งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย

3 งบประมาณ เบิกจ่ายและผูกพัน คงเหลือ งบดำเนินงาน 2,674,080 2,387, , (89.28%) (10.72%) งบประมาณ ข้อมูล ณ 31 ส. ค. 46

4 1. ด้าน Post - marketing , ผลการดำเนินงาน

5 ผลการตรวจ จำนวนที่ตรวจ ถูกต้อง ร้อยละ ตัวชี้วัด ( วอ.) สถานที่ ผลิตภัณฑ์ 79* ฉลาก 1,638 1, โฆษณา * ผลวิเคราะห์ที่ได้รับ

6 2. ด้าน Pre- marketing 1,627 1, สรุปงานค้างรวมร้อยละ 8.08 (235 / 2,908 ฉบับ ) 1,627 1,

7 3. GMP วัตถุอันตราย - จัดทำโครงการพัฒนาผู้ผลิตให้ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ GMP วัตถุอันตราย - ปัจจุบันมีผู้ประกอบการได้รับการรับรอง GMP รวม 13 ราย รออนุมัติ 2 ราย

8 - สำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านการประกอบการใช้รับจ้างฯ - จัดทำร่างมาตรฐานการประกอบการใช้รับจ้างฯ 4. พัฒนาการประกอบการใช้รับจ้างกำจัดแมลงและสัตว์แทะ

9 5. งานโครงการวิจัยและพัฒนา (1) โครงการสำรวจสถานการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง ในสถานศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปทุมธานี (2) โครงการศึกษาสถานการณ์และทบทวนสารกำจัดแมลง ที่มีความเสี่ยงสูง (3) โครงการสำรวจสถานการณ์การใช้บริการใช้รับจ้างกำจัดแมลง และสัตว์แทะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

10 - จ้างเหมาทุกโครงการ - งบประมาณ 830,600.- บาท - ทุกโครงการเสร็จสิ้นเดือนตุลาคม 2546 (4) โครงการศึกษาการจัดการภาชนะบรรจุและเศษเหลือ วัตถุอันตรายของสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง

11  งานพัฒนาระบบและให้บริการด้านการอนุญาต - ตั้งแต่ 1 ก. ย. 46 ให้บริการ 27 รายการ  งานให้บริการผ่านระบบ e-submission - เริ่มให้บริการเดือนกรกฎาคม - ให้บริการ 5 รายการ 6. พัฒนาระบบและการให้บริการ

12 แผนงานในปีงบประมาณ 2547 งบดำเนินงาน 4,646,545 บาท เป้าหมาย งบประมาณ 1. การพิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุอันตราย 1,800 เรื่อง 895, ตรวจสอบและเฝ้าระวัง 1,680 เรื่อง 1,065, พัฒนาสถานประกอบการ (GMP/PCO) 25 ราย 600, ติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยงฯ 3 เรื่อง 305, จัดทำปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย 5 เรื่อง 11, ดำเนินการในเรื่องร้องเรียน 10 เรื่อง 20, ศึกษาวิจัยและพัฒนา 3 โครงการ 1,750,000

13 1. โครงการทบทวนและพัฒนาระบบ การควบคุมวัตถุอันตราย 2. โครงการศึกษาและประเมินความ เสี่ยงอันตรายจากสาร ลดแรงตึงผิว (surfactants) 3. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการ และประสิทธิภาพในการทำงาน โครงการวิจัยและพัฒนา

14 - เป้าหมาย 25 ราย - จัดทำโครงการพัฒนาผู้ผลิตให้ได้ มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ GMP วัตถุอันตราย - จัดทำมาตรฐานการประกอบการใช้รับจ้างฯ พัฒนาการประกอบการใช้รับจ้างกำจัดแมลงและสัตว์แทะ

15 งานที่ดำเนินการโดยกลุ่ม ตส. 2 ปีงบประมาณ เก็บตัวอย่างตรวจสอบคุณภาพ ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย (230 รายการ ) 2. ตรวจสอบเฝ้าระวังสถาน ประกอบการวัตถุอันตราย (350 ราย ) 3. ตรวจสอบฉลากวัตถุอันตราย (800 รายการ ) 4. ดำเนินการในเรื่องร้องเรียน ( ตัดโอนงบประมาณให้ 200,000 บาท ไม่รวมการเก็บตัวอย่าง )

16 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google