งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุประสงค์การใช้สารเคมี ควบคุมแมลงพาหะ 1. ยับยั้งการระบาดของโรค 2. ป้องกันการระบาดของโรค 3. ใช้ร่วมกับวิธีอื่นเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการควบคุมแมลงพาหะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุประสงค์การใช้สารเคมี ควบคุมแมลงพาหะ 1. ยับยั้งการระบาดของโรค 2. ป้องกันการระบาดของโรค 3. ใช้ร่วมกับวิธีอื่นเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการควบคุมแมลงพาหะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัตถุประสงค์การใช้สารเคมี ควบคุมแมลงพาหะ 1. ยับยั้งการระบาดของโรค 2. ป้องกันการระบาดของโรค 3. ใช้ร่วมกับวิธีอื่นเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการควบคุมแมลงพาหะ

2 แนวทางการเลือกใช้สารเคมี 1. ระดับความเป็นพิษ 2. กระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย 3. มีประสิทธิภาพในการกำจัดแมลง 4. สูตรและความเข้มข้นที่เหมาะสมกับเครื่อง พ่นเคมี 5. ผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากถูกต้อง

3 Formulation - ของแข็ง ฝุ่นผง - ของเหลวละลายน้ำ ละลายน้ำมัน - แก๊ส

4 อันตรายจากสารเคมี - ปริมาณมาก/น้อย - ทางเข้า - ปาก - ผิวหนัง - หายใจ

5 กลุ่มของสารเคมีกำจัดแมลง 1. Chlorinated hydrocarbon compounds หรือ Organo - chlorine มีสารประกอบสำคัญ : Cl, H, C ได้แก่ DDT, Dieldrin, Lindane 2. Organo - phosphorus compounds มีสารประกอบสำคัญ : - P ได้แก่ Malathion, Fenitrothion 3. Carbamate compounds มีสารประกอบสำคัญ : - คาร์บาริลกรุ๊ป ได้แก่ Propoxur, Bendiocarb

6 4. Synthetic pyrethroids : - Pyrethrins ได้แก่ Deltamethrin, Permethrin สารเคมีกลุ่มย่อย ได้แก่ : - - Insect development inhibitor - ( สารยับยั้งการเจริญเติบโต ) เป็นพวก : - Juvenile hormones Methoprene ( Altosid ) - Microbial insecticides : - Bacillus thuringiensis Bacillus sphaericus

7 องค์การอนามัยโลกแบ่งระดับ อันตรายของสารเคมีฆ่าแมลง ออกเป็น 4 ระดับ 1. ชนิดมีพิษอันตรายร้ายแรง 2. ชนิดมีพิษอันตรายสูง 3. ชนิดมีพิษอันตรายระดับกลาง 4. ชนิดมีพิษอันตรายน้อย

8 การแบ่งระดับอันตรายของสารฆ่าแมลง (technical compound) ในรูปของแข็ง (solids) และของเหลว (liquids) ด้วย ค่า LD การแบ่งระดับอันตรายของสารฆ่าแมลง (technical compound) ในรูปของแข็ง (solids) และของเหลว (liquids) ด้วย ค่า LD 50 โดยองค์การอนามัยโลก ระดับความเป็นพิษ (class) LD LD 50 ของสารเคมีต่อ หนู (rat) mg/kg ทางปาก (oral) ทางผิวหนัง (dermal) ของแข็ง ของเหลว ของแข็ง ของเหลว 1a. ชนิดอันตรายร้ายแรง 1b. ชนิดอันตรายสูง 2. ชนิดอันตรายระดับกลาง 2. ชนิดอันตรายระดับกลาง 3. ชนิดอันตรายน้อย 3. ชนิดอันตรายน้อย 5 หรือน้อยกว่า 20 หรือน้อยกว่า 10 หรือน้อยกว่า 40 หรือน้อยกว่า 5 หรือน้อยกว่า 20 หรือน้อยกว่า 10 หรือน้อยกว่า 40 หรือน้อยกว่า 5 – 50 20 – 200 10 – 100 40 – 400 5 – 50 20 – 200 10 – 100 40 – 400 50 – 500 200 – 2,000 100 – 1,000 400 – 4,000 50 – 500 200 – 2,000 100 – 1,000 400 – 4,000 เกิน 500 เกิน 2,000 เกิน 1,000 เกิน 4,000 เกิน 500 เกิน 2,000 เกิน 1,000 เกิน 4,000 สารเคมีฆ่าแมลงที่ใช้ในสาธารณสุขนั้นควรเลือกใช้ชนิดที่มี ความเป็นพิษต่ำคือ ควรอยู่ในระดับความเป็นพิษน้อยโดยมีค่า LD 50 ทางปากเกิน 500 และยิ่งมีค่ามากขึ้นก็จะยิ่งมีความ ปลอดภัยสูง

9 Dose อัตราการใช้ยา/สารเคมี : พื้นที่ หรือ น้ำหนักตัวสัตว์ 2 gmai : 1 hecta = 10,000 ตารางเมตร Recommend Dose อัตราการใช้สารเคมี กำจัดแมลง : พื้นที่ : - Deltamethrin 0.5 – 1.0 gmai : 1,000 ม2 Lelthal Dose อัตราสารเคมีที่ก่อให้เกิด อันตรายต่อสัตว์ทดลอง 50 90 น้ำหนักตัวสัตว์ (1 กก.) 100 : - Deltamethrin135 mgai : 1 กก. หนู

10 ภาพแสดงส่วนผสมที่มีในสารเคมี จากการผลิต ตัวทำละลาย ส่วนผสมอื่น ๆ ที่ไม่ ต้องการ สารออกฤทธิ์ที่ ต้องการ ทาง เกษตร ใช้ได้ เลย ทาง สาธารณสุข ต้องกำจัดสารที่อาจมี อันตราย การนำไปใช้ ( ผสมตามข้อกำหนดของ สารเคมีนั้น ๆ )

11 Salety factor =Recommend dose Lethal Dose Deltamethrin =135 = 270 – 135 0.5-1.0

12 ทรายฆ่าลูกน้ำคือ1% Temephose w/w ทราย 100 gm มีสารออกฤทธิ์ 1 gm Temephose มีค่า LD50 = 8,600 mg/kg = 8.6 gmai/kg แต่ Temephose 1 gm อยู่ในทราย 100 gm Temephose 8.6 gm อยู่ในทราย 8.6 × 100 = 8,600 gm หนู 1 กก. ใช้ทราย8,600 gm 8.6 กก. คน 50 กก. = 8.6 × 50 = 43 กก.

13 5. สารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออกที่ แนะนำให้ใช้ในปัจจุบัน  ออร์กาโนฟอสเฟต Malathion อัตราการใช้ 100 - 500 gm-ai/hectare Fenitrothion อัตราการใช้ 100 - 500 gm-ai/hectare Naled อัตราการใช้ 56 - 280 gm-ai/hectare Pirimiphos - methyl อัตราการใช้ 100 - 500 gm-ai/hectare

14 สารเคมีควบคุมโรค ไข้เลือดออก ที่ แนะนำให้ใช้ในปัจจุบัน ( ต่อ )  ไพรีทรอยต์ Deltamethrin อัตราการใช้ 0.5 - 1.0 gm-ai/hectare Resmethrin ** อัตราการใช้ 7 - 16 gm-ai/hectare Bioresmethrin ** อัตราการใช้ 5 - 10 gm-ai/hectare Permethrin ** อัตราการใช้ 5 - 10 gm-ai/hectare Cypermethrin ** อัตราการใช้ 2 - 8 gm-ai/hectare Lambda - cyhalothrin อัตราการใช้ 0.5 - 2.0 gm-ai/hectare

15 การแสดงปริมาณ/น้ำหนักสารเคมี  = 100 ส่วน 1  หมายถึง 100 ส่วน มีสารออก ฤทธิ์ 1 ส่วน 10  หมายถึง 100 ส่วน มีสารออก ฤทธิ์ 10 ส่วน 10  V/V ปริมาณสารออกฤทธิ์ 10 ส่วนใน 100 ส่วน 10 cc. ใน 100 cc. 10  W/V ปริมาณสารออกฤทธิ์ 10 gm 100 cc. 10  W/W ปริมาณสารออกฤทธิ์ 10 gm 100 gm.

16 ตัวอย่างDeltacide ประกอบด้วย  1. Deltacide 0.5 % W/V 2. Esbioallarthrin 10 % W/V 3. Piperonylbutoxide 17 % W/V คิดเฉพาะสารหลักในการคำนวน อัตราผสมว่า Deltacide มี Deltamethrin 0.5 % W/V 100 cc Deltacide มีสารออกฤทธิ์ 0.5 gm

17 เหตุผลการผสมหัวน้ำยา Deltacide มี Deltamethrin 0.5 % W/V หมายความว่า 100 cc Deltacide มี Deltamethrin 0.5 gm Rec. Dose = 0.5 – 1.0 gmai/hecta ถ้าใช้ 0.5 gmai จะใช้ Deltacide 100 cc/1 hecta

18 1 h = 10,000 ม2 = 6.25 ไร่ พื้นที่ 10,000 ม2 ใ ใ ใ ใช้ Deltacide 100 cc (หัวน้ำยา) 1 ม2 ใ ใ ใ ใช้ Deltacide 100 =.01 cc 10,000 เพิ่มปริมาณโดยเพิ่มตัวทำละลาย ULV 100 cc + ?= 500 cc 1,000 cc Fog 100 cc + ?= 5,000 cc 10,000 cc

19 Testing of Spraying Machines used in Public Health 1. Droplet size larg e small VMD ( Volume Med Testing of Spraying Machines used in Public Health ian Diameter) 2. Temperature of Fogging Machines 3. Bioassays % mortality rate at 24 hours


ดาวน์โหลด ppt วัตถุประสงค์การใช้สารเคมี ควบคุมแมลงพาหะ 1. ยับยั้งการระบาดของโรค 2. ป้องกันการระบาดของโรค 3. ใช้ร่วมกับวิธีอื่นเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการควบคุมแมลงพาหะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google