งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2547 ศูนย์ เทคโนโลยี สารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2547 ศูนย์ เทคโนโลยี สารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2547 ศูนย์ เทคโนโลยี สารสนเทศ

2 งบประมาณ ได้รับ 16,326,000 บาท ตัดเข้างบกลาง 5% 816,300 บาท เหลือ บาท 15,509,700

3 ตัวชี้วัด 1. มีการใช้บริการระบบ IT ไม่น้อยกว่า 70% 2. มีความพึงพอใจในการใช้ บริการระบบ IT ไม่น้อยกว่า 60%

4 ผลผลิต / กิจกรรม 1. การให้บริการ ด้าน IT 1.1 บำรุงรักษาระบบ คอมพิวเตอร์หลัก (10,300,000 บาท /12 เดือน ) ระบบ IT ทุกระบบ (10,200,000 บาท ) ระบบ Call Center (100,000 บาท )

5 ผลผลิต / กิจกรรม 1.2 การพัฒนาระบบ ข้อมูล คบส. (2,000,000 บาท ) โครงการปรับปรุงระบบ FDA Entry (1,000,000 บาท ต. ค. - มี. ค. 47) โครงการเชื่อมโยงระบบ บริหารงานคลัง (1,000,000 บาท ต. ค. - มิ. ย. 47)

6 ผลผลิต / กิจกรรม 1.3 การจัดเตรียมข้อมูล และ การให้บริการ IT (900,000 บาท ) การ update ข้อมูล touchscreen (50,000 บาท ) การจ้างเหมาบันทึกข้อมูล (700,000 บาท ) การปรับปรุง Website (100,000 บาท ) การปรับปรุงระบบ Call Center (50,000 บาท )

7 ผลผลิต / กิจกรรม 1.4 การจัดหาวัสดุ คอมพิวเตอร์ (800,000 บาท ) 1.5 การจัดหาวัสดุสำนักงาน (209,700 บาท ) 1.6 การซ่อมแซมครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ (500,000 บาท )

8 ผลผลิต / กิจกรรม 2. การพัฒนาบุคลากร (800,000 บาท ) 2.1 การอบรมบุคลากรด้าน IT การอบรม จนท. สสจ. (270,000 บาท ) การอบรม จนท. อย. (410,000 บาท ) 2.2 การพัฒนา จนท. ศูนย์ ฯ (120,000 บาท )

9 ผลผลิต / กิจกรรม 3. การประเมินผล ( ขอใช้งบกลาง 200,000 บาท ) ประเมินการใช้งานระบบ ของ จนท. อย. ประเมินความพึงพอใจของ จนท. ประเมินความพึงพอใจ Website ของ ประชาชนทั่วไป

10


ดาวน์โหลด ppt แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2547 ศูนย์ เทคโนโลยี สารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google