งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

24/04/2552DMIS for DM1 โปรแกรมบริหารจัดการเบาหวาน 24 เมษายน 2552 สำนักบริหารสารสนเทศการประกัน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "24/04/2552DMIS for DM1 โปรแกรมบริหารจัดการเบาหวาน 24 เมษายน 2552 สำนักบริหารสารสนเทศการประกัน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 24/04/2552DMIS for DM1 โปรแกรมบริหารจัดการเบาหวาน 24 เมษายน 2552 สำนักบริหารสารสนเทศการประกัน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

2 24/04/2552DMIS for DM2 ภาพรวมการบริหารจัดการเบาหวาน DMIS DMIS ส่งข้อมูลOn-line ประมวลผลจ่ายชดเชยรายงาน SmartDM ณ ร.พ. ณ ร.พ. DMIS-DM 1 3 2 ในอนาคต จะยกเลิก เมื่อ 3 พร้อม บันทึกOff-line เมื่อยกเลิก  จะทำการเชื่อมโยงโปรแกรมให้ผู้ใช้ อัตโนมัติ ระบบ  ทำการประมวลผลการรับข้อมูลอัตโนมัติโดย คอมพิวเตอร์

3 24/04/2552DMIS for DM3 การส่งข้อมูล DM บันทึก offline และส่งข้อมูล online 1.1 บันทึก offline ผ่าน smart DM 1.2 ส่งข้อมูล export จาก Smart DM 1.2.1 ปัจจุบัน ที่ เมนูลงทะเบียนผู้ป่วยรายโรค (DMIS) ผ่านหน้าเวปหลัก สปสช. ( เมนูสำหรับผู้ให้บริการ >> บริการออนไลน์ )ลงทะเบียนผู้ป่วยรายโรค (DMIS) 1.2.2 ในอนาคต ( ภายในปีงบนี้ ) ส่งผ่านโปรแกรม DMIS- DM ที่จะมีการตรวจสอบข้อมูลอัตโนมัติ ( จะยกเลิก ส่งตามรายการ 1.2.1 เมื่อ DMIS-DM พร้อม )

4 24/04/2552DMIS for DM4 หัวข้อ การขอใช้งานโปรแกรมออนไลน์ ช่องทางการเรียกใช้โปรแกรมออนไลน์ ภาพรวมระบบ DMIS-DM (online) การใช้โปรแกรม SmartDM

5 24/04/2552DMIS for DM5 หัวข้อ การขอใช้งานโปรแกรมออนไลน์ การขอใช้งานโปรแกรมออนไลน์ ช่องทางการเรียกใช้โปรแกรมออนไลน์ ภาพรวมระบบ DMIS-DM (online) การใช้โปรแกรม SmartDM

6 24/04/2552DMIS for DM6 หน่วยงานที่สามารถขอใช้งาน ระบบ DMIS-DM ร. พ. ที่ให้บริการ – เพื่อกรอกบันทึกข้อมูลการให้บริการที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมด สปสช. เขต, สสจ., หรือหน่วยงานอื่น ๆ ของ สธ. – เพื่อตรวจสอบรายงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

7 24/04/2552DMIS for DM7 ระบบการบริหารจัดการ User ลิงค์ User ระดับหน่วยบริการ จากระยะนำร่องให้ อัตโนมัติ กำหนด “ บทบาท ” สำหรับ user แต่ละกลุ่ม ให้ สามารถเห็นข้อมูล ได้ตามขอบเขตพื้นที่ รับผิดชอบ ได้แก่ ระดับหน่วยบริการ, ระดับ จังหวัด, ระดับ สปสช. เขต และ ระดับประเทศ

8 24/04/2552DMIS for DM8 สรุปขั้นตอนการขอใช้โปรแกรม DMIS โรงพยาบาล / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คัดเลือกและส่งรายชื่อพร้อม ข้อมูลเกี่ยวกับ DM Manager / Coordinator หรือผู้ใช้ระดับอื่นๆ ฝ่ายไอที ( ส่วนกลางหรือเขต ) สร้าง Username – Password สปสช. ศูนย์บริหารจัดการเอดส์และวัณโรค หรือ สปสช. เขตพื้นที่ พิจารณาอนุมัติการสร้างรหัสผ่านให้กับ DM Manager / Coordinator ของโรงพยาบาล / หน่วยงาน ฝ่ายไอที แจ้ง Username – Password ให้กับ DM Manager / Coordinator ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด

9 24/04/2552DMIS for DM9 แบบฟอร์มการขอรหัสผ่าน รายละเอียดที่ต้องการ – ชื่อ – สกุล – เลขประจำตัวประชาชน – โทรศัพท์ ระบบแจ้งรหัสผ่านทาง Email –Email address ระบบแจ้งรหัสผ่านทาง Email – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ – ลงนาม โดยผู้บังคับบัญชา ของหน่วยงาน – บทบาทหน้าที่เกี่ยวกับงาน DM เช่น เจ้าหน้าที่ / พยาบาลดูแลผู้ป่วย DM, DM coordinator, เจ้าหน้าที่ห้อง Lab ( ในอนาคต ถ้ามี ), แพทย์ผู้รักษา, ผู้บริหาร เพื่อดูรายงาน เป็นต้น

10 24/04/2552DMIS for DM10 หัวข้อ การขอใช้งานโปรแกรมออนไลน์ ช่องทางการเรียกใช้โปรแกรมออนไลน์ ช่องทางการเรียกใช้โปรแกรมออนไลน์ ภาพรวมระบบ DMIS-DM (online) การใช้โปรแกรม SmartDM

11 24/04/2552DMIS for DM11 http://www.nhso.go.th สำหรับผู้ให้บริการ > บริการออนไลน์

12 24/04/2552DMIS for DM12 เลือกรายการ “ ลงทะเบียนผู้ป่วยรายโรค (DMIS)” ซึ่งเป็นเมนูใช้ร่วมกับโรคอื่น ๆ ( ระบบ  )

13 24/04/2552DMIS for DM13 แสดงรายการชื่อโรคทั้งหมด ที่ผู้ใช้มีสิทธิ์ กรณีเบาหวานเลือก Diabetes Mellitus ในอนาคตเมื่อยกเลิกจะเชื่อมโยงไปยัง DMIS-DM ให้ อัตโนมัติ

14 24/04/2552DMIS for DM14 ในอนาคตให้เลือกรายการ “ โครงการบริหารจัดการเบาหวาน (DMIS- DM)” ซึ่งเป็นระบบเฉพาะสำหรับเบาหวาน ( ระบบ  )

15 24/04/2552DMIS for DM15 หรือคลิกปุ่ม “DMIS-DM” ( ในอนาคต ภายในปีงบ 52)

16 24/04/2552DMIS for DM16 การ download เอกสารเผยแพร่ เข้าเวปหลัก สปสช. ที่ http://www.nhso.go.thhttp://www.nhso.go.th เลือกเมนู “ สำหรับผู้ให้บริการ ”  บริการ ออนไลน์ เลือกรายการ “Download” เลือกรายการ “ โปรแกรมดาวน์โหลด ” หรือ “ เอกสารประชุม / บรรยาย ” ตามต้องการ เลือกหัวข้อ / รายการ ที่ต้องการดาวน์โหลด

17 24/04/2552DMIS for DM17 เปลี่ยนรหัสผ่าน หน้าจอตัวอย่าง

18 24/04/2552DMIS for DM18 การเปลี่ยนรหัสผ่าน บนหน้า Log in ของโปรแกรม คลิก “ เปลี่ยนรหัสผ่าน ” กรอก ชื่อผู้ใช้ (Username), รหัสผ่านเดิม และ รหัสผ่านใหม่ ที่ต้องการ คลิก “ ตกลง ” เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านตามที่ระบุ

19 24/04/2552DMIS for DM19 ระบุ ชื่อผู้ใช้, รหัสผ่านเดิม, และ รหัสผ่านใหม่ ที่ต้องการ

20 24/04/2552DMIS for DM20 กรณีผู้ใช้ในระบบ DMIS เดิม เมื่อคลิก “ ตกลง ” จะเข้าสู่โปรแกรม และ เป็นการยกเลิก username เก่า และ เริ่มใช้ username ใหม่ทันที ให้จดบันทึก username และ password ใหม่ สำหรับใช้ใน ครั้งต่อไป ในการ Log in ครั้งแรก ให้ Username เดิมที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร ระบบจะแจ้ง username และ password ใหม่ให้อัตโนมัติ

21 24/04/2552DMIS for DM21 กรณีผู้ใช้ใหม่ในระบบ DMIS-DM Username เป็นตัวเลข 11 หลัก ได้รับการแจ้ง username / password ทาง email ( กำลังพิจารณาเพิ่มระบบแจ้งทาง SMS) ในการ Log in ครั้งแรก ระบบจะแสดงหน้าจอเปลี่ยน รหัส เพื่อบังคับให้เปลี่ยน password ใหม่ที่ผู้ใช้จำได้ ง่าย โดยให้ระบุ ชื่อผู้ใช้ ( รหัส 11 หลัก ), รหัสผ่านเดิม ( ที่ได้รับแจ้ง ), รหัสผ่านใหม่ ( กำหนดเอง ) และ ยืนยันรหัสผ่านนี้

22 24/04/2552DMIS for DM22 ถ้า Log in ไม่ผ่าน ระบบจะเตือน เช่น รหัสผ่านหรือ ชื่อผู้ใช้ (username) ไม่ถูกต้อง ผู้ใช้ถูกยกเลิก มีสถานะ inactive มักเกิดจากการกรอกรหัสผ่านผิดหลายครั้ง ( กำหนดไว้ผิดติดต่อกันได้ไม่เกิน 10 ครั้ง ) รหัสผ่านหมดอายุ ระบบจะบังคับให้กรอกรหัสผ่านเดิม และ ใส่รหัสผ่านใหม่ ( เหมือนเมื่อผู้ใช้คลิก “ เปลี่ยนรหัสผ่าน ” เอง )

23 24/04/2552DMIS for DM23 หัวข้อ การขอใช้งานโปรแกรมออนไลน์ ช่องทางการเรียกใช้โปรแกรมออนไลน์ ภาพรวมระบบ DMIS-DM (online) ภาพรวมระบบ DMIS-DM (online) การใช้โปรแกรม SmartDM

24 24/04/2552DMIS for DM24 ภาพรวมของระบบ ปี 50 - 51 1. หน่วยบริการใช้โปรแกรมแบบ offline ในการ บันทึกข้อมูลบริการ เช่น Smart DM 2. ส่งข้อมูล export จากข้อ 1 ผ่านหน้าเวป สปสช. 3. มีปัญหาเรื่อง การรวบรวมข้อมูล และ การออก รายงาน รวมทั้งความล่าช้าในการประมวลผล ข้อมูล

25 24/04/2552DMIS for DM25 ภาพรวมของระบบ ปี 52 1. ช่วงแรกดำเนินการเหมือนปี 50 – 51 2. พัฒนาระบบ DMIS-DM ที่สามารถประมวลผลการรับ ข้อมูลจาก SmartDM ให้อัตโนมัติ เพื่อแก้ไขปัญหา ความล่าช้าในการประมวลผลข้อมูล 3. เร่งเปิดใช้งาน DMIS-DM ส่วน “ การนำเข้าข้อมูล ” และ “ รายงาน ” 4. เมื่อเปิดใช้งาน DMIS-DM ซึ่งหน่วยบริการ หรือ หน่วยงานระดับอื่น ๆ สามารถเรียกดูรายงานข้อมูลได้ ผ่านโปรแกรมออนไลน์ได้เลย โดยไม่ต้องร้องขอ

26 24/04/2552DMIS for DM26 ช่องทางการส่ง / กระจายข้อมูล รพ. สปสช. จังหวัด เขต ประเทศ ผู้ใช้ทุกคนได้รับ username / password สำหรับ ส่งข้อมูล และเปิดดูรายงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

27 24/04/2552DMIS for DM27 บริการตามสิทธิประโยชน์ 1. ประชาชนผู้มีสิทธิ์ 2. การจ่ายชดเชย จ่ายสนับสนุนค่าบริการเพิ่ม (On Top) จากบริการ ตามสิทธิประโยชน์ปกติ เป็นค่าบริการตรวจตามกิจกรรม ต่อครั้ง จำกัดจำนวน ครั้งต่อปี

28 24/04/2552DMIS for DM28 ข้อมูลสำคัญเพื่อจ่ายชดเชย การระบุ บุคคล สิทธิการรักษาพยาบาล ณ วันที่รับบริการ ผลการตรวจวินิจฉัย / ประเภทผู้ป่วย วันที่ให้บริการ ผลการให้บริการตามกิจกรรม หน่วยบริการที่ให้บริการ หมายเหตุ : การบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือการให้บริการเกินสิทธิ์ มีผลทำให้ไม่ได้การจ่ายชดเชย ดังนั้นจึงควรบันทึกตาม บริการที่ให้จริง โดยไม่ต้องวิตกกังวลเรื่องการจ่าย ชดเชย

29 24/04/2552DMIS for DM29 สรุปกระบวนการทำงานที่สำคัญ คัดกรองและส่งยืนยัน การวินิจฉัยเบาหวาน Follow-up กลุ่มเสี่ยง DM เบิกค่าตรวจตามระบบ ปกติของ UC จากงบเหมา จ่ายรายหัว ไม่เป็น DM ลงทะเบียน Report ส่งต่อ ? Yes หมายเหตุ : ผู้ป่วยลงทะเบียนได้ครั้งเดียว แต่รักษาต่อเนื่องได้ บันทึกการตรวจติดตาม การตรวจประจำปี จบ No

30 24/04/2552DMIS for DM30 การจัดการข้อมูลระบบ ระบบมีเมนู “ การจัดการข้อมูลระบบ ” สำหรับ ให้ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องทำการจัดการข้อมูลพื้นฐานที่ เกี่ยวของ เช่น – หน่วยบริการ สามารถทำการบันทึกข้อมูลแพทย์ผู้ตรวจรักษาของ หน่วยบริการ สำหรับเป็นค่าตั้งต้นสำหรับการค้นหาใน โปรแกรม โดยไม่จำเป็นต้องพิมพ์ชื่อแพทย์ทุกครั้ง สามารถนำเข้าข้อมูล จากโปรแกรม SmartDM เข้าระบบ DMIS-DM

31 24/04/2552DMIS for DM31 เมนู “ การจัดการข้อมูลระบบ ” รายการ “ ข้อมูลแพทย์ผู้ตรวจรักษา ”

32 24/04/2552DMIS for DM32 หน่วยบริการจะคลิก “ เพิ่ม ” ข้อมูลแพทย์ผู้ตรวจ รักษาของหน่วยงานตนเองได้

33 24/04/2552DMIS for DM33 ค้นหาชื่อแพทย์ จาก “ เลขประจำตัวประชาชน ” ขอให้เพิ่มข้อมูลแพทย์ผู้ตรวจรักษา ก่อนที่จะเริ่มบันทึกข้อมูล ส่วนอื่น ๆ

34 24/04/2552DMIS for DM34 ข้อมูลที่ใช้ในการอ้างอิง ข้อมูลสำคัญที่ใช้ – เลขประจำตัวประชาชน – วันที่ให้บริการ เช่น ลงทะเบียน, การรักษาและติดตามผล, การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ โปรแกรม DMIS-DM สามารถแสดงผล “ สิทธิ ” ย้อนหลังให้ได้ ดังนั้น “สิทธิการรักษาพยาบาล” ที่ ปรากฏเป็นสิทธิ์ ณ วันที่รับบริการ (ที่ผู้ใช้ระบุใน โปรแกรม) หากพบว่าสิทธิ “ วันนี้ ” ไม่ตรงจริง ๆ ขอให้ ดำเนินการ แจ้ง “ ปลดสิทธิ์ ” ตามระเบียบงานทะเบียน สปสช. หรือ ติดต่อ 1330 เพื่อสอบถามเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องใช้ ประกอบแบบคำขอ

35 24/04/2552DMIS for DM35 การนำเข้าข้อมูล

36 24/04/2552DMIS for DM36 อัพโหลดไฟล์นำเข้า ตรวจสอบผลการนำเข้าข้อมูล

37 24/04/2552DMIS for DM37 คลิก “Browse” เพื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการอัพโหลด คลิก “Import” เพื่อให้ทำการอัพโหลด

38 24/04/2552DMIS for DM38 ตรวจสอบสถานะของการนำเข้าข้อมูล ระบุ “ วันที่นำเข้าข้อมูล ” และหรือ “ สถานการณ์ นำเข้าข้อมูล ”

39 24/04/2552DMIS for DM39 โปรแกรมแสดงรายการข้อมูล “ นำเข้า ” ที่ค้นหา

40 24/04/2552DMIS for DM40 ผู้ใช้สามารถคลิก “Download” ข้างรายการนำเข้า ที่ปรากฏเพื่อเลือก download ผลการนำเข้าได้

41 24/04/2552DMIS for DM41 หรือเลือก “Open” เพื่อเปิดดูผลการนำเข้าข้อมูล

42 24/04/2552DMIS for DM42

43 24/04/2552DMIS for DM43

44 24/04/2552DMIS for DM44

45 24/04/2552DMIS for DM45

46 24/04/2552DMIS for DM46 รายงาน

47 24/04/2552DMIS for DM47 รายงาน ให้สิทธิผู้ใช้เรียกดูรายงานในเขตพื้นที่ รับผิดชอบได้ทันทีผ่านโปรแกรม

48 24/04/2552DMIS for DM48 เลือกเมนู “ การออกรายงานและแบบฟอร์ม ต่างๆ ” เลือกหัวข้อเรื่องที่ต้องการ เช่น “ รายงานติดตาม ผู้ป่วย ” เลือกชื่อรายงานที่ต้องการ เช่น รายงานแจ้ง พื้นที่

49 24/04/2552DMIS for DM49 คลิกเลือก “ ขอบเขตข้อมูล ” ตามพื้นที่รับผิดชอบ คลิกเลือกเงื่อนไขอื่น ๆ ที่ต้องการ เช่น รหัสหน่วยบริการ, ช่วงเวลาที่ต้องการ โปรแกรมแสดงรายงานบนหน้าจอ ปี 52 ยัง export เป็นไฟล์ excel ไม่ได้ ( รอระยะต่อไป )

50 24/04/2552DMIS for DM50 ถ้า Browser ที่ใช้เช่น Internet Explorer ได้ ตั้งค่า Block pop-up อาจจะทำให้เปิด รายงานไม่ได้ ให้คลิกบนข้อความความเตือนที่ปรากฏ แล้ว เลือก “Download File…” เพื่อทำการ download รายงานที่เปิดนี้

51 24/04/2552DMIS for DM51 ปรากฏข้อความเตือน หรือ สอบถามให้ผู้ใช้ เลือกปุ่มตามที่ ต้องการ เช่น Open, Save, Cancel

52 24/04/2552DMIS for DM52 ตัวอย่างรายงานที่เปิดจากโปรแกรม ซึ่งสามารถ บันทึกไฟล์ในรูปแบบ Excel ได้ ( ปี 53)

53 24/04/2552DMIS for DM53 หัวข้อ การขอใช้งานโปรแกรมออนไลน์ ช่องทางการเรียกใช้โปรแกรมออนไลน์ ภาพรวมระบบ DMIS-DM (online) การใช้โปรแกรม SmartDM การใช้โปรแกรม SmartDM

54 24/04/2552DMIS for DM54 การติดตั้งระบบ 1. คลิกเลือกไฟล์ setup.exe ในแผ่นโปรแกรม 2. เลือกเมนู “software installation” บนหน้าจอที่ปรากฏ 3. คลิกปุ่ม “accept” 4. โปรแกรมระบุ folder สำหรับติดตั้งโปรแกรมไว้ที่ C:\Program File\SmartDM\DmRegister\ หากต้องการเปลี่ยนก็ให้ คลิกปุ่ม “Browse…” แล้วเลือก folder ที่ต้องการ 5. คลิก Next เพื่อติดตั้งต่อไป 6. รอจนติดตั้งเสร็จ คลิกปุ่ม close เพื่อปิดหน้าติดตั้ง 7. ปรากฏรายการ SmartDM Register บนหน้า Desktop ดู Installation_images Installation_images

55 24/04/2552DMIS for DM55 http://www.nhso.go.th/http://www.nhso.go.th/ บริการออนไลน์ หัวข้อ Download โปรแกรมดาวน์โหลด เลือก “Setup..” new เลือก “Update..” update Winrar  *.rar

56 24/04/2552DMIS for DM56 การเรียกใช้โปรแกรม คลิกบนรายการ SmartDM Register ที่อยู่ บนหน้า Desktop กรณีไม่พบรายการดังกล่าว ให้ค้นหาไฟล์ DmRegister.exe ใน Drive ที่ติดตั้ง โปรแกรมไว้ ( ถ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลง ค่าตั้งต้น เก็บไว้ที่ C:\Program Files\SmartDM\DmRegister)

57 24/04/2552DMIS for DM57 การเรียกใช้งานครั้งแรก adminUsername และ password ที่ตั้งต้นไว้คือ admin เหมือนกัน โปรแกรมบังคับให้เลือก “ ตั้งค่าหน่วยบริการ ” เพื่อกำหนด HCODE ตั้งต้นสำหรับใช้ใน โปรแกรม SmartDM ต่อไป

58 24/04/2552DMIS for DM58 เรียกใช้โปรแกรม Username : admin Password: admin

59 24/04/2552DMIS for DM59 เมนูหลัก SmartDM F1 เวชระเบียน (F1) F2 ตรวจวินิจฉัย (F2) F3 ตรวจติดตาม (F3) F4 ตรวจประจำปี (F4) F5 รายงาน (F5) F6 ตั้งค่า (F6) F7 ช่วยเหลือ (F7) F8 จบการทำงาน (F8)

60 24/04/2552DMIS for DM60 ค้นหา / บันทึกเวชระเบียน

61 24/04/2552DMIS for DM61 ค้นหา / บันทึกการตรวจวินิฉัย

62 24/04/2552DMIS for DM62 ค้นหา / บันทึกการตรวจติดตาม เลือก Tab บริการที่ให้ คลิกดูรายการตรวจติดตามรายการ

63 24/04/2552DMIS for DM63 ค้นหา / บันทึกการตรวจประจำปี เลือก Tab บริการที่ให้ คลิกดูรายการตรวจประจำปีรายการ

64 24/04/2552DMIS for DM64 เลือก ชื่อรายงานที่ต้องการ ชื่อรายงาน

65 24/04/2552DMIS for DM65 เลือกรายการที่ต้องการรายการ ตั้งค่าข้อมูลพื้นฐาน นำเข้าข้อมูล ส่งออกข้อมูล ตั้งค่าระบบ ระวังการตั้งค่าหน่วยบริการให้ถูกต้อง เพราะจะมีผลต่อข้อมูลทั้งหมดที่ส่ง สปสช.

66 24/04/2552DMIS for DM66 วิธีใช้  เปิดคู่มือ เกี่ยวกับ  ดูเวอร์ชั่นของ SmartDM สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เข้าเวป สปสช. ( เครื่องต้องต่ออินเตอร์เน็ตด้วย ) ปรับปรุงข้อมูลอัตโนมัติ 

67 24/04/2552DMIS for DM67 เพื่อเปิดคู่มือ SmartDM เมื่อคลิก “ วิธีใช้ ”

68 24/04/2552DMIS for DM68

69 24/04/2552DMIS for DM69 ภาพรวมการบริหารจัดการเบาหวาน DMIS DMIS ส่งข้อมูลOn-line ประมวลผลจ่ายชดเชยรายงาน SmartDM ณ ร.พ. ณ ร.พ. DMIS-DM 1 3 2 ในอนาคต จะยกเลิก เมื่อ 3 พร้อม บันทึกOff-line เมื่อยกเลิก  จะทำการเชื่อมโยงโปรแกรมให้ผู้ใช้ อัตโนมัติ ระบบ  ทำการประมวลผลการรับข้อมูลอัตโนมัติโดย คอมพิวเตอร์

70 24/04/2552DMIS for DM70 การแจ้งปัญหา / ข้อเสนอแนะ ปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรม เช่น พบ error message สามารถติดต่อ IT Helpdesk โทร. 0 2141 4200 Email address : ithelpdesk@nhso.go.th ปัญหาเกี่ยวกับการแก้ไขข้อมูล, แนวทางในการ ปฏิบัติ และอื่น ๆ ติดต่อ DM Coordinator ของ ร.พ. หรือ สสจ. หรือ สปสช. เขต หรือ สำนักบริหารจัดการโรคเฉพาะ สปสช.


ดาวน์โหลด ppt 24/04/2552DMIS for DM1 โปรแกรมบริหารจัดการเบาหวาน 24 เมษายน 2552 สำนักบริหารสารสนเทศการประกัน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google