งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหาร ณ ด่านอาหารและยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหาร ณ ด่านอาหารและยา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหาร ณ ด่านอาหารและยา
วันที่ 21 ธันวาคม 2553 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

2 ผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าได้ เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ประโยชน์ พิจารณาประเภทอาหารได้ ตรวจสอบ /พิจารณา ผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าได้ คาดหวัง เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่นำเข้าได้ถูกต้อง

3 ปัญหาที่พบ??? เอกสารไม่ครบถ้วน
1. เอกสารไม่ครบถ้วน เอกสารไม่ตรงกับสินค้าที่นำเข้า เช่น สบ.5 , ใบรับรองสถานที่ผลิตฯ 2. 3. สินค้าสำแดงเท็จ 4. ปลอมลายเซ็นต์ผู้ประกอบการ ฯลฯ

4 วัตถุประสงค์การนำเข้าสินค้า
1. เพื่อจำหน่ายแก่ผู้บริโภค 2. เพื่อเป็นวัตถุดิบ 3. เพื่อเป็นตัวอย่าง /ขึ้นทะเบียน 4. เพื่อใช้บริโภค ฯลฯ

5 หัวข้อนำเสนอ 1. การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าเพื่อจำหน่าย 2.
การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิต

6 จัดกลุ่มอาหาร ตาม พรบ.อาหาร ประกาศฯที่เกี่ยวข้อง
แนวทางการตรวจสอบ สิ่งที่ควรทราบ จัดกลุ่มอาหาร ตาม พรบ.อาหาร ประกาศฯที่เกี่ยวข้อง

7 การตรวจสอบสินค้านำเข้าเพื่อจำหน่าย
ใบขนสินค้าขาเข้า 2. Invoice 3. Bill Of Lading หรือ Air way Bill 4. ใบอนุญาตนำหรือสั่งฯ 5. ฉลาก/ตัวอย่าง

8 การตรวจสอบสินค้านำเข้าเพื่อจำหน่าย
อาหารกลุ่ม1 ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร อาหารกลุ่ม 2,3 ใบจดทะเบียนอาหาร/ แจ้งรายละเอียดอาหาร(สบ.5/สบ.3) อาหารตามประกาศฯ 193 พ.ศ 2543 GMP, HACCP ฯลฯ อาหารที่มีนมเป็นส่วนประกอบจากประเทศจีน ต้องแสดงผลวิเคราะห์เมลามีน

9 การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าเพื่อเป็นวัตถุดิบ
1. คำขอนำเข้าอาหาร 2. ใบขนสินค้าขาเข้า + Invoice + BILL OF LADING หรือ Air way Bill 3. ใบอนุญาตผลิตอาหาร

10 การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าเพื่อเป็นวัตถุดิบ
4. ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร อาหารกลุ่ม 1 5. คำขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร อาหารกลุ่ม 1 6. ใบจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร กลุ่ม 2,3

11 การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าเพื่อเป็นวัตถุดิบ
7. สูตรการผลิตอาหาร กลุ่ม 2,3 8. หนังสือมอบอำนาจ 9. หนังสือรับรองบริษัท

12 Thank you ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหาร ณ ด่านอาหารและยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google