งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศวก. เชียงราย ศวก. เชียงใหม่ ศวก. พิษณุโลก ศวก. นครสวรรค์ ศวก. อุดรธานี ศวก ขอนแก่น ศวก นครราชสีมา ศวก. อุบลราชธานี ศวก. ชลบุรี ศวก. สุมท รสงคราม ศวก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศวก. เชียงราย ศวก. เชียงใหม่ ศวก. พิษณุโลก ศวก. นครสวรรค์ ศวก. อุดรธานี ศวก ขอนแก่น ศวก นครราชสีมา ศวก. อุบลราชธานี ศวก. ชลบุรี ศวก. สุมท รสงคราม ศวก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศวก. เชียงราย ศวก. เชียงใหม่ ศวก. พิษณุโลก ศวก. นครสวรรค์ ศวก. อุดรธานี ศวก ขอนแก่น ศวก นครราชสีมา ศวก. อุบลราชธานี ศวก. ชลบุรี ศวก. สุมท รสงคราม ศวก. สงขลา ศวก. ตรัง ศวก. ภูเก็ต ศวก. สุราษฏร์ธานี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เครือข่ายห้องปฏิบัติการตรวจยืนยันโรคหัด

2 Training for Regional Medical Science Center 17-18 March 2011

3 เว็ปสำหรับการบันทึกข้อมูล : www.boe.moph.go.th คลิ๊ก

4 ผลการดำเนินงาน จำนวนตัวอย่างที่ห้องปฏิบัติการได้รับ ตั้งแต่เริ่มโครงการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึง 6 กรกฎาคม 2555  จำนวนตัวอย่างน้ำเหลืองที่ส่งตรวจ 1,437 ตัวอย่าง Measles IgM Positive 775 ตัวอย่าง (54%) Rubella IgM Positive 87 ตัวอย่าง (6%)  จำนวนตัวอย่างส่งตรวจหา Genotype 134 ตัวอย่าง Genotype D9 = 11 ตัวอย่าง Genotype D8 = 20 ตัวอย่าง

5 ปัญหา ไม่มีการส่งฟอร์ม Me1 แนบมากับตัวอย่างที่ ส่งมายังห้องปฏิบัติการ เนื่องจากบาง หน่วยงานมีความเข้าใจผิดว่า ให้บันทึก ข้อมูลผู้ป่วยในระบบฐานข้อมูลกำจัดโรคหัด และส่งเพียงตัวอย่างเท่านั้นมายัง ห้องปฏิบัติการ การส่งต่อตัวอย่างล่าช้า พบตัวอย่างที่เก็บ ไม่ตรงตามระยะเวลาที่ กำหนด ร้อยละ 39.69 จำนวนตัวอย่างน้ำเหลืองที่ส่งตรวจ MV IgM เพิ่มมากขึ้น : สงสัยหัดเยอรมัน ส่งตรวจหัด ค่าใช้จ่ายในการตรวจหาสายพันธุ์ (Genotype) มีราคาสูง ฟรี

6 Measles Genotype

7 การหาสายพันธุ์ ไวรัสหัด Measles genome Nucleoprotein gene NH- -COOH 450 bp เปรียบเทียบกับสายพันธุ์ อ้างอิง

8 @ 2012 24 genotypes; Genotype D11 STANDARDIZATION OF THE NOMENCLATURE FOR DESCRIBING THE GENETIC CHARACTERISTICS OF WILD-TYPE MEASLES VIRUS First meeting : at WHO in Geneva,1998 (2541) Clade : are used to indicate the genetic relationship between the various genotype; 8 clades ( A-H ) Genotype : are the operational taxonomic unit; 15 genotypes The 4 th meeting : in 2005 (2548) 23 genotypes

9 G3 STANDARDIZATION OF THE NOMENCLATURE FOR DESCRIBING THE GENETIC CHARACTERISTICS OF WILD-TYPE MEASLES VIRUS Montreal.CAN/89-D4 Victoria.AUS/12.99-D9 Palau.BLA/93-D5 Bangkok.THA/93/1-D5 Illinois.USA/89/1-Chicago-1-D3 Mancheter.UNK/30.94-D8 MVi/Menglian.Yunnan.CHN/47.09-D11 Victoria.AUS/16.85-D7 Illinois.USA/50.99-D7 Bristol.UNK/74-MVP-D1 New Jersey.USA/94/1-D6 Johannesburg.SOA/88/1-D2 Kampala.UGA/51.00/1-D10 MVs/Madrid.SPA/94-SSPE-F Maryland.USA/77-JM-C2 Erlangen.DEU/90-WTF-C2 Tokyo.JPN/84/K-C1 Goettingen.DEU/71-Braxator-E Edmonston-wt.USA/54-A Libreville.GAB/84-R96-B2 Yaounde.CAE/12.83-Y-14-B1 New York.USA/94-B3 Ibadan.NIE/97/1-B3 Hunan.CHN/93.7-H1 Beijing.CHN/94.1-H2 Berkeley.USA/83-G1 Amsterdam.NET/49.97-G2 Gresik.INO/18.02-G3 0.01 A B2 C1 C2 D2 D3 D5 D4 D6 H1 E F D10 D1 D7 D8 D9 B1 B3 H2 G1 G2 D11

10 Distribution of measles genotypes, 2011. Data as of 19 June 2012 Viruses =2946 Genotypes = 8 Countries = 74

11 2536 25412544255025512553 D5 G2 Year เพียง 1 ราย D9 2554 สายพันธุ์ไวรัสหัดที่พบแพร่กระจายใน ประเทศไทย ( พ. ศ. 2536-2553) DMSc: เริ่มศึกษาปี 2536

12 D9 9 จังหวัด G2 3 จังหวัด D5 8 จังหวัด สายพันธุ์ไวรัสหัดที่พบแพร่กระจายในประเทศ ไทย ( พ. ศ.2536-2553) 17 จังหวัด Measles genotype D5 D9 G2 พื้นที่ที่เหลือ....... ปลอดหัด ?

13 Morbidity rate (/100,000)* < 4.00 4.00 – 9.99 10.00 – 23.99 24.00+ *Bureau of Epidemiology, Ministry of public Health, Thailand ค่าเฉลี่ยอัตราป่วยโรคหัดต่อแสนประชากรรายจังหวัด ตั้งแต่พ. ศ. 2548 - 2553  พบ 17 จังหวัดที่มีอัตราป่วยฯสูงสุด (10.00 ถึง 30.07) มีข้อมูลสายพันธุ์ไวรัสหัดเพียง 3 จังหวัด (17.5% จาก 17 จังหวัด )  ทั่วประเทศมีข้อมูลสายพันธุ์ไวรัสหัด จาก 17 จังหวัด (22.1% จาก 77 จังหวัด )

14 Recommended by WHO โครงการกำจัดโรค หัด มาตรการตัวชี้วัดเป้าหมายบทบาทของ Lab 1. ความครอบคลุมของ วัคซีน ความครอบคลุมของวัคซีนป้องกัน โรคหัดเข็มแรก ตาม EPI program และเข็มที่สอง ตาม EPI program หรือการรณรงค์ให้วัคซีนเสริม (Supplementary immunization activity: SIA) ความครอบคลุมของวัคซีนป้องกัน โรคหัดเข็มแรก และเข็มที่สองต้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ในระดับ ตำบลและระดับประเทศ การตรวจหาระดับภูมิคุ้มกัน ต่อไวรัสหัด 2. ขนาดของเหตุการณ์ การระบาด จำนวนผู้ป่วยยืนยันในแต่ละ เหตุการณ์ระบาด พบผู้ป่วยยืนยันโรคหัดไม่เกิน 10 รายต่อหนึ่งการระบาดในอย่างน้อย ร้อยละ 80 ของเหตุการณ์ระบาด ทั้งหมด การตรวจยืนยันโรคหัดใน แต่ละเหตุการณ์ระบาด ด้วยวิธี ELISA IgM 3. อุบัติการณ์ของโรค หัด อุบัติการณ์โรคหัดต่อประชากรล้าน คน อุบัติการณ์โรคหัดน้อยกว่า 1 ต่อ ประชากรล้านคน ทั้งนี้ไม่นับรวม ผู้ป่วยนำเข้าจากต่างประเทศ (imported case) การตรวจยืนยันโรคหัดด้วย วิธี ELISA IgM และ ตรวจหาสายพันธุ์ไวรัสหัด ในแต่ละเหตุการณ์ระบาด 4. สายพันธุ์ของไวรัส โรคหัดที่แพร่กระจาย ภายในประเทศ จำนวนสายพันธุ์ของไวรัสโรคหัดที่ แพร่กระจายภายในประเทศ ไม่มีผู้ป่วยยีนยันโรคหัดที่ติดเชื้อ จากไวรัสโรคหัดสายพันธุ์ ภายในประเทศ เป็นระยะเวลา ติดต่อกันไม่ต่ำกว่า 12 เดือน ตรวจหาสายพันธุ์ไวรัสหัด ในแต่ละเหตุการณ์ระบาด ตัวชี้วัดความสำเร็จและเป้าหมาย ของการกำจัดโรคหัด


ดาวน์โหลด ppt ศวก. เชียงราย ศวก. เชียงใหม่ ศวก. พิษณุโลก ศวก. นครสวรรค์ ศวก. อุดรธานี ศวก ขอนแก่น ศวก นครราชสีมา ศวก. อุบลราชธานี ศวก. ชลบุรี ศวก. สุมท รสงคราม ศวก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google