งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“การค้ามนุษย์”.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“การค้ามนุษย์”."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “การค้ามนุษย์”

2 การกระทำต่อบุคคลอื่นโดยเจตนาเพื่อแสวงหาประโยชน์
อันมิชอบสำหรับ ตนเองหรือผู้อื่น

3 “การค้ามนุษย์” เด็กและหญิงที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์และพึงได้รับการช่วยเหลือ เด็กหรือหญิงที่ถูกบุคคล กลุ่มคน หรือองค์กร เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จำหน่าย พามาจาก หรือส่งไปยังที่ใด รับไว้ หน่วงเหนี่ยว กักขัง หรือ ซ่อนเร้น ซึ่งเด็กหรือ หญิงโดยการใช้อุบายล่อลวง ขู่เข็ญ ประทุษร้าย ใช้อำนาจครอบงำผิดทำนองคลองธรรม หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นใด

4 ทั้งนี้ไม่ว่าจะกระทำภายในหรือนอกราชอาณาจักร และการกระทำดังกล่าวทำให้เด็กหรือหญิงนั้น ตกอยู่ในสภาวะจำยอมกระทำการหรือยอมรับการกระทำใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เช่น การค้าบริการทางเพศ การข่มขู่บังคับจิตใจ การใช้แรงงานโดยกดขี่ทารุณ บังคับขู่เข็ญให้เป็นขอทาน งานรับใช้ในบ้านและหรือการกระทำอื่นใดที่ไร้คุณธรรม ซึ่งเด็กและหญิงนั้นหมายความรวมถึงเด็กและหญิงต่างชาติ หรือที่ไม่สามารถระบุสัญชาติได้เข้าประเทศไทยแบบถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม

5 สถานการณ์ของประเทศไทยกับการค้ามนุษย์ ประเทศไทย มีความเกี่ยวข้องกับการค้าเด็กและหญิง ทั้ง 3 สถานะ คือเป็นทั้งประเทศต้นทาง ทางผ่านและปลายทาง - ประเทศต้นทาง คือ ประเทศที่มีการส่งเด็กและหญิงไปค้าต่างประเทศ - ประเทศทางผ่าน คือ ประเทศที่ใช้เป็นเส้นทางผ่านของการนำเด็กและหญิงไปค้าในประเทศอื่นๆ - ประเทศปลายทาง คือ ประเทศที่มีการนำเด็กและหญิงเข้ามาค้าหรือแสวงหาประโยชน์ หรือมีการล่วงละเมิดสิทธิ

6 “การค้ามนุษย์ในรอบปี 2552”
1. การลักพาตัวเด็ก 2.ขบวนการซื้อขายเด็กทารก 3.ค้ามนุษย์แรงงานประมง 4.เด็กในธุรกิจขอทาน 5.เด็กในธุรกิจเพศพาณิชย์

7 ผู้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ในลักษณะของการค้าระหว่างประเทศ
ประกอบด้วยคน 6 กลุ่มหลัก คือ 1) นายหน้า ส่วนใหญ่จะกระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆ มีหน้าที่ติดต่อ ชักชวน ใช้กลอุบายล่อลวง และนำพาเหยื่อมาส่งต่อให้ผู้ค้า 2) ผู้ค้า ส่วนใหญ่จะกระจายอยู่ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล มีหน้าที่ในการให้ที่พักพิงแก่เหยื่อที่นายหน้านำมาส่ง รวมทั้งทำหน้าที่ติดต่อกับประเทศปลายทาง และดำเนินการต่างๆ เช่น ปลอมแปลงเอกสาร หนังสือเดินทาง และอำนวยความสะดวกในการออกนอกประเทศ 3) ผู้นำพา มีหน้าที่รับเหยื่อจากผู้ค้า เพื่อพาออกนอกประเทศในลักษณะต่างๆ เช่น ไปท่องเที่ยว หรือจดทะเบียนสมรสด้วย

8 4) ผู้รับ คือ ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ปลายทางในต่างประเทศ มีหน้าที่รับเหยื่อไปยังสถานบริการทางเพศ และทำหน้าที่เป็นเอเย่นต์ติดต่อให้ลูกค้ามาใช้บริการ 5) ผู้ควบคุมดูแล มีหน้าที่บังคับให้เหยื่อยอมให้บริการทางเพศ หากเหยื่อขัดขืนจะถูกทำร้ายร่างกายทุกรูปแบบ 6) ลูกค้า คือ ผู้มาซื้อบริการทางเพศ

9 หยุด “การค้ามนุษย์”

10 นางสาว อัจฉริยา บุญช่วย
จัดทำโดย นางสาว อัจฉริยา บุญช่วย รหัสนักศึกษา หมู่เรียน วค.50.ว4.1 SEC 02


ดาวน์โหลด ppt “การค้ามนุษย์”.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google