งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

(National Information Center: NIC) ศูนย์สารสนเทศแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ โดย 4 สิงหาคม 2549 การจัดทำมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "(National Information Center: NIC) ศูนย์สารสนเทศแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ โดย 4 สิงหาคม 2549 การจัดทำมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 (National Information Center: NIC) ศูนย์สารสนเทศแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ โดย 4 สิงหาคม 2549 การจัดทำมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ

3 หัวข้อการ นำเสนอ  การจัดทำมาตรฐานการ เชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ การจัดทำมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ

4 เหตุผลและความ จำเป็น ทุกหน่วยงานต้องการใช้ข้อมูล สารสนเทศในการบริหารงาน ลดความซ้ำซ้อนของการจัดเก็บ ข้อมูล เกิดหน่วยงานเจ้าภาพในการ ผลิต ลดกระบวนงานและเวลาในการ เข้าถึงข้อมูล รวบรวมข้อมูลของภาครัฐเป็น มาตรฐานเดียวกัน (Data and Metadata) เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล การจัดทำมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ

5 ความสำคัญของการจัดทำ มาตรฐานข้อมูล บูรณาการข้อมูลภาครัฐ เชื่อมโยง ระบบ นโยบายและบริการของ หน่วยงานรัฐแต่ละแห่ง สะดวกต่อการค้นหา และจัดการ ข้อมูลภาครัฐ โดยเฉพาะ ใน รูปแบบ Electronic file, Web site และฐานข้อมูล สามารถค้นหาข้อมูลที่ไม่ได้ระบุใน เนื้อหา เช่น กลุ่มเป้าหมาย (Audience) คำสำคัญ (Keyword) หรือวันที่เผยแพร่ (Publish Date) ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่ได้แสดงใน เอกสาร การจัดทำมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ

6 ขั้นตอนการดำเนินงาน ขั้นที่ 1 e-GMS ขั้นที่ 2 e-GCL ขั้นที่ 3 statXML ศึกษาวิเคราะห์ระบบ ข้อมูล สร้างมาตรฐาน e-GMS (E-Government Metadata Standard) เป็นการจัดทำทะเบียน ข้อมูลภาครัฐ การจัดทำมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ

7 E-Government Metadata Standard (e-GMS) เป็นมาตรฐานชุดข้อมูล ประกอบด้วย ชุดของ element และ refinement ทั้งหมดที่ เกี่ยวกับข้อมูลรัฐบาล เพื่อใช้ในการ ค้นหา บริหาร จัดการข้อมูลภาครัฐ มีพื้นฐานมาจาก GMS ของรัฐบาล อังกฤษ แต่ได้ปรับปรุงให้มีความ เหมาะสมกับประเทศไทย การจัดทำมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ

8 ฐานข้อ มูล ผัง รวม สถิติ ฐานข้อ มูล e- GMS ปรับ โครงสร้าง ประสานง าน ขอ ข้อมูล เพิ่ม ขั้นตอนการนำ ข้อมูลเข้า การจัดทำมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ

9

10 ข้อมูลที่ จัดเก็บ การจัดทำมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ

11 ศึกษาวิเคราะห์ระบบ ข้อมูล สร้างมาตรฐาน e-GMS (E-Government Metadata Standard) เป็นการจัดทำทะเบียน ข้อมูลภาครัฐ สร้างมาตรฐาน e-GCL (E-Government Category List) การจัดหมวดหมู่ข้อมูล ที่รวบรวมจากมาตรฐาน ข้อมูล e-GMS ขั้นตอนการดำเนินงาน ขั้นที่ 1 e-GMS ขั้นที่ 2 e-GCL ขั้นที่ 3 statXML การจัดทำมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ

12 ระบบสืบค้น : หน่วยงาน, คำสำคัญ, สาขาสถิติ, e-GCL ฐานข้อ มูล ผัง รวม สถิติ ฐานข้อ มูล e- GMS ปรับ โครงสร้าง ประสานง าน ขอ ข้อมูล เพิ่ม ขั้นตอนการนำ ข้อมูลเข้า การจัดทำมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ

13 ชื่อ หน่วยงา น การจัดทำมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ

14 สาขา สถิติ การจัดทำมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ

15 ศึกษาวิเคราะห์ระบบ ข้อมูล สร้างมาตรฐาน e-GMS (E-Government Metadata Standard) เป็นการจัดทำทะเบียน ข้อมูลภาครัฐ สร้างมาตรฐาน e-GCL (E-Government Category List) การจัดหมวดหมู่ข้อมูล ที่รวบรวมจากมาตรฐาน ข้อมูล e-GMS สร้างมาตรฐาน statXML เป็นการสร้างมาตรฐาน ข้อมูลในรูปแบบ XML tag ขั้นตอนการดำเนินงาน ขั้นที่ 1 e-GMS ขั้นที่ 2 e-GCL ขั้นที่ 3 statXML การจัดทำมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ

16 จัดทำ มาตรฐาน statXML ระบบสืบค้น : หน่วยงาน, คำสำคัญ, สาขาสถิติ, e-GCL ฐานข้อ มูล ผัง รวม สถิติ ฐานข้อ มูล e- GMS ปรับ โครงสร้าง ประสานง าน ขอ ข้อมูล เพิ่ม ขั้นตอนการนำ ข้อมูลเข้า การจัดทำมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ

17 statXML คือ คำอธิบายข้อมูลสถิติภาครัฐ หรือเป็น XML Schema ( คำอธิบายข้อมูลทั่วไป ) ที่ ครอบคลุมรายการสถิติที่เผยแพร่ของหน่วยงานภาครัฐ Employment LaborDemand JobAgency Life NonLife Region Holding ……….. statXML Root สสช. กรมการประกันภัย กรมการจัดหางาน กรม........ การจัดทำมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ

18

19 ตัวอย่าง XML การจัดทำมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ

20

21 การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วย เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส statXML หน่วยงาน เจ้าของข้อมูล การจัดทำมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ

22 Data Directory eGMS Stat XML NIC Search สนว. Data Directory / StatXML NSO 1 3 Government Agency 2 Data Directory Schema Data Directory แผนผังการเชื่อมโยงและ แลกเปลี่ยนข้อมูล

23 ขอขอบคุณ ติดต่อศูนย์สารสนเทศแห่งชาติ ติดต่อศูนย์สารสนเทศแห่งชาติ นวลนภา ธนศักดิ์... ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศแห่งชาติ e-mail : nuannapa@nso.go.th e-mail : nuannapa@nso.go.th ธเนส โกมลวิภาต... หัวหน้ากลุ่มบูรณาการระบบคลังข้อมูล e-mail : tkomol@nso.go.th e-mail : tkomol@nso.go.th การจัดทำมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ


ดาวน์โหลด ppt (National Information Center: NIC) ศูนย์สารสนเทศแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ โดย 4 สิงหาคม 2549 การจัดทำมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google