งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบันทึกแบบ ธุรการ บทที่ 10 77 3. แบบธุรการที่ใช้ในการ ปฏิบัติงาน สก.56 1. แบบ สก.1/1 : แบบสรุปยอดรวมจาก แบบ สก.1 2. แบบ สก.3 : แบบมอบงาน – ส่งงาน 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบันทึกแบบ ธุรการ บทที่ 10 77 3. แบบธุรการที่ใช้ในการ ปฏิบัติงาน สก.56 1. แบบ สก.1/1 : แบบสรุปยอดรวมจาก แบบ สก.1 2. แบบ สก.3 : แบบมอบงาน – ส่งงาน 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบันทึกแบบ ธุรการ บทที่ 10 77 3

2 แบบธุรการที่ใช้ในการ ปฏิบัติงาน สก.56 1. แบบ สก.1/1 : แบบสรุปยอดรวมจาก แบบ สก.1 2. แบบ สก.3 : แบบมอบงาน – ส่งงาน 3. แบบ สก.4 : แบบติดตาม ความก้าวหน้า 4. แบบใบขอรับเงิน ค่าตอบแทน 774

3 775 แบบ สก.1/1 ( แบบสรุปยอดรวมจาก แบบ สก.1)

4

5 เพื่อใช้ตรวจสอบความ ถูกต้องเบื้องต้น ของข้อมูลในพื้นที่ เป็นรายเขตการปกครอง ( ในและนอกเขตเทศบาล ) ของตำบล / แขวง วัตถุประส งค์ 777

6 การตรวจสอบผลต่าง ( ใน ระดับตำบล ) 778  ผลต่างครัวเรือน และผู้ถือ ครองทำการเกษตรที่นับ จดได้เทียบกับบัญชีเขต แจงนับต้องไม่เกิน ±5%  ถ้าเกิน ±5% ให้ จนท. วิ ชาการ และ พนง. แจงนับ ออกไปตรวจสอบ - ตกนับจด แจงนับ ต้องทำ เพิ่ม - เพราะสาเหตุอื่น ถ้าไม่ ถูกต้องให้แก้ไข

7 การหา ผลต่าง ผลต่ าง 779

8 ต้องไม่เกิน ± 5% ชื่อ - สกุลนักวิชาการ หน้า 780 ไม่ต้อง บรรยาย

9 781 แบบ สก.3 ( แบบมอบงาน - ส่งงาน )

10

11 เพื่อให้ จนท. วิชาการ มอบงาน ให้ พนง. แจงนับ ให้ทยอยส่งเป็นรายเขตแจง นับ 783 วัตถุประส งค์ ปริมาณงาน คาบเวลา รายละเอียดและจำนวน เอกสารเป็นรายเขตแจงนับ เพื่อให้ พนง. แจงนับ ส่งงานให้ จนท. วิชาการ 783

12 งานที่มอบหมายงานที่ส่ง

13 785 แบบ สก.4 ( แบบติดตาม ความก้าวหน้า )

14

15 ให้ จนท. วิชาการ รายงาน ผล การปฏิบัติงานของ พนง. แจงนับ ทุกคน ให้ ผอ. สบจ./ สถจ. ทราบความก้าวหน้าของ การทำงาน ปัญหา และ อุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหา ได้ทันท่วงที วัตถุประส งค์ 787

16 ต้องตรวจสอบการ ปฏิบัติงาน 5 ครั้ง ครั้ง ที่ ตรวจงานระหว่าง เป้าหมา ย 1 1-5 พ. ค. 56 20% 2 1-10 พ. ค. 56 40% 3 1-15 พ. ค. 56 60% 4 1-20 พ. ค. 56 80% 5 1-25 พ. ค. 56 100% 788

17 ความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่ ? การตรวจสอบ 789

18 ถ้าปฏิบัติงานเสร็จแล้ว 790 ผลต่างครัวเรือน และผู้ถือครองทำการเกษตร ที่นับจดได้ในแต่ละ EA เทียบกับบัญชีเขตแจงนับ ต้องไม่เกิน ±10%

19 ชื่อ - สกุลนักวิชาการ ความก้าวหน้าครั้งที่ 1 ผลต่าง ความก้าวหน้าของ นักวิชาการ

20 ความก้าวหน้าครั้งที่ 2 ผลต่าง ความก้าวหน้าของ นักวิชาการ

21 ความก้าวหน้าครั้งที่ 3 ผลต่าง ความก้าวหน้าของ นักวิชาการ

22 ความก้าวหน้าครั้งที่ 4 ผลต่าง ความก้าวหน้าของ นักวิชาการ

23 ความก้าวหน้าครั้งที่ 5 ผลต่าง ความก้าวหน้าของ นักวิชาการ

24 ผลต่างเกิน 10% ถ้าตกนับจด / แจงนับ ต้องทำเพิ่ม ถ้านับจด / แจง นับเกิน ทำเกินในเขต แจงนับอื่น หรือไม่ ถ้าสาเหตุอื่น เช่น เพราะ ไฟไหม้ รื้อ ถอน “ ระบุ สาเหตุใน ( สดมภ์ 25)” 796

25 ผลต่างเกิน 10% ถ้าไม่ ถูกต้อง แก้ไขให้ถูกต้อง ถ้า ถูกต้อง ยืนยันว่า “ ตรวจสอบแล้ว ” ระบุสาเหตุ ( ระบุใน ช่องหมายเหตุ ) 797

26 แบบ ใบขอรับเงิน ค่าตอบแทน 798

27

28 เพื่อให้ จนท. วิชาการ และ พนง. แจงนับใช้เป็น หลักฐานในการเบิกจ่า ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน โดยให้ จนท. วิชาการ รวบรวมส่งให้ ผอ. สบจ./ สถจ. วัตถุประส งค์ 800

29 รายละเอียดของ พนักงานแจงนับ จำนวนวันที่ปฏิบัติงาน ลงชื่อ - ผู้รับรอง ( สถจ.) - ผู้รับเงิน - ผู้จ่ายเงิน - วันที่ 801


ดาวน์โหลด ppt การบันทึกแบบ ธุรการ บทที่ 10 77 3. แบบธุรการที่ใช้ในการ ปฏิบัติงาน สก.56 1. แบบ สก.1/1 : แบบสรุปยอดรวมจาก แบบ สก.1 2. แบบ สก.3 : แบบมอบงาน – ส่งงาน 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google