งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สารเคมีที่ใช้ใน การควบคุม แมลงนำโรค บรรยายโดย ดอกรัก ฤทธิ์จีน กลุ่ม โรคติดต่อนำโดยแมลง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สารเคมีที่ใช้ใน การควบคุม แมลงนำโรค บรรยายโดย ดอกรัก ฤทธิ์จีน กลุ่ม โรคติดต่อนำโดยแมลง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สารเคมีที่ใช้ใน การควบคุม แมลงนำโรค บรรยายโดย ดอกรัก ฤทธิ์จีน กลุ่ม โรคติดต่อนำโดยแมลง

2 กลุ่มของสารเคมี กำจัดแมลง 1. Chlorinated hydrocarbon compounds หรือ Organo - chlorine มีสารประกอบสำคัญ : Cl, H, C ได้แก่ DDT, Dieldrin, Lindane

3 กลุ่มของสารเคมีกำจัดแมลง 2. Organo - phosphorus compounds มีสารประกอบสำคัญ : - P ได้แก่ Malathion,Fenitrothion

4 กลุ่มของสารเคมีกำจัดแมลง 3. Carbamate compounds มีสารประกอบสำคัญ : - คาร์บาริลกรุ๊ป ได้แก่ Propoxur, Bendiocarb

5 4. Synthetic pyrethroids : - Pyrethrins ได้แก่ Deltamethrin, Permethrin

6 สารเคมีกลุ่มย่อย ได้แก่ : - - Insect development inhibitor - ( สารยับยั้งการเจริญเติบโต ) เป็นพวก : - Juvenile hormones Methoprene ( Altosid ) - Microbial insecticide : - Bacillus thuringiensis Bacillus sphaericus กลุ่มของสารเคมีกำจัดแมลง

7 หลักในการพิจารณา เลือก ใช้สารเคมีกำจัดแมลง มีประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงสูงมีความเป็นพิษต่อคนและสัตว์ต่ำ มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมต่ำ สลายตัว เร็ว ไม่ตกค้าง มีผลกระทบต่ำต่อแมลงที่มีประโยชน์และ สิ่งมีชีวิตอื่นๆ ราคาไม่แพงและหาซื้อสะดวก

8 หลักในการพิจารณาเลือก ใช้สารเคมีกำจัดแมลง ไม่ทำให้เกิดรอยเปื้อนหรือคราบสกปรก ติดตามฝาผนังและเครื่องเรือน สมมารถใช้ได้กับเครื่องพ่นที่มีอยู่และไม่ ทำให้เครื่องพ่นผุกร่อนสึกหรอง่าย เลือกใช้สูตรหรือรูปแบบและความเข้มข้นที่ เหมาะสมกับแมลงและชนิดของเครื่องพ่น เคมี เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากถุกต้องผ่านการ ควบคุมและตรวจสอบจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง

9 1. Deltamethrin 0.5 % W/V 2. Esbioallarthrin 10 % W/V 3. Piperonyl butoxide 17 % W/V คิดเฉพาะสารหลักในการคำนวณอัตราผสม ว่า Deltacide มี Deltamethrin 0.5 % W/V 100 c.c. Deltacide มีสารออกฤทธิ์ 0.5 gm. ตัวอย่าง Deltacide ประกอบด้วย

10 เหตุผลการผสมน้ำยา Deltacide มี Deltamethrin 0.5 % W/V หมายความว่า 100 c.c Deltacide มี Deltamethrin 0.5 gm Rec.Dose = 0.5 - 1.0 gmai/hecta ถ้าใช้ 0.5 gmai จะใช้ Deltacide 100 c.c / hectare

11 1 h = 10,000 ม 2 พื้นที่ 10,000 ม 2 ใช้ Deltacide 100 c.c 1 ม 2 ใช้ Deltacide 100 =.01 C.C 10,000 เพิ่มปริมาณโดยเพิ่มตัวทำ ละลาย ULV 100 c.c. + ? = 500 c.c. 1,000 c.c. Fog 100 c.c. + ? = 5000 c.c. 10,000 c.c.

12 การใช้สารเคมีควบคุมโรค ไข้เลือดออกในประเทศไทยในอดีต 1 Malathion 96 % premium grade * 2 Sumithion L 40 S (Fenitrothion 40 % + 1 % Tetramethrin W/V) 3 Pirimiphos methyl 50 EC 4 Deltacide (Deltamethrin 0.5 % + piperonyl butoxide 10 % + S) 5 Resigen (Permethrin 17 % + S bioallethrin 0.75 % + piperony) 6 Sumithion Neo Fogging Z2 % Fenitrothion + 0.05 % Tetramethrin W/V)

13 7 1.6 % Pirimiphos methly W/V 8 Icon 2.5 EO (Lambda cyhalothrin ) 9 Perpel หรือ Perigen (Permethrin 10 % W/V ) 10 ทรายอะเบท (Abate 1 % S.G) 11 Diazinon 60 EC 12 Cislin 10

14 สารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออกที่ แนะนำให้ใช้ในปัจจุบัน  ออร์กาโนฟอสเฟต Malathion อัตราการใช้ 100 - 500 gm-ai/hectare Fenitrothion อัตราการใช้ 100 - 500 gm-ai/hectare Naled อัตราการใช้ 56 - 280 gm-ai/hectare Pirimiphos - methyl อัตราการใช้ 100 - 500 gm-ai/hectare

15 สารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออกที่ แนะนำให้ใช้ในปัจจุบัน  ไพรี ทรอยต์ Deltamethrin อัตราการใช้ 0.5 - 1.0 gm-ai/hectare Resmethrin ** อัตราการใช้ 7 - 16 gm-ai/hectare Bioresmethrin ** อัตราการใช้ 5 - 10 gm-ai/hectare Permethrin ** อัตราการใช้ 5 - 10 gm-ai/hectare Cypermethrin ** อัตราการใช้ 2 - 8 gm-ai/hectare Lambda - cyhalothrin อัตราการใช้ 0.5 - 2.0 gm-ai/hectare * ข้อมูลจาก PAHO 1982,WHO 1984 ** สารเคมีที่ยังไม่เคยใช้ในงานควบคุมโรค ไข้เลือดออกที่ผ่านมา

16 องค์การอนามัยโลกแบ่งระดับอันตราย ของสารเคมีฆ่าแมลงออกเป็น 4 ระดับ 1. ชนิดมีพิษอันตรายร้ายแรง 2. ชนิดมีพิษอันตรายสูง 3. ชนิดมีพิษอันตรายระดับกลาง 4. ชนิดมีพิษอันตรายน้อย

17 การแบ่งระดับอันตรายของสารฆ่าแมลง (technical compound) ในรูปของแข็ง (solids) และของเหลว (liquids) ด้วยค่า LD การแบ่งระดับอันตรายของสารฆ่าแมลง (technical compound) ในรูปของแข็ง (solids) และของเหลว (liquids) ด้วยค่า LD 50 โดยองค์การอนามัยโลก 5 หรือน้อยกว่า 20 หรือน้อยกว่า 10 หรือ น้อยกว่า 40 หรือน้อยกว่า 5 หรือน้อยกว่า 20 หรือน้อยกว่า 10 หรือ น้อยกว่า 40 หรือน้อยกว่า 5 – 50 20 – 200 10 – 100 40 – 400 5 – 50 20 – 200 10 – 100 40 – 400 50 – 500 200 – 2,000 100 – 1,000 400 – 4,000 50 – 500 200 – 2,000 100 – 1,000 400 – 4,000 เกิน 500 เกิน 2,000 เกิน 1,000 เกิน 4,000 เกิน 500 เกิน 2,000 เกิน 1,000 เกิน 4,000 1a. ชนิดอันตราย ร้ายแรง 1b. ชนิดอันตราย สูง 2. ชนิดอันตราย ระดับกลาง 2. ชนิดอันตราย ระดับกลาง 3. ชนิดอันตราย น้อย 3. ชนิดอันตราย น้อย LD LD 50 ของสารเคมีต่อ หนู (rat) mg/kg ทางปาก (oral) ทางผิวหนัง (dermal) ของแข็ง ของเหลว ของแข็ง ของเหลว ระดับความเป็น พิษ (class) สารเคมีฆ่าแมลงที่ใช้ในสาธารณสุขนั้นควรเลือกใช้ชนิดที่มี ความเป็นพิษต่ำคือ ควรอยู่ในระดับความเป็นพิษน้อยโดยมีค่า LD 50 ทางปากเกิน 500 และยิ่งมีค่ามากขึ้นก็จะยิ่งมีความ ปลอดภัยสูง

18 ทรายกำจัดลูกน้ำที่มีจำหน่ายใน ท้องตลาด

19 สรุป เลือกใช้สารเคมีที่ปลอดภัย ต่อ สิ่งแวดล้อม การใช้สารเคมีที่มีคุณภาพ จะ ทำให้การควบคุมแมลงนำโรคมี ประสิทธิภาพ เลือกสารเคมีที่ใช้ได้กับเครื่อง พ่นที่มีใช้งาน


ดาวน์โหลด ppt สารเคมีที่ใช้ใน การควบคุม แมลงนำโรค บรรยายโดย ดอกรัก ฤทธิ์จีน กลุ่ม โรคติดต่อนำโดยแมลง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google