งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการขยายการสูบจ่ายน้ำบางพลี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการขยายการสูบจ่ายน้ำบางพลี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการขยายการสูบจ่ายน้ำบางพลี
1. ก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำบางพลี สัญญา G-MC-7C 2. ก่อสร้างสถานีสูบจ่ายบางพลี สัญญา G-BP-7 3. งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ สัญญา E-BP-7 4. งานจัดหาและติดตั้งสถานีไฟฟ้าย่อย สัญญา S-BP-7

2 โครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ สัญญา G-MC-7C
อุโมงค์ส่งน้ำบางพลีขนาด Dia 2,800 มม. ความยาว 17.5 กม. เริ่มสัญญา 19 พฤษภาคม 2547 กำหนดแล้วเสร็จ 17 กรกฎาคม 2549 ระยะเวลาก่อสร้าง 790 วัน วงเงินค่างานก่อสร้าง 1,838,820,734 บาท ( รวมเงินสำรอง 60,000,000 บาท ) ผู้รับจ้าง บ.สี่แสงการโยธา ( 1979) จำกัด

3 ภาพถ่ายงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ

4 โครงการก่อสร้างสถานีสูบจ่ายน้ำบางพลี สัญญา G-BP-7
งานก่อสร้างอาคารโรงสูบจ่ายน้ำ และถังเก็บน้ำใสขนาด 40,000 ลบ.ม. เริ่มสัญญา 21 เมษายน 2547 กำหนดแล้วเสร็จ 8 สิงหาคม 2549 ระยะเวลาก่อสร้าง 840 วัน วงเงินค่างานก่อสร้าง 409,799,999 บาท ( รวมเงินสำรอง 20,000,000 บาท ) ผู้รับจ้าง บ.สี่แสงการโยธา ( 1979 ) จำกัด

5 ภาพถ่ายงานก่อสร้างสถานีสูบจ่ายน้ำ บางพลี

6 งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ สัญญา E-BP-7 ผู้รับจ้าง บ. ABB จำกัด
จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบจ่ายน้ำ ขนาด 125 ลบ.ม.ต่อนาที จำนวน 3 ชุด เริ่มสัญญา 1 พฤศจิกายน 2547 กำหนดแล้วเสร็จ 31 ตุลาคม 2549 ระยะเวลาก่อสร้าง 730 วัน วงเงินค่างานก่อสร้าง 156,300,000 บาท ( รวมเงินสำรอง 40,000,000 บาท ) ผู้รับจ้าง บ. ABB จำกัด

7 งานจัดหาและติดตั้งสถานีไฟฟ้าย่อย สัญญา S-BP-7
ขนาด 7500 KVA จำนวน 1 ชุด เริ่มสัญญา 15 พฤศจิกายน 2547 กำหนดแล้วเสร็จ 5 กันยายน 2549 ระยะเวลาก่อสร้าง 660 วัน วงเงินค่างานก่อสร้าง 33,985,293 บาท ( รวมเงินสำรอง 7,000,000 บาท ) ผู้รับจ้าง บ.ซีเมนต์ จำกัด

8 แผนงานก่อสร้างตามสัญญา
งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ งานก่อสร้างสถานีสูบจ่ายน้ำบางพลี งานจัดซื้อและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ งานจัดซื้อและติดตั้งสถานีไฟฟ้าย่อย G-MC-7C G-BP-7 E-BP-7 S-BP-7 31 ต.ค. 49 งานจัดซื้อและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ


ดาวน์โหลด ppt โครงการขยายการสูบจ่ายน้ำบางพลี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google