งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย

3 งบประมาณ เบิกจ่ายและผูกพัน คงเหลือ งบดำเนินงาน 2,674,080 2,387,410.28 286,669.28 (89.28%) (10.72%) งบประมาณ ข้อมูล ณ 31 ส. ค. 46

4 1. ด้าน Post - marketing 300 704 140140 119 420 1,638 300 69 ผลการดำเนินงาน

5 ผลการตรวจ จำนวนที่ตรวจ ถูกต้อง ร้อยละ ตัวชี้วัด ( วอ.) สถานที่ 697 65794.26 70.00 ผลิตภัณฑ์ 79* 57 72.15 70.00 ฉลาก 1,638 1,603 97.86 โฆษณา 69 69 100.00 * ผลวิเคราะห์ที่ได้รับ

6 2. ด้าน Pre- marketing 1,627 1,436 191 616616 594 22 240 239 1 194 192 2 39 37 2 175 0 สรุปงานค้างรวมร้อยละ 8.08 (235 / 2,908 ฉบับ ) 1,627 1,436 191 616 594 2221820 194 257 39 175 192 37 175 239

7 3. GMP วัตถุอันตราย - จัดทำโครงการพัฒนาผู้ผลิตให้ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ GMP วัตถุอันตราย - ปัจจุบันมีผู้ประกอบการได้รับการรับรอง GMP รวม 13 ราย รออนุมัติ 2 ราย

8 - สำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านการประกอบการใช้รับจ้างฯ - จัดทำร่างมาตรฐานการประกอบการใช้รับจ้างฯ 4. พัฒนาการประกอบการใช้รับจ้างกำจัดแมลงและสัตว์แทะ

9 5. งานโครงการวิจัยและพัฒนา (1) โครงการสำรวจสถานการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง ในสถานศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปทุมธานี (2) โครงการศึกษาสถานการณ์และทบทวนสารกำจัดแมลง ที่มีความเสี่ยงสูง (3) โครงการสำรวจสถานการณ์การใช้บริการใช้รับจ้างกำจัดแมลง และสัตว์แทะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

10 - จ้างเหมาทุกโครงการ - งบประมาณ 830,600.- บาท - ทุกโครงการเสร็จสิ้นเดือนตุลาคม 2546 (4) โครงการศึกษาการจัดการภาชนะบรรจุและเศษเหลือ วัตถุอันตรายของสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง

11  งานพัฒนาระบบและให้บริการด้านการอนุญาต - ตั้งแต่ 1 ก. ย. 46 ให้บริการ 27 รายการ  งานให้บริการผ่านระบบ e-submission - เริ่มให้บริการเดือนกรกฎาคม - ให้บริการ 5 รายการ 6. พัฒนาระบบและการให้บริการ

12 แผนงานในปีงบประมาณ 2547 งบดำเนินงาน 4,646,545 บาท เป้าหมาย งบประมาณ 1. การพิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุอันตราย 1,800 เรื่อง 895,000 2. ตรวจสอบและเฝ้าระวัง 1,680 เรื่อง 1,065,545 3. พัฒนาสถานประกอบการ (GMP/PCO) 25 ราย 600,000 4. ติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยงฯ 3 เรื่อง 305,000 5. จัดทำปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย 5 เรื่อง 11,000 6. ดำเนินการในเรื่องร้องเรียน 10 เรื่อง 20,000 7. ศึกษาวิจัยและพัฒนา 3 โครงการ 1,750,000

13 1. โครงการทบทวนและพัฒนาระบบ การควบคุมวัตถุอันตราย 2. โครงการศึกษาและประเมินความ เสี่ยงอันตรายจากสาร ลดแรงตึงผิว (surfactants) 3. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการ และประสิทธิภาพในการทำงาน โครงการวิจัยและพัฒนา

14 - เป้าหมาย 25 ราย - จัดทำโครงการพัฒนาผู้ผลิตให้ได้ มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ GMP วัตถุอันตราย - จัดทำมาตรฐานการประกอบการใช้รับจ้างฯ พัฒนาการประกอบการใช้รับจ้างกำจัดแมลงและสัตว์แทะ

15 งานที่ดำเนินการโดยกลุ่ม ตส. 2 ปีงบประมาณ 2547 1. เก็บตัวอย่างตรวจสอบคุณภาพ ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย (230 รายการ ) 2. ตรวจสอบเฝ้าระวังสถาน ประกอบการวัตถุอันตราย (350 ราย ) 3. ตรวจสอบฉลากวัตถุอันตราย (800 รายการ ) 4. ดำเนินการในเรื่องร้องเรียน ( ตัดโอนงบประมาณให้ 200,000 บาท ไม่รวมการเก็บตัวอย่าง )

16 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google