งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ข้อมูล นพ.เฉวตสรร นามวาท MD., MPH., วว.เวชศาสตร์ป้องกัน(แขนงระบาดวิทยา) ผู้อำนวยการสำนักวัณโรค มกราคม 2556 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ข้อมูล นพ.เฉวตสรร นามวาท MD., MPH., วว.เวชศาสตร์ป้องกัน(แขนงระบาดวิทยา) ผู้อำนวยการสำนักวัณโรค มกราคม 2556 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ข้อมูล นพ.เฉวตสรร นามวาท MD., MPH., วว.เวชศาสตร์ป้องกัน(แขนงระบาดวิทยา) ผู้อำนวยการสำนักวัณโรค มกราคม 2556 1

2 ปัญหา ผู้ป่วยวัณโรคเมือง ก. มีปัญหาขาดยาสูงมากใน ปี 2554 สาเหตุมาจากอะไร 2

3 การแก้ปัญหาอาจจะไม่ต้องใช้การวิจัย หรือใช้สถิติทุกครั้งไป การหาสาเหตุของปัญหาอาจจะมาจาก 1.การตรวจสอบข้อมูลเหตุการณ์ ๆ เดียว หรือข้อมูลเชิง บริหารได้ เช่น ยาขาดสต๊อคเนื่องจากปัญหาน้ำท่วม ระบบจัดส่งยาติดขัด เป็นต้น 2.เก็บข้อมูลจากหลายคน หลายแง่มุม มาหาข้อสรุป เช่น ศึกษาพฤติกรรมการขาดยาของกลุ่มผู้ป่วย เป็น ต้น ในกรณีที่สอง การใช้ระเบียบวิธีทางสถิติและการวิจัย จะช่วยให้ข้อมูลน่าเชื่อถือ ถูกต้องขึ้น 3

4 4 Emerging Infectious Diseases www.cdc.gov/eid Vol. 15, No. 2, February 2009

5 5

6 6

7 7

8 ขอบคุณครับ 8 การคิดวิเคราะห์ คือศิลปะ การตั้งคำถามและ พยายามหาคำตอบจาก ข้อมูลที่มี

9 9

10 ตัวอย่างบทความ ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการตายของผู้ป่วย วัณโรคที่ไม่มีการติดเชื้อ HIV จงขีดเส้นใต้ส่วนที่เป็น Descriptive statistics ผลการศึกษา จากผู้ป่วย 5318 ราย มี 441 ราย(8%)เสียชีวิตระหว่างรักษาวัณโรค อายุเฉลี่ย 47 ปี(8 เดือน–97 ปี) เมื่อวิเคราะห์แบบพหุปัจจัย พบว่า ผู้ที่อายุมากกว่า 44 ปีมีความเสี่ยง ต่อการตายมากกว่ากลุ่มอายุ 15–44 ปี [age 45– 64, aRR 2.9 (CI 2.2–3.8)] [age > 64 years, aRR 5.0 (CI 3.9–6.6)] สัญชาติไทย [aRR 3.9 (CI 1.6–9.5)], MDR-TB [aRR 2.8 (CI 1.7– 4.8)], สถานภาพโสด [aRR 1.4 (CI 1.2–1.7)] 10


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ข้อมูล นพ.เฉวตสรร นามวาท MD., MPH., วว.เวชศาสตร์ป้องกัน(แขนงระบาดวิทยา) ผู้อำนวยการสำนักวัณโรค มกราคม 2556 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google