งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างระบบ เว็บไซต์ สำนักงานเลขานุการ กรม จัดทำโดย บริษัท โกรอัพ เทค จำกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างระบบ เว็บไซต์ สำนักงานเลขานุการ กรม จัดทำโดย บริษัท โกรอัพ เทค จำกัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างระบบ เว็บไซต์ สำนักงานเลขานุการ กรม จัดทำโดย บริษัท โกรอัพ เทค จำกัด

2 เว็บไซต์สำนักงานเลขานุการกรม

3 เว็บไซต์สำนักงาน เลขานุการกรม ระบบ หนังสือเวียน จากหน่วยงาน ภายนอก ข้อมูลข่าวสาร ที่ต้องการ เผยแพร่บน เว็บไซต์ เว็บไซต์สำนักงานเลขานุการกรมสามารถแบ่งเป็น 2 ระบบใหญ่ๆ คือ ระบบ จัดการหนังสือเวียนจากหน่วยงานภายนอก และ ระบบข้อมูลข่าวสารที่ต้องการ เผยแพร่บนเว็บไซต์

4 ระบบหนังสือเวียนจาก หน่วยงานภายนอก หนังสือเวียน จากหน่วยงาน ภายนอก หน่วยงาน ภายนอก ปฏิทิน หนังสือเวียน ระบบสืบค้น หน่วยงาน ภายใน ระบบหนังสือเวียน สามารถจำแนกได้ตาม หน่วยงานทั้งหน่วยงานภายในที่ เกี่ยวข้อง หรือตามหน่วยงานเจ้าของหนังสือเวียน ตามวันที่ และยังมีระบบค้นหาเพื่อ ช่วยในการค้นหา

5 ข้อมูลที่ต้องการเผยแพร่บน เว็บไซต์ ข่าว ประชาสัมพัน ธ์ เมนูลิ้งค์ต่างๆ ข้อมูล เกี่ยวกับสล. ระบบจัดการข้อมูลที่ต้องการเผยแพร่บนเว็บไซต์ แบ่งได้เป็น ข้อมูล ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ซึ่งแบ่งเป็นประเภทต่างๆได้ตามต้องการ ข้อมูลเกี่ยวกับสล. และหน่วยงานภายในต่างๆ

6 ระบบจัดการเว็บไซต์ คลิ๊กเพื่อเข้าสู่ระบบ

7 ผู้ใช้งานระบบ ผู้ดูแลระบบผู้จัดการข้อมูล หนังสือเวียน ผู้จัดการข้อมูล ข่าวสาร ผู้ใช้งานระบบในเบื้องต้นแบ่งไว้เป็น 3 ผู้ใช้งานหลักๆ ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ ผู้จัดการข้อมูลข่าวสาร และ ผู้จัดการหนังสือเวียน ซึ่งสามารถกำหนดสิทธิ์เพิ่มเติม ได้จาก ผู้ดูแลระบบ

8 ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ - จัดการเว็บไซต์ - จัดการเว็บไซต์ - จัดการผู้ใช้งาน ระบบ - จัดการผู้ใช้งาน ระบบ - จัดการข้อมูล พื้นฐาน - จัดการข้อมูล พื้นฐาน สิทธิ์ในการใช้งานระบบจำแนก ตามหน้าที่การใช้งาน หน้าที่จัดการข้อมูล ข่าวสาร หน้าที่จัดการข้อมูล ข่าวสาร - จัดการข้อมูลข่าวสาร - จัดการข้อมูลข่าวสาร - จัดการข้อมูลข่าวประกวด ราคา - จัดการข้อมูลข่าวประกวด ราคา - จัดการข้อมูลหน่วยงาน ภายใน หน้าที่จัดการข้อมูล หนังสือเวียนฯ หน้าที่จัดการข้อมูล หนังสือเวียนฯ - เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูล หนังสือเวียน - เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูล หนังสือเวียน - สำรองข้อมูล หนังสือเวียน - สำรองข้อมูล หนังสือเวียน

9 ระบบจัดการเว็บไซต์ เมนูจัดการ ข้อมูลต่างๆ ชื่อและ หน่วยงาน ของผู้ใช้ ระบบ เมื่อทำการ Login เข้าสู่หน้าระบบจัดการเว็บไซต์แล้ว จะปรากฏชื่อและ หน่วยงานของผู้ใช้งานระบบ ส่วนทางด้านเมนูการใช้งาน จะปรากฏตามสิทธิ์ของแต่ ละผู้ใช้งาน โดยสามารถกำหนดได้จาก ผู้ดูแลระบบ

10 ระบบจัดการเว็บไซต์ Front EndBack End เมื่อต้องการเพิ่มข้อมูล หรือปรับปรุงแก้ไข ข้อมูลต่างๆของเว็บไซต์ สำนักงานเลขานุการกรม ก็สามารถจัดการได้ผ่านระบบจัดการเว็บไซต์ ในที่นี้เราจะ เรียกว่า BackEnd ซึ่งในแต่ละเมนูจะอธิบายรายละเอียดการใช้ในคู่มือการใช้ต่อไป...

11 ปัญหาและการดำเนินการ จำเป็นต้องมีการประชุมเพื่อหาข้อสรุปเพิ่มเติมใน หัวข้อดังต่อไปนี้ 1. เนื่องจากผู้ใช้งานระบบเว็บไซต์สล. แบ่งเป็น 3 บุคคลและแบ่งตามหน่วยงานต่างๆซึ่งในความเป็นจริง นั้น หน้าที่จัดการข้อมูลหนังสือเวียนและหน้าที่จัดการ ข้อมูลข่าวสารที่ต้องการเผยแพร่ทางเว็บไซต์สามารถ เป็นบุคคล คนเดียวกันได้จึงต้องประชุมสรุปหา ผู้ดำเนินการของแต่ละหน่วยงาน 1. เนื่องจากผู้ใช้งานระบบเว็บไซต์สล. แบ่งเป็น 3 บุคคลและแบ่งตามหน่วยงานต่างๆซึ่งในความเป็นจริง นั้น หน้าที่จัดการข้อมูลหนังสือเวียนและหน้าที่จัดการ ข้อมูลข่าวสารที่ต้องการเผยแพร่ทางเว็บไซต์สามารถ เป็นบุคคล คนเดียวกันได้จึงต้องประชุมสรุปหา ผู้ดำเนินการของแต่ละหน่วยงาน 2. การออกแบบหน้าจอ เนื่องจากยังมีบางเมนู ซ้ำกันอยู่ บ้าง ซึ่งในการประชุมครั้งที่แล้วยังไม่สามารถหา ข้อสรุปได้ว่าจำเป็นจะต้องตัดเมนูใดออกบ้างและ ต้องการเพิ่มเมนูใดบ้างเนื่องจาก ทั้ง 5 ฝ่ายต้องการ มาตรฐานเดียวกันในการจัดการข้อมูล 2. การออกแบบหน้าจอ เนื่องจากยังมีบางเมนู ซ้ำกันอยู่ บ้าง ซึ่งในการประชุมครั้งที่แล้วยังไม่สามารถหา ข้อสรุปได้ว่าจำเป็นจะต้องตัดเมนูใดออกบ้างและ ต้องการเพิ่มเมนูใดบ้างเนื่องจาก ทั้ง 5 ฝ่ายต้องการ มาตรฐานเดียวกันในการจัดการข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างระบบ เว็บไซต์ สำนักงานเลขานุการ กรม จัดทำโดย บริษัท โกรอัพ เทค จำกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google