งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลที่น่าสนใจ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลที่น่าสนใจ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลที่น่าสนใจ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี ข้อมูลที่น่าสนใจ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2 จำนวนประชากรทั้งสิ้น ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2553
จ.สุราษฎร์ธานี จำนวนประชากรทั้งสิ้น ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2553 จ.สุราษฎร์ธานี มีประชากร รวมทั้งสิ้น 1,000,383 คน เป็นชาย 494,825 คน หญิง 505,558 คน จำนวนประชากรมากเป็นอับดับ 3 ของภาคใต้ และเป็นลำดับที่ 19 ของประเทศ ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

3 จำนวนประชากรทั้งสิ้น รายอำเภอ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2553
จำนวนประชากรทั้งสิ้น รายอำเภอ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2553 อ.ท่าชนะ ,736 คน อ.ไชยา ,198 คน อ.ท่าฉาง ,609 คน อ.พุนพิน ,048 คน อ.วิภาวดี ,536 คน อ.คีรีรัฐนิคม ,461 คน อ.บ้านตาขุน ,213 คน อ.พนม ,338 คน อ.เคียนซา ,120 คน อ.พระแสง ,436 คน อ.ชัยบุรี ,783 คน อ.เวียงสระ ,810 คน อ.บ้านนาสาร ,495 คน อ.บ้านนาเดิม ,930 คน อ.เมือง ,336 คน อ.กาญจนดิษฐ์ ,393 คน อ.ดอนสัก ,125 คน อ.เกาะสมุย ,990 คน อ.เกาะพะงัน ,142 คน ต่ำกว่า , คน 15, , คน 30, , คน 60, ,999 คน 120, ,000 คน อำเภอที่มีประชากรมากที่สุดของจังหวัด 1) อ.เมือง , คน 2) อ.กาญจนดิษฐ์ ,393 คน 3) อ.พุนพิน , คน อำเภอที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดของจังหวัด 1) อ.เมือง คน / ตร.กม. 2) อ.เกาะสมุย คน / ตร.กม. 3) อ.เวียงสระ คน / ตร.กม. ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

4 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2553
จ.สุราษฎร์ธานี ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ปี 2553 139,410 ล้านบาท รายได้เฉลี่ย 138,034 บาท ต่อหัวต่อปี เป็นลำดับ 3 ของภาคใต้ และเป็นอันดับ 16 ของประเทศ ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

5 จำนวนและอัตราการว่างงาน พ.ศ. 2548 – 2553
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน (คน) ร้อยละ พ.ศ. ที่มา : โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2548 – สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

6 ร้อยละของประชากร จำแนกตามสถานสภาพแรงงาน
พ.ศ – 2553 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร้อยละ ที่มา : โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2548 – สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

7 ร้อยละของผู้มีงานทำ จำแนกตามอาชีพ พ.ศ. 2553
จังหวัดสุราษฏร์ธานี ประชากรของ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรม (ร้อยละ 49.8) ที่มา : โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

8 เปรียบเทียบจำนวนและอัตราการว่างงาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 4 พ. ศ
เปรียบเทียบจำนวนและอัตราการว่างงาน ไตรมาส 1 ไตรมาส ไตรมาส 4 พ.ศ และไตรมาส 1 ไตรมาส 2 พ.ศ.2554 จำนวน (คน) ร้อยละ ที่มา : โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

9 เปรียบเทียบผู้มีงานทำไตรมาสที่ 2 เดือนเมษายน - มิถุนายน
พ.ศ.2553 และ พ.ศ ตามอุตสาหกรรมที่สำคัญ จำนวน (คน) ที่มา : โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

10 ร้อยละของผู้มีงานทำ จำแนกตามประเภทกิจกรรม พ.ศ.2553 - 2554
จังหวัดสุราษฏร์ธานี ร้อยละ ที่มา : โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

11 รายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน
ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี จำนวน (บาท) ที่มา : สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี สำนักงานสถิติแห่งชาติ

12 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 ใน 4 ของคนสุราษฎร์ ใช้คอมพิวเตอร์
ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มีการใช้คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2553 1 ใน 4 ของคนสุราษฎร์ ใช้คอมพิวเตอร์ ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ ใช้คอมพิวเตอร์ ที่มา : สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

13 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มีการใช้โทรศัพท์มือถือ พ.ศ.2553 จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีการใช้โทรศัพท์มือถือมากเป็นอันดับที่ 3 ของภาคใต้ ประชากรทั้งสิ้น1,000,383 คน ที่มา : สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ สำนักงานสถิติแห่งชาติ


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลที่น่าสนใจ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google