งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการจัดการข้อมูล โรคเบาหวาน ความดัน โลหิตสูง ( ในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย ) ธัญภา จันทร์โท กลุ่มโรคไม่ติดต่อ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการจัดการข้อมูล โรคเบาหวาน ความดัน โลหิตสูง ( ในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย ) ธัญภา จันทร์โท กลุ่มโรคไม่ติดต่อ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการจัดการข้อมูล โรคเบาหวาน ความดัน โลหิตสูง ( ในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย ) ธัญภา จันทร์โท กลุ่มโรคไม่ติดต่อ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา yapa_5@yahoo.comyapa_5@yahoo.com โทร 089-9470188, 084- 0362935, 044-212900 ต่อ 117

2 ลักษณะของโรคไม่ติดต่อ ลักษณะของโรคไม่ติดต่อ 1.ระยะการดำเนินโรคยาว 2.ระยะเวลาการก่อตัวของโรคเกิดขึ้นทีละน้อย 3.สาเหตุการเกิดโรคมาจากหลายปัจจัย และเป็น สาเหตุที่ซับซ้อน 4.วิถีชีวิตและพฤติกรรมมีผลต่อการเกิดโรค 5.อุบัติการณ์เกิดโรคต่ำ แต่ความชุกโรคสูง 6.พบในวัยผู้ใหญ่มากกว่าเด็ก

3 ธรรมชาติการดำเนินโรค เบาหวาน พันธุกรรม ไขมันสะสม อ้วน อัตราส่วน เอว/สะโพก ความดัน โลหิตสูง TG HDL น้ำตาลเพิ่ม ลดการดูดซึม ระยะ 1 ระยะ 2 ระยะ 3 แสดงอาการ มีภาวะ แทรกซ้อน /ป่วย การหลั่งอินซูลินผิดปกติ ภาวะแทรกซ้อน หลอดเลือดใหญ่ ภาวะแทรกซ้อน หลอดเลือดฝอย Pre diabetes เบาหวานแฝง รากของปัญหา พันธุกรรม, ค่านิยม / ความเชื่อ, สังคม วัฒนธรรม, ครอบครัว / ชุมชน, สิ่งแวดล้อม

4 Adapted from Burger HG et al. 2001. Diabetes Mellitus, Carbohydrate Metabolism, and Lipid Disorders. In Endocrinology. 4 th ed. Edited by LJ DeGroot and JL Jameson. Philadelphia: W.B. Saunders Co., 2001. Originally published in Type 2 Diabetes BASICS. International Diabetes Center, Minneapolis, 2000. IR and -cell dysfunction are fundamental to type 2 diabetes Glucose (mg/dl) 50 – 100 – 150 – 200 – 250 – 300 – 350 – 0 – 50 – 100 – 150 – 200 – 250 – -10-5051015202530 Years of diabetes Relative function (%) Fasting glucose ObesityIFGDiabetes Uncontrolled hyperglycaemia IR Postprandial glucose Insulin secretion Clinical diagnosis

5 ระดับขั้นของการป้องกันโรค 3 ขั้น ระดับขั้นของการป้องกันโรค 3 ขั้น พิการ หรือตาย มีอาการ/ ผู้ป่วย ระยะของโรค ระยะมีความไวรับ ก่อนมีอาการ ระดับของขั้น การป้องกันโรค การป้องกัน ขั้นที่ 1 (Primary) ขั้นที่ 2 (Secondary) ขั้นที่ 3 (Tertiary) การ ดำเนินการ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคเฉพาะ วินิจฉัยโรคระยะ เริ่มแรก รักษาทันที ผลการ ป้องกัน ลดความชุก ลดความรุนแรง ลดผลเสียของโรค ลดอุบัติการณ์ ของโรค รักษา ฟื้นฟู ลดภาวะแทรกซ้อน และความพิการ

6 การจัดการข้อมูล การจัดการข้อมูล ในกลุ่มเสี่ยง (อายุ 35 ปีขึ้นไป) *ข้อมูลจากการคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยง (Key in web สปสช.) *การคัดกรองเบาหวานด้วยวาจา ผลการตรวจ น้ำตาลในเลือด การวัดความดันโลหิต ข้อมูลทั่วไป ระดับความเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง / วิถีชีวิต / สิ่งแวดล้อม บริบทชุมชน ฝึกวิเคราะห์ข้อมูล

7 การจัดการข้อมูล การจัดการข้อมูล กลุ่มผู้ป่วย ข้อมูลจากทะเบียนผู้ป่วยที่มารับการรักษา จำนวนป่วย / ตาย อัตราป่วย อัตราตาย อัตราผู้ป่วยใน อัตราภาวะแทรกซ้อน ข้อมูลสำรวจพฤติกรรมการปฏิบัติตน การเยี่ยมบ้าน

8 จังหวัด - CUP - อปท ฯลฯ ผล จัดการ ระบบ ข้อมูล การนำเสนอเพื่อ การปรับปรุงแก้ไข สื่อสาร / เตือนภัย การจัดการข้อมูล.. แผนแม่บท KM Best practice รวบรวม - วิเคราะห์ ข้อมูล - เฝ้าระวังสถานการณ์โรค /ปัจจัยเสี่ยง Data information Node นโยบาย เขต / ส่วนกลาง Outcome -DM/HT/CVD - ตาย P D A C -Risk Beh. - คัดกรอง

9 ตัวแปร Qualitative เชิงคุณภาพ Nominal scale บอกลำดับไม่ได้ เพศ ที่อยู่ Ordinal scale บอกลำดับได้ เช่นขาดสารอาหาร ระดับ 1 -2 -3/ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย Quantitative เชิงปริมาณ Interval scale ค่าศูนย์เป็นค่าที่กำหนด องศา C-F ระดับความคิดเห็นด้วย ให้ 1-2-3-4-5 Ratio scale ค่าศูนย์เป็นศูนย์จริง เช่น อายุ ระยะทาง จำแนกตัวแปรให้ถูกต้องมีประโยชน์ต่อการนำเสนอ ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การใช้สถิติที่ถูกต้อง

10


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการจัดการข้อมูล โรคเบาหวาน ความดัน โลหิตสูง ( ในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย ) ธัญภา จันทร์โท กลุ่มโรคไม่ติดต่อ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google