งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของผู้มารับบริการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของผู้มารับบริการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของผู้มารับบริการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

2 รายงานการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของผู้มารับบริการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 วัตถุประสงค์ การศึกษาความ พึงพอใจ วัตถุประสงค์หลัก 1. เพื่อสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของ ผู้ประกอบการต่อการให้บริการของ อย. 2. เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงการบริหาร จัดการด้านการบริการให้มีประสิทธิภาพและสามารถ ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์เฉพาะ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ

3 วิธีการวิจัย ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้รับบริการของ อย. จำนวน 1,200 คน ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้รับบริการของ อย. จำนวน 1,200 คน การศึกษาความ พึงพอใจ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล แบบสอบถาม(Questionnaire) ประเภทประมาณค่า (Rating Scale) ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริการของ อย. ใน 2 ด้าน คือ 1. ความพึงพอใจต่อบริการที่ได้รับ 1.1 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน 1.2 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 1.3 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 2. ความพึงพอใจต่อความโปร่งใส ยุติธรรมของการให้บริการ ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ รายงานการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของผู้มารับบริการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2552

4 การสร้างและการทดสอบเครื่องมือ 1.สร้างข้อคำถามตามกรอบแนวคิดในการศึกษา 2.ทดทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของ แบบสอบถาม กับผู้ที่มาติดต่อ อย. จำนวน 30 คน การทดสอบค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ Cronbach พบว่ามีค่าความ เชื่อมั่นเท่ากับ.9561 วิธีการวิจัย(ต่อ) การศึกษาความ พึงพอใจ รายงานการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของผู้มารับบริการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2552

5 วิธีการวิจัย(ต่อ) การศึกษาความ พึงพอใจ รายงานการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของผู้มารับบริการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิงพรรณนา โดยโปรแกรม SPSS และนำเสนอ ผลการวิเคราะห์ในรูปตารางประกอบความเรียง ซึ่งใช้สถิติดังนี้ 1. ค่าร้อยละ (Percentage) 2. การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (Measures of Central Tendency) โดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) รายข้อและรายด้าน 3. การวัดการกระจาย (Measures of Dispersion) 4. เปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจ ที่ระดับ นัยสำคัญทางสถิติที่.05 โดย 4.1 คำนวณค่า t-test แบบ Independent ในกรณีที่ จำแนกตัวแปรออกเป็น 2 ระดับ 4.2 คำนวณค่า F-test โดยการวิเคราะห์ความ แปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance หรือ Anova) ใน กรณีที่จำแนกตัวแปรอิสระออกเป็น3 ระดับขึ้นไป

6 ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนี้ ผลการวิจัย การศึกษาความ พึงพอใจ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อความโปร่งใส ยุติธรรม ของการให้บริการ ส่วนที่ 4 ความประทับใจ ความไม่พึงพอใจ และข้อเสนอแนะอื่นๆ รายงานการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของผู้มารับบริการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2552

7 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ผลการวิจัย ( ต่อ ) อายุ ระดับ การศึกษา การศึกษา วัตถุประสงค์ ในการติดต่อการ ประเภทผู้ ติดต่อ การศึกษาความ พึงพอใจ รายงานการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของผู้มารับบริการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2552

8

9 ร้อยละความพึงพอใจต่อความโปร่งใส ยุติธรรมของการให้บริการ กลุ่ม ควบคุม เครื่อง สำอาง กลุ่ม ควบคุม วัตถุ อันตราย กอง ควบคุม ยา กอง ควบคุม อาหาร กอง ควบคุม วัตถุเสพ ติด ห้องยา กอง ควบคุม วัตถุเสพ ติด กอง ควบคุม เครื่องมือ แพทย์ กองงาน ด่านอาหาร และยา รวม กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ71.269.877.475.471.869.280.277.474.05 เปิดเผยหลักเกณฑ์ วิธีการ ของการให้บริการ 75.678.877.87677.473.479.277.676.98 ปฏิบัติงานอย่าง ตรงไปตรงมา 83.880.682.48285.274.882.885.482.13 ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส87.283.284.484.286.684.685.288.285.45 ปฏิบัติงานด้วยความเป็น ธรรม 86.481.683.483 87.282.285.284 ได้รับคำชี้แจงหรือการแก้ไข ปัญหา 82.880.678.480.279.675.480 79.57 ค่าเฉลี่ยรวม81.279.280.680.280.677.481.682.880.45 ความพึงพอใจต่อความโปร่งใส ยุติธรรมของการให้บริการ

10 ความประทับใจ ที่ควรรักษาไว้ ความถี่ของความประทับใจที่ควรรักษาไว้ กลุ่ม ควบคุม เครื่องสำ อาง กลุ่ม ควบคุม วัตถุ อันตราย กอง ควบคุม ยา กอง ควบคุม อาหาร กอง ควบคุม วัตถุเสพ ติด ห้องยา กอง ควบคุม วัตถุเสพ ติด กอง ควบคุม เครื่องมือ แพทย์ กองงาน ด่าน อาหาร และยา รวม เจ้าหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นกันเอง สุภาพ ใจดี 261524131 3410123 บริการรวดเร็ว51015810226581 การให้คำแนะนำ คำแนะนำ 16107 1539 ความสะอาดของสถานที่15 410 1 30 เจ้าหน้าที่บริการด้วย ความซื่อสัตย์/ โปร่งใส 3182 528 การประสานศูนย์บริการ เบ็ดเสร็จ 125 228 การให้ข้อมูล ข่าวสาร (ครบถ้วน) 3 445 16 ขั้นตอนการดำเนินงาน ชัดเจน/ ไม่ซ้ำซ้อน 423 2 11 เจ้าหน้าที่เอาใจใส่ เต็ม ใจให้บริการ 7 7 ระบบคิวการให้บริการ 1 5 6 ความประทับใจที่ควรรักษาไว้

11 ความไม่พึงพอใจ ที่ควรแก้ไข ความถี่ของความไม่พึงพอใจที่ควรแก้ไข กลุ่ม ควบคุม เครื่องสำ อาง กลุ่ม ควบคุม วัตถุ อันตราย กอง ควบคุม ยา กอง ควบคุม อาหาร กอง ควบคุม วัตถุเสพ ติด ห้องยา กอง ควบคุม วัตถุเสพ ติด กอง ควบคุม เครื่องมือ แพทย์ กองงาน ด่าน อาหาร และยา รวม ระบบงาน1428721 311286 เจ้าหน้าที่น้อยเกินไป16710 2 237 ที่จอดรถ 689511 30 ห้องน้ำ12337 14 30 ทำงานตรงเวลาและเพิ่ม ระยะเวลาในการ ให้บริการ 4 51322 เพิ่มช่องทางในการ ติดต่อสื่อสาร 3 21 8418 การติดต่อทางโทรศัพท์7 1 8 16 พฤติกรรมการให้บริการ 62 4 12 การให้คำแนะนำ 5 611 พัฒนาบริการเบ็ดเสร็จ 1 6 7 ความถี่ของความไม่พึงพอใจที่ควรแก้ไข

12 ข้อเสนอแนะอื่นๆ ความถี่ของข้อเสนอแนะอื่นๆ กลุ่ม ควบคุม เครื่องสำ อาง กลุ่ม ควบคุม วัตถุ อันตราย กอง ควบคุม ยา กอง ควบคุม อาหาร กอง ควบคุม วัตถุเสพ ติด ห้องยา กอง ควบคุม วัตถุเสพ ติด กอง ควบคุม เครื่องมือ แพทย์ กองงาน ด่าน อาหาร และยา รวม เพิ่มสื่อประชาสัมพันธ์ ให้มากยิ่งขึ้น 5615861546 นำเครื่องมือที่ทันสมัย มาให้บริการ 104631235 จัดเจ้าหน้าที่เพิ่มในช่วง ที่มีผู้รับบริการมาก 35315118 จัดที่จอดรถสำหรับ ผู้ใช้บริการ 11213 มีบริการสายตรงติดต่อ เจ้าหน้าที่ เพื่อติดต่อ สอบถาม 6129 เปิดให้บริการให้เร็วขึ้น88 แจ้งผลการตรวจสอบให้ เร็วขึ้น 8311 มีระบบจองคิวให้บริการ และควบคุมระยะเวลารอ 257 มีจุดบริการเบ็ดเสร็จ นอกสถานที่ เช่นในห้าง สรรสินค้า 134 ข้อเสนอแนะอื่นๆ

13 ข้อเสนอแนะ ด้านเจ้าหน้าที่ 1. กำหนดให้การบริการเป็นค่านิยม และสมรถนะของบุคลากรที่ให้บริการ 2. เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ ในช่วงที่มีผู้รับบริการมาก ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 1. เพิ่มที่จอดรถ 2. ปรับปรุงความสะอาดและเพิ่มห้องน้ำ 3. เพิ่มสื่อประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น 4. นำเครื่องมือที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการ 5. การจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ด้านกระบวนการ/ ขั้นตอน 1. ปรับปรุงระบบงาน 2. ขยายระยะเวลาในการให้บริการ เป็น 7.30 – 17.00 น. รวมถึงเพิ่มเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ ในช่วงเช้าและพักเทียง 3. พัฒนาระบบจองคิวและควบคุมระยะเวลาในการให้บริการ 4. เพิ่มช่องทางในการให้บริการ 5. การติดต่อทางโทรศัพท์ ควรปรับปรุงขยายคู่สายให้โทรติดง่าย มีเจ้าหน้าที่รับสาย โดย เจ้าหน้าที่ต้องสามารถตอบคำถามผู้รับบริการได้ โดยเฉพาะถ้าผู้รับบริการสอบถามถึง ความก้าวหน้าในการดำเนินการ 6. ขยายศูนย์บริการเบ็ดเสร็จไปยังศูนย์การค้าต่างๆ รายงานการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของผู้มารับบริการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2552

14 อายุจำนวนร้อยละ 15-19 ปี 10.1 20-29 ปี 39232.7 30-39 ปี 47339.4 40-49 ปี 24620.5 50-59 ปี 806.7 60 ปี ขึ้นไป 80.7 จำนวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไป จำแนกตามอายุ ระดับการศึกษาจำนวนร้อยละ ประถมศึกษา 90.8 มัธยมศึกษาตอนต้น 282.3 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. 1058.8 ปวส./ อนุปริญญา 746.2 ปริญญาตรี 68657.2 ปริญญาโทขึ้นไป 29824.8 จำนวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไป จำแนกตามระดับการศึกษา ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป กลับหน้าข้อมูลทั่วไป

15 ตัวแทนของหน่วยงานจำนวนร้อยละ ผู้รับอนุญาตหรือผู้ดำเนินกิจการ 26922.4 ผู้แทนบริษัท/มีหน้าที่โดยตรง 73861.5 ตัวแทนภายนอก/เป็นผู้ทำการแทน 17114.3 อื่นๆ (ส่วนตัว) 221.8 จำนวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไป จำแนกตามประเภทผู้ติดต่อ วัตถุประสงค์ในการติดต่อจำนวนร้อยละ ขอข้อมูล 1089.0 ขอคำปรึกษา 27122.6 ขออนุมัติ/อนุญาต 78865.7 อื่นๆ 332.8 จำนวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไป จำแนกตามวัตถุประสงค์ในการติดต่อ กลับหน้าข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

16


ดาวน์โหลด ppt รายงานการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของผู้มารับบริการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google