งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ การค้า มนุษย์ ”. การกระทำต่อบุคคลอื่น โดยเจตนาเพื่อ แสวงหาประโยชน์ อันมิชอบสำหรับ ตนเองหรือผู้อื่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ การค้า มนุษย์ ”. การกระทำต่อบุคคลอื่น โดยเจตนาเพื่อ แสวงหาประโยชน์ อันมิชอบสำหรับ ตนเองหรือผู้อื่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ การค้า มนุษย์ ”

2 การกระทำต่อบุคคลอื่น โดยเจตนาเพื่อ แสวงหาประโยชน์ อันมิชอบสำหรับ ตนเองหรือผู้อื่น

3 “ การค้ามนุษย์ ” เด็กและหญิงที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ และพึงได้รับการช่วยเหลือ เด็กหรือหญิงที่ถูกบุคคล กลุ่มคน หรือองค์กร เป็นธุระ จัดหา ซื้อ ขาย จำหน่าย พามาจาก หรือส่งไปยังที่ใด รับไว้ หน่วงเหนี่ยว กักขัง หรือ ซ่อนเร้น ซึ่งเด็กหรือ หญิงโดยการใช้อุบายล่อลวง ขู่เข็ญ ประทุษร้าย ใช้ อำนาจครอบงำผิดทำนองคลองธรรม หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นใด

4 ทั้งนี้ไม่ว่าจะกระทำภายในหรือนอกราชอาณาจักร และการกระทำดังกล่าวทำให้เด็กหรือหญิงนั้น ตกอยู่ในสภาวะจำยอมกระทำการหรือยอมรับการ กระทำใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เช่น การค้า บริการทางเพศ การข่มขู่บังคับจิตใจ การใช้แรงงานโดยกดขี่ทารุณ บังคับขู่เข็ญให้เป็นขอทาน งานรับใช้ในบ้านและ หรือการกระทำอื่นใดที่ไร้คุณธรรม ซึ่งเด็กและ หญิงนั้นหมายความรวมถึงเด็กและหญิงต่างชาติ หรือที่ไม่สามารถระบุสัญชาติได้เข้าประเทศไทย แบบถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม

5 สถานการณ์ของประเทศไทยกับการค้ามนุษย์ ประเทศไทย มีความเกี่ยวข้องกับการค้าเด็กและ หญิง ทั้ง 3 สถานะ คือเป็นทั้งประเทศต้นทาง ทางผ่านและปลายทาง - ประเทศต้นทาง คือ ประเทศที่มีการส่งเด็ก และหญิงไปค้าต่างประเทศ - ประเทศทางผ่าน คือ ประเทศที่ใช้เป็น เส้นทางผ่านของการนำเด็กและหญิงไปค้าใน ประเทศอื่นๆ - ประเทศปลายทาง คือ ประเทศที่มีการนำเด็ก และหญิงเข้ามาค้าหรือแสวงหาประโยชน์ หรือมี การล่วงละเมิดสิทธิ

6 “ การค้ามนุษย์ในรอบปี 2552” 1. การลักพาตัวเด็ก 2. ขบวนการซื้อขายเด็กทารก 3. ค้ามนุษย์แรงงานประมง 4. เด็กในธุรกิจขอทาน 5. เด็กในธุรกิจเพศพาณิชย์

7 1) นายหน้า ส่วนใหญ่จะกระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆ มีหน้าที่ ติดต่อ ชักชวน ใช้กลอุบายล่อลวง และนำพาเหยื่อมาส่ง ต่อให้ผู้ค้า 2) ผู้ค้า ส่วนใหญ่จะกระจายอยู่ในพื้นที่เขต กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล มีหน้าที่ในการให้ที่พัก พิงแก่เหยื่อที่นายหน้านำมาส่ง รวมทั้งทำหน้าที่ติดต่อกับ ประเทศปลายทาง และดำเนินการต่างๆ เช่น ปลอมแปลง เอกสาร หนังสือเดินทาง และอำนวยความสะดวกในการ ออกนอกประเทศ 3) ผู้นำพา มีหน้าที่รับเหยื่อจากผู้ค้า เพื่อพาออกนอก ประเทศในลักษณะต่างๆ เช่น ไปท่องเที่ยว หรือจด ทะเบียนสมรสด้วย ผู้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ในลักษณะของการค้า ระหว่างประเทศ ประกอบด้วยคน 6 กลุ่มหลัก คือ

8 4) ผู้รับ คือ ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ปลายทางในต่างประเทศ มี หน้าที่รับเหยื่อไปยังสถานบริการทางเพศ และทำ หน้าที่เป็นเอเย่นต์ติดต่อให้ลูกค้ามาใช้บริการ 5) ผู้ควบคุมดูแล มีหน้าที่บังคับให้เหยื่อยอมให้บริการ ทางเพศ หากเหยื่อขัดขืนจะถูกทำร้ายร่างกายทุก รูปแบบ 6) ลูกค้า คือ ผู้มาซื้อบริการทางเพศ

9 หยุด “ การค้ามนุษย์ ”

10 จัดทำโดย นางสาว อัจฉริยา บุญช่วย รหัสนักศึกษา 50123204 หมู่เรียน วค.50. ว 4.1 SEC 02


ดาวน์โหลด ppt “ การค้า มนุษย์ ”. การกระทำต่อบุคคลอื่น โดยเจตนาเพื่อ แสวงหาประโยชน์ อันมิชอบสำหรับ ตนเองหรือผู้อื่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google