งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปแบบการ ฝึกซ้อม (Types of exercise) การประชุมฝึกซ้อมแผน สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ วันที่ 19 กรกฎาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปแบบการ ฝึกซ้อม (Types of exercise) การประชุมฝึกซ้อมแผน สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ วันที่ 19 กรกฎาคม 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปแบบการ ฝึกซ้อม (Types of exercise) การประชุมฝึกซ้อมแผน สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ วันที่ 19 กรกฎาคม 2554

2 ทำไม ? เราต้องมีการฝึกซ้อม

3

4 20 เหลือ 9

5 23 เหลือ 17

6 11 47 เหลือ 23

7 คำตอบว่า ทำไม ? เราต้องมีการฝึกซ้อม การฝึกซ้อม มีความ จำเป็นในการปรับปรุง วิธีการดำเนินงานและการ เตรียมความพร้อมในภาวะ ฉุกเฉิน เพื่อสร้างความมั่นใจว่า บุคลากรได้เผชิญกับความ กดดันในสถานการณ์สมมุติ และ มั่นใจว่านโยบาย, แผนงาน, แนวทางการ ปฏิบัติ และการฝึกอบรม ต่างๆ นั้น มีความเหมาะสม เพียงพอต่อการรับภัยเมื่อ เกิดเหตุการณ์จริง

8 การฝึกซ้อม ชนิดอภิปราย ( Discussion exercise) การฝึกซ้อม ชนิดฝึกปฏิบัติการ ตามบทบาทหน้าที่ ( Functional exercise ) การฝึกซ้อม ชนิดฝึกปฏิบัติการ ภาคสนาม (Field exercise) รูปแบบการฝึกซ้อม

9 การฝึกซ้อม ชนิด อภิปราย การฝึกซ้อม ชนิด อภิปราย (Discussion exercise) * การฝึกซ้อมชนิดปฐมนิเทศ (Orientation exercise) * การฝึกซ้อมชนิดตั้งสมมุติฐาน (Hypothetical exercise) * การฝึกซ้อมชนิดบนโต๊ะ (Table Top exercise)

10 NSW LDCC, Exercise Minotaur, September 2002 การฝึกซ้อม ชนิดฝึกปฏิบัติการตาม บทบาทหน้าที่ (FUNCTIONAL EXERCISE)

11 Photo Courtesy Kevin Cooper NSW DPI การฝึกซ้อม ชนิดฝึกปฏิบัติการ ภาคสนาม (FIELD EXERCISE) * การฝึกซ้อมชนิดสาธิต (Demonstration exercise) * การฝึกซ้อมชนิดฝึกปฏิบัติการ (Drill exercise) * การฝึกซ้อมชนิดการเคลื่อนย้ายเต็ม รูปแบบ (Full Scale deployment exercise)

12 การฝึกซ้อมชนิด ปฐมนิเทศ (Orientation exercise) เป็นการอภิปราย โดยการแลกเปลี่ยนความ คิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่และขั้นตอนการ ดำเนินงาน โดยการตั้งคำถามเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป็นวิธีที่ง่าย และประหยัดที่สุด การฝึกซ้อมชนิดปฐมนิเทศ มีประโยชน์กับ : - การชี้แจงบุคลากรใหม่ - การฝึกอบรม หรือประเมินบุคลากร - การเน้นองค์ประกอบที่สำคัญของแผนงาน - การตรวจสอบแผนงาน

13 โดยการตั้งคำถามเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน มอบหมายให้ผู้จัดทำร่างแผนเป็นผู้นำการอภิปราย มีการบันทึกผลการอภิปราย ระบุจุดอ่อน หรือข้อแนะนำเพื่อนำไปปรับปรุง อภิปรายบทบาทหน้าที่ และ แนวทางการ ดำเนินงาน (SOP)

14 Situation สถานการณ์สมมุติ ได้รับการตอบโต้/ตอบสนอง อย่างไร มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร สถานการณ์สมมุติ เหมาะสมหรือไม่ Mission แจกแจงรายละเอียดภารกิจ ที่นำไปสู่การบรรลุ เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ Execution แจกแจงรายละเอียดแผนที่วางไว้อะไรบรรลุ อะไรที่ไม่บรรลุ จะแก้ไขอย่างไร Administration and Logistics การบริหาร การประสานงาน การขนส่ง การ สนับสนุน อะไรบรรลุ อะไรที่ไม่บรรลุ จะแก้ไข อย่างไร Command and Communication / Coordination โครงสร้างการบังคับบัญชา การสั่งการ การ สื่อสาร มีประสิทธิภาพหรือไม่ เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร สรุปผลการฝึกซ้อมทันที หลังจบการ ฝึกซ้อม


ดาวน์โหลด ppt รูปแบบการ ฝึกซ้อม (Types of exercise) การประชุมฝึกซ้อมแผน สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ วันที่ 19 กรกฎาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google