งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: ""— ใบสำเนางานนำเสนอ:

773 บทที่ 10 การบันทึกแบบธุรการ 773

774 แบบธุรการที่ใช้ในการปฏิบัติงาน สก.56
1. แบบ สก.1/1 : แบบสรุปยอดรวมจากแบบ สก.1 2. แบบ สก.3 : แบบมอบงาน – ส่งงาน 3. แบบ สก.4 : แบบติดตามความก้าวหน้า 4. แบบใบขอรับเงินค่าตอบแทน 774

775 (แบบสรุปยอดรวมจากแบบ สก.1)
แบบ สก.1/1 (แบบสรุปยอดรวมจากแบบ สก.1) 775

776

777 เพื่อใช้ตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้น (ในและนอกเขตเทศบาล) ของตำบล/แขวง
วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้น ของข้อมูลในพื้นที่ เป็นรายเขตการปกครอง (ในและนอกเขตเทศบาล) ของตำบล/แขวง 777

778 การตรวจสอบผลต่าง (ในระดับตำบล)
ผลต่างครัวเรือน และผู้ถือครองทำการเกษตรที่นับจดได้เทียบกับบัญชีเขตแจงนับต้องไม่เกิน ±5% ถ้าเกิน ±5% ให้ จนท.วิชาการ และ พนง.แจงนับ ออกไปตรวจสอบ - ตกนับจด แจงนับ ต้องทำเพิ่ม - เพราะสาเหตุอื่น ถ้าไม่ถูกต้องให้แก้ไข 778

779 การหาผลต่าง ผลต่าง ผลต่าง 779

780 ชื่อ-สกุลนักวิชาการ หน้า 780 ไม่ต้องบรรยาย ต้องไม่เกิน ± 5%

781 แบบ สก.3 (แบบมอบงาน - ส่งงาน)
781

782

783 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ จนท.วิชาการ มอบงานให้ พนง.แจงนับ ปริมาณงาน คาบเวลา รายละเอียดและจำนวนเอกสารเป็นรายเขตแจงนับ เพื่อให้ พนง.แจงนับ ส่งงานให้ จนท.วิชาการ ให้ทยอยส่งเป็นรายเขตแจงนับ 783 783

784 งานที่มอบหมาย งานที่ส่ง

785 (แบบติดตามความก้าวหน้า)
แบบ สก.4 (แบบติดตามความก้าวหน้า) 785

786

787 วัตถุประสงค์ ให้ จนท.วิชาการ รายงานผล
การปฏิบัติงานของ พนง.แจงนับ ทุกคน ให้ ผอ.สบจ./สถจ. ทราบความก้าวหน้าของการทำงาน ปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 787

788 ต้องตรวจสอบการปฏิบัติงาน 5 ครั้ง
ครั้งที่ ตรวจงานระหว่าง เป้าหมาย 1 1-5 พ.ค. 56 20% 2 1-10 พ.ค. 56 40% 3 1-15 พ.ค. 56 60% 4 1-20 พ.ค. 56 80% 5 1-25 พ.ค. 56 100% 788

789 ความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน
การตรวจสอบ ความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่? 789

790 ถ้าปฏิบัติงานเสร็จแล้ว
ผลต่างครัวเรือน และผู้ถือครองทำการเกษตร ที่นับจดได้ในแต่ละ EA เทียบกับบัญชีเขตแจงนับ ต้องไม่เกิน ±10% 790

791 ชื่อ-สกุลนักวิชาการ ความก้าวหน้าของนักวิชาการ ผลต่าง
ความก้าวหน้าครั้งที่ 1

792 ความก้าวหน้าของนักวิชาการ ผลต่าง ความก้าวหน้าครั้งที่ 2

793 ความก้าวหน้าของนักวิชาการ ผลต่าง ความก้าวหน้าครั้งที่ 3

794 ความก้าวหน้าของนักวิชาการ ผลต่าง ความก้าวหน้าครั้งที่ 4

795 ความก้าวหน้าของนักวิชาการ ผลต่าง ความก้าวหน้าครั้งที่ 5

796 ผลต่างเกิน 10% ถ้าตกนับจด/แจงนับ ต้องทำเพิ่ม ถ้านับจด/แจงนับเกิน
ทำเกินในเขตแจงนับอื่นหรือไม่ ถ้าสาเหตุอื่น เช่น เพราะ ไฟไหม้ รื้อถอน“ระบุสาเหตุใน (สดมภ์ 25)” 796

797 ผลต่างเกิน 10% ถ้าไม่ถูกต้อง แก้ไขให้ถูกต้อง ถ้าถูกต้อง
ยืนยันว่า “ตรวจสอบแล้ว”ระบุสาเหตุ (ระบุในช่องหมายเหตุ) 797

798 ใบขอรับเงินค่าตอบแทน
แบบ ใบขอรับเงินค่าตอบแทน 798

799

800 โดยให้ จนท.วิชาการ รวบรวมส่งให้
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ จนท.วิชาการ และ พนง.แจงนับใช้เป็นหลักฐานในการเบิกจ่าค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน โดยให้ จนท.วิชาการ รวบรวมส่งให้ ผอ.สบจ./สถจ. 800

801 801 รายละเอียดของพนักงานแจงนับ จำนวนวันที่ปฏิบัติงาน ลงชื่อ
-ผู้รับรอง (สถจ.) ผู้รับเงิน ผู้จ่ายเงิน วันที่ 801


ดาวน์โหลด ppt

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google