งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการและเหตุผลในการจัดทำ ระบบฐานข้อมูล Data Directory สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการและเหตุผลในการจัดทำ ระบบฐานข้อมูล Data Directory สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการและเหตุผลในการจัดทำ ระบบฐานข้อมูล Data Directory สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2 ระบบสถิติ ระบบการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานทางสถิติในระดับประเทศ ระบบกระจายงานสถิติ (Decentralized Statistical System) เป็นระบบที่สำนักงานสถิติ กลางทำหน้าที่รวบรวมข้อมูล และ ในขณะเดียวกันก็มีหน่วยงานอื่น ซึ่งอยู่ในกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลด้วย โดย สำนักงานสถิติกลางจะทำหน้าที่ ประสานการปฏิบัติงานในระหว่าง หน่วยงานผู้ผลิตข้อมูล ระบบรวมงานสถิติ (Centralized Statistical System) ระบบสถิตินี้จะมีหน่วยงาน สถิติ (สำนักงานสถิติ) ของรัฐเพียง แห่งเดียว ทำการเก็บรวบรวมข้อมูล ในทุก ๆ เรื่อง

3 สถิติ ประชากร สถิติ แรงงาน สถิติ การเกษตร สถิติ ที่อยู่อาศัย สถิติ การเงิน การคลัง สถิติ อุตสาหกรรม สถิติ การท่องเที่ยว สถิติ การศึกษา... - มีข้อมูลสถิติไม่ครบถ้วน - มีการจัดทำข้อมูลสถิติซ้ำซ้อนกัน - ใช้มาตรฐานสถิติที่แตกต่างกัน/ การจัดทำไม่เป็นไปตามหลัก วิชาการสถิติ - ขาดการประสานงานที่เป็นระบบ - ผู้ใช้ข้อมูลมีความสับสนใน ข้อมูลสถิติ ปัจจุบัน

4 ประสานงานระหว่างหน่วยงาน จัดทำผังรวมสถิติ จัดทำมาตรฐานสถิติ จัดทำแผนแม่บทสถิติ วิธีการแก้ไข

5 เพื่อตอบสนอง ความจำเป็นในการประเมินสถานการณ์ การวางแผนและประเมินผลการพัฒนา ระดับชาติและระดับสาขา พร้อมหน่วยงาน ที่รับผิดชอบ แสดงรายการข้อมูลที่ควรมี เพื่อตอบสนอง ความจำเป็นในการประเมินสถานการณ์ การวางแผนและประเมินผลการพัฒนา ระดับชาติและระดับสาขา พร้อมหน่วยงาน ที่รับผิดชอบ ผังรวมสถิติ (statistical data map)

6 สถิติ ประชากร สถิติ แรงงาน สถิติ การเกษตร สถิติ ที่อยู่อาศัย สถิติ การเงิน การคลัง สถิติ อุตสาหกรร ม สถิติ การท่องเที่ยว สถิติ การศึกษา... - มีข้อมูลครบถ้วน และไม่ซ้ำซ้อนกัน - มีมาตรฐานเดียวกัน - จัดทำข้อมูลสถิติตามหลักวิชาสถิติ - มีแผนสถิติของประเทศ - มีหน่วยงานหลักรับผิดชอบ การจัดทำข้อมูลสถิติในแต่ละเรื่อง - บริการข้อมูลแบบ One Stop Service - ลดงบประมาณการจัดทำสถิติ ผังรวมสถิติ

7 การจัดทำผังรวมสถิติ รวบรวมรายการข้อมูล ที่มีผู้จัดทำ ทะเบียนรายการข้อมูล Data Directory ยุทธศาสตร์ชาติ แผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ฯลฯ ผังรวมสถิติ รายการข้อมูลที่มีผู้จัดทำ (Data Directory) Data Gap แผนแม่บท สถิติ Supply Demand

8 ประโยชน์ของ Data Directory - ให้ภาพรวมของแหล่งข้อมูลของประเทศไทย - เป็นเครื่องมือสำหรับการจัดทำแผนแม่บทสถิติ - เป็นเครื่องมือสำหรับการจัดทำแผนแม่บทสถิติ - สนับสนุนมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงาน เชื่อมโยงในรับ-ส่งข้อมูลโครงการ/ กิจกรรม ใช้ / ให้บริการรายการข้อมูล - เป็นทะเบียนรายการข้อมูล - เพิ่มบทบาทขององค์กรในด้านการบริหารจัดการและ พัฒนาระบบสถิติของประเทศ ให้มีข้อมูลครบถ้วน ทุกสาขาและลดความซ้ำซ้อน - เพิ่มบทบาทขององค์กรในด้านการบริหารจัดการและ พัฒนาระบบสถิติของประเทศ ให้มีข้อมูลครบถ้วน ทุกสาขาและลดความซ้ำซ้อน

9 การดำเนินการ 2547 จัดทำระบบ ฐานข้อมูล Data Directory (ผังรวมสถิติ) สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล สร้างระบบ Data Directory สร้างระบบ Data Directory Update ทุกปี Update ทุกปี 2548 ศูนย์สารสนเทศแห่งชาติ (NIC) ระบบ EGMs (มาตรฐานเชื่อมโยงเครือข่าย) 2549… Update Data Directory ทุกปี

10 การเชื่อมโยงระหว่างระบบ Data Directory ระบบคลังข้อมูล และระบบ EGMs หน่วย สถิติ User Data Directory NIC EGMs NSO - ระบบคลังข้อมูล - Data Warehouse PMOC User Input Process ปัจจุบัน อนาคต


ดาวน์โหลด ppt หลักการและเหตุผลในการจัดทำ ระบบฐานข้อมูล Data Directory สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google