งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้บัญชีเขต แจงนับและแผนที่ ในการปฏิบัติงาน เก็บรวบรวมข้อมูล บทที่ 11 802.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้บัญชีเขต แจงนับและแผนที่ ในการปฏิบัติงาน เก็บรวบรวมข้อมูล บทที่ 11 802."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้บัญชีเขต แจงนับและแผนที่ ในการปฏิบัติงาน เก็บรวบรวมข้อมูล บทที่ 11 802

2 หัวข้อ การใช้บัญชีเขตแจงนับ ความหมาย ประโยชน์ การใช้แผนที่ ความหมาย ประโยชน์ ประเภท

3 การใช้บัญชีเขตแจง นับ เขตแจง นับ หมายถึงอาณาบริเวณที่ กำหนดขึ้นสำหรับการปฏิบัติงาน สำมะโนหรือการสำรวจด้วย ตัวอย่าง บัญชีเขตแจง นับ หมายถึงบัญชีแสดงปริมาณ งานและพื้นที่การปฏิบัติงาน

4 การใช้บัญชีเขตแจง นับ ประโยช น์ ใช้ในการวางแผน และ บริหารจัดการด้านทรัพยากร ต่างๆ ใช้ในการมอบหมายงานให้ พนักงานแจงนับ ใช้ในการวางแผน และ บริหารจัดการด้านทรัพยากร ต่างๆ ใช้ในการมอบหมายงานให้ พนักงานแจงนับ

5 แสดงที่ตั้ง ของเขต แจงนับ บัญชีเขตแจงนับ สดมภ์ 2 – 6 เป็นพื้นที่ ปฏิบัติงาน และเขตแจง นับที่ได้รับ มอบหมาย สดมภ์ 2 – 6 เป็นพื้นที่ ปฏิบัติงาน และเขตแจง นับที่ได้รับ มอบหมาย สดมภ์ 8 - 15 เป็นข้อมูลที่ได้ จากแบบ สปค.1 เพื่อใช้ในการวาง แผนการ ปฏิบัติงาน EA สำหรับ เสนอ ผล ล่วงหน้ า สดมภ์ 18 ใช้บันทึก ข้อความต่างๆ เช่น จำนวน วัด / โรงเรียน เป็น ต้น สดมภ์ 16 – 17 ใช้บันทึก ชื่อ พนักงาน แจงนับ และ เจ้าหน้าที่ วิชาการ

6 การใช้แผนที่ในการ ปฏิบัติงาน แผน ที่ เป็นแผนที่ที่แสดงรายละเอียด ที่ตั้งของสิ่งปลูกสร้างต่างๆ เช่น บ้าน สถานที่ราชการ วัด โรงเรียน ร้านค้า ฯลฯ ในอาณาบริเวณที่ กำหนด

7 ประโย ชน์ เพื่อทราบตำแหน่งที่ตั้ง และ ขอบเขตของพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการตรวจสอบขอบเขต การปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการควบคุมและ ติดตามการปฏิบัติงาน เพื่อทราบตำแหน่งที่ตั้ง และ ขอบเขตของพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการตรวจสอบขอบเขต การปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการควบคุมและ ติดตามการปฏิบัติงาน การใช้แผนที่ในการ ปฏิบัติงาน

8  แผนที่คุมเขต  แผนที่เขตแจงนับ  แผนที่พิเศษ www.nso.go.th 809 การใช้แผนที่ในการ ปฏิบัติงาน ประเภทของ แผนที่

9 www.nso.go.th 810 การใช้แผนที่ในการ ปฏิบัติงาน แผนที่คุมเขต

10 www.nso.go.th 811 การใช้แผนที่ในการ ปฏิบัติงาน แผนที่เขต แจงนับ

11 www.nso.go.th 812 การใช้แผนที่ในการ ปฏิบัติงาน รหัสเขตแจง นับ หมายถึง เลขประจำเขต ซึ่งในแต่ ละเขตแจงนับ (EA) จะ ประกอบด้วยตัวเลขจำนวน 3 หลัก โดยเขียนด้วยดินสอสีม่วง อยู่ภายในวงกลมสีม่วง 00 8

12 www.nso.go.th 813 การใช้แผนที่ในการ ปฏิบัติงาน แผนที่ พิเศษ หมายถึง แผนที่ ที่จัดทำขึ้น เพิ่มเติม เป็นกรณีพิเศษเฉพาะ บางพื้นที่เท่านั้น เช่น แผนที่ริม เขตเทศบาล แผนที่ส่วนขยาย แผนที่ย่อขนาด เป็นต้น

13 www.nso.go.th 814 การใช้แผนที่ในการ ปฏิบัติงาน แผนที่ พิเศษ

14 www.nso.go.th 815 การใช้แผนที่ในการ ปฏิบัติงาน แผ่น ปะ

15 www.nso.go.th 816 การใช้แผนที่ในการ ปฏิบัติงาน 1. ก่อนการปฏิบัติงานเก็บ รวบรวมข้อมูล นำแผนที่ EA ตรวจสอบกับ แผนที่คุมเขต ตรวจสอบขอบเขตของ EA ที่ แสดงไว้ในแผนที่กับความเป็น จริง หากมีความคลาดเคลื่อน ให้รายงานตามลำดับขั้น

16 www.nso.go.th 817 การใช้แผนที่ในการ ปฏิบัติงาน 2. ขณะปฏิบัติงานเก็บ รวบรวมข้อมูล ใช้แผนที่เป็นเครื่องมือช่วยใน การปฏิบัติงาน โดยยึด ขอบเขตปฏิบัติงานตามแผนที่ แต่อาคารสิ่งปลูกสร้างให้ยึด ตามที่มีอยู่จริงในภูมิประเทศ ให้ทำเครื่องหมาย * ตรง ตำแหน่งที่ปฏิบัติงาน พร้อมวัน เดือน ปี กำกับ พร้อมเขียน ลูกศรแสดงทิศทาง

17 www.nso.go.th 818 การใช้แผนที่ในการ ปฏิบัติงาน 1 พ.ค. 56 2 พ.ค. 56 2. ขณะปฏิบัติงานเก็บ รวบรวมข้อมูล

18 www.nso.go.th 819 การใช้แผนที่ในการ ปฏิบัติงาน 3. หลังการปฏิบัติงานเก็บ รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบความครบถ้วน ใน การปฏิบัติงาน ในพื้นที่ที่ รับผิดชอบ ส่งแผนที่เขตแจงนับคืน เมื่อ ปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว

19 www.nso.go.th 820 การใช้แผนที่ในการ ปฏิบัติงาน หลักการอ่าน แผนที่ ทิ ศ เหนื อ ตะวันอ อก ตะวันต ก ใต้

20 www.nso.go.th 821 การใช้แผนที่ในการ ปฏิบัติงาน หลักการอ่าน แผนที่ มาตรา ส่วน ระยะในแผนที่ ระยะจริงในภูมิประเทศ = เช่น แผนที่แจงนับ มาตราส่วน 1: 2,000 วัดได้ 5 ซ. ม. ในแผนที่จะได้เท่ากับ 100 เมตร ในภูมิประเทศจริง


ดาวน์โหลด ppt การใช้บัญชีเขต แจงนับและแผนที่ ในการปฏิบัติงาน เก็บรวบรวมข้อมูล บทที่ 11 802.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google