งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กองแผนงานละวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. รายงานผลการติดตามกรอบการสั่งสม ประสบการณ์รายบุคคลของข้าราชการผู้มี ผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) รอบที่ 1,2 ประจำปีงบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กองแผนงานละวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. รายงานผลการติดตามกรอบการสั่งสม ประสบการณ์รายบุคคลของข้าราชการผู้มี ผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) รอบที่ 1,2 ประจำปีงบประมาณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กองแผนงานละวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

2 รายงานผลการติดตามกรอบการสั่งสม ประสบการณ์รายบุคคลของข้าราชการผู้มี ผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) รอบที่ 1,2 ประจำปีงบประมาณ พ. ศ รายงานผลการติดตามกรอบการสั่งสม ประสบการณ์รายบุคคลของข้าราชการผู้มี ผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) รอบที่ 1,2 ประจำปีงบประมาณ พ. ศ ตัวชี้วัดตามหน้าที่ความ รับผิดชอบหลัก คือ ตัวชี้วัดตามหน้าที่ความ รับผิดชอบของบุคคลนั้นๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่บุคคลจะต้อง กระทำอย่างต่อเนื่องจน ประสบความสำเร็จ และเป็น ผลรวมของวัตถุประสงค์ ทั้งหมดตำแหน่งงาน ตัวชี้วัดตามงานที่ได้รับ มอบหมายเป็นพิเศษคือ งานที่บุคคลได้รับมอบหมาย พิเศษ ซึ่งมีเฉพาะบุคคล เท่านั้นไม่ได้มีทุกคน ตัวชี้วัดตาม หน้าที่ความรับ ผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด ตามงานที่ได้รับ มอบหมาย เป็นพิเศษ

3 เพื่อตรวจสอบว่าข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) แต่ละคนได้มีโอกาสเรียนรู้งานและสั่ง สมประสบการณ์การทำงานจริงตามกรอบสั่งสม ประสบการณ์ที่ส่วนราชการได้วางไว้ หลักการแนวคิด พื้นฐาน การบริหารผลการปฏิบัติงานใน ระบบปกติทั่วไป สอดคล้องกับกรอบสั่ง สมประสบการณ์ วัตถุประ สงค์

4 การมอบหมายงานให้กับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง และ บริหารผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ที่อยู่ใต้บังคับบัญชา ซึ่งการบริหารผลการปฏิบัติราชการจะ หมายความรวมถึงกระบวนการตั้งแต่ การวางแผนปฏิบัติงาน การพัฒนาผลการปฏิบัติงานการติดตามผลการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งกระบวนการดังกล่าว เป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

5 ไม่แตกต่าง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการของ ข้าราชพลเรือนสามัญ ตามหนังสือสำนักงาน ก. พ. ที 6 นร 1012/ ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 การประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ สำหรับข้าราชการ ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง แตกต่างจาก ข้าราชการปกติ หรือไม่ ตัวชี้วัดตามงานที่ได้รับ มอบหมายเป็นพิเศษคือ งานที่บุคคลได้รับ มอบหมายพิเศษ ซึ่งมี เฉพาะบุคคลเท่านั้น ไม่ได้มีทุกคน ตัวชี้วัด ตามงานที่ได้รับ มอบหมาย เป็นพิเศษ ตัวชี้วัด ตามงานที่ได้รับ มอบหมาย เป็นพิเศษ

6 รอบการประเมินที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม ส่งมอบผลการประเมินภายใน สัปดาห์ที่ 4 ของ มี. ค. รอบการประเมินที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน ส่งมอบผลการประเมินภายใน สัปดาห์ที่ 4 ของ ก. ย.

7 งานสรรหา / เข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่ กพ. จัด : คุณไทรทอง / คุณจิตราภรณ์ โทร 7124 งานพัฒนา / กำกับติดตามของระบบข้าราชการ ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง : คุณจุฑาทิพ โทร 7259


ดาวน์โหลด ppt กองแผนงานละวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. รายงานผลการติดตามกรอบการสั่งสม ประสบการณ์รายบุคคลของข้าราชการผู้มี ผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) รอบที่ 1,2 ประจำปีงบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google