งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุประสงค์การใช้สารเคมีควบคุมแมลงพาหะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุประสงค์การใช้สารเคมีควบคุมแมลงพาหะ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัตถุประสงค์การใช้สารเคมีควบคุมแมลงพาหะ
1. ยับยั้งการระบาดของโรค 2. ป้องกันการระบาดของโรค 3. ใช้ร่วมกับวิธีอื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมแมลงพาหะ

2 แนวทางการเลือกใช้สารเคมี
1. ระดับความเป็นพิษ 2. กระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย 3. มีประสิทธิภาพในการกำจัดแมลง 4. สูตรและความเข้มข้นที่เหมาะสมกับเครื่องพ่นเคมี 5. ผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากถูกต้อง

3 Formulation - ของแข็ง ฝุ่นผง - ของเหลว ละลายน้ำ ละลายน้ำมัน - แก๊ส

4 อันตรายจากสารเคมี - ปริมาณ มาก/น้อย - ทางเข้า - ปาก - ผิวหนัง - หายใจ

5 กลุ่มของสารเคมีกำจัดแมลง
1. Chlorinated hydrocarbon compounds หรือ Organo - chlorine มีสารประกอบสำคัญ : Cl , H , C ได้แก่ DDT , Dieldrin , Lindane 2. Organo - phosphorus compounds มีสารประกอบสำคัญ : - P ได้แก่ Malathion , Fenitrothion 3. Carbamate compounds มีสารประกอบสำคัญ : - คาร์บาริลกรุ๊ป ได้แก่ Propoxur , Bendiocarb

6 4. Synthetic pyrethroids : - Pyrethrins
ได้แก่ Deltamethrin , Permethrin สารเคมีกลุ่มย่อย ได้แก่ : - - Insect development inhibitor - (สารยับยั้งการเจริญเติบโต) เป็นพวก : - Juvenile hormones Methoprene ( Altosid ) - Microbial insecticides : - Bacillus thuringiensis Bacillus sphaericus

7 องค์การอนามัยโลกแบ่งระดับอันตรายของสารเคมีฆ่าแมลงออกเป็น 4 ระดับ
1. ชนิดมีพิษอันตรายร้ายแรง 2. ชนิดมีพิษอันตรายสูง 3. ชนิดมีพิษอันตรายระดับกลาง 4. ชนิดมีพิษอันตรายน้อย

8 LD50 ของสารเคมีต่อ หนู (rat) mg/kg
การแบ่งระดับอันตรายของสารฆ่าแมลง (technical compound) ในรูปของแข็ง (solids) และของเหลว (liquids) ด้วยค่า LD50 โดยองค์การอนามัยโลก ระดับความเป็นพิษ (class) LD50 ของสารเคมีต่อ หนู (rat) mg/kg ทางปาก (oral) ทางผิวหนัง (dermal) ของแข็ง ของเหลว ของแข็ง ของเหลว 1a. ชนิดอันตรายร้ายแรง 1b. ชนิดอันตรายสูง 2. ชนิดอันตรายระดับกลาง 3. ชนิดอันตรายน้อย 5หรือน้อยกว่า 20หรือน้อยกว่า 10หรือน้อยกว่า 40หรือน้อยกว่า 5 – – – – 400 50 – – 2, – 1, – 4,000 เกิน เกิน 2, เกิน 1, เกิน 4,000 สารเคมีฆ่าแมลงที่ใช้ในสาธารณสุขนั้นควรเลือกใช้ชนิดที่มีความเป็นพิษต่ำคือ ควรอยู่ในระดับความเป็นพิษน้อยโดยมีค่า LD50 ทางปากเกิน 500 และยิ่งมีค่ามากขึ้นก็จะยิ่งมีความปลอดภัยสูง

9 Dose อัตราการใช้ยา/สารเคมี : พื้นที่ หรือน้ำหนักตัวสัตว์
2 gmai : 1 hecta = 10,000 ตารางเมตร Recommend Dose อัตราการใช้สารเคมีกำจัดแมลง : พื้นที่ : - Deltamethrin – 1.0 gmai : 1,000 ม2 Lelthal Dose อัตราสารเคมีที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสัตว์ทดลอง 50 น้ำหนักตัวสัตว์ (1 กก.) 100 : - Deltamethrin 135 mgai : 1 กก.หนู

10 ภาพแสดงส่วนผสมที่มีในสารเคมี จากการผลิต
ภาพแสดงส่วนผสมที่มีในสารเคมี จากการผลิต ตัวทำละลาย ส่วนผสมอื่น ๆ ที่ไม่ต้องการ สารออกฤทธิ์ที่ต้องการ การนำไปใช้ (ผสมตามข้อกำหนดของสารเคมีนั้น ๆ ) ทางเกษตร ใช้ได้เลย ทางสาธารณสุข ต้องกำจัดสารที่อาจมีอันตราย

11 Salety factor = Recommend dose
Lethal Dose Deltamethrin = = – 135

12 ทรายฆ่าลูกน้ำคือ 1% Temephose w/w
ทราย 100 gm มีสารออกฤทธิ์ 1 gm Temephose มีค่า LD = 8,600 mg/kg = 8.6 gmai/kg แต่ Temephose 1 gm อยู่ในทราย 100 gm Temephose 8.6 gm อยู่ในทราย 8.6 × 100 = 8,600 gm หนู 1 กก. ใช้ทราย 8,600 gm 8.6 กก. คน 50 กก. = 8.6 × 50 = 43 กก.

13 5. สารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออกที่แนะนำให้ใช้ในปัจจุบัน
 ออร์กาโนฟอสเฟต Malathion อัตราการใช้ gm-ai/hectare Fenitrothion อัตราการใช้ gm-ai/hectare Naled อัตราการใช้ gm-ai/hectare Pirimiphos - methyl อัตราการใช้ gm-ai/hectare

14 สารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออกที่แนะนำให้ใช้ในปัจจุบัน(ต่อ)
 ไพรีทรอยต์ Deltamethrin อัตราการใช้ gm-ai/hectare Resmethrin** อัตราการใช้ gm-ai/hectare Bioresmethrin** อัตราการใช้ gm-ai/hectare Permethrin** อัตราการใช้ gm-ai/hectare Cypermethrin** อัตราการใช้ gm-ai/hectare Lambda - cyhalothrin อัตราการใช้ gm-ai/hectare

15 การแสดงปริมาณ/น้ำหนักสารเคมี
 = 100 ส่วน 1  หมายถึง 100 ส่วน มีสารออกฤทธิ์ 1 ส่วน 10  หมายถึง 100 ส่วน มีสารออกฤทธิ์ 10 ส่วน 10  V/V ปริมาณสารออกฤทธิ์ 10 ส่วนใน 100 ส่วน 10 cc. ใน 100 cc. 10  W/V ปริมาณสารออกฤทธิ์ 10 gm 100 cc. 10  W/W ปริมาณสารออกฤทธิ์ 10 gm 100 gm.

16 ตัวอย่าง Deltacide ประกอบด้วย
 Deltacide 0.5 % W/V 2. Esbioallarthrin 10 % W/V 3. Piperonylbutoxide 17 % W/V คิดเฉพาะสารหลักในการคำนวนอัตราผสมว่า Deltacide มี Deltamethrin 0.5 % W/V 100 cc Deltacide มีสารออกฤทธิ์ 0.5 gm

17 เหตุผลการผสมหัวน้ำยา
Deltacide มี Deltamethrin 0.5 % W/V หมายความว่า 100 cc Deltacide มี Deltamethrin 0.5 gm Rec. Dose = 0.5 – 1.0 gmai/hecta ถ้าใช้ 0.5 gmai จะใช้ Deltacide 100 cc/1 hecta

18 1 h = 10,000 ม = 6.25 ไร่ พื้นที่ 10,000 ม2 ใช้ Deltacide 100 cc (หัวน้ำยา) 1 ม2 ใช้ Deltacide = .01 cc 10,000 เพิ่มปริมาณโดยเพิ่มตัวทำละลาย ULV 100 cc + ? = 500 cc 1,000 cc Fog 100 cc + ? = 5,000 cc 10,000 cc

19 Testing of Spraying Machines used in Public Health
1. Droplet size large small VMD ( Volume Med Testing of Spraying Machines used in Public Health ian Diameter) 2. Temperature of Fogging Machines 3. Bioassays % mortality rate at 24 hours


ดาวน์โหลด ppt วัตถุประสงค์การใช้สารเคมีควบคุมแมลงพาหะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google