งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ สมบูรณ์ บุญกิจอนุสรณ์ กองงานด่าน อาหารและยา 1 ระบบคุณภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ สมบูรณ์ บุญกิจอนุสรณ์ กองงานด่าน อาหารและยา 1 ระบบคุณภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ สมบูรณ์ บุญกิจอนุสรณ์ กองงานด่าน อาหารและยา 1 ระบบคุณภาพ

2 ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ สมบูรณ์ บุญกิจอนุสรณ์ กองงานด่าน อาหารและยา 2 ระบบคุณภาพ ระบบที่ประกอบด้วยโครงสร้างของ องค์กร หน้าที่ความรับผิดชอบ วิธีดำเนินการ กระบวนการ ดำเนินการ ทรัพยากร เพื่อนำนโยบายการบริหารงานด้าน คุณภาพไปปฏิบัติการดำเนินการ ดังกล่าว จำเป็นต้องจัดทำเป็น เอกสารเพื่อสามารถดำเนินการรักษา ระบบคุณภาพได้อย่างเหมาะสมและ สามารถนำไปใช้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

3 ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ สมบูรณ์ บุญกิจอนุสรณ์ กองงานด่าน อาหารและยา 3 เอกสารระบบ คุณภาพ  คู่มือคุณภาพ (quality manual)  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (procedure)  แนวทางการปฏิบัติงาน (work instruction)  เอกสารประกอบ (supporting documents)

4 ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ สมบูรณ์ บุญกิจอนุสรณ์ กองงานด่าน อาหารและยา 4 คู่มือคุณภาพ เอกสารระดับสูงสุดในระบบคุณภาพ ระบุนโยบายจุดมุ่งหมายด้านคุณภาพ ระบบคุณภาพ และการปฏิบัติงานอย่าง มีคุณภาพ ประกอบด้วย : วัตถุประสงค์ – นโยบาย คุณภาพ – โครงสร้างและการบริหาร จัดการขององค์กร – หน้าที่ความ รับผิดชอบ – ขั้นตอนการปฏิบัติงาน - คุณภาพความเหมาะสมลักษณะงาน ขององค์กร

5 ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ สมบูรณ์ บุญกิจอนุสรณ์ กองงานด่าน อาหารและยา 5 ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน อธิบายการควบคุมกระบวนการที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการด้าน คุณภาพเป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ไว้ในคู่มือคุณภาพ เกี่ยวข้อง ใคร ทำอะไร อย่างไร เมื่อไร ที่ไหน ประกอบด้วย : ลักษณะองค์กร – วิธี ปฏิบัติงาน – เชื่อมโยงความสัมพันธ์ กิจกรรม – หน้าที่รับผิดชอบ - เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

6 ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ สมบูรณ์ บุญกิจอนุสรณ์ กองงานด่าน อาหารและยา 6 แนวทางการ ปฏิบัติงาน อธิบายการดำเนินการในงานหนึ่งๆ อย่างไรให้ครบถ้วนถูกต้องตามลำดับ เพื่อให้ได้แนวทางปฏิบัติงาน มาตรฐานเดียวกัน ประกอบด้วย : ความมุ่งหมาย – หลักการ – เครื่องมือเครื่องใช้ – สาร มาตรฐาน – วิธีดำเนินการ – ความ ปลอดภัย – เอกสารอ้างอิง

7 ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ สมบูรณ์ บุญกิจอนุสรณ์ กองงานด่าน อาหารและยา 7 เอกสารประกอบ เอกสารระดับล่างสุดในระบบคุณภาพ เช่น แบบฟอร์ม สามารถใช้สอบกลับไปถึงวิธีการที่ เกี่ยวข้องได้

8 ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ สมบูรณ์ บุญกิจอนุสรณ์ กองงานด่าน อาหารและยา 8 การควบคุม เอกสาร มั่นใจว่ามีเอกสารอะไรบ้าง อยู่ที่ใด การควบคุมต้องคำนึงถึง : อายุ เอกสาร – ปรับปรุงให้ทันสมัย – ทบทวนและอนุมัติการใช้ – สถานภาพ – บัญชีเอกสาร – แจกจ่ายเอกสาร – แก้ไขเอกสาร


ดาวน์โหลด ppt ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ สมบูรณ์ บุญกิจอนุสรณ์ กองงานด่าน อาหารและยา 1 ระบบคุณภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google