งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การมีส่วนร่วม ของชุมชน. 1. อะไรคือการมีส่วนร่วม 2. การมีส่วนร่วมสำคัญ อย่างไร 3. ประโยชน์ของการมีส่วนร่วม 4. ระดับของการมีส่วนร่วม 5. เทคนิคที่นิยมใช้ในการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การมีส่วนร่วม ของชุมชน. 1. อะไรคือการมีส่วนร่วม 2. การมีส่วนร่วมสำคัญ อย่างไร 3. ประโยชน์ของการมีส่วนร่วม 4. ระดับของการมีส่วนร่วม 5. เทคนิคที่นิยมใช้ในการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การมีส่วนร่วม ของชุมชน

2 1. อะไรคือการมีส่วนร่วม 2. การมีส่วนร่วมสำคัญ อย่างไร 3. ประโยชน์ของการมีส่วนร่วม 4. ระดับของการมีส่วนร่วม 5. เทคนิคที่นิยมใช้ในการ สร้างเสริมการมีส่วนร่วม ประเด็ น

3 การมีส่วนร่วมที่ สมบูรณ์ ร่วม ริเริ่ม ร่วม วางแผน ร่วม ดำเนินการ ร่วมรับ ประโยช น์ ร่วม ประเมินผ ล

4 ลักษณะของ การมีส่วนร่วม 1. ต้องมีลักษณะกระตือรือล้น 2. ร่วมมือด้วยความสมัครใจ หรืออาจถูกชักจูง 3. เป็นการสร้างพลังการพัฒนา การต่อรอง 4. เกี่ยวข้องกับการเลือก ทางเลือก 1. ต้องมีลักษณะกระตือรือล้น 2. ร่วมมือด้วยความสมัครใจ หรืออาจถูกชักจูง 3. เป็นการสร้างพลังการพัฒนา การต่อรอง 4. เกี่ยวข้องกับการเลือก ทางเลือก

5 ความสำคัญของ การมีส่วนร่วม การ พัฒนา อาสาสมัคร เรียนรู้ เกิดเครือข่าย เกิดกิจกรรม สร้างจิตสำนึก เกิดกิจกรรม จัดสรรงบประมาณ

6 ประโยชน์ของการ มีส่วนร่วม 1. ประชาชนตระหนัก ปัญหาตนเอง 2. มีโอกาสใช้พลัง ความคิดตนเอง 3. มีการระดมทรัพยากร 4. ประชาชนรู้สึกเป็น เจ้าของ 5. ได้พัฒนาความสามารถ และพลังตนเอง 6. ส่งเสริมระบอบ ประชาธิปไตย 7. ประชาชนมี อำนาจ สูงสุดในการพั ฒนา 8. แสดงออกถึงศรัทธาที่มี ต่อ ปชช. 1. ประชาชนตระหนัก ปัญหาตนเอง 2. มีโอกาสใช้พลัง ความคิดตนเอง 3. มีการระดมทรัพยากร 4. ประชาชนรู้สึกเป็น เจ้าของ 5. ได้พัฒนาความสามารถ และพลังตนเอง 6. ส่งเสริมระบอบ ประชาธิปไตย 7. ประชาชนมี อำนาจ สูงสุดในการพั ฒนา 8. แสดงออกถึงศรัทธาที่มี ต่อ ปชช. 1. ขยายการ พัฒนาได้มาก 2. ประสิทธิภาพ งานดีขึ้น 3. ประสิทธิผล มากขึ้น 4. มีความเสมอ ภาค 5. เกิดการพึ่งพา ตนเอง ประช าชน ชุมช น

7 รูปแบบการมี ส่วนร่วม 1. มีส่วนร่วมใกล้ชิด วิธีการ : กระตุ้น Coaching, Persauasion ตัวอย่าง : การรณรงค์ บุหรี่ ออก กำลังกาย คัดกรอง ข้อดี : ได้งานเชิงปริมาณ,Two way, ผลการทำงานชัดเจน ข้อเสีย : อึดอัด, ชุมชนถูกควบคุม ความคิด, ไม่มีการถ่วงดุลย์ 1. มีส่วนร่วมใกล้ชิด วิธีการ : กระตุ้น Coaching, Persauasion ตัวอย่าง : การรณรงค์ บุหรี่ ออก กำลังกาย คัดกรอง ข้อดี : ได้งานเชิงปริมาณ,Two way, ผลการทำงานชัดเจน ข้อเสีย : อึดอัด, ชุมชนถูกควบคุม ความคิด, ไม่มีการถ่วงดุลย์

8 รูปแบบการมี ส่วนร่วม 2. มีส่วนร่วมแบบประสานความร่วมมือ วิธีการ : สร้างองค์กร อาสาสมัคร เครือข่าย ตัวอย่าง : ศสมช. อสม. เครือข่ายเอดส์ ข้อดี : เพิ่มความครอบคลุม หลากหลาย ง่ายต่อการติดตาม ข้อเสีย : หยุดสนับสนุนก็หยุดทำ ยัง เป็นการพึ่งพิง ชุมชน …. ร่วมตัดสินใจน้อย 2. มีส่วนร่วมแบบประสานความร่วมมือ วิธีการ : สร้างองค์กร อาสาสมัคร เครือข่าย ตัวอย่าง : ศสมช. อสม. เครือข่ายเอดส์ ข้อดี : เพิ่มความครอบคลุม หลากหลาย ง่ายต่อการติดตาม ข้อเสีย : หยุดสนับสนุนก็หยุดทำ ยัง เป็นการพึ่งพิง ชุมชน …. ร่วมตัดสินใจน้อย

9 รูปแบบการมี ส่วนร่วม 3. มีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วน วิธีการ : มีความเท่าเทียมกัน ชุมชนมีศักยภาพ ต้องพัฒนาฯ ตัวอย่าง : ………. ข้อดี : ชุมชนเข้มแข็ง มีการ เรียนรู้ร่วมกัน เคารพศักดิ์ศรี ข้อเสีย : ใช้เวลานาน ตระหนักใน ปัญหาสุขภาพน้อย 3. มีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วน วิธีการ : มีความเท่าเทียมกัน ชุมชนมีศักยภาพ ต้องพัฒนาฯ ตัวอย่าง : ………. ข้อดี : ชุมชนเข้มแข็ง มีการ เรียนรู้ร่วมกัน เคารพศักดิ์ศรี ข้อเสีย : ใช้เวลานาน ตระหนักใน ปัญหาสุขภาพน้อย

10 ระดับของการมีส่วนร่วม ระดับการมีส่วนร่วมเทียม (Psudo Participation) ระดับการมีส่วนร่วมบางส่วน (Partial Participation) ระดับการมีส่วนร่วม (Genuine Participation)

11 การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมใน การวางแผน พิจารณาระดับความเหมาะสมของ การมีส่วนร่วม การออกแบบ การออกแบบการสร้าง กระบวนการมีส่วนร่วม ( สำรวจ สัมภาษณ์ อบรม สัมมนา ประชาพิจารณ์ ) การนำไปสู่การปฏิบัติ และติดตาม ผล

12 การนำบุตรมา รับวัคซีน นโยบายชุมชนด้าน สุขภาพ อสม. อมม. … สำรวจ ลูกน้ำ


ดาวน์โหลด ppt การมีส่วนร่วม ของชุมชน. 1. อะไรคือการมีส่วนร่วม 2. การมีส่วนร่วมสำคัญ อย่างไร 3. ประโยชน์ของการมีส่วนร่วม 4. ระดับของการมีส่วนร่วม 5. เทคนิคที่นิยมใช้ในการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google