งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประโยชน์ของข้อมูลสถิติ กับการพัฒนา โดย นายปรเมธี วิมลศิริ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 18 พฤษภาคม 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประโยชน์ของข้อมูลสถิติ กับการพัฒนา โดย นายปรเมธี วิมลศิริ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 18 พฤษภาคม 2549."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประโยชน์ของข้อมูลสถิติ กับการพัฒนา โดย นายปรเมธี วิมลศิริ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 18 พฤษภาคม 2549

2 ประโยชน์ของข้อมูลกับการพัฒนา สศช. 2 หัวข้ออภิปราย 1) การใช้ประโยชน์ของข้อมูลสถิติในการพัฒนา 2) ข้อจำกัดในปัจจุบัน 3) ระบบสถิติที่พึงปรารถนา 4) ความต้องการข้อมูลสำหรับการพัฒนา 5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบข้อมูลของประเทศ 6) มาตรฐานสถิติ 7) ทิศทางการพัฒนาข้อมูลของ สศช.

3 ประโยชน์ของข้อมูลกับการพัฒนา สศช. 3 1. การใช้ประโยชน์ของข้อมูลสถิติต่อ การพัฒนา 1. การใช้ประโยชน์ของข้อมูลสถิติต่อ การพัฒนา 1.1 การรายงานสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 1.2 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ประเทศ 1.3 การวิเคราะห์แผนงานและโครงการภาครัฐ 1.4 การติดตามประเมินผลการพัฒนา 1.5 การศึกษาวิจัย

4 ประโยชน์ของข้อมูลกับการพัฒนา สศช. 4 1.1 การรายงานสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ วัตถุประสงค์ เพื่อใช้สร้างระบบเฝ้าระวัง และส่งสัญญานเตือนภัยในระยะ สั้น ที่สามารถนำไปสู่การกำหนดนโยบายและมาตรการที่ เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ สถานภาพการใช้ข้อมูลในปัจจุบันเมื่อเทียบกับอดีต 1. ปัจจุบันมีการรายงานรวดเร็วขึ้น 2. มีความหลากหลายมากขึ้นเมื่อเทียบกับอดีต โดยเฉพาะ รายการตัวชี้วัดต่างๆ 3. ขยายข้อมูลทางด้านสังคมมากขึ้น 4. เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น สื่อต่างๆ ให้ความสนใจ ข้อจำกัด 1. ยังมีข้อมูลจำกัดในบางสาขา เช่น ทรัพยากรฯ และ สิ่งแวดล้อม 2. มีหน่วยงานองค์กรภาครัฐและเอกชนแข่งขันกันรายงาน ข้อมูลมากขึ้น แต่อาจสับสนในกรณีที่ตัวเลขแตกต่างกัน QGDP SET INDEX CPI PPI MPI การว่างงาน อัตราดอกเบี้ย ดัชนีความ เชื่อมั่นของธุรกิจ ดัชนีความ เชื่อมั่นของ ประชาชน ฯลฯ

5 ประโยชน์ของข้อมูลกับการพัฒนา สศช. 5 1.2 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ วัตถุประสงค์ เพื่อใช้วิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง เศรษฐกิจและสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในระยะยาว สถานภาพการใช้ข้อมูลในปัจจุบันเมื่อเทียบกับอดีต 1. มีการรายงานรวดเร็วขึ้นในบางรายการ 2. มีจำนวนรายการเพิ่มขึ้นไม่มากนัก 3. รายการข้อมูลมีจำนวนใกล้เคียงกันทั้งด้านเศรษฐกิจ และสังคม 4. สื่อต่างๆ ยังให้ความสนใจน้อย ข้อจำกัด 1. ยังมีข้อมูลจำกัดในบางสาขา เช่น ทรัพยากรฯ และ สิ่งแวดล้อม 2. หน่วยงานราชการ และนักวิชาการในปัจจุบันให้ความ สนใจศึกษาไม่มากนัก GDP SAM ประชากรและ การมีงานทำ การกระจาย รายได้ การบริโภค การลงทุน การศึกษา สาธารณสุข ฯลฯ

6 ประโยชน์ของข้อมูลกับการพัฒนา สศช. 6 1.3 การวิเคราะห์แผนงานและโครงการภาครัฐ วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ประกอบการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมและ ความเป็นได้ของโครงการและแผนงานภาครัฐและเอกชน สถานภาพการใช้ข้อมูลในปัจจุบัน 1. ยังขาดแคลนข้อมูลรายละเอียดทั้งในด้านข้อมูล พื้นฐานและข้อมูลเชิงลึก 2. มีการสำรวจข้อมูลประชามติเพิ่มขึ้น 3. ยังเข้าถึงข้อมูลได้ยาก ข้อจำกัด 1. ยังมีข้อมูลจำกัดในบางสาขา เช่น ทรัพยากรฯ และ สิ่งแวดล้อม 2. หน่วยงานราชการและนักวิชาการในปัจจุบันให้ความ สนใจศึกษาไม่มากนัก I/0 logistic Sattlelite A/C  บัญชีท่องเที่ยว  บัญชีการศึกษา  บัญชีสุขภาพ  บัญชี สิ่งแวดล้อม สถิติประชามติ ฯลฯ

7 ประโยชน์ของข้อมูลกับการพัฒนา สศช. 7 1.4 การติดตามประเมินผลการพัฒนา วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือชี้วัดผลสำเร็จของการพัฒนา และ ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ และ มาตรการของรัฐ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานภาพการใช้ข้อมูลในปัจจุบัน 1. มีข้อมูลเฉพาะบางจุดที่คนสนใจเท่านั้น 2. การใช้ประโยชน์ในแง่การแก้ไขปัญหาของประเทศ ยังอยู่ในวงแคบ 3. เข้าถึงข้อมูลได้ยาก ข้อจำกัด 1. ยังมีข้อมูลจำกัดในบางสาขา เช่น ทรัพยากรฯ และ สิ่งแวดล้อม 2. ยังขาดความรู้ทางวิชาการในการพัฒนาข้อมูล 3. นักวิชาการในปัจจุบันให้ความสนใจศึกษาไม่มากนัก GDP GPP KPI รายการ ต่างๆ ความยากจนและ การกระจาย รายได้ บัญชีทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ

8 ประโยชน์ของข้อมูลกับการพัฒนา สศช. 8 1.5 การศึกษาวิจัย วัตถุประสงค์ เพื่อใช้สร้างเสริมองค์ความรู้ และเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศให้แก่ภาคีการพัฒนาในทุก ๆ ระดับ รวมทั้งงานวิจัย ที่สะท้อนผลกระทบต่อการ เปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาในทุกมิติ สภานภาพการใช้ข้อมูลในปัจจุบัน 1. มีการส่งเสริมงานวิจัยในจำนวนน้อย 2. ยังไม่สามารถใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 3. ค้นคว้าพัฒนาและการต่อยอดความรู้มีจำกัด 4. หาข้อมูลได้ยาก ข้อจำกัด 1. ยังมีข้อมูลจำกัดในทุกสาขา 2. ยังขาดความรู้ทางวิชาการในการพัฒนาข้อมูล 3. นักวิชาการในปัจจุบันให้ความสนใจศึกษาไม่มากนัก I/O ต้นทุนการผลิต logistic biology innovation science & technology ทรัพย์สินทาง ปัญญา ข้อมูลด้านสังคม ฯลฯ

9 ประโยชน์ของข้อมูลกับการพัฒนา สศช. 9 2. ข้อจำกัดทางด้านข้อมูลของประเทศ ข้อจำกัดผลกระทบแนวทางแก้ไข ระบบสถิติของ ไทยเป็นระบบ กระจายอำนาจ มี การกระจาย ภารกิจตามผัง รวมสถิติ แต่ยังมี ผลต่อการพัฒนา ข้อมูลไม่มากนัก ขาด ข้อมูลใน หลาย สาขา ข้อมูล รายพื้นที่ หาได้ยาก ระบบสถิติควรควบคู่ ไปกับระบบการบริหาร ราชการแผ่นดิน ถ้ามีการกระจาย อำนาจ กระจาย งบประมาณ และ กำลังคน แลัว ต้อง กระจายภารกิจด้าน ข้อมูลตามไปด้วย โดย มีการกระจายไปสู่ – กระทรวง ทบวง กรม – จังหวัดและท้องถิ่น

10 ประโยชน์ของข้อมูลกับการพัฒนา สศช. 10 2. ข้อจำกัดทางด้านข้อมูลของประเทศ (ต่อ) ข้อจำกัดผลกระทบแนวทางแก้ไข การจัดทำข้อมูล สถิติ บางสาขายัง ไม่ได้ มาตรฐานสากล – มาตรฐานการ จัดหมวดหมู่ (classificatio n) และคำ นิยาม (definition) ของข้อมูล – การรายงาน เผยแพร่ ไม่ ครบถ้วนและ ไม่ต่อเนื่อง ใช้ประโยชน์ ในวงจำกัด และค่า ความคลาด เคลื่อนสูง วิเคราะห์ เชื่อมต่อ ข้อมูลได้ยาก การกำหนด นิยามต่างๆ ควร มีความชัดเจน และเป็นที่ ยอมรับในวง กว้าง จัดทำเอกสาร คำอธิบายข้อมูล (Meta data)

11 ประโยชน์ของข้อมูลกับการพัฒนา สศช. 11 3. ระบบสถิติที่พึงปรารถนา ระบบสถิติที่สามารถสะท้อนหรือเป็นเครื่องมือใน การวางแผนพัฒนาประเทศซึ่งมีเป้าหมายมุ่งสู่ การเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ ยั่งยืน และ ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ระบบสถิติที่ได้มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับของ ทุกฝ่าย – – ระบบสถิติที่มีความครบถ้วนทุกสาขาสถิติ เพียงพอต่อการใช้ในการวางแผนพัฒนา ประเทศ – – ระบบสถิติที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส เป็นที่ยอมรับของสากล ระบบสถิติที่สนองความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล ทุกระดับ ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ทั้งในส่วนกลางและท้องถิ่น ระบบสถิติที่ประชาชนต้องเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารโดยเท่าเทียมกัน

12 ประโยชน์ของข้อมูลกับการพัฒนา สศช. 12 4. ความต้องการข้อมูลสำหรับการพัฒนา ขยายรายการข้อมูลเศรษฐกิจให้ครอบคลุม ธุรกรรมใหม่ๆ เพื่อใช้ในการจัดทำบัญชี ประชาชาติ เช่น ข้อมูลด้านการลงทุน ข้อมูล ด้านการขนส่งและสื่อสาร ข้อมูลด้านการค้า ทางอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลการผลิตสินค้า และบริการชนิดใหม่ในสาขาต่างๆ พัฒนาบัญชีบริวาร (Sattelite Accounts) ใน สาขาหรือกิจกรรมที่อยู่ในบริบทของการ พัฒนาประเทศ พัฒนาตัวชี้วัดในด้านสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตาม มาตรฐานสากลให้มากขึ้น เพิ่มเติมข้อมูลพื้นฐานที่ยังขาดในสำมะโน เกษตร สำมะโนธุรกิจการค้าบริการ สร้างระบบฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาประเทศ 4.1 ระดับมหภาค

13 ประโยชน์ของข้อมูลกับการพัฒนา สศช. 13 4. ความต้องการข้อมูลสำหรับการพัฒนา (ต่อ) 4. ความต้องการข้อมูลสำหรับการพัฒนา (ต่อ) ขยายรายการข้อมูลเศรษฐกิจให้มีการรายงาน ระดับภาคและจังหวัด เช่น GPP ภาวะการจ้าง งาน การบริโภคของครัวเรือน เป็นต้น พัฒนาข้อมูลพื้นฐานในสาขาเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และการค้าระหว่างประเทศให้ มากขึ้น พัฒนาตัวชี้วัดในด้านสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับราย จังหวัดให้มากขึ้น สร้างระบบฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดประเทศ 4.2 ระดับภาค / จังหวัด

14 ประโยชน์ของข้อมูลกับการพัฒนา สศช. 14 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้อมูลของประเทศ รัฐบาลต้องให้ความสำคัญต่อการพัฒนาระบบข้อมูลของประเทศ ยุทธศาสตร์การ พัฒนาระบบข้อมูลต้องควบคู่ไปกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ประเทศ โดยมีสาระสำคัญ 3 ประการ 1. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาระบบข้อมูล ปรับโครงสร้างส่วนราชการ ต้องปรับภารกิจด้านข้อมูลให้ สอดรับกับผังรวมสถิติ และต้องประเมินผลการปฏิบัติ ราชการในส่วนภารกิจด้านข้อมูลด้วย สร้างระบบข้อมูลเพื่อสนับสนุนงานพัฒนาจังหวัดและ ท้องถิ่น เช่น ข้อมูลการคลังท้องถิ่น, GPP, และ KPI รายการต่างๆในระดับจังหวัด เป็นต้น 2. ยุทธศาสตร์การ เพิ่มขีดความสามารถ ในการสร้างระบบ ฐานข้อมูล ส่งเสริมให้ส่วนราชการมีระบบฐานข้อมูล การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ IT ของประเทศ พัฒนา PMOC ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น พัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลและระบบสารสนเทศ 3. ยุทธศาสตร์การ ส่งเสริมความร่วมมือ ในการพัฒนาข้อมูล เสริมสร้างความเข้าใจแก่ภาคเอกชนและภาคประชาชนใน การให้ความร่วมมือให้ข้อมูลข่าวสารแก่ทางราชการ ให้ความรู้ทางวิชาการในการพัฒนาระบบข้อมูลทุกระดับ

15 ประโยชน์ของข้อมูลกับการพัฒนา สศช. 15 6. มาตรฐานสถิติ  มาตรฐานทางวิชาการ  ความโปร่งใสของข้อมูล  ความครบถ้วนทุกสาขาสถิติ  ความต่อเนื่องของข้อมูล  ความรวดเร็วของการเผยแพร่  การเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย  การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง หน่วยงาน 1.พัฒนาระบบสถิติ ตามมาตรฐานสากล โดยยึดแนวทางของ UN IMF WB ADB เป็นต้น 2. พัฒนาระบบ การรายงานข้อมูล

16 ประโยชน์ของข้อมูลกับการพัฒนา สศช. 16 7. แนวทางการพัฒนาข้อมูลของ สศช. สาขา รายการข้อมูลปัจจัยสนับสนุน ด้าน เศรษฐกิจ 1. ปรับปรุงการพยากรณ์ เศรษฐกิจ รายการข้อมูลพื้นฐานและความ แม่นยำ ด้านการผลิต การบริโภค การลงทุน ฯลฯ 2. ลดระยะเวลาการรายงาน QGDP การรายงานข้อมูลของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องต้องเร็วขึ้น 3. เปลี่ยนปีฐาน GDPข้อมูลกิจกรรมใหม่ในระบบ เศรษฐกิจ 4. พัฒนาระบบบัญชี ประชาชาติระบบใหม่ (1993 SNA) ข้อมูลรายละเอียดพื้นฐานทุก สาขารวมทั้งข้อมูลทางด้าน ทรัพย์สินและหนี้สิน จำแนกเป็น รายสถาบัน 5. บัญชี Sattlelite accounts ในสาขาหรือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนา เศรษฐกิจของประเทศ ข้อมูลกิจกรรมทางเศรษฐกิจเชิง ลึกในสาขาต่างๆ เช่น การศึกษา บริการสุขภาพ การท่องเที่ยว และอื่นๆ

17 ประโยชน์ของข้อมูลกับการพัฒนา สศช. 17 7. ทิศทางการพัฒนาข้อมูลของ สศช. (ต่อ) สาขา รายการข้อมูลปัจจัยสนับสนุน ด้านสังคม1. การกระจายรายได้ข้อมูลรายละเอียดจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น SES 2. ข้อมูลด้านประชากร เช่น การคาดประมาณจำนวน ประชากร ผลการสำมะโนและสำรวจ ประชากร การสำรวจ ภาวะการจ้างงานและการมี งานทำ 3. ตัวชี้วัดด้านสังคม และ ความอยู่ดีมีสุข ข้อมูลด้านสวัสดิการแรงงาน สวัสดิการสังคม ความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน การศึกษา สาธารณสุข และรายละเอียด งบประมาณด้านสังคม

18 ประโยชน์ของข้อมูลกับการพัฒนา สศช. 18 7. ทิศทางการพัฒนาข้อมูลของ สศช. (ต่อ) สาขา รายการข้อมูลปัจจัยสนับสนุน ด้านทรัพยากร ธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม 1. บัญชีทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 1. ข้อมูลการประเมินมูลค่า ทรัพยากรธรรมชาติ 2. ข้อมูลต้นทุนการดูแล รักษา ฟื้นฟู สิ่งแวดล้อมที่ เสื่อมโทรม 2. ตัวชี้วัดด้านทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 1. ข้อมูลรายละเอียด สถานภาพและการ เปลี่ยนแปลงของ ทรัพยากรธรรมชาติ 2. ข้อมูลด้านมลภาวะและ การปลดปล่อยของเสียใน ภาคการผลิต และการ บริโภค

19 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ประโยชน์ของข้อมูลสถิติ กับการพัฒนา โดย นายปรเมธี วิมลศิริ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 18 พฤษภาคม 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google