งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Ministry of Commerce 1. โครงสร้าง องค์กร * แบ่งส่วนราชการภายใน 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Ministry of Commerce 1. โครงสร้าง องค์กร * แบ่งส่วนราชการภายใน 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Ministry of Commerce 1

2 โครงสร้าง องค์กร * แบ่งส่วนราชการภายใน 2

3 สอ. คน. คต. พค. ทป.  พรบ.แข่งขันทางการค้าพ.ศ. 2542  พรบ.ราคาสินค้าและบริการพ.ศ. 2542  พรบ.ชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542  ประกาศคณะปฏิวัติ (58) เงือนไขการควบคุมกิจการ คลังสินค้าคลังสินค้า พ.ศ. 2499  พรบ.ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542  พรบ.เกี่ยวกับสินค้ามาตรฐานและมาตรฐานสินค้า  พรบ.เกี่ยวกับการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน  พรบ.เกี่ยวกับการส่งออก-นำเข้า  พรบ. กำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. 2499  พรบ. ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499  พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535  พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542  พรบ. การบัญชี พ.ศ. 2543  พรบ. วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547  พรบ. สมาคมการค้า พ.ศ. 2509  พรบ. หอการค้า พ.ศ. 2509  พรบ.ทรัพยสินทางปัญญา  พรบ. สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2537 กฏหมายหลัก ประกาศกระทรวง กฏกระทรวง กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 3

4 4 ส่วนต่างประเทศ  สำนักงานพาณิชย์ใน ต่างประเทศ 4 แห่ง  สำนักงานส่งเสริมการค้า ในต่างประเทศ 56 แห่ง  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ทาง การค้า 36 คน (Honorary Trade Advisors) หน่วยงาน ในสังกัด ส่วนภูมิภาค  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด (75)  สำนักงานการค้าภายในจังหวัด (75)  สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต (27)  สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า (75)  ศูนย์ส่งเสริมการส่งออก (5)  สำนักงานการค้าต่างประเทศ (6) 4

5 5 อเมริกาเหนือ ลาตินอเมริกา ยุโรป จีน เอเชีย ตะวันออก เอเชียใต้ อาเซียน และแปซิฟิก คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก 1 แห่ง สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ 3 แห่ง สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ 56 แห่ง หน่วยงานใน ต่างประเทศ แอฟริกาใต้ 1 1 7 2 3 5 14 4 10 5 61 1 5

6 6 ศูนย์ส่งเสริมการส่งออก 5 แห่ง สำนักงานการค้าต่างประเทศ 6 แห่ง สำนักงานช่างตวงวัด 23 แห่ง หน่วยงานใน ภูมิภาค สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานการค้าภายใน จังหวัด สำนักงานพัฒนาธุรกิจ การค้าจังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานการค้าภายใน จังหวัด สำนักงานพัฒนาธุรกิจ การค้าจังหวัด 75 จังหวัด 6

7 พันธ กิจ สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ รักษาความเป็นธรรม ทางการค้าและพิทักษ์ผลประโยชน์ ให้แก่ผู้บริโภค สร้างความแข็งแกร่ง ให้ระบบเศรษฐกิจการค้าของ ประเทศ และเพิ่มโอกาสให้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 2552-2554 พัฒนาและจัดระบบการค้า ให้รองรับการเป็นศูนย์กลาง การค้าในภูมิภาค วิสัยทัศน์ “เป็นกระทรวงผู้นำใน การขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้า ของประเทศและผลักดันให้ ประเทศไทย เป็นหนึ่งใน ศูนย์กลางการค้าชั้นนำของ ภูมิภาคเอเชีย” 7

8 MOC’s 1. ส่งเสริมบรรยากาศทางการค้า (สร้างสนามการค้า) โดยให้ทูต พาณิชย์ในต่างประเทศเป็นผู้ผลักดัน การขยายตลาดการค้าในต่างประเทศ 6. ให้ความสำคัญกับกฎหมาย กฎระเบียบการค้าต่าง ๆ ปรับให้ สอดคล้องและรองรับกับ สถานการณ์ปัจจุบัน 3. ให้พาณิชย์จังหวัด ติดตาม ดูแลราคาสินค้าเกษตร ให้ เกษตรกรได้รับความเป็นธรรม อย่าให้พ่อค้าคนกลางเป็นผู้ กำหนดราคา 2. เน้นการทำงานเชิงรุกและเป็นทีม ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน ต่างประเทศ Policies 8 4. ดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภค 5. ให้ความสำคัญเรื่องทรัพย์สิน ทางปัญญา โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้อง กับด้านการค้าต่างประเทศ 7. ผลักดันการส่งออกสินค้าและ ธุรกิจบริการของไทยในตลาดโลก

9 9 1. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการเพิ่ม ส่วนแบ่งตลาด และมุ่งส่งเสริมธุรกิจ บริการ 2. ผลิตสินค้าและการบริการ ตามความต้องการของตลาด 3. ส่งเสริมธุรกิจไทยสู่สากล มุ่งสร้าง Supply Chain & Value Creation 4. เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านทรัพย์สิน ทางปัญญาให้เกิดผลประโยชน์ต่อ ผู้ประกอบธุรกิจไทย 5. เพิ่มโอกาสการเข้าสู่ตลาด และ บูรณาการเครือข่ายธุรกิจเข้าสู่ทุก ภูมิภาคในต่างประเทศ 6. พัฒนา SMEs และ สินค้า OTOP อย่างครบวงจร 7. พัฒนาและเสริมสร้างตลาด ภายในประเทศให้มีการแข่งขัน ที่เสรีและเป็นธรรม 8. คุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็น ธรรมทั้งด้านราคา และปริมาณได้ อย่างครบถ้วนและเพียงพอ 9. ใช้ข้อตกลงทางการค้าให้เกิด ประโยชน์ และเป็นการเพิ่ม ทางเลือก 10. พัฒนา Logistic การค้าให้มี ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 11. มุ่งพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร และเพิ่มมูลค่าทางการค้า กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ สนับสนุนการ กระจายรายได้และ ให้เกษตรกรมีรายได้ เพิ่มขึ้น 5 มุ่งเน้นการค้าเสรีและ เป็นธรรมให้เกิด ประโยชน์ต่อผู้บริโภค และผู้ผลิต 4 สร้างความแข็งแกร่ง ให้ตลาด ภายในประเทศ 3 ส่งเสริม การส่งออก 1 ส่งเสริมธุรกิจไทย สู่สากล 2 2552-2554 ยุทธศา สตร์ 1. พาณิชย์เป็นทัพหน้าทางการค้า 2. เชื่อมโยงการค้าในประเทศสู่สากล 3. มุ่งแน้นการเสริมสร้างความ แข็งแกร่งให้ประเทศ 4. มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจการค้าให้ เติบโตอย่างมีเสถียรภาพด้วย อุปสงค์ภายในประเทศ 5. มุ่งพัฒนานโยบายการแข่งขันทาง การค้าให้เกิดผล เสริมสร้าง ประสิทธิภาพทางการพาณิชย์ 6. เน้นแนวทางการมองตลาด ภายในประเทศเป็นเศรษฐกิจ อาเซียน ทิศทางการดำเนินงาน 9

10 10 Single Undertaking ใช้บังคับ 1 กรกฎาคม 2548 82 รายการ (1 ก. ย. 2547) ใช้บังคับ 1 พฤศจิกายน 2550 ไทย - นิวซีแลนด์ ไทย - ออสเตรเลีย BIMSTEC ไทย - ญี่ปุ่น ไทย - อินเดีย สถานะการเจรจา FTA ของไทย สินค้าบริการลงทุน แยกความตกลงเป็นฉบับย่อยๆ ใช้บังคับ 1 มกราคม 2548 ความตกลงว่าด้วย : ไทย - เปรู ลงนามในพิธีสารเพื่อเร่งเปิดเสรีทางการค้าและการอำนวยความสะดวกทางการค้า ไทย -EFTA อยู่ระหว่างการเจรจา

11 มาตรการลดภาระค่าครองชีพ : ธงฟ้า 3 ดูแลสินค้าต้นทางราคา ณ โรงงาน 1 การดูแลสินค้าปลายทาง ณ แหล่งจำหน่าย 2 11 นโยบายการส่งเสริมการแข่งขันอย่างเสรี และเป็นธรรม ป้องกันการผูกขาด มาตรการตรวจสอบภาวะราคาและปริมาณสินค้า 4 มาตรการการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน : ตลาดสดดีเด่น 5

12 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจสามฝ่าย 3 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทาง เศรษฐกิจ อิระวดี เจ้าพระยา แม่โขง 1 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่ม น้ำโขง 2 นโยบายด้านการส่งเสริมการค้า ชายแดน 12 อำนวยความสะดวกทางด้านการค้าและการลงทุนในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ในภูมิภาค

13 ป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อสร้าง ความเป็นธรรมทางการค้า 3 ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีการสร้างสรรค์ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา ในเชิงพาณิชย์ 1 ส่งเสริมและสร้างความมั่นใจให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ ระบบคุ้มครองสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา 2 13 ประเด็น การสร้างความมั่นใจให้ ผู้ประกอบการด้านการคุ้มครอง ทรัพย์สินทาง ปัญญา

14 พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจ ภายในประเทศ 3 การส่งออก - ไปยังตลาดใหม่ - ช่วยเหลือด้านแหล่งเงินทุน - สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้า 1 เร่งสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้นำเข้าและนักลงทุนใน ต่างประเทศ 2 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ของประเทศในปัจจุบัน 4 การดูแลภาวะราคาสินค้า

15 พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจ ภายในประเทศ 3 การส่งออก - ไปยังตลาดใหม่ - ช่วยเหลือด้านแหล่งเงินทุน - สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้า 1 เร่งสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้นำเข้าและนักลงทุนใน ต่างประเทศ 2 15 แนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ของประเทศในปัจจุบัน 4 การดูแลภาวะราคาสินค้า

16 Ministry of Commerce 16


ดาวน์โหลด ppt Ministry of Commerce 1. โครงสร้าง องค์กร * แบ่งส่วนราชการภายใน 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google