งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเภทของสารเคมีและ คุณสมบัติ สารเคมีฆ่าแมลง (Insecticide) คือสารเคมีที่ ใช้ในการควบคุมแมลงรวมถึงสารประกอบ อื่น ซึ่งสามารถทำลายแมลงได้โดยปกติ รู้จักกันในชื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเภทของสารเคมีและ คุณสมบัติ สารเคมีฆ่าแมลง (Insecticide) คือสารเคมีที่ ใช้ในการควบคุมแมลงรวมถึงสารประกอบ อื่น ซึ่งสามารถทำลายแมลงได้โดยปกติ รู้จักกันในชื่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเภทของสารเคมีและ คุณสมบัติ สารเคมีฆ่าแมลง (Insecticide) คือสารเคมีที่ ใช้ในการควบคุมแมลงรวมถึงสารประกอบ อื่น ซึ่งสามารถทำลายแมลงได้โดยปกติ รู้จักกันในชื่อ Pesticides ซึ่งจะนำมาใช้ใน การควบคุมดังนี้ - Larvicides ( ควบคุมลูกน้ำ ) - Adulticides ( ควบคุมตัวแก่ ) - Biocides ( แบคทีเรีย ) - Insect Growth Regulators (IGRS)

2 สารเคมีฆ่าแมลงอาจแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ใหญ่ ๆ ดังนี้ 1. ออร์กาโนคลอริน ตัวสารที่รู้จักดีคือ ดี ดี ที. สารใน กลุ่มนี้มีการละลายน้ำที่ต่ำ มากก่อให้เกิดต่อระบบ ประสาท สามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้แล้วสะสมอยู่ใน ส่วนที่ เป็นไขมัน 2. ออร์กาโนฟอสเฟต เช่น มาลาไธออน เฟนนิโตร ไธออน ปฏิกิริยาของสาร เคมีฆ่าแมลงชนิดนี้ คือ การรวมตัวของสารพิษกับ enzyme cholinesterase ทำให้เอ็นไซม์ชนิดนี้ไม่สามารถละลายสาร acethyloholine ได้ทำให้การส่ง ความรู้สึกไปที่ ประสาทถึงกล้ามเนื้อไม่ทำงานแมลงเป็นอัมพาตและ ตายในที่สุด คุณสมบัติอีกประการหนึ่งก็คือ ไอ ระเหย ซึ่งส่งผลให้แมลงตายได้ โดยไม่ต้องสัมผัส

3 3. คาร์บาเมท เช่น คาร์บาริล สารนี้มี ปฏิกิริยาต่อแมลงเหมือน กับกลุ่ม ออร์กา โนฟอสเฟต 4. ไพรีทรอยด์ สารเคมีในกลุ่มนี้มี มากมายหลายชนิดมีความ สำคัญทั้งด้าน การเกษตรและสาธารณสุข มีคุณสมบัติ หลายประการ ที่คล้าย ดี ดี ที. มีฤทธิ์ทำให้ แมลงสลบ (knock down) และ ฤทธิ์ในการ ฆ่า (killing effect) เกิดปฏิกิริยาซึมซับการ เข้า ออกของโซเดียม และโปแตสเซียมที่ ผิวปลายประสาทและระบบประสาท ส่วนกลางของแมลง

4 สารในกลุ่มไพรีทรอยด์ประกอบด้วยหลาย Isomers ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโครงสร้างและคุณสมบัติ ทางชีวภาพของ isomers ต่างๆเหล่านี้มี ความสามารถแตกต่างกันด้วย ไพรีทรอยด์โดยทั่วไปแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่คือ - type 1 ในกลุ่มนี้ R-group ของโครงสร้างจะ ไม่มีสารไซยาไนท์ - type 2 ในกลุ่มนี้ R-group ของโครงสร้างจะมี สารไซยาไนท์ สารเคมีทั้ง 2 กลุ่มมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันใน การควบคุมแมลง

5 คุณสมบัติของสารเคมีที่ดี ประกอบด้วย 1. มีความปลอดภัยต่อมนุษย์และ สิ่งแวดล้อม 2. ประสิทธิภาพและผลคงทน 3. ระดับความต้านทานของแมลง 4. ความสะดวก ง่าย ต่อการปฏิบัติและ การเก็บรักษา 5. เหมาะสมกับนิสัยและนิเวศวิทยาของ แมลงนำโรค 6. ปัจจัยทางด้านสังคม 7. ราคาและความคุ้มทุน 8. เป็นสารเคมีที่อยู่ในยุคสมัย

6 สารเคมีที่ WHOPES รับรองและให้ใช้ในการพ่นหมอก ควัน และฝอยละเอียดในการควบคุม สารเคมี ขนาดของสารเคมี (Active ingredient) ต่อพื้นที่ ( กรัม / เฮกเตอร์ ) กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต เฟนนิโตรไธออน (Fenitrothion) 250 - 300 มาลาไธออน (Malathion) 112 - 600 ไพริมิฟอส - เมทริล (Pirimiphos-methyl) 250 กลุ่มไพรีทรอยด์ ไซฟลูทริน (Cyfluthrin) 1 – 6 เดลต้าร์เมทริน (Deltamethrin) 0.5 – 1 แลมด้าร์ ไซฮาโลทริน (Lamda-cyhalothrin) 1.0 เพอร์เมทริน (Permethrin) 5 – 10 เรสมิทริน (Resmethrin) 2 – 4


ดาวน์โหลด ppt ประเภทของสารเคมีและ คุณสมบัติ สารเคมีฆ่าแมลง (Insecticide) คือสารเคมีที่ ใช้ในการควบคุมแมลงรวมถึงสารประกอบ อื่น ซึ่งสามารถทำลายแมลงได้โดยปกติ รู้จักกันในชื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google