งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การรวบรวมใบความรู้เป็นรูปเล่ม มีเนื้อหาถูกต้องเหมาะสมกับผู้เรียน มีภาพประกอบตามสมควร มีการแบ่งบทตามหัวข้อให้ สอดคล้องกับแผนการสอน มีการอ้างอิงแต่ละบท เอกสารประกอบการสอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การรวบรวมใบความรู้เป็นรูปเล่ม มีเนื้อหาถูกต้องเหมาะสมกับผู้เรียน มีภาพประกอบตามสมควร มีการแบ่งบทตามหัวข้อให้ สอดคล้องกับแผนการสอน มีการอ้างอิงแต่ละบท เอกสารประกอบการสอน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การรวบรวมใบความรู้เป็นรูปเล่ม มีเนื้อหาถูกต้องเหมาะสมกับผู้เรียน มีภาพประกอบตามสมควร มีการแบ่งบทตามหัวข้อให้ สอดคล้องกับแผนการสอน มีการอ้างอิงแต่ละบท เอกสารประกอบการสอน

2 องค์ประกอบของเอกสารประกอบการสอน ส่วนประกอบตอนท้าย - บรรณานุกรม ภาคผนวก ส่วนประกอบตอนต้น - ปกนอก ปกใน ใบ รองปก คำนำสารบัญ ส่วนเนื้อเรื่อง - จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อ เรื่อง และ กิจกรรมใน บทเรียน ( แบบฝึกหัด ใบงาน แบบทดสอบ คำถาม ) การ อ้างอิงเอกสารท้ายบททุกบท

3 เกณฑ์ประเมินเอกสารประกอบการสอน ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2547) ข้อมูลพื้นฐาน – ประเภทของสื่อ ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง สำนักพิมพ์ และ ปีพิมพ์ แบบประเมินผลขั้นต้น – สอดคล้องตามหลักสูตรการ เรียนการสอน – ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ – มีรายละเอียดหรือคู่มือการ ใช้ – ไม่ขัดต่อศีลธรรม – มีเนื้อหาตรงกับจุดประสงค์ การเรียนรู้ – การเรียงลำดับเนื้อหา เป็นไปตามลำดับ – มีรูปแบบถูกต้องตาม หลักการ

4 ด้านเทคนิคการผลิต - ภาพ ( ถ้ามี ) - รูปแบบการนำเสนอ - การออกแบบ ( กราฟิก ) เช่น ตัวอักษร การ ใช้สี รูปเล่ม เป็นต้น สรุปข้อคิดเห็นและผลการ พิจารณา ด้านเนื้อหา เทคนิคการผลิตและอื่นๆ เกณฑ์ประเมินเอกสารประกอบการสอน ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2547)

5 เกณฑ์ประเมินผลสื่อการเรียนการสอน พอใช้ดีดีมาก เนื้อหาถูกต้องและ ทันสมัย ถูกต้อง ลึกซึ้ง ทันสมัย ครบถ้วน ถูกต้อง ลึกซึ้งทันสมัย ครบถ้วน และอ้างอิงได้ เนื้อหาคำบรรยายแสดง ถึงการค้นคว้าที่ลึกซื้ง การ นำเสนอ สื่อความหมาย ชัดเจน สื่อความหมาย ชัดเจนดีมาก สื่อความหมายชัดเจนดี มาก มีความยาวของการ นำเสนอเนื้อหาเหมาะสม ครบถ้วน มีเทคนิคการ นำเสนอที่แสดงถึง ความคิดริเริ่มทำให้มี คุณภาพ การ เรียงลำดั บ มีความต่อเนื่อง สัมพันธ์กัน มีความต่อเนื่อง สัมพันธ์กันดีมาก มีความต่อเนื่องสัมพันธ์ กัน มีกิจกรรมหลากหลาย เหมาะสม ทำให้เกิดความ เร้าใจและกระตุ้นให้ชวน ติดตาม การ ออกแบบ สะดวกง่ายในการ นำไปใช้ สะดวกง่ายในการ นำไปใช้ ส่งเสริมให้ เกิดการเรียนรู้และ เข้าใจในสาระได้ อย่างลึกซึ้ง สะดวกง่ายในการ นำไปใช้ได้ดีมาก ส่งเสริม ให้เกิดการเรียนรู้และ เข้าใจในสาระได้อย่าง ลึกซึ้ง มีความคิดริเริ่มทำ ให้มีคุณค่าในการใช้เป้น ต้นแบบได้

6 หลักการสอน ( แม่ชีดร. ไพเราะ ทิพยทัศน์, ๒๕๔๙ ) ไม้ล้มลุก – สอนให้รู้ที่มาที่ไป บอกหนทาง เพิ่มความแกร่งของศาสตร์ บอกขั้นตอนสำคัญของ ศาสตร์ บอกรสนิยมของ ความเป็นศาสตร์ พืชสวนครัว – ปรับสภาพกายและนิสัยของ ผู้เรียน บันทึกการสอนเป็นระบบ ไม้ประดับ – กติกา เป็นกันเอง มีสาระ ลีลา การสอนต้องเป็นพลวัตร ไม้เนื้อแก่น – ศีล สมาธิ ปัญญา

7

8 หน่วยที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้และ ห้องสมุด จุดประสงค์ การเรียนรู้ เนื้อหา สาระ สาระสำ คัญ บทสรุ ป กิจกรรม เอกสาร อ้างอิง


ดาวน์โหลด ppt การรวบรวมใบความรู้เป็นรูปเล่ม มีเนื้อหาถูกต้องเหมาะสมกับผู้เรียน มีภาพประกอบตามสมควร มีการแบ่งบทตามหัวข้อให้ สอดคล้องกับแผนการสอน มีการอ้างอิงแต่ละบท เอกสารประกอบการสอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google