หลักการและเหตุผลในการจัดทำ ระบบฐานข้อมูล Data Directory สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2 ระบบสถิติ ระบบการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานทางสถิติในระดับประเทศ
ระบบกระจายงานสถิติ (Decentralized Statistical System) เป็นระบบที่สำนักงานสถิติกลางทำหน้าที่รวบรวมข้อมูล และในขณะเดียวกันก็มีหน่วยงานอื่น ซึ่งอยู่ในกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลด้วย โดยสำนักงานสถิติกลางจะทำหน้าที่ประสานการปฏิบัติงานในระหว่างหน่วยงานผู้ผลิตข้อมูล ระบบรวมงานสถิติ (Centralized Statistical System) ระบบสถิตินี้จะมีหน่วยงานสถิติ (สำนักงานสถิติ) ของรัฐเพียงแห่งเดียว ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลในทุก ๆ เรื่อง

3 ปัจจุบัน มีข้อมูลสถิติไม่ครบถ้วน มีการจัดทำข้อมูลสถิติซ้ำซ้อนกัน
ประชากร แรงงาน การเกษตร ที่อยู่อาศัย การเงิน การคลัง อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การศึกษา ... มีข้อมูลสถิติไม่ครบถ้วน มีการจัดทำข้อมูลสถิติซ้ำซ้อนกัน ใช้มาตรฐานสถิติที่แตกต่างกัน/ การจัดทำไม่เป็นไปตามหลักวิชาการสถิติ ขาดการประสานงานที่เป็นระบบ ผู้ใช้ข้อมูลมีความสับสนใน ข้อมูลสถิติ

4 ประสานงานระหว่างหน่วยงาน
วิธีการแก้ไข ประสานงานระหว่างหน่วยงาน จัดทำผังรวมสถิติ จัดทำมาตรฐานสถิติ จัดทำแผนแม่บทสถิติ

5 ผังรวมสถิติ (statistical data map)
แสดงรายการข้อมูลที่ควรมี เพื่อตอบสนองความจำเป็นในการประเมินสถานการณ์ การวางแผนและประเมินผลการพัฒนาระดับชาติและระดับสาขา พร้อมหน่วยงานที่รับผิดชอบ

6 ผังรวมสถิติ มีข้อมูลครบถ้วน และไม่ซ้ำซ้อนกัน มีมาตรฐานเดียวกัน
ประชากร แรงงาน การเกษตร ที่อยู่อาศัย การเงิน การคลัง อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การศึกษา ... มีข้อมูลครบถ้วน และไม่ซ้ำซ้อนกัน มีมาตรฐานเดียวกัน จัดทำข้อมูลสถิติตามหลักวิชาสถิติ มีแผนสถิติของประเทศ มีหน่วยงานหลักรับผิดชอบ การจัดทำข้อมูลสถิติในแต่ละเรื่อง บริการข้อมูลแบบ One Stop Service ลดงบประมาณการจัดทำสถิติ

7 การจัดทำผังรวมสถิติ ผังรวมสถิติ Supply Demand แผนแม่บทสถิติ
รวบรวมรายการข้อมูล ที่มีผู้จัดทำ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ฯลฯ ทะเบียนรายการข้อมูล Data Directory ผังรวมสถิติ รายการข้อมูลที่มีผู้จัดทำ (Data Directory) Data Gap แผนแม่บทสถิติ

8 ประโยชน์ของ Data Directory
- เป็นทะเบียนรายการข้อมูล - ให้ภาพรวมของแหล่งข้อมูลของประเทศไทย - สนับสนุนมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงาน เชื่อมโยงในรับ-ส่งข้อมูลโครงการ/ กิจกรรม ใช้ / ให้บริการรายการข้อมูล - เป็นเครื่องมือสำหรับการจัดทำแผนแม่บทสถิติ - เพิ่มบทบาทขององค์กรในด้านการบริหารจัดการและพัฒนาระบบสถิติของประเทศ ให้มีข้อมูลครบถ้วน ทุกสาขาและลดความซ้ำซ้อน

9 การดำเนินการ 2549… 2548 2547 ระบบ EGMs (มาตรฐานเชื่อมโยงเครือข่าย)
Update Data Directory ทุกปี 2548 ศูนย์สารสนเทศแห่งชาติ (NIC) ระบบ EGMs (มาตรฐานเชื่อมโยงเครือข่าย) 2547 จัดทำระบบฐานข้อมูล Data Directory (ผังรวมสถิติ) สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล สร้างระบบ Data Directory Update ทุกปี Show more regular releases (growth driver - SA) Show entry into new markets for growth  (growth driver – new markets) Show entry into new customer segments (growth driver – new segmentation) (right product for right customer at right price) ADD HPC talking points

10 การเชื่อมโยงระหว่างระบบ Data Directory ระบบคลังข้อมูล และระบบ EGMs
อนาคต ปัจจุบัน หน่วยสถิติ Input Process NIC EGMs PMOC Data Directory หน่วยสถิติ NSO - ระบบคลังข้อมูล - Data Warehouse User User


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google