งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรมอนามัยกับระบบ อาหารปลอดภัยของ จังหวัด ( สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด ) การควบคุมอาหารปลอดภัยตลอดห่วง โซ่อาหาร ของกรมอนามัย ตาม พรบ. การสาธารณสุข 2535 หมวด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรมอนามัยกับระบบ อาหารปลอดภัยของ จังหวัด ( สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด ) การควบคุมอาหารปลอดภัยตลอดห่วง โซ่อาหาร ของกรมอนามัย ตาม พรบ. การสาธารณสุข 2535 หมวด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรมอนามัยกับระบบ อาหารปลอดภัยของ จังหวัด ( สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด ) การควบคุมอาหารปลอดภัยตลอดห่วง โซ่อาหาร ของกรมอนามัย ตาม พรบ. การสาธารณสุข 2535 หมวด 7,8 และ 9 สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

2 ประชาชนได้รับอาหารและน้ำที่ สะอาดปลอดภัย Optimal Goal แหล่ง / สถานบริการอาหาร สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน Targets/setting พื้นที่ / ท้องถิ่นดำเนินการ ตามกฎหมาย ผู้ประกอบการและ เครือข่ายทำตามกฎหมาย ผู้บริโภคแจ้งข้อมูล Area Implement Internal System ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และเทคโนโลยี Output เร่งรัด ถ่ายทอด เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ระบบการ สนับสนุน ( ข้อมูล / เฝ้าระวังฯ ) มาตรฐาน / คู่มือ / เทคโนโลยี / ระบบ ระบบ มาตรการและ แนวทาง Time line สุขาภิบาลอาหารและน้ำของ ประเทศ

3 ต้นน้ำ กลาง น้ำ ปลาย น้ำ 5 Factors Food Sanitation พรบ. การ สาธารณ สุข 2535 หมวด 8 หมวด 7 หมวด 8 หมวด 9

4 Project Base Area Base Setting Base ร้าน / แผง / ตลา ด รถเร่ / ตลาด นัด โรงเรี ยน ส่งเส ริม สุขภา พ ร้าน / แผง / ตลาด / โรงเรี ยน Area Data and Reporting Central and Region Data and Reporting Phy/Bio/Chem/Beh Phy/Bio Physical Biological Chemical ระบบประปา / แหล่ง ธรรมชาติ ประปาดื่มได้ / พระราชดำริ ถัง / ขวด / หยอดเหรียญ AC อาหาร ชายแดน กิจการหมวด 7,8,9 เทศบาล, อบจ, อบตฯ CFGT,Healthy Markets etc. Quality,M&E Thailand Food and Water Sanitation Activity Relation

5 สรุปกรอบการดำเนินงานตาม นโยบายกรมอนามัย สำนัก สุขาภิบาล อาหารและ น้ำ ศูนย์ อนามัย สาธารณสุ ขจังหวัด กลุ่มเป้าหมา ยตามพรบ. การ สาธารณสุข หมวด 7,8,9 องค์กร ปกครอง ท้องถิ่น หน่วยงาน ในสังกัด เขตสุขภาพ กระทรวง * ร้านอาหาร / แผงลอย * ตลาดสด / ตลาดนัด * โรงอาหาร / โรงครัว * ระบบประปา * คุณภาพน้ำ ดื่ม CFGT+, ตลาดนัดน่าซื้อ, โรง ครัว, โรงอาหาร, คุณภาพน้ำ บริโภคฯลฯ อนุกรรมกา ร สาธารณสุ ขฯ * อนามัย สิ่งแวดล้อม * อาชีวอนามัย * ส่งเสริม สุขภาพ * คุ้มครอง ผู้บริโภค * ควบคุมโรค / พัฒฯ Formulate,Advocate,Regulate

6 6 6 นโยบายสำคัญ 2557  โครงการตลาดนัดสะอาด อาหารปลอดภัย  โครงการร้านอาหารไทย ปลอดภัย สุขภาพดี (Clean Food Good Taste Plus : CFGT + )  โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำดื่มสะอาดปลอดภัย เพื่อส่งเสริมสุขอนามัยจากแหล่งผลิตและสถานที่ สาธารณะ

7 7 7 ภารกิจสำคัญ 2557  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สัมผัสอาหารและ จัดทำบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหารใน อปท.ต้นแบบ  โครงการพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมการจัดการ น้ำสะอาดเพื่อการบริโภค  โครงการเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

8 8 โครงการตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย หลักเกณฑ์ 1.ทำการสำรวจตลาดนัดในพื้นที่ 2.ทำการตรวจแนะนำตามมาตรฐาน 3.มีการตรวจสอบสารปนเปื้อน และ ปชส.ผลการตรวจสอบ 4.มีแผงสินค้าเกษตรปลอดสาร/เกษตรอินทรีย์ 5.ผู้ขายในตลาดผ่านการอบรม/มีความรู้ 5.มีกิจกรรมส่งเสริมรักษาสิ่งแวดล้อม 6.มีกิจกรรมของชมรม/กลุ่ม/เครือข่ายผู้ขายของ 7.เป็นที่ศึกษาดูงาน เป้าหมาย : ตลาดนัด 1 แห่งต้นแบบ/จังหวัด

9 9 โครงการตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย ส่วนกลาง -จัดแถลงข่าว - ประชุมมอบนโยบาย - จัดกิจกรรมรณรงค์ - ตรวจเยี่ยมตลาด - ปชส.ผ่านสื่อต่างๆ - นิเทศ ติดตาม ศูนย์เขต -ประสาน สสจ./ อปท. -สนับสนุน สสจ./ อปท. พัฒนาตลาด -ร่วมสุ่มสำรวจความปลอดภัย อาหาร - สนับสนุน นิเทศ ติดตาม สสจ. -ประสาน อปท.สำรวจ/ตรวจ แนะนำ/คัดเลือกตลาด -สนับสนุน อปท./เจ้าของ พัฒนาตลาด -ร่วมสุ่มสำรวจความ ปลอดภัยอาหาร - สนับสนุน นิเทศ ติดตาม

10 10 โครงการร้านอาหารไทย ปลอดภัย สุขภาพดี (Clean Food Good Taste Plus : CFGT + ) เป้าหมาย : 3-5 แห่ง/จังหวัด หลักเกณฑ์ “ร้านอาหารไทย ปลอดภัย สุขภาพดี” 1.ผ่านเกณฑ์ อาหารสะอาด รสชาติอร่อย 2.ส้วมในร้านผ่านเกณฑ์ HAS 3.มีอ่างล้างมือสำหรับผู้บริโภค 4.มีช้อนกลางสำหรับผู้บริโภค 5.ผักสดปลอดสารพิษ ยาฆ่าแมลง 6.ผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมและมีบัตรประจำตัวฯ 7.ใช้ถุงมือสัมผัสอาหาร

11 11 Clean Food Good Taste Plus : CFGT + ส่วนกลาง - ประชุมผู้เกี่ยวข้อง - ปชส.ผ่านสื่อต่างๆ -สนับสนุน ป้าย ผ้ากันเปื้อน ชุดทดสอบ - ตรวจประเมิน ตรวจเยี่ยม ประเมินผล ศูนย์เขตและสสจ. -ประสาน อปท.คัดเลือกพื้นที่ ต้นแบบ -ตรวจแนะนำ และตรวจประเมิน รับรอง CFGT + -สนับสนุน นิเทศ ติดตาม

12 12 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สัมผัสอาหารและ จัดทำบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหารใน อปท.ต้นแบบ ส่วนกลาง -จัดตั้งคณะกรรมการ – ประสาน ศูนย์ สสจ. อปท. และ FSI -ประชุมคณะกรรมการ – เตรียมการ และจัดการอบรม – สรุป ประเมินผล – ติดตามผลการพัฒนาศักยภาพผู้สัมผัสอาหาร -เผยแพร่รูปแบบการจัดอบรมสู่ อปท.อื่นๆ -ปชส.ผ่านสื่อ ต่างๆ ศูนย์เขตและสสจ. -ประสาน อปท. และ FSI -ร่วมกับส่วนกลางในการจัดอบรม -ร่วมติดตามผลการพัฒนาศักยภาพผู้สัมผัสอาหาร เป้าหมาย : 5,000 คน

13 13 โครงการเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารและน้ำ เป้าหมาย - ร้านอาหาร แผงลอย ตลาดนัด - จังหวัดที่เกิดเหตุฉุกเฉิน/สาธารณภัย/พท. เสี่ยง ส่วนกลาง -ประสาน ชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง – วิเคราะห์/แปรผลข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง-จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ การเฝ้าระวัง และปชส. – ประชุมชี้แจงจนท.ศูนย์เพื่อวางแผนการดำเนินงาน – ดำเนินการเฝ้าระวัง - สรุปผล ศูนย์เขตและสสจ. -ศูนย์เขตดำเนินการในพื้นที่ -ประสานงาน สสจ. อปท. ร่วมดำเนินการ -รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลในพื้นที่ -ดำเนินการเฝ้าระวังฯ -รวบรวมสรุปผล

14 กรมอนามัย ส่งเสริมให้ คนไทยสุขภาพดี

15 ชื่อ : นายธนชีพ พีระธรณิศร์ ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญ การพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขาภิบาล อาหารและน้ำ ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระบบ บริการอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข Tel 02-590-4638 Fax 02-590-4188,4186 Mobile : 081-821-2681,084-649-7787 E-mail : thana_1962@hotmail.com Facebook : www.facebook.com/thanacheep Line ID : thanacheep


ดาวน์โหลด ppt กรมอนามัยกับระบบ อาหารปลอดภัยของ จังหวัด ( สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด ) การควบคุมอาหารปลอดภัยตลอดห่วง โซ่อาหาร ของกรมอนามัย ตาม พรบ. การสาธารณสุข 2535 หมวด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google