งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการประชุมกลุ่มย่อย เรื่อง บทบาทของภาคธุรกิจใน การสนับสนุนให้นำเอา GHS ไปปฏิบัติ กลุ่มที่ 1 : บทบาทภาคธุรกิจอุตสาหกรรม นำเสนอต่อการประชุมสัมมนาระดับชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการประชุมกลุ่มย่อย เรื่อง บทบาทของภาคธุรกิจใน การสนับสนุนให้นำเอา GHS ไปปฏิบัติ กลุ่มที่ 1 : บทบาทภาคธุรกิจอุตสาหกรรม นำเสนอต่อการประชุมสัมมนาระดับชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการประชุมกลุ่มย่อย เรื่อง บทบาทของภาคธุรกิจใน การสนับสนุนให้นำเอา GHS ไปปฏิบัติ กลุ่มที่ 1 : บทบาทภาคธุรกิจอุตสาหกรรม นำเสนอต่อการประชุมสัมมนาระดับชาติ เรื่อง GHS: การพัฒนา ศักยภาพของประเทศไทยในการจัดการสารเคมีตามระบบสากล วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ณ โรงแรม เซอร์ เจมส์ ลอดจ์ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

2 ผลการประชุมกลุ่มย่อย กลุ่มที่ 1 : บทบาทภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ประธานนายเชวง จาว เลขานุการนางสาวเบญจวรรณ โชคชัยตระกูลโพธิ์ ผู้เข้าร่วมประชุม ประมาณ 40 คน เวลาที่ใช้1 ชั่วโมง 15 นาที (15:00 – 16:15) ประเด็นเพื่อระดมสมอง 1.ศักยภาพของภาคธุรกิจ 2.การลงทุนภาคธุรกิจ ระยะเตรียมการ 3.การเตรียมความพร้อม 4.อนาคต กิจกรรม โครงการความร่วมมือ

3 ผลการประชุมกลุ่มย่อย กลุ่มที่ 1 : บทบาทภาคธุรกิจอุตสาหกรรม 1.ศักยภาพของภาคธุรกิจ 1.1 ศักยภาพ -ในส่วนของวิสาหกิจขนาดใหญ่ไม่น่าจะมีปัญหามากในการเตรียมตัว เพื่อรับเอาระบบ GHS มาใช้ -ในส่วนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยังคงต้องการความ ช่วยเหลืออีกมาก 1.2 ข้อเสนอ -ระบบฐานข้อมูลเดียวกันโดยอาศัยกลไกและการสนับสนุนจากภาครัฐ -การฝึกอบรมที่ต่อเนื่องให้มีความรู้ความเข้าใจในสารเคมีที่เกี่ยวข้อง -เอกสารข้อมูลความปลอดภัย -ฉลาก -ภาชนะบรรจุ -สถานที่เก็บ -การขนส่ง -การใช้งาน เป็นต้น - การพัฒนาบุคคลากรของภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อสามารถให้คำแนะนำ อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง และการกำหนดนโยบายและกฎหมายที่ ชัดเจน

4 ผลการประชุมกลุ่มย่อย กลุ่มที่ 1 : บทบาทภาคธุรกิจอุตสาหกรรม 2. การลงทุนภาคธุรกิจ ระยะเตรียมการ -บุคลากร เพื่อรองรับการปฏิบัติตามระบบ GHS โดยเฉพาะ วิสาหกิจขนาดย่อม อาจจะต้องใช้เวลามากกว่าหนึ่งปี -การทดสอบ ทั้งศักยภาพและบุคคลากร -ทางกายภาพ อาจจะเป็นการประสานงานร่วมกันระหว่างภาครัฐกับ ภาคธุรกิจ -ทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ควรจะมีหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบ ในเรื่องนี้ เช่น กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานสนับสนุนกองทุนวิจัย เป็นต้น -ระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม -สส

5 ผลการประชุมกลุ่มย่อย กลุ่มที่ 1 : บทบาทภาคธุรกิจอุตสาหกรรม 3. การเตรียมความพร้อม -Training the trainers - ประชาสัมพันธ์ - ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง - มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการกำหนดแนวทางการนำเอาระบบ GHS มาใช้ เพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม - การสำรวจและติดตาม ประเมินผลผู้ทำการฝึกอบรมและผู้ที่ ได้รับการฝึกอบรม - งบประมาณที่ต้องใช้ในการเปลี่ยนแปลงฉลากและการวางแผน ที่ดี

6 ผลการประชุมกลุ่มย่อย กลุ่มที่ 1 : บทบาทภาคธุรกิจอุตสาหกรรม 4. อนาคต กิจกรรม โครงการความร่วมมือ -ให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างต่อเนื่อง -ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง -ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง -ระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกันได้อย่างแท้จริง เพื่อวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม -การทดสอบ การตรวจสอบข้อมูลที่อยู่บนมาตรฐานเดียวกัน ทั้งสินค้าที่นำเข้าและส่งออก -สนับสนุนให้เกิดกฎหมายที่ชัดเจนและง่ายต่อการปฏิบัติ -มีการบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรมและเสมอภาค


ดาวน์โหลด ppt ผลการประชุมกลุ่มย่อย เรื่อง บทบาทของภาคธุรกิจใน การสนับสนุนให้นำเอา GHS ไปปฏิบัติ กลุ่มที่ 1 : บทบาทภาคธุรกิจอุตสาหกรรม นำเสนอต่อการประชุมสัมมนาระดับชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google