งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมบูรณ์ บุญกิจอนุสรณ์ กองงานด่านอาหารและยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมบูรณ์ บุญกิจอนุสรณ์ กองงานด่านอาหารและยา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมบูรณ์ บุญกิจอนุสรณ์ กองงานด่านอาหารและยา
ระบบคุณภาพ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ สมบูรณ์ บุญกิจอนุสรณ์ กองงานด่านอาหารและยา

2 สมบูรณ์ บุญกิจอนุสรณ์ กองงานด่านอาหารและยา
ระบบคุณภาพ ระบบที่ประกอบด้วยโครงสร้างขององค์กร หน้าที่ความรับผิดชอบวิธีดำเนินการ กระบวนการดำเนินการ ทรัพยากร เพื่อนำนโยบายการบริหารงานด้านคุณภาพไปปฏิบัติการดำเนินการดังกล่าว จำเป็นต้องจัดทำเป็นเอกสารเพื่อสามารถดำเนินการรักษาระบบคุณภาพได้อย่างเหมาะสมและสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ สมบูรณ์ บุญกิจอนุสรณ์ กองงานด่านอาหารและยา

3 สมบูรณ์ บุญกิจอนุสรณ์ กองงานด่านอาหารและยา
เอกสารระบบคุณภาพ คู่มือคุณภาพ (quality manual) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (procedure) แนวทางการปฏิบัติงาน(work instruction) เอกสารประกอบ (supporting documents) ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ สมบูรณ์ บุญกิจอนุสรณ์ กองงานด่านอาหารและยา

4 สมบูรณ์ บุญกิจอนุสรณ์ กองงานด่านอาหารและยา
คู่มือคุณภาพ เอกสารระดับสูงสุดในระบบคุณภาพ ระบุนโยบายจุดมุ่งหมายด้านคุณภาพ ระบบคุณภาพ และการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ ประกอบด้วย : วัตถุประสงค์ – นโยบายคุณภาพ – โครงสร้างและการบริหารจัดการขององค์กร – หน้าที่ความรับผิดชอบ – ขั้นตอนการปฏิบัติงาน - คุณภาพความเหมาะสมลักษณะงานขององค์กร ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ สมบูรณ์ บุญกิจอนุสรณ์ กองงานด่านอาหารและยา

5 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
อธิบายการควบคุมกระบวนการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการด้านคุณภาพเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ในคู่มือคุณภาพ เกี่ยวข้อง ใคร ทำอะไร อย่างไร เมื่อไร ที่ไหน ประกอบด้วย : ลักษณะองค์กร – วิธีปฏิบัติงาน – เชื่อมโยงความสัมพันธ์กิจกรรม – หน้าที่รับผิดชอบ - เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ สมบูรณ์ บุญกิจอนุสรณ์ กองงานด่านอาหารและยา

6 สมบูรณ์ บุญกิจอนุสรณ์ กองงานด่านอาหารและยา
แนวทางการปฏิบัติงาน อธิบายการดำเนินการในงานหนึ่งๆ อย่างไรให้ครบถ้วนถูกต้องตามลำดับ เพื่อให้ได้แนวทางปฏิบัติงานมาตรฐานเดียวกัน ประกอบด้วย : ความมุ่งหมาย – หลักการ – เครื่องมือเครื่องใช้ – สารมาตรฐาน – วิธีดำเนินการ – ความปลอดภัย – เอกสารอ้างอิง ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ สมบูรณ์ บุญกิจอนุสรณ์ กองงานด่านอาหารและยา

7 สมบูรณ์ บุญกิจอนุสรณ์ กองงานด่านอาหารและยา
เอกสารประกอบ เอกสารระดับล่างสุดในระบบคุณภาพ เช่น แบบฟอร์ม สามารถใช้สอบกลับไปถึงวิธีการที่เกี่ยวข้องได้ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ สมบูรณ์ บุญกิจอนุสรณ์ กองงานด่านอาหารและยา

8 สมบูรณ์ บุญกิจอนุสรณ์ กองงานด่านอาหารและยา
การควบคุมเอกสาร มั่นใจว่ามีเอกสารอะไรบ้าง อยู่ที่ใด การควบคุมต้องคำนึงถึง : อายุเอกสาร – ปรับปรุงให้ทันสมัย – ทบทวนและอนุมัติการใช้ – สถานภาพ – บัญชีเอกสาร – แจกจ่ายเอกสาร – แก้ไขเอกสาร ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ สมบูรณ์ บุญกิจอนุสรณ์ กองงานด่านอาหารและยา


ดาวน์โหลด ppt สมบูรณ์ บุญกิจอนุสรณ์ กองงานด่านอาหารและยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google