งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สารเคมีที่ใช้ในการ ควบคุม แมลงนำโรค บรรยายโดย ดอกรัก ฤทธิ์จีน กลุ่ม โรคติดต่อนำโดยแมลง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สารเคมีที่ใช้ในการ ควบคุม แมลงนำโรค บรรยายโดย ดอกรัก ฤทธิ์จีน กลุ่ม โรคติดต่อนำโดยแมลง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สารเคมีที่ใช้ในการ ควบคุม แมลงนำโรค บรรยายโดย ดอกรัก ฤทธิ์จีน กลุ่ม โรคติดต่อนำโดยแมลง

2 กลุ่มของสารเคมีกำจัด แมลง 1. Chlorinated hydrocarbon compounds หรือ Organo - chlorine มีสารประกอบสำคัญ : Cl, H, C ได้แก่ DDT, Dieldrin, Lindane 2. Organo - phosphorus compounds มีสารประกอบสำคัญ : - P ได้แก่ Malathion, Fenitrothion 3. Carbamate compounds มีสารประกอบสำคัญ : - คาร์บาริลกรุ๊ป ได้แก่ Propoxur, Bendiocarb

3 4. Synthetic pyrethroids : - Pyrethrins ได้แก่ Deltamethrin, Permethrin สารเคมีกลุ่มย่อย ได้แก่ : - - Insect development inhibitor - ( สารยับยั้งการเจริญเติบโต ) เป็นพวก : - Juvenile hormones Methoprene ( Altosid ) - Microbial insecticides : - Bacillus thuringiensis Bacillus sphaericus

4 หลักในการพิจารณาเลือกใช้สารเคมี กำจัดแมลง มีประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงสูง มีความเป็นพิษต่อคนและสัตว์ต่ำ มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมต่ำ สลายตัวเร็ว ไม่ตกค้าง มีผลกระทบต่ำต่อแมลงที่มีประโยชน์ และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ราคาไม่แพงและหาซื้อสะดวก

5 หลักในการพิจารณาเลือกใช้ สารเคมีกำจัดแมลง ไม่ทำให้เกิดรอยเปื้อนหรือคราบสกปรก ติดตามฝาผนังและเครื่องเรือน สามารถใช้ได้กับเครื่องพ่นที่มีอยู่และไม่ทำ ให้เครื่องพ่นผุกร่อนสึกหรอง่าย เลือกใช้สูตรหรือรูปแบบและความเข้มข้นที่ เหมาะสมกับแมลงและชนิดของเครื่องพ่น เคมี เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากถุกต้องผ่านการ ควบคุมและตรวจสอบจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง

6 1. Deltamethrin 0.5 % W/V 2. Esbioallarthrin 10 % W/V 3. Piperonyl butoxide 17 % W/V คิดเฉพาะสารหลักในการคำนวณอัตราผสม ว่า Deltacide มี Deltamethrin 0.5 % W/V 100 c.c. Deltacide มีสารออกฤทธิ์ 0.5 gm. ตัวอย่าง Deltacide ประกอบด้วย

7 เหตุผลการผสม น้ำยา Deltacide มี Deltamethrin 0.5 % W/V หมายความว่า 100 c.c Deltacide มี Deltamethrin 0.5 gm Rec.Dose = 0.5 - 1.0 gmai/hecta ถ้าใช้ 0.5 gmai จะใช้ Deltacide 100 c.c / hectare

8 1 h = 10,000 ม 2 พื้นที่ 10,000 ม 2 ใช้ Deltacide 100 c.c 1 ม 2 ใช้ Deltacide 100 =.01 C.C 10,000 เพิ่มปริมาณโดยเพิ่มตัวทำ ละลาย ULV 100 c.c. + ? = 500 c.c. = 1,000 c.c. Fog 100 c.c. + ? = 5000 c.c. = 10,000 c.c.

9 การใช้สารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก ในประเทศไทยในอดีต 1 Malathion 96 % premium grade * 2 Sumithion L 40 S (Fenitrothion 40 % + 1 % Tetramethrin W/V) 3 Pirimiphos methyl 50 EC 4 Deltacide (Deltamethrin 0.5 % + piperonyl butoxide 10 % + S) 5 Resigen (Permethrin 17 % + S bioallethrin 0.75 % + piperony) 6 Sumithion Neo Fogging Z2 % Fenitrothion + 0.05 % Tetramethrin W/V)

10 7 1.6 % Pirimiphos methly W/V 8 Icon 2.5 EO (Lambda cyhalothrin ) 9 Perpel หรือ Perigen (Permethrin 10 % W/V ) 10 ทรายอะเบท (Abate 1 % S.G) 11 Diazinon 60 EC 12 Cislin 10

11 สารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออกที่ แนะนำให้ใช้ในปัจจุบัน  ออร์กาโนฟอสเฟต Malathion อัตราการใช้ 100 - 500 gm-ai/hectare Fenitrothion อัตราการใช้ 100 - 500 gm-ai/hectare Naled อัตราการใช้ 56 - 280 gm-ai/hectare Pirimiphos - methyl อัตราการใช้ 100 - 500 gm-ai/hectare

12 สารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออกที่ แนะนำให้ใช้ในปัจจุบัน ( ต่อ )  ไพรี ทรอยต์ Deltamethrin อัตราการใช้ 0.5 - 1.0 gm-ai/hectare Resmethrin ** อัตราการใช้ 7 - 16 gm-ai/hectare Bioresmethrin ** อัตราการใช้ 5 - 10 gm-ai/hectare Permethrin ** อัตราการใช้ 5 - 10 gm-ai/hectare Cypermethrin ** อัตราการใช้ 2 - 8 gm-ai/hectare Lambda - cyhalothrin อัตราการใช้ 0.5 - 2.0 gm-ai/hectare * ข้อมูลจาก PAHO 1982,WHO 1984 ** สารเคมีที่ยังไม่เคยใช้ในงานควบคุมโรค ไข้เลือดออกที่ผ่านมา

13 องค์การอนามัยโลกแบ่งระดับ อันตรายของสารเคมีฆ่าแมลง ออกเป็น 4 ระดับ 1. ชนิดมีพิษอันตรายร้ายแรง 2. ชนิดมีพิษอันตรายสูง 3. ชนิดมีพิษอันตรายระดับกลาง 4. ชนิดมีพิษอันตรายน้อย

14 สรุป เลือกใช้สารเคมีที่ปลอดภัย ต่อ สิ่งแวดล้อม การใช้สารเคมีที่มีคุณภาพ จะทำ ให้การควบคุมแมลงนำโรคมี ประสิทธิภาพ เลือกสารเคมีที่ใช้ได้กับเครื่องพ่น ที่มีใช้งาน


ดาวน์โหลด ppt สารเคมีที่ใช้ในการ ควบคุม แมลงนำโรค บรรยายโดย ดอกรัก ฤทธิ์จีน กลุ่ม โรคติดต่อนำโดยแมลง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google