งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการประเมินสถานะความ มั่นคงปลอดภัยระบบ สารสนเทศ นำเสนอโดย นายกอบชัย จรรยา วัฒน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการประเมินสถานะความ มั่นคงปลอดภัยระบบ สารสนเทศ นำเสนอโดย นายกอบชัย จรรยา วัฒน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการประเมินสถานะความ มั่นคงปลอดภัยระบบ สารสนเทศ นำเสนอโดย นายกอบชัย จรรยา วัฒน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

2 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบาย ในการปฏิบัติด้านความปลอดภัยระบบ สารสนเทศระดับสากล ตลอดจนทราบถึง สถานะของระบบสารสนเทศในปัจจุบัน และแนวทางการปรับปรุง เหตุผลและความจำเป็นของ การจัดทำโครงการฯ

3 การดำเนินงานจัดจ้าง

4 รายละเอียดการดำเนินงาน ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังต่อไปนี้ 1. การเจาะระบบ - การเจาะระบบจากภายนอก - การเจาะระบบจากภายใน - การเจาะระบบเครือข่ายไร้สาย 2. การตรวจสอบและประเมินจุดอ่อน และช่องโหว่ของระบบ 3. การถ่ายทอดความรู้

5 ผลการดำเนินงานจากโครงการ ประเมินสถานะความมั่นคง ปลอดภัยระบบสารสนเทศ 1. การเจาะระบบ - การเจาะระบบจากภายนอก ผลจำนวน 3 URL - การเจาะระบบจากภายใน ผลจำนวน อุปกรณ์เครือข่าย 3 เครื่อง ผลจำนวน เครื่องแม่ข่าย 9 เครื่อง - การเจาะระบบเครือข่ายไร้สาย ผลจำนวน 4 SSID

6 ผลการดำเนินงานจากโครงการ ประเมินสถานะความมั่นคง ปลอดภัยระบบสารสนเทศ 2. การตรวจสอบและประเมินจุดอ่อนและ ช่องโหว่ของระบบ สรุปเป็นรายงานเอกสาร 3. การถ่ายทอดความรู้ จำนวน 2 หลักสูตร - หลักสูตรอบรมภาคทฤษฎี OSSA ( วันที่ 8-12 มิถุนายน ) - การฝึกปฏิบัติในการใช้เครื่องมือใน การตรวจสอบทั้งการประเมินจุดอ่อน ( วันที่ 26 พฤษภาคม )

7 จบการสรุปโครงการประเมิน สถานะความมั่นคงปลอดภัยระบบ สารสนเทศ


ดาวน์โหลด ppt โครงการประเมินสถานะความ มั่นคงปลอดภัยระบบ สารสนเทศ นำเสนอโดย นายกอบชัย จรรยา วัฒน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google