งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ฟังก์ชั่นทาง EXCEL

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ฟังก์ชั่นทาง EXCEL"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้ฟังก์ชั่นทาง EXCEL

2 ฟังก์ชั่นค้นหาและแทนที่ข้อความ
ฟังก์ชั่น FIND ข้อความที่ค้นหา,อักขระที่ต้องการค้นหา รูปแบบ FIND(find_text,within_text,start_num) Find_text ข้อความที่ต้องการค้นหา Within_text ข้อความที่มีข้อความที่ต้องการค้นหา Start_num ตัวเลขระบุตำแหน่งอักขระใน Within_text ที่ต้องการให้เริ่มค่า

3 ฟังก์ชั่น LEFT รูปแบบ LEFT(text,num_chars)
ข้อความ,จำนวนอักขระจากซ้ายสุด รูปแบบ LEFT(text,num_chars) text    ข้อความ หรืออ้างอิงไปยังเซลที่มีข้อความที่ต้องการให้มีส่งค่ากลับอักขระตัวแรกหรือกลุ่มอักขระ num_chars   ระบุจำนวนอักขระที่คุณต้องการให้ส่งค่ากลับจากข้อความใน Text

4 ฟังก์ชั่น MID ข้อความ,ตำแหน่งที่เริ่ม,จำนวนอักขระที่ต้องการ รูปแบบ
MID(text,start_num,num_chars) Text    ข้อความในเครื่องหมาย “ ” หรืออ้างอิงไปยังเซล ที่มีข้อความที่ต้องการให้มีการ ส่งค่ากลับกลุ่มอักขระ start_num   คือตัวเลขระบุตำแหน่งของอักขระตัวแรกที่ต้องการแยกออกจากข้อความ โดย กำหนด ให้ 1 หมายถึงอักขระตัวแรก num_chars    ใช้ระบุจำนวนอักขระที่ต้องการให้ฟังก์ชัน MID ส่งกลับค่าจากข้อความ

5 ฟังก์ชั่น RIGHT ข้อความ,จำนวนอักขระจากขวาสุด รูปแบบ
RIGHT(text,num_chars) Text   ข้อความในเครื่องหมาย “ ” หรืออ้างอิงไปยังเซล ที่มีข้อความที่ต้องการให้มีการส่งกลับอักขระตัวแรกหรือกลุ่มอักขระ num_chars    ระบุจำนวนอักขระที่ต้องการให้ส่งกลับจากข้อความใน text

6 ฟังก์ชั่น LEN จำนวนอักขระในข้อความ รูปแบบ LEN(text)

7 ฟังก์ชั่น TRIM เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้ตัดช่องว่างออกจากข้อความ รูปแบบ
TRIM(text) text    ข้อความ หรืออ้างอิงไปยังเซลที่มีข้อความที่ต้องการนำมาตัดเอาช่องว่างที่เกินปกติ

8 ฟังก์ชั่น IF เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้ตรวจสอบเงื่อนไขว่าเป็นจริงหรือเท็จ
รูปแบบ IF(logical_test,value_if_true,value_if_false) logical_test     คือค่าหรือนิพจน์ใดๆ ที่จะนำมาทดสอบว่าเป็นจริง (TRUE) หรือ เท็จ (FALSE) ได้ value_if_true     คือค่าที่ฟังก์ชั่น IF จะส่งกลับมาให้ ถ้า logical_test เป็น จริง (TRUE)โดยค่า value_if_true นี้อาจจะระบุเป็นค่าคงที่ value_if_false  เป็นค่าฟังก์ชั่น IF จะส่งกลับมาให้ logical_test เป็นเท็จ (FALSE) โดยค่า

9 ฟังก์ชั่น COUNTA เป็นฟังก์ชั่นส่งค่ากลับจำนวนเซลทั้งหมดที่ไม่ใช่ค่าว่าง รูปแบบ COUNTA(value1,value2,...) value1, value2, .. คือ 1 ถึง 30 อาร์กิวเมนต์ ที่เป็นค่าและเป็นเซลล์ที่คุณต้องการนับ

10 ฟังก์ชั่น ISERROR เป็นฟังก์ชั่นส่งกลับค่า TRUE ถ้าพบความผิดพลาดใดๆ
รูปแบบ ISERROR(value) Value ค่าที่ต้องการนำมาตรวจสอบ

11 ฟังก์ชั่น VLOOKUP เป็นฟังก์ชั่นค้นหาค่าในคอลัมน์แรกของตารางหรืออาร์เรย์ข้อมูล แล้วส่งกลับค่าที่อยู่ในคอลัมน์เดียวกันของแถวที่ระบุไว้ รูปแบบ VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,range_lookup) lookup_value    คือค่าที่จะหาในคอลัมน์แรกของ อาร์เรย์ ซึ่งอาจจะเป็นค่า การอ้างอิง ค่าตัวเลขหรือ ข้อความก็ได้ table_array    คือตารางของข้อมูลในที่ซึ่งข้อมูลถูกค้นหา ให้ใช้การอ้างอิงไปยังช่วงหรือชื่อของช่วง เช่น ฐานข้อมูลหรือรายการ col_index_num    คือหมายเลขคอลัมน์ใน table_array ซึ่งค่าภายในที่คุณต้องการจะถูกส่งกลับมา range lookup    คือค่าตรรกะ ที่ระบุว่าคุณต้องการให้ VLOOKUP ค้นหาการจับคู่ที่ตรงกันหรือการจับคู่ที่เหมาะสมหรือไม่


ดาวน์โหลด ppt การใช้ฟังก์ชั่นทาง EXCEL

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google