งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกระจายอำนาจสู่ อปท. โดย ศ. ดร. อุดม ทุมโฆสิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์ ประธานคณะทำงานจัดทำ แผนการถ่ายโอนภารกิจสู่ อปท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกระจายอำนาจสู่ อปท. โดย ศ. ดร. อุดม ทุมโฆสิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์ ประธานคณะทำงานจัดทำ แผนการถ่ายโอนภารกิจสู่ อปท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกระจายอำนาจสู่ อปท. โดย ศ. ดร. อุดม ทุมโฆสิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์ ประธานคณะทำงานจัดทำ แผนการถ่ายโอนภารกิจสู่ อปท.

2 1. ทำไมจึงต้องกระจาย อำนาจไปสู่ อปท. 1.1 เหตุผลทางปรัชญา การปกครอง 1.2 เหตุผลทางการ บริหารการพัฒนา 1.3 เหตุผลทางกฎหมาย 1

3 1.1 เหตุผลทางปรัชญา การปกครอง ศูนย์อำนาจ ทาง ปกครอง ผู้ใช้อำนาจ รูปแบบการปกครอง ประชาธิปไ ตย เผด็จการ รวมศูนย์ อำนาจ รัฐบาล กลาง ปกครอง ท้องถิ่น ไร้ ประสิทธิภา พ ประสิทธิภา พ แต่ไม่พึง ประสงค์ กระจาย ศูนย์อำนาจ ท้องถิ่น ปกครอง ตนเอง ประสิทธิภา พ และพึง ประสงค์ ไร้ ประสิทธิภา พ ฉะนั้น  ระบอบการปกครองท้องถิ่นที่ดี ต้องเป็นระบอบประชาธิปไตย แบบกระจายศูนย์อำนาจ 2

4 1.2 เหตุผลของการบริหาร การพัฒนา ศูนย์อำนาจ ทางปกครอง ปัญหา / การ พัฒนา ระดับชาติ ปัญหา / การ พัฒนาระดับ ท้องถิ่น รวมศูนย์ อำนาจ ประสิทธิภาพไม่มี ประสิทธิภาพ กระจายอำนาจไม่มี ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ฉะนั้น  รัฐบาลควรใช้อำนาจดูแลปัญหา / การ พัฒนาระดับชาติ เท่านั้นและต้องให้ ท้องถิ่นมีอำนาจดูแลแก้ไขปัญหาของ ตนเอง การบริหารการพัฒนาประเทศ จึงจะมีประสิทธิภาพ 3

5 1.3 เหตุผลทางกฎหมาย กระจาย อำนาจ รวม อำนาจ รัฐธรรมนูญ 40, 50  พรบ. จัดตั้งฯ  พรบ. กำหนดแผน และขั้นตอนการ กระจายอำนาจ  ฉะนั้น  สรุปได้ว่าต้อง กระจายอำนาจ 4

6 2. กระจาย อย่างไร ? 2.1 โดยหลักการ 2.2 โดยกฎหมาย 2.3 โดยการ ปฏิบัติจริง 5

7 กระจายอย่างไร - โดย หลักการ 1) จัดสรรอำนาจหน้าที่ระหว่างส่วนกลาง / ภูมิภาค / ท้องถิ่นใหม่ - แยกอำนาจส่วนกลางและท้องถิ่น ออกจากกันให้ชัดเจน ภารกิจฐานะผู้ปฏิบัติผู้สนันส นุน การกำกับ ดูแล 1) ปัญหา / ความสุข / ทุกข์ ที่ท้องถิ่น ดูแลได้เอง ท้องถิ่นทำ เท่านั้น ส่วนกล าง ศาล / ประชาชน / ส่วนกลาง 2) ปัญหา / การพัฒนาใน ระดับชาติ ( ครอบคลุมทั้ง ประเทศแบ่งแยกไม่ได้ ) รัฐบาลกลาง เท่านั้น ท้องถิ่นท้องถิ่น / ประชา - ชน / ศาล 3) ต้องร่วมมือกันจึงจะ ได้ผลดี ทั้งรัฐบาล กลาง และท้องถิ่น ประชาชน / ศาล 6

8 2) เตรียมความพร้อมเพื่อ รองรับอำนาจหน้าที่ / บทบาทใหม่ ทั้งส่วนกลาง ท้องถิ่น และประชาชน 3) ถ่ายโอนภารกิจ / ทรัพยากร / และแก้ไข กฎหมาย 4) จัดทำมาตรฐานต่างๆ ขึ้นรองรับ 5) ติดตามประเมินผล 7

9 กระจายอย่างไร - โดย กฎหมาย 1. พรบ. กำหนดแผนขั้นตอนการ กระจายอำนาจ ให้แก่ อปท. พ. ศ.2542 2. แผนปฎิบัติการกำหนดขั้นตอน การกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ฉบับที่ 1 & 2 3. กลไกด้านโครงสร้าง คณะกรรมการกระจาย อำนาจให้แก่ อปท. 8

10 กระจายอย่างไร - การ ปฏิบัติจริง 1. ภารกิจที่ถ่ายโอน 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 87 ภารกิจ 2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 103 ภารกิจ 3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคม และ การรักษา ความสงบเรียบร้อย 17 ภารกิจ 9

11 4. ด้านการวางแผน การ ส่งเสริมการลงทุน พานิชยกรรมและการ ท่องเที่ยว 19 ภารกิจ 5. ด้านการบริหารจัดการและการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 17 ภารกิจ 6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และ ภูมิปัญญา ท้องถิ่น 2 ภารกิจ รวม 6 ด้าน 245 ภารกิจ ให้แก่ อปท.76,950 อปท. 2. ระยะเวลาการถ่ายโอน 10 ปี (2548-2553) 1010


ดาวน์โหลด ppt การกระจายอำนาจสู่ อปท. โดย ศ. ดร. อุดม ทุมโฆสิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์ ประธานคณะทำงานจัดทำ แผนการถ่ายโอนภารกิจสู่ อปท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google