งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลงานด่านอาหารและยา ภาคเหนือ จังหวั ด ด่าน อาหารยา เครื่องสำอา ง เครื่องมือ แพทย์ ส่ง L A B ทดสอบ เบื้อง ต้น ตรวจ พิจาร ณ า ตรวจ พิจาร ณ า ตรว จ พิจาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลงานด่านอาหารและยา ภาคเหนือ จังหวั ด ด่าน อาหารยา เครื่องสำอา ง เครื่องมือ แพทย์ ส่ง L A B ทดสอบ เบื้อง ต้น ตรวจ พิจาร ณ า ตรวจ พิจาร ณ า ตรว จ พิจาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลงานด่านอาหารและยา ภาคเหนือ จังหวั ด ด่าน อาหารยา เครื่องสำอา ง เครื่องมือ แพทย์ ส่ง L A B ทดสอบ เบื้อง ต้น ตรวจ พิจาร ณ า ตรวจ พิจาร ณ า ตรว จ พิจาร ณ า ตรว จ พิจาร ณ า เชียงร า ย ท่าอากาศยาน เชียงราย -192 -10 -2 - - - - แม่สาย 2,9 8 3 203 22 5 - 610610 - - - - - เชียงของ 63 - - - - - - - - เชียงแสน 4,8 7 3 - - - - -3 -15 4,84 8 เชียงใ ห ม่ เชียงดาว - - - - - - - - - - ท่าอากาศยาน นานาชาติ เชียงใหม่ 5,6 2 4 6,1 2 5 1,8 1 7 1, 7 0 4 907907 85 7 253253 27 8 -612

2 จังหวัดด่าน อาหารยา เครื่องสำอา ง เครื่องมือ แพทย์ ส่ง L A B ทดสอบ เบื้อง ต้น ตรว จ พิจาร ณ า ตร ว จ พิจาร ณ า ตร ว จ พิจาร ณ า ตร ว จ พิจาร ณ า ลำพูน 1717 19 - -22 -15 -8 แม่ฮ่องส อน แม่สะเรียง - - - - - - - - -18 ตากแม่สอด 805805 - - - - - - -27395

3 ผลงานด่านอาหารและยา ภาค อีสาน จังหวัดด่าน อาหารยา ส่ง LAB ทดสอบ เบื้องต้ น ตรวจพิจารณาตรวจ หนองคาย ด่านหนองคาย 1,2 36 - -1548 ด่านบึงกาฬ 357 -6 - - นครพนมด่านนครพนม -41 -199 มุกดาหารด่านมุกดาหาร 39 - - -78

4 จังหวัดด่าน อาหารยา ส่ง LAB ทดสอบ เบื้อง ต้น ตรวจพิจารณาตรวจ อุบลราชธานี ช่องเม็ก 819 - - -846 พิบูลมังสา หาร - - - - - เขมราฎ - - - - - สระแก้วอรัญประเทศ 325425 -30 เลย เชียงคาน - - - - - ท่าลี่ - - - - -

5 ผลงานด่านอาหารและยา ภาค กลาง จังหวัดด่าน อาหารวัตถุอันตราย ส่ง LA B ทดสอบ เบื้อง ต้น ตรวจพิจารณาตรวจพิจารณา สมุทรสาครเอกชัย 83 113231 กาญจนบุรี - - - - - - เจดีย์สามองค์ - - - - - - สิงขร - - - - - - สังขละบุรี 18 - - -5200

6 ผลงานด่านอาหารและยา ภาคใต้ จังหวัดด่าน อาหารยา เครื่อง สำอ าง เครื่องมือ แพทย์ ส่ง LA B ทดสอบ เบื้อง ต้น ตรว จ พิจาร ณ า ตรวจ ชุมพร - - - - - -123 สุราษฎร์ ธานี - - - - - - - บ้านดอน - - - - - - - เกาะสมุย - - - - - - - ระนอง 6060 - - - -1245

7 จังหวัดด่าน อาหารยา เครื่องสำ อาง เครื่องมือ แพท ย์ ส่ง L A B ทดสอบ เบื้อง ต้น ตรวจ พิจาร ณ า ตรว จ กระบี่ 54 -23517 - - ภูเก็ต ท่าอากาศ ยานภูเก็ต 78 - - -2 - - ภูเก็ต 14 -1 7 - - - สตูล วังประจัน 1 - - - -225 สตูล - - - - - - -

8 จังหวัดด่าน อาหารยา เครื่องสำ อาง เครื่องมือ แพท ย์ ส่ง LA B ทดสอบ เบื้อง ต้น ตรว จ พิจาร ณ า ตรว จ ปัตตานี - - - - - - - ยะลา - - - - - - - เบตง 33 - - - - -38 นราธิวาส สุไหงโก ลก - - - - - - - นราธิวาส 11 - - -28456 ตากใบ - - - - - - -

9 ปัญหา / อุปสรรค ที่พบ 1. ตาราง การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ สุขภาพที่นำเข้า ช่องบกพร่อง ไม่ระบุจำนวนราย, รายการ, มูลค่า ช่องข้อบกพร่องที่พบ ไม่ระบุจำนวนสาเหตุ ข้อบกพร่องที่พบ 2. ตาราง รายละเอียดข้อบกพร่องที่ พบ ช่องผู้นำเข้า ไม่ระบุชื่อผู้นำเข้า ช่องเลขที่เอกสาร ไม่ระบุเลขที่เอกสาร ช่องข้อบกพร่องที่พบ / ปัญหาที่พบ ไม่ระบุ รายละเอียด ช่องการดำเนินการ ( เช่น เก็บตัวอย่าง / อายัด / ห้ามนำเข้า ) ไม่ระบุการดำเนินการ

10 3. ตาราง การตรวจสอบสัมภาระติดตัวผู้ เดินทางเข้ามา ในราชอาณาจักร ช่องตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ไม่ระบุว่า มีการสุ่มตรวจผลิตภัณฑ์ใดบ้าง ช่องจำนวนการตรวจสอบแต่ละผลิตภัณฑ์ที่ระบุมา มากเกินความเป็นจริง 4. ตาราง รายละเอียดที่พบการกระทำฝ่า ฝืน ช่องวัน เดือน ปี ไม่ระบุวัน เดือน ปี ช่องชื่อผลิตภัณฑ์ ไม่ระบุว่าเป็นชื่อผลิตภัณฑ์ใด ช่องจำนวน ไม่ระบุจำนวน ช่องแหล่งกำเนิด ไม่ระบุแหล่งกำเนิด

11 5. ตาราง การตรวจวิเคราะห์เบื้องต้น (Test kit) ช่องผลการทดสอบไม่ผ่าน ไม่ระบุรายละเอียด สาเหตุที่ไม่ผ่าน 6. ตาราง การส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ ทางห้องปฏิบัติการ ช่องกลุ่มผลิตภัณฑ์ ไม่ระบุกลุ่มอาหาร ช่องเป้าหมายวิเคราะห์ ไม่ระบุวิเคราะห์หาอะไร ช่องผลวิเคราะห์ที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่ระบุ รายละเอียด ในช่องข้อบกพร่องที่พบว่าพบอะไรบ้าง ช่องวันที่เก็บตัวอย่าง ไม่ระบุวันที่เก็บตัวอย่าง บางครั้งด่านระบุแต่จำนวนเก็บตัวอย่าง เพียง อย่างเดียว


ดาวน์โหลด ppt ผลงานด่านอาหารและยา ภาคเหนือ จังหวั ด ด่าน อาหารยา เครื่องสำอา ง เครื่องมือ แพทย์ ส่ง L A B ทดสอบ เบื้อง ต้น ตรวจ พิจาร ณ า ตรวจ พิจาร ณ า ตรว จ พิจาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google