งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์สารสนเทศแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์สารสนเทศแห่งชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์สารสนเทศแห่งชาติ
การจัดทำมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ โดย ศูนย์สารสนเทศแห่งชาติ (National Information Center: NIC) สำนักงานสถิติแห่งชาติ 4 สิงหาคม 2549

2 หัวข้อการนำเสนอ การจัดทำมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ

3 เหตุผลและความจำเป็น ทุกหน่วยงานต้องการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารงาน
การจัดทำมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ เหตุผลและความจำเป็น ทุกหน่วยงานต้องการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารงาน ลดความซ้ำซ้อนของการจัดเก็บข้อมูล เกิดหน่วยงานเจ้าภาพในการผลิต ลดกระบวนงานและเวลาในการเข้าถึงข้อมูล รวบรวมข้อมูลของภาครัฐเป็นมาตรฐานเดียวกัน (Data and Metadata) เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล

4 ความสำคัญของการจัดทำมาตรฐานข้อมูล
การจัดทำมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ ความสำคัญของการจัดทำมาตรฐานข้อมูล บูรณาการข้อมูลภาครัฐ เชื่อมโยงระบบ นโยบายและบริการของหน่วยงานรัฐแต่ละแห่ง สะดวกต่อการค้นหา และจัดการข้อมูลภาครัฐ โดยเฉพาะ ในรูปแบบ Electronic file, Web site และฐานข้อมูล สามารถค้นหาข้อมูลที่ไม่ได้ระบุในเนื้อหา เช่น กลุ่มเป้าหมาย (Audience) คำสำคัญ (Keyword) หรือวันที่เผยแพร่ (Publish Date) ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่ได้แสดงในเอกสาร

5 ขั้นตอนการดำเนินงาน การจัดทำมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ ขั้นที่ 1
e-GMS ขั้นที่ 2 e-GCL ขั้นที่ 3 statXML ศึกษาวิเคราะห์ระบบ ข้อมูล สร้างมาตรฐาน e-GMS (E-Government Metadata Standard) เป็นการจัดทำทะเบียน ข้อมูลภาครัฐ

6 E-Government Metadata Standard (e-GMS)
การจัดทำมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ E-Government Metadata Standard (e-GMS) เป็นมาตรฐานชุดข้อมูล ประกอบด้วย ชุดของ element และ refinement ทั้งหมดที่เกี่ยวกับข้อมูลรัฐบาล เพื่อใช้ในการค้นหา บริหาร จัดการข้อมูลภาครัฐ มีพื้นฐานมาจาก GMS ของรัฐบาลอังกฤษ แต่ได้ปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับประเทศไทย

7 ขั้นตอนการนำข้อมูลเข้า
การจัดทำมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ ขั้นตอนการนำข้อมูลเข้า ฐานข้อมูล ผังรวมสถิติ ปรับโครงสร้าง ฐานข้อมูล e-GMS ประสานงาน ขอข้อมูลเพิ่ม

8 การจัดทำมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ

9 การจัดทำมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ
ข้อมูลที่จัดเก็บ

10 ขั้นตอนการดำเนินงาน การจัดทำมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ ขั้นที่ 1
e-GMS ขั้นที่ 2 e-GCL ขั้นที่ 3 statXML ศึกษาวิเคราะห์ระบบ ข้อมูล สร้างมาตรฐาน e-GMS (E-Government Metadata Standard) เป็นการจัดทำทะเบียน ข้อมูลภาครัฐ สร้างมาตรฐาน e-GCL (E-Government Category List) การจัดหมวดหมู่ข้อมูล ที่รวบรวมจากมาตรฐาน ข้อมูล e-GMS

11 ขั้นตอนการนำข้อมูลเข้า
การจัดทำมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ ขั้นตอนการนำข้อมูลเข้า ฐานข้อมูล ผังรวมสถิติ ฐานข้อมูล e-GMS ปรับโครงสร้าง ประสานงาน ขอข้อมูลเพิ่ม ระบบสืบค้น: หน่วยงาน,คำสำคัญ,สาขาสถิติ, e-GCL

12 การจัดทำมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ
ชื่อหน่วยงาน

13 การจัดทำมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ
สาขาสถิติ

14 ขั้นตอนการดำเนินงาน การจัดทำมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ ขั้นที่ 1
e-GMS ขั้นที่ 2 e-GCL ขั้นที่ 3 statXML ศึกษาวิเคราะห์ระบบ ข้อมูล สร้างมาตรฐาน e-GMS (E-Government Metadata Standard) เป็นการจัดทำทะเบียน ข้อมูลภาครัฐ สร้างมาตรฐาน e-GCL (E-Government Category List) การจัดหมวดหมู่ข้อมูล ที่รวบรวมจากมาตรฐาน ข้อมูล e-GMS สร้างมาตรฐาน statXML เป็นการสร้างมาตรฐาน ข้อมูลในรูปแบบ XML tag

15 ขั้นตอนการนำข้อมูลเข้า
การจัดทำมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ ขั้นตอนการนำข้อมูลเข้า ระบบสืบค้น: หน่วยงาน,คำสำคัญ,สาขาสถิติ, e-GCL ฐานข้อมูล ผังรวมสถิติ ฐานข้อมูล e-GMS ปรับโครงสร้าง ประสานงาน ขอข้อมูลเพิ่ม จัดทำมาตรฐาน statXML

16 การจัดทำมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ
statXML คือ คำอธิบายข้อมูลสถิติภาครัฐ หรือเป็น XML Schema (คำอธิบายข้อมูลทั่วไป) ที่ครอบคลุมรายการสถิติที่เผยแพร่ของหน่วยงานภาครัฐ Region สสช. Holding NonLife กรมการประกันภัย Life statXML Employment กรมการจัดหางาน LaborDemand Root JobAgency กรม ………..

17 การจัดทำมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ

18 การจัดทำมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ
ตัวอย่าง XML

19 การจัดทำมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ

20 การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส
การจัดทำมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส statXML หน่วยงานเจ้าของข้อมูล ผู้ขอข้อมูลหรือผู้ใช้บริการจะค้นหาบริการ Web Services ที่ต้องการจาก UDDI (The Universal Description, Discovery, and Integration) ซึ่ง UDDI เป็นทะเบียนออนไลน์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการเหมือนสมุดหน้าเหลืองอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้ต้องการค้นหา Web Services สามารถเข้ามาค้นหาบริการที่ต้องการได้ ทำให้ทราบวิธีการเรียกใช้บริการเหล่านั้นผ่านข้อมูล WSDL ที่ระบุไว้ ผู้ขอข้อมูลจะดึงข้อมูลจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูลโดยพัฒนาโปรแกรม และอ้างชื่อข้อมูลที่ต้องการด้วย statXML ผ่านมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบ SOAP

21 แผนผังการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล
1 Government Agency Data Directory NSO Schema NIC 2 Search 3 Government Agency สนว. Data Directory Data Directory eGMS Data Directory / StatXML Stat XML

22 ขอขอบคุณ การจัดทำมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ
ติดต่อศูนย์สารสนเทศแห่งชาติ นวลนภา ธนศักดิ์ ...ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศแห่งชาติ ธเนส โกมลวิภาต ...หัวหน้ากลุ่มบูรณาการระบบคลังข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์สารสนเทศแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google