งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ฟังก์ชั่น ทาง EXCEL. ฟังก์ชั่นค้นหาและ แทนที่ข้อความ  ฟังก์ชั่น FIND ข้อความที่ค้นหา, อักขระที่ต้องการค้นหา รูปแบบ FIND(find_text,within_text,start_num)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ฟังก์ชั่น ทาง EXCEL. ฟังก์ชั่นค้นหาและ แทนที่ข้อความ  ฟังก์ชั่น FIND ข้อความที่ค้นหา, อักขระที่ต้องการค้นหา รูปแบบ FIND(find_text,within_text,start_num)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้ฟังก์ชั่น ทาง EXCEL

2 ฟังก์ชั่นค้นหาและ แทนที่ข้อความ  ฟังก์ชั่น FIND ข้อความที่ค้นหา, อักขระที่ต้องการค้นหา รูปแบบ FIND(find_text,within_text,start_num) Find_text ข้อความที่ต้องการค้นหา Within_text ข้อความที่มีข้อความที่ต้องการค้นหา Start_num ตัวเลขระบุตำแหน่งอักขระใน Within_text ที่ต้องการให้เริ่มค่า

3 ฟังก์ชั่น LEFT ข้อความ, จำนวนอักขระจากซ้ายสุด รูปแบบ LEFT(text,num_chars) text ข้อความ หรืออ้างอิงไปยังเซลที่มีข้อความที่ ต้องการให้มีส่งค่ากลับอักขระตัวแรกหรือกลุ่มอักขระ num_chars ระบุจำนวนอักขระที่คุณต้องการให้ส่งค่า กลับจากข้อความใน Text

4 ฟังก์ชั่น MID ข้อความ, ตำแหน่งที่เริ่ม, จำนวนอักขระ ที่ต้องการ รูปแบบ MID(text,start_num,num_chars) Text ข้อความในเครื่องหมาย “ ” หรืออ้างอิงไป ยังเซล ที่มีข้อความที่ต้องการให้มีการ ส่งค่ากลับกลุ่ม อักขระ start_num คือตัวเลขระบุตำแหน่งของอักขระตัว แรกที่ต้องการแยกออกจากข้อความ โดย กำหนด ให้ 1 หมายถึงอักขระตัวแรก num_chars ใช้ระบุจำนวนอักขระที่ต้องการให้ ฟังก์ชัน MID ส่งกลับค่าจากข้อความ

5 ฟังก์ชั่น RIGHT ข้อความ, จำนวนอักขระจากขวาสุด รูปแบบ RIGHT(text,num_chars) Text ข้อความในเครื่องหมาย “ ” หรืออ้างอิงไปยัง เซล ที่มีข้อความที่ต้องการให้มีการส่งกลับอักขระตัวแรก หรือกลุ่มอักขระ num_chars ระบุจำนวนอักขระที่ต้องการให้ ส่งกลับจากข้อความใน text

6 ฟังก์ชั่น LEN จำนวนอักขระในข้อความ รูปแบบ LEN(text) text ข้อความ หรืออ้างอิงไปยังเซลที่มีข้อความที่ ต้องการนับ จำนวนทั้งหมด

7 ฟังก์ชั่น TRIM เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้ตัดช่องว่างออกจาก ข้อความ text ข้อความ หรืออ้างอิงไปยังเซลที่มีข้อความ ที่ต้องการนำมาตัดเอาช่องว่างที่เกินปกติ รูปแบบ TRIM(text)

8 ฟังก์ชั่น IF เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้ตรวจสอบเงื่อนไขว่า เป็นจริงหรือเท็จ รูปแบบ IF(logical_test,value_if_true,value_if_false) logical_test คือค่าหรือนิพจน์ใดๆ ที่จะนำมาทดสอบว่าเป็น จริง (TRUE) หรือ เท็จ (FALSE) ได้ value_if_true คือค่าที่ฟังก์ชั่น IF จะส่งกลับมาให้ ถ้า logical_test เป็น จริง (TRUE) โดยค่า value_if_true นี้อาจจะระบุ เป็นค่าคงที่ value_if_false เป็นค่าฟังก์ชั่น IF จะส่งกลับมาให้ logical_test เป็นเท็จ (FALSE) โดยค่า

9 ฟังก์ชั่น COUNTA เป็นฟังก์ชั่นส่งค่ากลับจำนวนเซล ทั้งหมดที่ไม่ใช่ค่าว่าง รูปแบบ COUNTA(value1,value2,...) value1, value2,.. คือ 1 ถึง 30 อาร์กิวเมนต์ ที่เป็น ค่าและเป็นเซลล์ที่คุณต้องการนับ

10 ฟังก์ชั่น ISERROR เป็นฟังก์ชั่นส่งกลับค่า TRUE ถ้าพบความ ผิดพลาดใดๆ รูปแบบ ISERROR(value) Value ค่าที่ต้องการนำมา ตรวจสอบ

11 ฟังก์ชั่น VLOOKUP เป็นฟังก์ชั่นค้นหาค่าในคอลัมน์แรกของ ตารางหรืออาร์เรย์ข้อมูล แล้วส่งกลับค่าที่ อยู่ในคอลัมน์เดียวกันของแถวที่ระบุไว้ รูปแบ บ VLOOKUP(lookup_value,table_array, col_index_num,range_lookup) lookup_value คือค่าที่จะหาในคอลัมน์แรกของ อาร์เรย์ ซึ่งอาจจะเป็น ค่า การอ้างอิง ค่าตัวเลขหรือ ข้อความก็ได้ อาร์เรย์ table_array คือตารางของข้อมูลในที่ซึ่งข้อมูลถูกค้นหา ให้ใช้การ อ้างอิงไปยังช่วงหรือชื่อของช่วง เช่น ฐานข้อมูลหรือรายการ col_index_num คือหมายเลขคอลัมน์ใน table_array ซึ่งค่า ภายในที่คุณต้องการจะถูกส่งกลับมา range lookup คือค่าตรรกะ ที่ระบุว่าคุณต้องการให้ VLOOKUP ค้นหาการจับคู่ที่ตรงกันหรือการจับคู่ที่เหมาะสมหรือไม่


ดาวน์โหลด ppt การใช้ฟังก์ชั่น ทาง EXCEL. ฟังก์ชั่นค้นหาและ แทนที่ข้อความ  ฟังก์ชั่น FIND ข้อความที่ค้นหา, อักขระที่ต้องการค้นหา รูปแบบ FIND(find_text,within_text,start_num)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google