งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ อหิวาตกโรค แพทย์หญิง นฤมล สวรรค์ ปัญญาเลิศ กรมการแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ อหิวาตกโรค แพทย์หญิง นฤมล สวรรค์ ปัญญาเลิศ กรมการแพทย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ อหิวาตกโรค แพทย์หญิง นฤมล สวรรค์ ปัญญาเลิศ กรมการแพทย์

2

3 ประวัติศาสตร์ของ โรคอหิวาตกโรค Cholera เป็นภาษากรีกแปลว่า A flow of bile 1817 เป็นปีที่เริ่มประวัติศาสตร์ ของโรค Cholera 1817-1923 เป็นช่วงที่มีการ ระบาดของโรคทั่วโลก 6 ครั้ง 1849 John Snow พบวิธีการ ถ่ายทอดโรค 1854 พบเชื้อแบคทีเรียใน อุจจาระของผู้ป่วย 1883 พบเชื้อ Vibrio cholerae

4 1905 พบ Serogroup ใหม่ Vibrio cholerae El Tor 1961 มีการระบาดทั่วโลกครั้ง ที่ 7 1962 WHO ประกาศให้ Cholera เป็นโรคที่ต้องเฝ้า ระวัง 1992 พบการระบาดของ Serotype ใหม่ (O139) ประวัติศาสตร์ของโรค อหิวาตกโรค

5 สาเหตุ Bacteria Vibrio cholerae ลักษณะ ; ติดสี gram negative Rod from ขนาดกว้าง 0.3-0.4 ไมครอน ยาว 1.5-2.0 ไมครอน มีหนวดยาว 1 เส้น (Flagella) ยาว 6.- 10.0 ไมครอน ผนังเซลล์ค่อนข้างบางขนาด 0.12 ไมครอน เยื่อชั้นนอกของผนัง เซลล์ประกอบด้วย lipoprotien

6

7

8 สิ่งที่เชื้ออหิวาต์ชอบ / ไม่ชอบ ชอบ ความชื้น อุณหภูมิ ที่เหมาะคือ 35-37 c ภาวะความเป็นด่าง pH 8.0-8.5 ต้องการน้ำตาล และโปรตีนในการ เจริญเติบโต ขยายพันธุ์และ สร้าง Exotoxin ไม่ชอบ ความแห้ง อุณหภูมิ 100 c ตายภายใน 2 นาที ความเป็นกรด ค่อนข้างอ่อนแอ มี ไวรัสบางชนิด (PHAGE) กินเชื้อ V.C. โดยเฉพาะ

9 การจำแนกชนิดของ เชื้อ อหิวา ตก โรค l (Vibrio cholerae) Biotype : Classical El Tor Serotype : Ogawa Inaba Hikojima Serogroup : O1, O139

10 BIOTYPE - Classical - El Tor อยู่นอกร่างกายมนุษย์ได้ นานกว่า SEROTYPE โดย O antigen 3 ชนิด คือ A,B,C - Ogawa = A B - Inaba = A C - Hikojima = A B C SEROGROUP โดย O antigen ตั้งแต่ 01- 0193 และจะพบต่อไปอีก ที่สำคัญ คือ 01 และ 0139 ซึ่งสามารถสร้าง CT TOXIN ทำให้เกิดอาการถ่ายอุจจาระเป็นน้ำอย่า รุนแรงได้

11 ในปัจจุบันเชื้อที่กำลังระบาดใน ประเทศไทย คือ Vibrio cholerae El tor Ogawa และ Inaba การก่อโรคในคน ระยะฟักตัว 1- 5 วัน การติดเชื้อ คือการที่เชื้อโรคเข้าสู่ ร่างกายและสามารถเพิ่มจำนวน ได้

12 องค์ประกอบของการติดเชื้อ มี 3 ประการได้แก่ จำนวน สำหรับ El tor Vibrio cholerae ประมาณ 10 11 ( แสน ล้าน ) ตัว เข้าถูกทาง เชื้อเข้าปากพร้อม อาหารและน้ำ เชื้อโรคมีความสามารถก่อพยาธิ สภาพ ( virulence)

13 แหล่งโรค (Source) วิธีการถ่ายทอดโรค (Mode of transmission) ผู้มีความไวรับและความ ต้านทานโรค (Susceptibility and Resistance) องค์ประกอบของการ เกิดโรค

14 รังโรค (Reservoir) ที่ที่เชื้อโรคสามารถอาศัยอยู่ ( ข้างในและ / หรือข้างนอก ) และสามารถถ่ายทอดโรคได้ ตามธรรมชาติ คน ผู้ป่วย และ พาหะ สิ่งแวดล้อม แพลงตอน สาหร่าย สัตว์ทะเล พวกกุ้ง ปู

15 แหล่งโรค ที่ที่มีเชื้อโรคอยู่และสามารถ ถ่ายทอดเชื้อโรคได้ทันที คน ผู้ป่วย และ พาหะ สิ่งแวดล้อม อาหาร น้ำ หรือ วัตถุ สิ่งของ

16 Dormant state คือ ระยะที่เชื้อ V. cholerae เปลี่ยน รูปร่างทรงกลม เกิดขึ้นเมื่อสิ่งแวดล้อมไม่ เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต สามารถอยู่ในธรรมชาติ ( น้ำ กร่อย ) ได้นานเป็นปี มีการทดลองในสัตว์ทดลองหรือ ให้อาสาสมัครทานพบว่า ทำให้ เกิดอาการอุจจาระร่วงได้

17 การแพร่โรค อาหารและน้ำ จำนวน เชื้อ V. cholerae (El Tor) ที่ ทำให้เกิดโรค =10 11 ตัว คนสู่คน พบได้น้อย ( อาจทำ ให้เกิดระบาดใน โรงพยาบาล แม่ให้ นมลูก )

18 อุจจาระผู้ป่วย 1 cc. มีเชื้อ V. cholerae 10 9 ตัว อุจจาระพาหะ 1 cc. มีเชื้อ V. cholerae 10 3 ตัว เชื้อ V. cholerae 2 ตัว ถ้าตกไป อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมจะ เพิ่มจำนวนเป็น 137,000 ล้าน ตัวภายใน 9 ชั่วโมง ตรวจพบเชื้อในผู้ป่วยได้จนถึง 2-5 วันหลังจากไม่มีอาการ การแพร่โรค

19 ผู้มีความไวรับ ภาวะที่มีกรดในกระเพาะ อาหารน้อย ทานยาลด กรด กระเพาะอาหารอักเสบ เรื้อรัง ตัดกระเพาะอาหาร เลือด group O

20 ความต้านทานโรค ถ้าติดเชื้อครั้งแรกด้วย biotype Classical สามารถป้องกันการติด เชี้อซ้ำได้ 100% ถึง 3 ปี ถ้าติดเชื้อครั้งแรกด้วย biotype El Tor สามารถป้องกันการติด เชี้อซ้ำได้ 90% แอนติบอดี้ต่อ serogroup O1 ไม่ สามารถป้องกัน serogroup O139 ได้ แอนติบอดี้ Ab ถ่ายทอดจากแม่สู่ ลูกได้

21 อาการของโรคอหิวาต์ ระยะฟักตัวของโรค 1- 5 วัน ส่วนใหญ่ (90%) ไม่ แสดงอาการ ถ่ายเหลวเป็นน้ำ อาเจียน ปวดท้อง ไข้ พบได้น้อย อาการของภาวะขาดน้ำ

22 การประเมินความรุนแรงของ ภาวะขาดน้ำ ไม่รุนแรง (Mild dehydration) ดำเนินชีวิตได้ตามปกติ ไม่ รบกวนการประกอบอาชีพ ไม่ อ่อนเพลีย ตรวจร่างกาย ปกติ รุนแรงปานกลาง (Moderate dehydration) มีอาการอ่อนเพลีย ยังพอเดิน ได้ เริ่มรบกวนการดำเนิน ชีวิตประจำวัน ตรวจร่างกายพบ ปากแห้ง คอแห้ง

23 รุนแรงมาก (Severe dehydration) มีอาการอ่อนเพลียมาก ส่วนใหญ่มักต้องนอนหรือนั่ง ต้องหยุดงาน ตรวจร่างกายพบ ชีพจร เร็ว ความดันต่ำ วัดความ ดันท่านั่งต่ำกว่าท่านอน การประเมินความรุนแรงของ ภาวะขาดน้ำ

24 ภาวะแทรกซ้อน การสูญเสียน้ำอย่างมากทำ ให้เกิดภาวะไตวาย เฉียบพลัน (Acute renal failure) หรือ shock และ หมดสติได้ การสูญเสียเกลือแร่ ทำให้ เกิดอาการ ตะคริว ชารอบ ปาก ภาวะเลือดเป็นกรด

25 แนวทางการรักษา รักษาภาวะขาดน้ำ เป็นขั้นตอนที่สำคัญ ที่สุด การให้ยาปฏิชีวนะ ให้ เฉพาะผู้ป่วยที่มีภูมิ ต้านทานต่ำ และผู้ป่วยที่ มีอาการรุนแรง

26 Thank you for your attention

27


ดาวน์โหลด ppt ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ อหิวาตกโรค แพทย์หญิง นฤมล สวรรค์ ปัญญาเลิศ กรมการแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google