งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กองแผนงานละวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. รายงานผลการติดตามกรอบการสั่งสม ประสบการณ์รายบุคคลของข้าราชการผู้มี ผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) รอบที่ 1,2 ประจำปีงบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กองแผนงานละวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. รายงานผลการติดตามกรอบการสั่งสม ประสบการณ์รายบุคคลของข้าราชการผู้มี ผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) รอบที่ 1,2 ประจำปีงบประมาณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กองแผนงานละวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

2 รายงานผลการติดตามกรอบการสั่งสม ประสบการณ์รายบุคคลของข้าราชการผู้มี ผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) รอบที่ 1,2 ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 รายงานผลการติดตามกรอบการสั่งสม ประสบการณ์รายบุคคลของข้าราชการผู้มี ผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) รอบที่ 1,2 ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 ตัวชี้วัดตามหน้าที่ความ รับผิดชอบหลัก คือ ตัวชี้วัดตามหน้าที่ความ รับผิดชอบของบุคคลนั้นๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่บุคคลจะต้อง กระทำอย่างต่อเนื่องจน ประสบความสำเร็จ และเป็น ผลรวมของวัตถุประสงค์ ทั้งหมดตำแหน่งงาน ตัวชี้วัดตามงานที่ได้รับ มอบหมายเป็นพิเศษคือ งานที่บุคคลได้รับมอบหมาย พิเศษ ซึ่งมีเฉพาะบุคคล เท่านั้นไม่ได้มีทุกคน ตัวชี้วัดตาม หน้าที่ความรับ ผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด ตามงานที่ได้รับ มอบหมาย เป็นพิเศษ

3 เพื่อตรวจสอบว่าข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) แต่ละคนได้มีโอกาสเรียนรู้งานและสั่ง สมประสบการณ์การทำงานจริงตามกรอบสั่งสม ประสบการณ์ที่ส่วนราชการได้วางไว้ หลักการแนวคิด พื้นฐาน การบริหารผลการปฏิบัติงานใน ระบบปกติทั่วไป สอดคล้องกับกรอบสั่ง สมประสบการณ์ วัตถุประ สงค์

4 การมอบหมายงานให้กับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง และ บริหารผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ที่อยู่ใต้บังคับบัญชา ซึ่งการบริหารผลการปฏิบัติราชการจะ หมายความรวมถึงกระบวนการตั้งแต่ การวางแผนปฏิบัติงาน การพัฒนาผลการปฏิบัติงานการติดตามผลการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งกระบวนการดังกล่าว เป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

5 ไม่แตกต่าง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการของ ข้าราชพลเรือนสามัญ ตามหนังสือสำนักงาน ก. พ. ที 6 นร 1012/ ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 การประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ สำหรับข้าราชการ ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง แตกต่างจาก ข้าราชการปกติ หรือไม่ ตัวชี้วัดตามงานที่ได้รับ มอบหมายเป็นพิเศษคือ งานที่บุคคลได้รับ มอบหมายพิเศษ ซึ่งมี เฉพาะบุคคลเท่านั้น ไม่ได้มีทุกคน ตัวชี้วัด ตามงานที่ได้รับ มอบหมาย เป็นพิเศษ ตัวชี้วัด ตามงานที่ได้รับ มอบหมาย เป็นพิเศษ

6 รอบการประเมินที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม ส่งมอบผลการประเมินภายใน สัปดาห์ที่ 4 ของ มี. ค. รอบการประเมินที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน ส่งมอบผลการประเมินภายใน สัปดาห์ที่ 4 ของ ก. ย.

7 งานสรรหา / เข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่ กพ. จัด : คุณไทรทอง / คุณจิตราภรณ์ โทร 7124 งานพัฒนา / กำกับติดตามของระบบข้าราชการ ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง : คุณจุฑาทิพ โทร 7259


ดาวน์โหลด ppt กองแผนงานละวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. รายงานผลการติดตามกรอบการสั่งสม ประสบการณ์รายบุคคลของข้าราชการผู้มี ผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) รอบที่ 1,2 ประจำปีงบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google