งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียน 25/09/571อาจารย์สุวิวัฒน์ สืบสานกุล Writing.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียน 25/09/571อาจารย์สุวิวัฒน์ สืบสานกุล Writing."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียน 25/09/571อาจารย์สุวิวัฒน์ สืบสานกุล Writing

2 ที่มา  เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. เขียนให้เป็น ชนะด้วยปากกา. พิมพ์ครั้งที่6. กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, 2551. 25/09/57อาจารย์สุวิวัฒน์ สืบสานกุล2

3 ประเด็นสำหรับการเขียนโครงร่าง  ที่มาของปัญหา หรือความสำคัญ  รายละเอียดของปัญหา หรือความสำคัญ  ถ้าต้องการมีมูลเหตุจูงใจ  ถ้าไม่มีเป้าหมาย  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับคืออะไร?  ทฤษฏีทางวิศวกรรมอุตสาหการที่เกี่ยวข้องมีหรือไม่?  การเขียนรายงานความก้าวหน้าต่อเนื่อง 25/09/57อาจารย์สุวิวัฒน์ สืบสานกุล3

4 องค์ประกอบของการเขียน 25/09/57อาจารย์สุวิวัฒน์ สืบสานกุล4 บท ย่อหน้า ประโยค คำ คำซ้ำ คำผิด คำฟุ่มเฟือย คำไม่สุภาพ คำพูด องค์ประกอบไม่ครบ คำเชื่อมประโยคผิด มากกว่าหนึ่งใจความ เนื้อหามีน้อย การเว้นวรรค คำขาด คำย่อ องค์ประกอบไม่ครบ

5 องค์ประกอบการเขียนย่อหน้า 1. ส่วนนำ(เปิดประเด็น แนวคิดหลัก) 2. เนื้อหา(ให้เหตุผล) 3. สรุป(อาจมีหรือไม่มี) ตัวอย่าง อัตราการใช้เครื่องจักรต่ำมาก ในแต่ละปีมีการเรียนการสอน เพียง 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จำนวน 12 สัปดาห์ ข้าพเจ้าได้ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่มีอัตรา การใช้ต่ำซึ่งแตกต่างจากภาคอุตสาหกรรม โครงงานนี้จึงมี ความประสงค์จะจัดทำระบบการซ่อมบำรุงของเครื่องจักร นายเพชร นันทพัฒน์พิทยา(2554) 25/09/57อาจารย์สุวิวัฒน์ สืบสานกุล5

6 การเขียนย่อหน้า  ไม่ใส่หมายเลขของตัวอย่าง อาศัยการเว้นวรรคแทน  เลขแสดงจำนวนต้องใส่ (,) แสดงหลักพัน หลักล้าน ตัวอย่าง บิลเล็ตที่ได้จะถูกนำเข้าเตาอบที่อุณภูมิ 1050 องศาเซลเซียส เพื่อปรับสภาพเนื้อเหล็กให้สามารถถูกรีดลดขนาดลงตามต้องการ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดย บลกท. ได้แก่ 1.เหล็กข้ออ้อย 2. เหล็กเส้นกลม 3. เหล็กลวดคาร์บอนต่ำ 4. เหล็กเพลาดำ กันต์ธร ถิ่นรัตน์ (2554)  บิลเล็ตที่ได้จะถูกนำเข้าเตาอบที่อุณภูมิ 1,050 องศาเซลเซียส เพื่อปรับสภาพเนื้อเหล็กให้สามารถถูกรีดลดขนาดลงตามต้องการ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทโรงงานเหล็กกรุงเทพ ฯจำกัด ได้แก่ เหล็กข้ออ้อย เหล็กเส้นกลมเหล็กลวดคาร์บอนต่ำ และเหล็ก เพลาดำ 25/09/57อาจารย์สุวิวัฒน์ สืบสานกุล6

7 โครงสร้างประโยค ประกอบด้วย ประธาน กริยา หรือส่วนขยาย ตัวอย่าง ดังนั้นเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด จึงต้องการ จัดทำโปรแกรมจัดตารางสอบของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อก่อให้เกิดระบบการจัดตารางสอบที่เป็นมาตรฐาน เพิ่ม ประสิทธิภาพ,ลดเวลาในการจัดตารางสอบด้วยมือ และ ลด ปัญหาการสอบซ้ำซ้อนของนิสิตได้ ศศิมาพร พัฒน์วิชัยโชติ(2554) 25/09/57อาจารย์สุวิวัฒน์ สืบสานกุล7 ใคร? มีคอมม่า (,) ไม่เว้นวรรคหลังและ

8 ประโยคสั้นได้ใจความ ตัดคำและส่วนขยายที่ไม่จำเป็นออก ตัวอย่าง เดิม จากโครงงานก่อนหน้า นางสาววรรณพร รัมมนต์(2553) ได้ทำ การพัฒนาสถานีงานในการประกอบขาหลอดไฟนีออน 2 รุ่น คือ ขนาด 10 วัตต์ และขนาด 18 วัตต์ ธนกฤษณ์ เลขกลาง(2554) แก้ไขใหม่ นางสาววรรณพร รัมมนต์(2553) พัฒนาสถานีงานประกอบขา หลอดไฟนีออน 2 รุ่น คือ 10 วัตต์ และ 18 วัตต์ 25/09/57อาจารย์สุวิวัฒน์ สืบสานกุล8

9 ตัวอย่างคำที่กระชับแต่ความหมายเหมือนเดิม คำศัพท์ที่ไม่กระชับคำศัพท์แนะนำที่กระชับ ในกรณีที่ถ้า ประสบพบ ควบคู่กันไปกับพร้อมกับ ดำเนินการ, ปฏิบัติการทำ จำนวนจำกัดน้อย ละม้ายคล้ายคลึงเหมือน ปรารถนาต้องการ โครงงานนี้ครอบคลุมถึง…โครงงานนี้มุ่ง…….. ที่มา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาลัยเชียงใหม่ 25/09/579อาจารย์สุวิวัฒน์ สืบสานกุล (วศ.อก.มก)

10 การใช้คำเชื่อมไม่ถูกต้อง คำเชื่อมในภาษาไทยได้แก่ ที่ ซึ่ง อัน และ หรือ แต่ กับ ตัวอย่าง เริ่มจากการนำวัตถุดิบเริ่มต้นจำพวกแผ่นเหล็กหรือ โครงเหล็กมาทำการขึ้นรูปตามขั้นตอนกระบวนการจำพวก การขึ้นรูป(Press),การประกอบ(Assembly)และทดสอบ ความทนทาน(Test) ทักษ์พงศ์ พิทักษ์สถิต(2554) 25/09/57อาจารย์สุวิวัฒน์ สืบสานกุล10 มีคอมม่า (,) และ

11 ห้ามมีประโยคคำถามในย่อหน้า ตัวอย่าง เดิม ทดสอบกับวัสดุทดสอบ(ไม้เทียม) : จะทดสอบกับวัสดุทดสอบ คือ ไม้ เนื่องจากตัว Glass Ceramic มีต้นทุนที่สูง จึงใช้ไม้เทียม ซึ่งมี ต้นทุนที่ต่ำกว่า แล้วดูว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นไหม หทัยรัตน์ อู่แสงทอง(2554) แก้ไขใหม่ ทดสอบกับวัสดุทำด้วยไม้เทียม เนื่องจากแก้วเซรามิค (Glass Ceramic) มีต้นทุนสูง แล้วตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้น วงเล็บเฉพาะภาษาอังกฤษ สัญลักษณ์เฉพาะภาษาอังกฤษ ไทยคำอังกฤษคำ คำยาว 25/09/57อาจารย์สุวิวัฒน์ สืบสานกุล11 คำถาม?

12 เลือกใช้คำสุภาพ ตัวอย่าง เดิม ทำให้ข้าพเจ้าอยากศึกษาว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจากบิลเล็ตแตกนั้น มี ปัจจัยใดบ้างที่มีผล เพื่อจะนำมาวิเคราะห์และปรับปรุง เพื่อลด ปริมาณบิลเล็ตที่แตกออกมาให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น กันต์ธร ถิ่นรัตน์(2554) แก้ไขใหม่ ข้าพเจ้าต้องการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้บิลเล็ตแตก โดยวิเคราะห์ และปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต คำซ้ำ คำฟุ่มเฟือย 25/09/57อาจารย์สุวิวัฒน์ สืบสานกุล12 ต้องการ

13 การเลือกใช้คำระดับเดียวกัน ตัวอย่าง เดิม จึงจำเป็นต้องจัดตารางการเรียนการสอนให้สำหรับนิสิตชั้นปี ที่ 1 และประจวบเหมาะกับที่ทางมหาวิทยาลัยมีนโยบาย เรื่องนี้อยู่แล้ว ทำให้การจัดทำโปรแกรมนี้จะมีส่วนช่วยใน การจัดการได้ ภัทรวัตร วิทูราภรณ์(2554) แก้ไขใหม่ จึงจำเป็นต้องจัดตารางการเรียนการสอนให้สำหรับนิสิตชั้นปี ที่ 1 และสอดคล้องกับที่ทางมหาวิทยาลัยมีนโยบายเรื่อง ดังกล่าว การทำโปรแกรมนี้ช่วยในการจัดการได้ 25/09/57อาจารย์สุวิวัฒน์ สืบสานกุล13

14 ห้ามใช้ภาษาพูด ตัวอย่าง เดิม ปริมาณน้ำของแต่ละพื้นที่มีความไม่เท่ากัน บางทีต้องการน้อยแต่ ก็ยังจ่ายน้ำให้ไปในปริมาณที่เยอะ ทำให้เปลืองค่าใช้จ่าย อวัสดา อักโข(2554) แก้ไขใหม่ ความต้องการน้ำในแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากัน บางพื้นที่ต้องการน้ำ น้อยแต่ปริมาณน้ำที่จ่ายมีมากทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย คำที่เหมาะสม คำกร่อน 25/09/57อาจารย์สุวิวัฒน์ สืบสานกุล14 มาก

15 หลีกเลี่ยงคำซ้ำซ้อน ฟุ่มเฟือย ตัวอย่าง เดิม เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ข้าพเจ้าจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบฐานข้อมูลการซ่อม บำรุงขึ้น โดยใช้โปรแกรม Microsoft Access ในการ จัดเก็บข้อมูลเหล่านี้ให้เป็นระบบระเบียบมากขึ้น ศรายุทธ ฟูปลูก(2554) แก้ไขใหม่ เพื่อการจัดเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ ข้าพเจ้ามีแนวคิดที่ จะพัฒนาระบบฐานข้อมูลการซ่อมบำรุง โดยใช้โปรแกรม ไมโครซอฟท์แอ๊กเซส(Microsoft Access) สำหรับจัดเก็บ ข้อมูลให้เป็นระบบมากขึ้น 25/09/57อาจารย์สุวิวัฒน์ สืบสานกุล15

16 ไทยคำอังกฤษคำ ตัวอย่าง เดิม นำม้วนทองแดงตามขนาดที่ต้องการจะผลิต นำไปยังเครื่องพับ Auto ซึ่งจะสามารถผลิตแผ่นซอยทองแดงได้ตามที่เราต้องการ แล้วเราจะตั้งค่าลงไปยังเครื่องจักร โดยเมื่อได้แผ่นทองแดงแล้ว นำแผ่นทองแดงส่งไปยังแผนก การประกอบตัวรังผึ้งต่อไป วุฒธา ลาภสมบัติศิริ(2554) แก้ไขใหม่ นำม้วนทองแดงตามขนาดที่ต้องการผลิต เข้าเครื่องพับอัตโนมัติ เพื่อผลิตแผ่นซอยทองแดง และประกอบตัวรังผึ้งต่อไป ข้อความไม่สอดคล้อง 25/09/57อาจารย์สุวิวัฒน์ สืบสานกุล16

17 หลีกเลี่ยงคำที่ให้ความรู้สึกไม่ดีต่อหน่วยงาน ตัวอย่าง เดิม ซึ่งที่ผ่านมา ระบบมีการจ่ายน้ำไปในทิศทางที่ไม่มีการ วางแผน ทำให้เสียเงินไปโดยเปล่าประโยชน์ อวัสดา อักโข(2554) แก้ไขใหม่ ซึ่งที่ผ่านมา ระบบมีการจ่ายน้ำไปในทิศทางต่างๆโดยใช้ ประสบการณ์ ทำให้เกิดต้นทุนสูญเปล่า 25/09/57อาจารย์สุวิวัฒน์ สืบสานกุล17

18 เลือกใช้คำให้ถูกต้องตามความหมาย ตัวอย่าง เดิม จึงเห็นด้วยว่าจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีในการเข้ามาช่วยใน การจัดการปัญหานี้ ภัทรวัตร วิทูราภรณ์(2554) แก้ไขใหม่ จึงเล็งเห็นความจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย แก้ปัญหานี้ 25/09/57อาจารย์สุวิวัฒน์ สืบสานกุล18

19 เลือกใช้คำให้เหมาะสม ตัวอย่าง เดิม เนื่องด้วยนิสิตชั้นปีที่ 1 ยังไม่มีความเข้าใจในการ ลงทะเบียนเรียนของมหาลัยวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และยัง ไม่ทราบว่าจะต้องลงเรียนวิชาใด้บ้าง วิชาอะไรเป็นวิชา บังคับ วิชาอะไรเป็นวิชาเลือกเสรี วิชาอะไรเป็นวิชาบังคับ ของภาควิชา ภัทรวัตร วิทูราภรณ์(2554) แก้ไขใหม่ เนื่องจากนิสิตชั้นปีที่ 1 ไม่เข้าใจในการลงทะเบียนเรียนของ มหาลัยวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และไม่ทราบว่าจะต้องเรียน วิชาใดบ้าง วิชาใดเป็นวิชาบังคับ วิชาเลือกเสรี วิชาบังคับ ของภาควิชา 25/09/57อาจารย์สุวิวัฒน์ สืบสานกุล19

20 ระวังคำผิด ตัวอย่าง  ระบุปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการ plasma และทดสอบว่า การเพิ่มกระบวนการ plasma เข้าไปแล้วสามรถกำจัด DELAMINATION ได้  การออกแบบแผนการทดลองสาหรับวิศวกร (Experimental Design for Engineers) รหัสวิชา 01206423 เพื่อ วิเคราะห์ผลการทดลองที่ได้ทำการทดลอง  การออกแบบพารามเตอร์ (Parameter Design) รหัสวิชา 01206223 ศึกษาเพื่อออกแบบการทดลอง กำหนดปัจจัย และกำหนดระกับของปัจจัย กรกชมาเวียง(2554) 25/09/57อาจารย์สุวิวัฒน์ สืบสานกุล20

21 การพิมพ์ภาษาอังกฤษควรมีรูปแบบเดียวกัน ตัวอย่าง  ตอนนี้ทางบริษัทกำลังหาวิธีการอื่นเพื่อที่จะกำจัด DELAMINATION แทนการเคลือบด้วย NiPdAu เพราะมี ราคาแพงทำให้ cost มีราคาสูงขึ้น ทางบริษัทเลย คิดว่า น่าจะเพิ่ม process เข้าไปคือ การใช้เครื่อง plasma เข้าไป ทำความสะอาดผิวของชิ้นก่อน ก่อนการ MOLDING ดังนั้น จึงได้มีการออกแบบการทดลองและวิเคราะห์ผล เพื่อดูว่า กระบวนการนี้ สามารถกำจัด DELAMINATION ได้หรือไม่ กรกชมาเวียง(2554) ***ต้องใช้ทับศัพท์ Delamination ศัพท์เฉพาะ Ni Pd Au ตัวย่อ Cost Process Plasma Modeling คำทั่วไป 25/09/57อาจารย์สุวิวัฒน์ สืบสานกุล21

22 รูปแบบการพิมพ์ที่ต้องระวัง  การเขียนเชื่อมโยงไปยังตาราง ภาพ และสมการ  การอ้างอิงภาพ ตาราง สมการ และที่มา  การตึงด้านหลังเพื่อความสวยงาม  การใช้ตัวหนังสือที่ไม่เหมาะสม  การรวมเลขที่ผิด หรือตัวเลขไม่ตรงกับภาพ  เนื้อหาภาษาไทยไม่มี คอมม่า(,)  ข้อย่อยต้องสัมพันธ์กับหัวข้อหลัก  คำขาด ต้องเขียนเพิ่ม ห้ามใช้ นัก- 25/09/57อาจารย์สุวิวัฒน์ สืบสานกุล22

23 รูปแบบตารางที่ต้องระวัง  คำอธิบายตารางมุมบนซ้าย เรียงลำดับตาราง 1……  การใส่หัวตารางเมื่อมีตารางต่อมากกว่าหนึ่งหน้า โดยใช้ ตารางที่ 1 (ต่อ)  ตัวเลขที่ต้องการเปรียบเทียบในแนวดิ่งต้องมีตำแหน่ง ทศนิยมเท่ากันและตรงกัน  ระวังหน่วยหัวตาราง  ระวังตารางหลายมิติ หลายหน่วย  ตารางข้อมูลต้องไม่มีสีสัน หากมีต้องเรียกว่าภาพทันที เช่น ตารางการดำเนินงานที่มีการใส่สี เป็นต้น  ตารางที่ไม่ได้สร้างเองต้องอ้างอิงที่มาไว้ใต้ตารางมุมซ้าย ในรูปแบบ ที่มา: อวยชัย (2550) 25/09/57อาจารย์สุวิวัฒน์ สืบสานกุล23

24 รูปแบบภาพที่ต้องระวัง  คำอธิบายภาพอยู่กึ่งกลางใต้ภาพ  เรียงลำดับเลขภาพจาก 1 ……  ห้ามมีภาพไม่ชัด  ภาพต้องมีกรอบแสดงขอบเขต  ภาพย่อย ในภาพใหญ่ ขึ้นอยู่กับคำอธิบาย หากมีอธิบายที ละภาพก็ใส่ ก ข ค หากไม่มีก็ตีกรอบรวม  ภาพห้ามเกินขอบเขตที่เทมเพลกำหนด ให้ไปทำเป็นรูป นามสกุลเจพีจี (jpg) แล้วมาแทรก โดยเฉพาะภาพที่มา จากเอ็กเซล (Excel)  ภาพใดไม่ได้ทำขึ้นเองต้องอ้างอิงที่มาไว้ใต้คำอธิบายภาพ ว่า ที่มา : อวยชัย (2550) 25/09/57อาจารย์สุวิวัฒน์ สืบสานกุล24

25 รูปแบบสมการที่ต้องระวัง  ใช้รูปแบบ(1)  มีหมายเลขสมการเฉพาะสมการที่เขียนอ้างถึงเท่านั้น  เรียงลำดับ 1….  เขียนสมการตามรูปแบบตำราภาษาอังกฤษ เช่น X1 แก้ไข เป็น x 1 25/09/57อาจารย์สุวิวัฒน์ สืบสานกุล25

26 ข้อควรระวังอื่นๆ  ห้ามใช้วงเล็บสำหรับคำแปล ให้ใช้สำหรับทับศัพท์เท่านั้น ระบบหยิบตามไฟ (Pick to Light) ให้ใช้ระบบหยิบตามไฟ หรือระบบพิกทูไลท์ (Pick to Light)  ตัวหนังสือรูปแบบเดียวกันตลอดเล่มทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษในรูปแบบคอร์เดียนิว (Cordia New) หรือทำ ตามเทมเพล  คำอธิบายภาพและตารางห้ามมีคำว่า “แสดง”  ข้อย่อยไม่เกิน 3 ลำดับชั้น 25/09/57อาจารย์สุวิวัฒน์ สืบสานกุล26

27 ข้อควรปฏิบัติในวันนำเสนอ  ใช้คำว่า “สวัสดีครับหรือสวัสดีค่ะ อาจารย์และผู้เข้าร่วมฟัง ทุกท่าน” แทนคำว่า “กราบ”  แต่งกายชุดนิสิต นิสิตชายผูกไท นิสิตหญิงติดสัญลักษณ์ คณะที่ปกเสื้อ  แต่งหน้า ทำผม ผู้หญิงรวบผม  รองเท้าขัดให้มันวาว 25/09/57อาจารย์สุวิวัฒน์ สืบสานกุล27

28 แทรกเรื่องที่ต้องประชาสัมพันธ์  การขออนุมัติเงินสนับสนุนเพิ่มเติม  การเตรียมต้วสอบคนละ 20 นาที  ตารางสอบที่เปลี่ยนแปลง  ตารางสอบที่พร้อมกับตารางเรียน  กำหนดการที่เหลือ  การส่งจดหมายให้บริษัทฯ พร้อมโครงร่างฯ  จ่ายค่าปรับ  จะทำรายการตรวจสอบให้อีกครั้ง  ข้อสงสัยอื่นๆ 25/09/57อาจารย์สุวิวัฒน์ สืบสานกุล28


ดาวน์โหลด ppt การเขียน 25/09/571อาจารย์สุวิวัฒน์ สืบสานกุล Writing.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google