งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานสถิติจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี สำนักงานสถิติ แห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานสถิติจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี สำนักงานสถิติ แห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานสถิติจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี สำนักงานสถิติ แห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

2 จ. สุราษฎร์ธานี มีประชากร รวมทั้งสิ้น 1,000,383 คน เป็นชาย 494,825 คน หญิง 505,558 คน จำนวนประชากรมากเป็นอับดับ 3 ของภาคใต้ และเป็นลำดับที่ 19 ของประเทศ จำนวนประชากรทั้งสิ้น ของจังหวัดสุราษฎร์ ธานี พ. ศ. 2553 ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

3 อำเภอที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดของจังหวัด 1) อ. เมือง 730 คน / ตร. กม. 2) อ. เกาะสมุย 230 คน / ตร. กม. 3) อ. เวียงสระ 185 คน / ตร. กม. อำเภอที่มีประชากรมากที่สุดของจังหวัด 1) อ. เมือง 170,336 คน 2) อ. กาญจนดิษฐ์ 100,393 คน 3) อ. พุนพิน 91,048 คน อ. ท่าชนะ 52,736 คน อ. ไชยา 49,198 คน อ. ท่าฉาง 32,609 คน อ. พุนพิน 91,048 คน อ. วิภาวดี 14,536 คน อ. คีรีรัฐ นิคม 42,461 คน อ. บ้านตา ขุน 15,213 คน อ. พนม 36,338 คน อ. เคียนซา 46,120 คน อ. พระแสง 65,436 คน อ. ชัยบุรี 25,783 คน อ. เวียงสระ 59,810 คน อ. บ้านนา สาร 69,495 คน อ. บ้านนา เดิม 22,930 คน อ. เมือง 170,336 คน อ. กาญจน ดิษฐ์ 100,393 คน อ. ดอนสัก 36,125 คน อ. เกาะส มุย 53,990 คน อ. เกาะพะ งัน 15,142 คน ต่ำกว่า 15,000 คน 15,000 - 29,999 คน 30,000 - 59,999 คน 60,000 - 119,999 คน 120,000 - 200,000 คน จำนวนประชากรทั้งสิ้น รายอำเภอ ของจังหวัด สุราษฎร์ธานี พ. ศ. 2553 ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

4 จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ปี 2553 139,410 ล้านบาท รายได้เฉลี่ย 138,034 บาท ต่อหัวต่อปี เป็นลำดับ 3 ของภาคใต้ และเป็นอันดับ 16 ของประเทศ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ของจังหวัด สุราษฎร์ธานี พ. ศ. 2553 ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

5 จำนวนและอัตราการว่างงาน พ. ศ. 2548 – 2553 จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ( คน ) ร้อยละ พ.ศ.พ.ศ. ที่มา : โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ. ศ.2548 – 2553 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

6 ร้อยละของประชากร จำแนกตามสถานสภาพ แรงงาน พ. ศ. 2548 – 2553 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มา : โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ. ศ.2548 – 2553 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร้อยละ

7 ประชากรของ จังหวัดสุราษฎร์ ธานี ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ ด้านการ เกษตรกรรม ( ร้อยละ 49.8) ร้อยละของผู้มีงานทำ จำแนกตามอาชีพ พ. ศ. 2553 จังหวัดสุราษฏร์ธานี ที่มา : โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ. ศ.2553 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

8 เปรียบเทียบจำนวนและอัตราการว่างงาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 4 พ. ศ.2553 และไตรมาส 1 ไตรมาส 2 พ. ศ.2554 ที่มา : โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ. ศ.2554 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ( คน ) ร้อยละ

9 เปรียบเทียบผู้มีงานทำไตรมาสที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน พ. ศ.2553 และ พ. ศ.2554 ตาม อุตสาหกรรมที่สำคัญ ที่มา : โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ. ศ.2554 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ( คน )

10 ร้อยละของผู้มีงานทำ จำแนกตามประเภท กิจกรรม พ. ศ.2553 - 2554 จังหวัดสุราษฏร์ธานี ที่มา : โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ. ศ.2554 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร้อยละ

11 รายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือนต่อ ครัวเรือน ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2543 - 2552 จำนวน ( บาท ) ที่มา : สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี 2543 -2552 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

12 เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มีการ ใช้คอมพิวเตอร์ พ. ศ.2553 ที่มา : สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน ครัวเรือน พ. ศ.2553 สำนักงานสถิติแห่งชาติ ไม่ใช้ คอมพิวเตอร์ ใช้ คอมพิวเต อร์ 1 ใน 4 ของคนสุ ราษฎร์ ใช้ คอมพิวเตอร์

13 ประชากร ทั้งสิ้น 1,000,383 คน ที่มา : สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน ครัวเรือน พ. ศ.2553 สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มีการใช้ โทรศัพท์มือถือ พ. ศ.2553 เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร จังหวัดสุราษฎร์ ธานี มี การใช้ โทรศัพท์มือถือ มากเป็นอันดับที่ 3 ของภาคใต้


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานสถิติจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี สำนักงานสถิติ แห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google