งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาอัตราการติดเชื้อสครับไทฟัส และมิวรีนไทฟัส ในสัตว์พาหะนำโรคพื้นที่การระบาดของโรคสครับไทฟัส ปี ๒๕๕๓ ในพื้นที่เขตสาธารณสุข ๑๗ นางสาวสมจิตร บุญชัยยะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาอัตราการติดเชื้อสครับไทฟัส และมิวรีนไทฟัส ในสัตว์พาหะนำโรคพื้นที่การระบาดของโรคสครับไทฟัส ปี ๒๕๕๓ ในพื้นที่เขตสาธารณสุข ๑๗ นางสาวสมจิตร บุญชัยยะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาอัตราการติดเชื้อสครับไทฟัส และมิวรีนไทฟัส ในสัตว์พาหะนำโรคพื้นที่การระบาดของโรคสครับไทฟัส ปี ๒๕๕๓ ในพื้นที่เขตสาธารณสุข ๑๗ นางสาวสมจิตร บุญชัยยะ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดพิษณุโลก

2 สถานการณ์โรคสครับ ไทฟัส ในพื้นที่ตรวจราชการ สาธารณสุขที่ ๑๗ อัตราป่วยโรคสครับไทฟัส สคร. ๙ พิษณุโลก ปี ๒๕๕๒และ๒๕๕๓ จำแนกรายจังหวัด อัตราป่วยโรคสครับไทฟัส สคร. ๙ พิษณุโลก จำแนกรายปี จังหวัดที่มีอัตราป่วยเพิ่ม มากขึ้น ได้แก่ อุตรดิตถ์ ตาก พิษณุโลก - มค.- กย. ๒๕๕๓ จำนวน ๑๐๒๔ ราย เสียชีวิต ๓ ราย - สค.- กย. มีรายงานสูง กว่า ค่ามัธยฐาน และปี ๒๕๕๒ ถึง ๒ เท่า

3 อ. ท่าสอง ยาง อ. แม่ ระมาด อ. แม่ สอด อ. พบ พระ อ. อุ้มผาง จ. ตาก อ. บ้าน โคก อ. น้ำปาด จ. อุตรดิตถ์ อ. ชาติ ตระการ อ. นคร ไทย อ. บาง กระทุ่ม จ. พิษณุโลก ตา ก สุโข ทัย พิษณุ โลก เพชรบู รณ์ อุตรดิ ตถ์

4 วัตถุประสงค์ เพื่อทราบชนิดของพาหะนำโรคในสัตว์นำ โรคสครับไทฟัส เพื่อทราบอัตราการติดเชื้อโรคสครับไทฟัส และมิวรีนไทฟัสของสัตว์นำโรค ในพื้นที่การ ระบาดของโรคสครับไทฟัส

5 วิธีการศึกษา (1) รูปแบบการศึกษา การวิจัยเชิงสำรวจ (Survey study) ประชากรกลุ่มเป้าหมาย สัตว์นำโรคสครับไทฟัส ได้แก่ หนู กระรอก กระแต จำนวนทั้งหมดที่ดักจับได้ พื้นที่ศึกษา หรือดำเนินโครงการ พื้นที่ที่มีการระบาดของโรคสครับไทฟัส ปี ๒๕๕๓ ในเขตสาธารณสุข ๑๗

6 วิธีการศึกษา (2) ขั้นตอนการดำเนินการ ประสานพื้นที่เพื่อขอดำเนินการ วางกรงดักจับสัตว์นำโรคในพื้นที่ที่มีการ ระบาดของโรค วางยาสลบสัตว์ที่ดักได้ นับจำนวน แยกชนิด เพศ เจาะเลือดจากสัตว์นำโรค แคะไรอ่อน สางหมัด และเห็บจากสัตว์นำโรค

7 วิธีการศึกษา (3) ขั้นตอนการดำเนินการ แยกชนิดไรอ่อน หมัด และเห็บ นำส่งเลือดจากสัตว์นำโรคเพื่อตรวจหาเชื้อ สครับไทฟัสและมิวรีนไทฟัส โดยวิธี IFA ที่ AFRIMS วิเคราะห์ผลเปรียบเทียบการติดเชื้อในสัตว์ นำโรคกับผู้ป่วยในพื้นที่ระบาด เขียนรายงานการศึกษา นำเสนอผลการศึกษา

8 วิธีการศึกษา (4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ๕ จังหวัด ในเขต สาธารณสุข ๑๗ สำนักโรคติดต่อทั่วไป สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (AFRIMS) กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง สคร.๙ พิษณุโลก กลุ่มโรคติดต่อทั่วไป สคร.๙ พิษณุโลก

9 วิธีการศึกษา (5) แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Epi Info สถิติ ที่ใช้ ร้อยละ

10 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ทราบความชุกของสัตว์นำโรคในพื้นที่ ระบาดโรคสครับไทฟัส เป็นแนวทางในการกำหนดมาตรการ ป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เสี่ยงต่อการ เกิดโรคสครับไทฟัส และมิวรีนไทฟัส

11 ระยะเวลาที่ศึกษา มกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๕๔

12 งบประมาณและแหล่งทุน งบประมาณ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเหยื่อสำหรับดักจับหนู ค่าตรวจวิเคราะห์เชื้อสครับไทฟัส และมิวรีนไทฟัส แหล่งทุน กรมควบคุมโรค (กรณีมีงบสนับสนุน)

13 ทีมงาน น้องเลี้ยงพี่เลี้ยงที่ปรึกษา พี่เลี้ยงที่ปรึกษา สำนักโรคติดต่อทั่วไป อ.อัญชนา ประศาสน์วิทย์ ทีมงานน้องเลี้ยง นายนทีประสิทธิ์เขตกิจ นายสมนึกดอนหัวรอ นายคำพลแสงแก้ว นายสมชายแซ่ท่อ นางสาวเยาวลักษณ์โตอินทร์ นางสาวธนัญญาสุทธวงค์

14


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาอัตราการติดเชื้อสครับไทฟัส และมิวรีนไทฟัส ในสัตว์พาหะนำโรคพื้นที่การระบาดของโรคสครับไทฟัส ปี ๒๕๕๓ ในพื้นที่เขตสาธารณสุข ๑๗ นางสาวสมจิตร บุญชัยยะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google