งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปแบบการฝึกซ้อม (Types of exercise)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปแบบการฝึกซ้อม (Types of exercise)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปแบบการฝึกซ้อม (Types of exercise)
การประชุมฝึกซ้อมแผน สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ วันที่ 19 กรกฎาคม 2554

2 ทำไม ? เราต้องมีการฝึกซ้อม
ทำไม ? เราต้องมีการฝึกซ้อม

3

4 20 เหลือ 9

5 23 เหลือ 17

6 47 เหลือ 23 11

7 คำตอบว่า ทำไม ? เราต้องมีการฝึกซ้อม
การฝึกซ้อม มีความจำเป็นในการปรับปรุงวิธีการดำเนินงานและการเตรียมความพร้อมในภาวะฉุกเฉิน เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบุคลากรได้เผชิญกับความกดดันในสถานการณ์สมมุติ และ มั่นใจว่านโยบาย, แผนงาน, แนวทางการปฏิบัติ และการฝึกอบรมต่างๆ นั้น มีความเหมาะสมเพียงพอต่อการรับภัยเมื่อเกิดเหตุการณ์จริง

8 รูปแบบการฝึกซ้อม การฝึกซ้อม ชนิดอภิปราย (Discussion exercise)
การฝึกซ้อม ชนิดฝึกปฏิบัติการตามบทบาทหน้าที่ (Functional exercise) การฝึกซ้อม ชนิดฝึกปฏิบัติการภาคสนาม (Field exercise)

9 การฝึกซ้อม ชนิดอภิปราย (Discussion exercise)
* การฝึกซ้อมชนิดปฐมนิเทศ (Orientation exercise) * การฝึกซ้อมชนิดตั้งสมมุติฐาน (Hypothetical exercise) * การฝึกซ้อมชนิดบนโต๊ะ (Table Top exercise)

10 ชนิดฝึกปฏิบัติการตามบทบาทหน้าที่ (FUNCTIONAL EXERCISE)
การฝึกซ้อม ชนิดฝึกปฏิบัติการตามบทบาทหน้าที่ (FUNCTIONAL EXERCISE) NSW LDCC, Exercise Minotaur, September 2002

11 ชนิดฝึกปฏิบัติการภาคสนาม
การฝึกซ้อม ชนิดฝึกปฏิบัติการภาคสนาม (FIELD EXERCISE) Photo Courtesy Kevin Cooper NSW DPI Photo Courtesy Kevin Cooper NSW DPI * การฝึกซ้อมชนิดสาธิต (Demonstration exercise) * การฝึกซ้อมชนิดฝึกปฏิบัติการ (Drill exercise) * การฝึกซ้อมชนิดการเคลื่อนย้ายเต็มรูปแบบ (Full Scale deployment exercise)

12 การฝึกซ้อมชนิดปฐมนิเทศ (Orientation exercise)
เป็นการอภิปราย โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่และขั้นตอนการดำเนินงาน โดยการตั้งคำถามเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป็นวิธีที่ง่าย และประหยัดที่สุด การฝึกซ้อมชนิดปฐมนิเทศ มีประโยชน์กับ : - การชี้แจงบุคลากรใหม่ - การฝึกอบรม หรือประเมินบุคลากร - การเน้นองค์ประกอบที่สำคัญของแผนงาน - การตรวจสอบแผนงาน

13 อภิปรายบทบาทหน้าที่ และ แนวทางการดำเนินงาน (SOP)
โดยการตั้งคำถามเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และขั้นตอนการปฏิบัติงาน มอบหมายให้ผู้จัดทำร่างแผนเป็นผู้นำการอภิปราย มีการบันทึกผลการอภิปราย ระบุจุดอ่อน หรือข้อแนะนำเพื่อนำไปปรับปรุง

14 สรุปผลการฝึกซ้อมทันที หลังจบการฝึกซ้อม
Situation สถานการณ์สมมุติ ได้รับการตอบโต้/ตอบสนองอย่างไร มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร สถานการณ์สมมุติ เหมาะสมหรือไม่ Mission แจกแจงรายละเอียดภารกิจ ที่นำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ Execution แจกแจงรายละเอียดแผนที่วางไว้อะไรบรรลุ อะไรที่ไม่บรรลุ จะแก้ไขอย่างไร Administration and Logistics การบริหาร การประสานงาน การขนส่ง การสนับสนุน อะไรบรรลุ อะไรที่ไม่บรรลุ จะแก้ไขอย่างไร Command and Communication / Coordination โครงสร้างการบังคับบัญชา การสั่งการ การสื่อสาร มีประสิทธิภาพหรือไม่ เหมาะสมหรือไม่อย่างไร


ดาวน์โหลด ppt รูปแบบการฝึกซ้อม (Types of exercise)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google