งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 สรุปผลการสำรวจ สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มิถุนายน 2549 ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ การประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 สรุปผลการสำรวจ สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มิถุนายน 2549 ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ การประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 สรุปผลการสำรวจ สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มิถุนายน 2549 ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ การประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาท ช่วย คนไทยห่างไกล โรค ) พ. ศ. 2549

2 2 วัตถุประสงค์  เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับ เพื่อให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปใช้เป็นแนวทาง ใน การติดตาม ประเมินผล และปรับปรุง โครงการ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาท ช่วยคนไทยห่างไกล โรค ) m การใช้บริการการประกันสุขภาพถ้วน หน้า m ความพึงพอใจต่อการบริการที่ได้รับ m ปัญหาในการใช้บริการการประกัน สุขภาพถ้วนหน้า m การปรับปรุงโครงการฯ และ ข้อเสนอแนะ

3 3 t ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่าง การสำรวจ  คุ้มรวม : ประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ทั่วประเทศ ใช้แผนการสุ่มตัวอย่างแบบ Stratified three - stage sampling มีจำนวนประชาชนที่ตกเป็นตัวอย่างกระจายไป ในทุกจังหวัด ทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 5,800 คน t การเสนอผลการสำรวจ เสนอผลในระดับภาค และทั่วประเทศในรูป ของร้อยละ วันที่ 3 - 11 เมษายน 2549 t แผนการสุ่มตัวอย่าง

4 4 ความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ( ประชาชนทั้งที่มีสิทธิ และไม่มีสิทธิ )

5 5 การทราบว่าโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วน หน้า มีการขยายบริการ จาก “ 30 บาท รักษาทุกโรค ” สู่ “ 30 บาท ช่วยคน ไทยห่างไกลโรค ” ร้อยละ ภาค ทั่ว ประเทศ กทม. กลางเหนือต.อ.น.ต.อ.น. ใต้ ทราบ ไม่ทราบ 63.0 37.0 70.7 29.3 67.0 33.0 62.9 37.1 57.3 42.7 62.4 37.6 0 20 40 60 80

6 6 ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการช่วยลด ภาระค่าใช้จ่าย ของครัวเรือน เมื่อมี โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า การช่วยลดภาระ ค่าใช้จ่ายของ ครัวเรือน ทั่ว ประเท ศ กทม. กลางเหนือต.อ.น.ต.อ.น. ใต้ รวม 100. 0 ช่วยได้มาก 61.452.856.266.174.539.0 ช่วยได้ปาน กลาง 29.931.532.529.321.746.0 ช่วยได้น้อย 4.68.05.71.81.311.3 ช่วยไม่ได้เลย 4.17.75.62.82.53.7

7 7 คุณภาพชีวิตทางด้านสุขภาพอนามัยของ ประชาชน เมื่อเทียบกับก่อนมี โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า คุณภาพชีวิต ทางด้านสุขภาพ อนามัย ทั่ว ประเท ศ กทม. กลางเหนือต.อ.น.ต.อ.น. ใต้ รวม 100. 0 ดีขึ้น 66.458.961.873.578.939.4 เหมือนเดิม 32.739.337.226.120.758.7 แย่ลง 0.91.81.00.4 1.9

8 8 ความเชื่อมั่นว่าโครงการหลักประกันสุขภาพ ถ้วนหน้า ทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการ สาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง และเท่าเทียม ความเชื่อมั่น ร้อย ละ ไม่เชื่อมั่น ไม่แน่ใจ เชื่อมั่น 59.2 18.8 22.0 0 20 40 60 80

9 9 กรณีหากจะมีการให้สมาชิกของครอบครัวผู้ใช้ สิทธิประกันสังคม ซึ่งปัจจุบันใช้สิทธิ 30 บาท เปลี่ยนไปใช้สิทธิกองทุนประกันสังคม แทน ความ คิดเห็น ร้อย ละ ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ เห็นด้วย 62.7 13.5 23.8 0 20 40 60 80

10 10 กรณีหากรัฐจะดำเนินการปรับปรุงสวัสดิการ / กองทุนด้านสุขภาพ โดยปรับให้มีกองทุน ประกันสุขภาพเพียงกองทุนเดียว ความ คิดเห็น ร้อย ละ ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ เห็นด้วย 54.6 21.0 24.4 0 20 40 60 80

11 11 ความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการใช้บริการการประกันสุขภาพถ้วนหน้า ( เฉพาะกลุ่มเคยใช้บริการ )

12 12 การประสบปัญหาสถานพยาบาลไม่ส่งต่อ คนไข้ / ปฏิเสธการรับคนไข้ ( การเข้ารับบริการครั้งสุดท้าย ) ปัญหา ทั่ว ประเ ทศ กทม. กลางเหนือ ต.อ.น.ต.อ.น. ใต้ คนไข้มีอาการหนัก สถานพยาบาลไม่ส่ง ต่อ 100.0 ประสบปัญหา 5.79.47.54.64.26.6 ไม่ประสบปัญหา 94.390.692.595.495.893.4 สถานพยาบาลลำดับ ต่อไปปฏิเสธการรับ คนไข้ 100.0 ประสบปัญหา 4.77.3 3.83.34.7 ไม่ประสบปัญหา 95.392.7 96.296.795.3

13 13 ปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการ รักษาพยาบาล ก่อนและหลังมีโครงการหลักประกัน สุขภาพถ้วนหน้า ปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย ทั่ว ประเ ทศ กทม. กลางเหนือ ต.อ.น.ต.อ.น. ใต้ ก่อนมีโครงการฯ 100.0 มีปัญหา 45.953.545.846.249.528.7 ไม่มีปัญหา 54.146.554.253.850.571.3 หลังมีโครงการฯ 100.0 มีปัญหา 6.116.25.26.22.99.9 ไม่มีปัญหา 93.983.894.893.897.190.1

14 14 ความพร้อมที่จะจ่ายค่าธรรมเนียม มากกว่า 30 บาท / ครั้ง หากรัฐขอความ ร่วมมือ ไม่พร้อมที่จะจ่าย พร้อมที่จะจ่าย จำนวนเงินที่ พร้อมจะจ่าย ร้อย ละ  ไม่เกิน 50 บาท 32. 0  51 – 100 บาท 16. 0  101 – 150 บาท 1.0  151 – 200 บาท 0.8  201 บาท ขึ้น ไป 1.4 51.2% 48.8%

15 15 ความพึงพอใจต่อการใช้บัตรประกันสุขภาพ ถ้วนหน้า ในการเข้ารับ การรักษาพยาบาล ความพึงพอใจต่อ การใช้ บัตร ประกันสุขภาพถ้วน หน้า ทั่ว ประเท ศ กทม. กลางเหนือ ต.อ.น.ต.อ.น. ใต้ รวม 100. 0 มาก 46.740.239.949.058.919.9 ปานกลาง 47.450.152.048.238.364.8 น้อย 4.35.16.11.32.312.4 ไม่พึงพอใจ 1.64.62.01.50.52.9

16 16 ความพึงพอใจต่อการรักษาและการบริการ เมื่อใช้บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า เรื่อง ร้อย ละ การบริการ / การดูแลเอา ใจใส่ อุปกรณ์ ทาง การแพทย์ คุณภาพ ยา ความ สะดวก รวดเร็ว การตรวจ รักษาของ แพทย์ / พยาบาล 90.2 81.1 88.3 73.9 68.8 0 20 40 60 80 100

17 17 มาตรฐานการรักษาพยาบาลที่ผู้ใช้สิทธิ 30 บาท ได้รับ เมื่อเทียบกับผู้ใช้สิทธิสวัสดิการประเภทอื่น มาตรฐานการ รักษาพยาบาล ที่ผู้ใช้สิทธิ 30 บาท ได้รับ รวม กลุ่มเคยใช้ บริการ กลุ่มไม่เคยใช้ บริการ รวม 100.0 มีมาตรฐาน เดียวกัน 27.531.622.3 ยังไม่ได้มาตรฐาน เดียวกัน 49.046.751.9 ไม่แน่ใจ 23.521.725.9 หมายเหตุ : รวมผู้ที่มีสิทธิและไม่มีสิทธิใช้บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า

18 18 ความสำเร็จของการบริหารจัดการ / การ ให้บริการ โครงการ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ความสำเร็จ รวม กลุ่มเคยใช้ บริการ กลุ่มไม่เคยใช้ บริการ รวม 100.0 มาก 47.954.639.5 ปานกลาง 45.541.151.0 น้อย 5.13.27.4 ไม่ประสบ ผลสำเร็จ 1.51.12.1 หมายเหตุ : รวมผู้ที่มีสิทธิและไม่มีสิทธิใช้บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า

19 19 ปัญหาและแนวทางการปรับปรุงโครงการ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาท ช่วยคนไทยห่างไกลโรค ) ข้อคิดเห็นรวม กลุ่มเคย ใช้บริการ กลุ่มไม่ เคย ใช้ บริการ รวม 100.0 มีปัญหา เรื่องที่ควรปรับปรุง 33. 733.434.1  คุณภาพของยาควรมีมาตรฐาน 13.012.813.2  ให้เพิ่มค่าธรรมเนียมได้ แต่การบริการ ต้องดีขึ้น 9.99.410.6  ควรปรับปรุงการบริการให้ดี และรวดเร็ว ขึ้น 8.49.17.6  ควรมีมาตรฐานการรักษาพยาบาลเท่า เทียมกันทุกสวัสดิการ 5.54.86.4  ควรเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ทุก โรงพยาบาลทั่วประเทศ 4.03.74.3  อื่นๆ เช่น เพิ่มแพทย์ และอุปกรณ์ทางการ แพทย์ โรงพยาบาลของรัฐควรเข้าร่วม ทุกโรงพยาบาล เป็นต้น 6.66.96.2 ไม่มีปัญหา 53. 157.747.3 ไม่แน่ใจ 13. 28.918.6 หมายเหตุ : 1/ ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ 2/ รวมผู้ที่มีสิทธิและไม่มีสิทธิใช้บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า 1/1/ 2/2/


ดาวน์โหลด ppt 1 สรุปผลการสำรวจ สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มิถุนายน 2549 ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ การประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google