งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2547

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2547"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2547
ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ

2 15,509,700 งบประมาณ ได้รับ 16,326,000 บาท ตัดเข้างบกลาง 5% 816,300 บาท
ได้รับ ,326,000 บาท ตัดเข้างบกลาง 5% ,300 บาท เหลือ บาท 15,509,700 15,509,700

3 ตัวชี้วัด 1. มีการใช้บริการระบบ IT ไม่น้อยกว่า 70%

4 ผลผลิต/กิจกรรม 1. การให้บริการด้าน IT
1.1 บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หลัก (10,300,000 บาท/12 เดือน) ระบบ IT ทุกระบบ (10,200,000 บาท) ระบบ Call Center (100,000 บาท)

5 ผลผลิต/กิจกรรม 1.2 การพัฒนาระบบข้อมูล คบส. (2,000,000 บาท)
1.2 การพัฒนาระบบข้อมูล คบส. (2,000,000 บาท) โครงการปรับปรุงระบบ FDA Entry (1,000,000 บาท ต.ค. - มี.ค. 47) โครงการเชื่อมโยงระบบบริหารงานคลัง (1,000,000 บาท ต.ค. - มิ.ย. 47) โครงการปรับปรุงระบบ FDA Entry เพิ่ม report ทุกตัวที่ทาง กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขใช้ สามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับใบอนุญาตต่าง ๆ ที่ จว. เป็นผู้ key บน Web จัดทำโปรแกรม convert จากข้อมูลที่จังหวัดส่งมา เข้าสู่ฐานข้อมูลได้เลย โครงการเชื่อมโยงระบบบริหารงานคลัง การเชื่อมโยงระบบงารสารบรรณกับระบบบริหารงานคลัง การเชื่อมโยงระหว่างฝ่ายการคลังกับหน่วยงานต่าง ๆ

6 ผลผลิต/กิจกรรม 1.3 การจัดเตรียมข้อมูล และการให้บริการ IT (900,000 บาท)
การ update ข้อมูล touchscreen (50,000 บาท) การจ้างเหมาบันทึกข้อมูล (700,000 บาท) การปรับปรุง Website (100,000 บาท) การปรับปรุงระบบ Call Center (50,000 บาท)

7 ผลผลิต/กิจกรรม 1.4 การจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ (800,000 บาท)
1.4 การจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ (800,000 บาท) 1.5 การจัดหาวัสดุสำนักงาน (209,700 บาท) 1.6 การซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (500,000 บาท)

8 ผลผลิต/กิจกรรม 2. การพัฒนาบุคลากร (800,000 บาท)
2. การพัฒนาบุคลากร (800,000 บาท) 2.1 การอบรมบุคลากรด้าน IT การอบรม จนท. สสจ. (270,000 บาท) การอบรม จนท. อย. (410,000 บาท) 2.2 การพัฒนา จนท. ศูนย์ ฯ (120,000 บาท)

9 ผลผลิต/กิจกรรม 3. การประเมินผล (ขอใช้งบกลาง 200,000 บาท)
3. การประเมินผล (ขอใช้งบกลาง 200,000 บาท) ประเมินการใช้งานระบบของ จนท. อย. ประเมินความพึงพอใจของ จนท. ประเมินความพึงพอใจ Website ของ ประชาชนทั่วไป

10 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2547

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google